FLINKE VERKOOPSTER BLOEMISTKNECHT STRIJKSTERS „IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET" DAMES WIE HELPT? Leerling-Kapster REUZE HANDIG VENDUHUIS DER NOTARISSEN Veiling van Meubilaire Goederen. 3P.K.ELECTM0T0R WONINGRUIL IN RUIL AANGËIÖÖIN Palen voor afrastering, enz. Sfoomwasscherij „DE ZON" Meisjes voor alle afdeelingen Coöp. Spaar- en Voorschotbank voor Land- en Tuinbouw te Warmond DOUWE EGBERTS 24833 EINDELIJK! PRESBURG N.V. TE KOOP OF TE HUUR Degelijk WINKEL- en WOONHUIS aangeboden ENKELE JONGE ADM. KRACHTEN (ML.) Wekelijksche BOOTENVEILINGEN Distributiekantoor Leiden Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon 5984 PETER, die bij het H. Doopsel de namen ontving PETRUS BERNARDUS MARIA. F. A. M. L/uykx W. G. Luyckx v. d. Wiel. Beiden, 1 April 1946. Witte Rozenstraat 40A. Tijd.: St. Elis. Ziekenhuis Met vreugde geven wij U kennis van de geboorte van onze Dochter 5992 BENNY, die bij het H. Doopsel de namen ontving van BERNEDINE JOHANNA J. C. Goosen A. Goosen Kuperus. Leiden, 1 April '46. Zoeterw. Singel 6. Met groote vreugde ge ven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon en Broertje 5969 HANS, die bij het H. Doopsel de namen ontving van JOHANNES WILHELMUS MATH IE U J. G. van Noort A. W van Noort Roest Marianneke. Leiden, April 1946. Doezastraat 21 A. t Heden overleed, na voorzien te zijn van de Genademidde len der H. Kerk, onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoe der 5968 Mevr. MARIA VERLAAN, Weduwe van JOHANNES BOCXE, in den gezegenden ouderdom van 82 jaar. Uit aller naam: Fam. BOCXE. Langeraar, 1 April '46 De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden in de parochiekerk v. d. H. Hadrianus op Woensdag j- April te half tien uur, waarna begrafenis. Wij Permanenten weer. Zeer billijk tarief. Ge schoolde krachten. Be spreekt bijtijds. Karei Staats, Hoogl Kerkgracht No. 10. 5959 Is er niet een kath. gezin, dat vóór men gedwongen wordt, een kl. ged. van het huis wil afstaan aan jonggehuwden. Br. onder no. 5946 Bur. v. d. blad. SALON EUGÉNE Maarsmanstegg 25, vraagt Wij verkoopen voor U te- en 20 commissieloon! jeen geloop aan huis! Betrouwbaar advies met de prijsbepaling. Kijk dus uw kasten eens na! Ver koopcentrale, Vischmarkt 1. Leiden. 5994 DONDERDAG A.S. Te bezichtigen: Woensdag a.s. van 104 uur. De Vendumeester: 5964 T. BEEUWKES. gevraagd door C. J. M. Vester c.v., Voorhout. 220/380 V., nieuw, te koop Fa J. D. M. Pols, Morsch- weg 174 B, Leiden, Tele foon 24883. 5976 NET KEUKENMEISJE gevraagd voor halve da gen, Zondags vrij. Hoog loon kost. Aanmelden Breestr. 157, Restaurant Bernsen. 5945 Gevraagd eenvoudig Bui tenhuis, grenzend aan water ter beoefening van watersport, onverschillig waar, ïn-ruil voor moder ne flatwoning, 1ste etage te Rotterdam (Oost). Br. onder no. 5982 Bureau v. d. blad. eiken ledikant met spi raalmatras, tegen vloer kleed en te koop gevr. 4 old finish fauteuiltjes met salontafeltje. Br. ond. no. 5970 Bur. v. d. blad. AANGEBODEN: Adres: P. STEYN, Papelaan 112 Voorschoten, 5948 Telefoon 427. ZOETERWOUDSCHE SINGEL 23 VRAAGT VOOR DIRECT en 5974 Het Bestuur maakt bekend, dat ALLE Spaarbankboekjes, Rekening-courantboekjcs en Voorschottenboekjes ter con trole en rentebijschrijviug moeten worden ingeleverd ten kantore der Bank op 3, 4 en 5 April. Hieronder vallen ook de BOEKJES VOOR HET SCH00LSPAREN en DE KAARTEN waarop zegels zijn geplakt. Bij niet tijdige inlevering zal PER BOEKJE F. 1.— boete in rekoning worden gebracht. 5977 HET BESTUUR Er staat een naam achter een naam, opgebouwd uit jaren lange ervaring als koffiebran- ders en theepakkers. Besteed Uw bon aan Douwe Egberts krachtige Koffie en geurige Thee. Dé goede naam die D.E. zich heeft verworven staat U borg voor de beste kwaliteit. Koffiebranderijen en 'Theehandel Opgericht I75J Atf Wij zijn telefonisch aangesloten onder No.« Fijn Strijkinr. de „Morschpoort", Morschstr. 43 5975 Beleefd aanbevelend, M. SIMONSLEGET Schoenhandel VRAAGT EEN 5952 VRAAGT EEN Aanmelden tusscken 57 uur, DonKerStees 15 iimi minim mm wil mum im 1111114 mm h iHn 1 m wil OFFICIEELE PUÉUCATIE. Distributiekring Alphen a/d Rijn inlevering Winkeliers in het tijdvak 31 Maart t/m 6 April 1946 Rest. bonnen: Toeslag: Toew.: V 15. V 16, X 16 50% 766, 767 127 622 068 563 10 768 126. 621 067 56» 50% 772. 773 E 31 res. E 16 res. 50% 774 128 623 069. 564 775 129. 130 624 070. 565 10 776. 777 131. 625 072. 566 50% 779. 780 20% 781, 782 Artikel: Bonnen: Versnaperingen V 19 V 20, X 20 Suiker Bloem Rijst Boter Margarine Kaas Melk Vleescliwaren A. B. C, D, E 20 A, B, C, D, E 19 029. 030, 031 10% Art. 52 755 Art. 37 T 15, T 16, X 15 50% 785, 786 787 529, 530, 531 091, 092, 093 591. 592. 593 Eieren A 31. rantsoenbonnen Tabak T 19. X 19. T 20 CROSSIERS. Grossiers kunnen in bovengenoemde week de coupures no. 726, 727, 728 met een restant van coupures nr. 685, 686 (lucifers) inleve ren. Het nieuwe voorschot -wordt berekend op basis van 1 x de inlevering -4- 10 pet. Uitgereikt worden coupures G 53, G 54, G 55. Voor'liet artikel boter wordt het nieuwe voorschot berekend op basis van 1/4 x dc inlevering; voor de-artikelen 'versnaperingen, suiker, bloem, rijst, margarine, kaas, melk, vleescliwaren en tabak op basis van 1 x de inlevering. ATTENTIE! Voor liet artikel vet wordt een nieuw voorschot uitgereikt, gelijk aan liet berekende Nieuw Voorschot, uitgereikt in «de week van 17 t.m. 23 Maart 1946. BAKKERS. UITSLUITEND OP VRIJDAGMORGEN VAN 9—11 UUR. In te leveren de bonnen: 119 t.m. 125, B 3] reS., 619, 620 (8 rts. per bon), D 31, D 32 res. (4 rts. per bon) _J_ de nieuwe bonnen. Uitgereikt worden coupures: 769 (Am. bloem); 770 (Inl. bloem); 771 Reductie. SLAGERS. UITSLUITEND OP MAANDAGMORGEN VAN 9—10 UUR In te leveren de bonnen: 029, 030, 031, 529, 530, 531, 091, 092, 093, 591, 592, 593. Uitgereikt worden ontvangstbewijzen met vleeschzegels. AARDAPPELHANDELAREN, UITSLUITEND OP VRIJDAGMIDDAG VAN 2—3 UUR. Iu te leveren de bonnen 588, 08S, B 32 met een restant van de bonnen 587, 0S7. Uitgereikt worden coupures 783, 784. PETROLEUMHANDELAREN. De volgende thans loopende petrolcumbonnen kunnen, mits gesor teerd, gezamenlijk in veelvouden van 10 rts. worden ingeleverd, t.w. 047 en 542 tot en met 20 April 1946; 25, 26, 27, en 28 tot en met 20 April 1946; 67 tot en met 20 April 1946; 121, 122 tot en met 20 April 1946; 140 cu 639 tot en met 11 Mei 1946; Wegens beëindiging 5979 Goed beklante Kruideniers-, Genees middelen-, Galanterieën-, Glas- en Aardewerkbedrijf. Op mooie stand te Hazerswoude (Dorp) Z.H. Vorige eigenaar A. A. v. d. TOGT. Te bevragen bij C. J. TIMMERMANS, Hazerswoude (Dorp) D. 273 De N.V. Bataafsche Import Maatschappij, Hooge Morschweg 152 te Leiden vraagt voor spoedige indiensttreding 5971 met diploma H.B.S. j. c. en eenige oom-' mercieele aanleg. Sollicitaties schriftelijk aan b.g. adres Na een gedwongen sluiting van 2 jaar zullen op PAASCHZATËRDAG 20 APRIL de aan de Gemeentehaven te Warmond worden hervat. Vanaf Maandag 15 April, dagelijks van 9 tot 19 uur, gelegenheid tot bijvoegingen en bezichtiging der reeds aanwezige booten. De booten worden dag en naeht bewaakt. Nadere inlichtingen verstrekt vanaf heden ons Hoofdkantoor Prins Hendrikstraat 54, den Haag, Tel. 33.57.15, Regelmatige Busverbinding Leiden Warmond visa-versa 5980 OFFICIEELE PUBLICATIE Nieuwe regeling distributie van schoenen. In aansluiting op het ter zake verschenen persbericht wordt medegedeeld, dat zij, die in Januari 1945 of later geen bon voor gewone of beroepsschoenen ontvingen en wier gezegelde T.D. (Tweede Distributiestamkaart) of gezegelde noodstamkaart een nummer draagt, waarvan het laatste cijfer een 3 (drie) is, een sclioenenbon naar keuze (danies heeren of kinderen) in ontvangst kunnen nemen op onderstaande data aan loket 12 van het Distri butiekantoor', ingang Langebrug. kamer 4. Zij, die volgens bovenstaande regeling in aanmerking zouden komen, en een bon voor werk- of noodschoeisel (canvasschoenen) ontvingen in Januari 1945 of later, komen eveneens in aanmerking voor een bon voor gewone schoenen. Kinderen,, geboren op of na 1 Januari 1945 en die reeds een leeftijd van 10 maanden hebben bereikt, komen onmiddellijk in aanmerking voor een schoenenbon, ook al is het eindcijfer van hun stamkaartnummer geen drie {3) indien blijkt, dat zij nog geen bon voor schoenen hebben ontvangen. Voor het afhalen van deze bonnen raadplege men de hieronder- Siaande volgorde: Een aanvraagformulier behoeft niet te worden ingevuld. Alle reeds ingeleverde aanvraagformulieren voor gewone of beroepsschoenen zijn vervallen. De aanvragen voor werkschoenen worden voorloopig gehandhaafd. De verstrekking van schoenenbonnen mag uitsluitend geschieden tegen inname van den bon 614 van het bij de stamkaart behoo rende inlegvel GA, GB, GC, GD, GE 605. LOSSE BONNEN WORDEN NIET IN ONTVANGST GENOMEN. De bonnen worden uitgereikt aan hen wier familienaam begint met: A op Woensdag 3 April B t.m. Boender op Donderdag 4 April B vanaf Boer t.m. einde op Vrijdag 5 April C en D op Zaterdag 6 April E op Maandag 8 April F en G op Dinsdag 9 April H t.m. Honsbeek op Woensdag 10 April H vanaf Hoofd t.m. einde en I, Jop Donderdag 11 April K t.m. Kretzschmar - op Vrijdag 12 April K vanaf Kreugel t.m. L op Zaterdag 13 April M op Maandag 15 April N, O, P, O op Dinsdag 16 April R en S t.m. Servaas op Woensdag 17 April S vanaf Setten tot einde en T t.m. Tims op Donderdag 18 April T vanaf Timbergen tot einde U en Vop Dinsdag 23 April W. X, IJ, Zop Woensdag 24 April AAN DEZE VOLGORDE WORDT STRIKT DE HAND GEHOUDEN. Na 24 April worden aan houders van stamkaarten met een num mer waarvan het laatste cijfer drie (3) is, onder geen voorwaarde schoenenbonnen verstrekt, met uitzondering reizigers buitenland, schepelingen op de groote vaart e.d. De op bovengenoemde wijze ontvangen bonnen zijn tot nader te bepalen datum geldig voor den aankoop van schoenen bij den winkelier. TOONEELGROEP „COMEDIA" Dir. COR HERMUS SCHOUWBURG - LEIDEN ZATERDAG 6 APRIL, 8 UUR Eerste voorstelling te Leiden van het succes-blijspel van NOEL COWARD Het Joan Remmelts, Rika Hopper, Rie Gilhuis, Mimi Bocsnach e. a. Prijzen der plaatsen van fl. 3.50fl. 1(r.i.). Plaats bespreking vanaf Donderdag 4 April dagelijks van 101 uur aan den Schouwburg, Tel, 20195 5953

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 4