w ïf Russische troepen moeten ook Noord-lran verlaten De Grieksche verkiezingen Laatste geschilpunten opgelost? per persoon f100.- voorseliot Dinsdag: 2 April 1946 Hoofdred.Rector H. Sondaal, Mr. Dr. C. Ch. A. vatt Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. No. 23# Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Een mensch kan niet breken, verdriet kan hem alleen maar sterker maken.... of zachter Amerika en Engeland wenschen duidelijk antwoord AN BEVOEGDE ZIJDE wordt vernomen, dat de Ameri- kaansche Min. van Buitenl. Zaken, Byrnes en de Brit- sche vertegenwoordiger bij den Veiligheidsraad, Cado- gan, overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de al- gemeene lijnen, welke zullen worden gevolgd, wanneer de raad a.s. Woensdag zijn zittingen hervat voor het bespreken fler Perzische kwestie. .Men meent te weten, dat. plèchts indien volledig bevre digende antwoorden van de Russische en Perzische regeë- ringen ontvangen worden, de Britsche delegatie een actie tot het laten vallen van de kwestie zal steunen. Britsche cfficiëele personen verklaar den op een desbetreffende vraag, dat deze antwoorden zouden moeten bevatten; Royalisten hebben de meerderheid Volgens" de laatst bekend geworden resultaten heeft de partij van de royalisten in 95 van de 175 stembureaux te Athene, dat is in meer dan de helft van de stad, over alle li nies de meerderheid behaald. Het Atheensche persbureau meldt, dat formatie der nieuwe Grieksche regeering, volgens politieke kringen, pas over enige dagen zal geschieden. )e populisten^ (royalisten) [preken de hoop uit, dat hun :oalitie 65 pet. van de zetels in de nieuwe Kamer zal ver erven. Een der royalistische .eiders, Constantin Tsaldaris, ïeeft verklaard, dat de popu- istische partij, na de meerder- eid in de nieuwe Kamer ver regen te hebben, de „afwik- eling van het politieke vraag- fuk in een geest van eerbied oor den wil van het volk en nationale belangen" ter and zal nemen. AFGIFTE SCHOENEN BONNEN. Officieel deedt het C. D. K. mede, dat men bij het afhalen der schoenenbonnen, hcfialve de tweede distributiestam- Jcaart, ook het nieuwe inlegvel G 605 moet meebrengen. De distributiediensten zullen na melijk bij afgifte van een schoenenbon een inlegvelbon A 614, B 614, C 614, D 614 en E 614 van het inlegvel verwij- peren 1. verzekeringen, dat alle Russische troepen zich van Perzisch grondgebied terug1 zullen trekken en in het bijzonder uit Azerbeidzjan. 2. Het terugvoeren van alle Russische uitrusting en materiaal, welke zou kun nen worden gebruikt door de autonomisten van Azer beidzjan; 3. Verzekeringen, dat het te rugtrekken onvoorwaar delijk is. Men meent te weten, dat dit laatste punt beteekent, dat dit terugtrekken onafhankelijk moet zijn van andere zaken, waarover is onderhandeld. In geval er geen antwoord van de Sowjet-Ünie wordt ont vangen, zoo meent men in wel- ingelichten kringen, zullen de Britsche en Amerikaansche de legaties, na het aanhooren van het Perzische antwoord, aan dringen, hetzij op een resolutie hetzij op een verklaring van den voorzitter, in overeenstem ming met de feiten, zooals de ze voor den raad liggen. Deze resolutie zou dan, indien de toestand ongewijzigd blijft, een verder verblijf van Russische troepen in Perzië en de Sow- jet tusschenkomst in de bin- nenlandsche aangelegenheden van dat land veroordeelen. Hoessein Ala heeft het volledig' vertrouwen. De Perzische premier, Gha- vam Sultaneh, heeft in een te legram aan Trygve Lie beves tigd, dat de Perzische ambas sadeur te Washington, Hoes sein Ala, „een volledig geacre- diteerd en bevoegd vertegen woordiger van Perzië in zaken betreffende Perzië, welke nu voor den Veiligheidsraad zijn" is. Dit telegram van den pre mier wordt hier opgevat als om een einde te maken aan de suggesties van den Russischen en PooLschen vertegenwoordi ger in den Veiligheidsraad, dat Hoessein Ala niet werkelijk in contact was met zijn regeering of niet volledig het vertrouwen van zijn minister genoot. Indonesië In een artikel in „Het Dag blad" te Batavia wordt ver klaard, dat het vertrek van dr, van Mook naar Nederland in Nederlandsche kringen met be zorgdheid is vernomen. Dit is vanzelfsprekend, al dus het blad, ten eerste, omdat de Lt.-G.G. niet naar Den Haag behqeft te gaan, wanneer hij een overeenkomst had kun nen sluiten binnen het kader van zijn bevoegdheid: ten tweede, omdat sinds kort het gerucht gaat, dat het door de Indonesische delegatie ingeno men standpunt nog steeds is: De erkenning van de republiek met Nederlandsche adviseurs, waarbij het geheele gebied van Ned.-Indië onder de republiek zou komen. Wie echter de verklaringen van Sir Arch. Clark Kerr en dr. van Mook heeft gelezen, zal aan dit gerucht niet de minste waarde meer toeken nen. Ofschoon dr. v. Mook bij een persconferentie niet het ka rakter van de „kleine verschil punten", waarvoor nu een op- Midden in liet Utrechtsch polderland staan Neerlands nieuwste zenders, wei tje in October en December van 1940 in gebruik werden genomen en bijna door de Duitschers bij hun vertrek waren opgeblazen. Deze zenders met bun 125 Kw. antenne-energie worden zelfs in Amerika gehoord. Vanuit het zend station „Radio Lopik" worden de programma's van Hilversum I en II uitge zonden. Een kijkje 'op de beide controletafels, welke midden in de zaai staan opgesteld. Slechts twee personen volgen hier nauwgezet de werking der bei de zenders. Anefo-Herschel-P. lossing gevonden moet wor den, wilde aangeven, zijn er voldoende aanduidingen, welke de conclusie, dat de Indone siërs niet meer aan hun „eer ste meening" vasthouden, rechtvaardigen. Gen. Darling contra Republikeinen. „Dhrling dwingt ons tot bui gen", zoo s^Jirijft de „Merdeka" in een beschouwing -over de situatie, die te Semarang ge schapen is sedert het optreden van den brig.-Gen. Darling. Deze militaire bewindhebber zou geëischt hebben, dat alle namen en woorden, die het be staan van de Indonesische re publiek impliceeren worden afgeschaft. „Het stadsbestuur is thans gedwongen een beetje co- medie te spelen" en de strijd- methoden te wijzigen. Ver schillende bevoegdheden, die de republiek aan zich getrokken had, zijn haar thans weer ontnomen. De ergste vernedering is ech ter de verklaring van den brig.-Gen., dat indien de ge allieerden geen rijst te Sema rang ingevoerd hadden, 18.000 Indonesiërs verhon gerd zouden, zijn, omdat hun regeering hen niet kon voe den", aldus de Merdeka. Gen. Stopford opperbevel hebber S.E.A.C. De geallieerde bevelhebber in Ned.-Indië Luit.Gen. Sir Montague Stopford is benoemd tot opperbevelhebber der ge allieerde strijdkrachten in Zuid-Oost Azië als opvolger van Luit.-Gen. Sir Miles Dempsey. Radio Djokja wenscht ont wapening der Japanneezen De republikeinsche radio te Djokja heeft 30 Maart j.l. aangedrongen op een spoedige ontwapening van de Japan neezen, „daar de Britten en Nederlanders hierin een excuus zoeken voor hun actie". „Wij zijn willens alle mogelijke me dewerking te verleenen, doch de Britten weigeren, onze goe de bedoelingen te aeceptee- ren". aldus radio Djokjakarta. In dc optische fabriek ,,De Oude Delft" is men sinds eenigen tijd bezig met de vervaardiging van optische in strumenten, die op het principe van den spiegel-telescoop berusten. In het bui tenland bestaat- voor deze nieuwe vin ding groote belangstelling en aanzien lijke orders stroomen Delft binnen. Op de foto is een z.g. fototel afgebeeld, een tele-lens voor fotografisch ge bruik, die hier op een kleinbecld- camera gemonteerd is. Anefo-Breyer-P. STAKING MEELFABRIEKEN GEëINDIGD. Gistermorgen om twaalf uur zijn de stakers bij de meelfa brieken te Amsterdam weer op de oude arbeidsvoorwaarden aan het werk gegaan. Het E.V.C.-bestuur zal zich thans met het college van rijksbe middelaars in verbinding stel len. WEERSVERWACHTING. Tot Woensdagavond. Aanvankelijk nog zwakke en veranderlijke wind en vrij wel onbewolkt weer met in den nacht plaatselijk mistvorming. Later wind tusschén West en Zuid met vooral in het Noorden van het land eenige toeneming van bewolking. Droog weer. Weinig verandering van tem peratuur. Het consumentencrediet Ingediend is het wetsontwerp betreffende consumentencre diet. Dit beoogt door verlee ning van voorschotten het aan- koopen van onontbeerlijke duurzame gebruiksgoederen nu deze ruimer beschikbaar ko men, voor degenen, die deze aanschaffingen niet uit hun loo- pende inkomens kunnen bekos tigen, te vergemakkelijken. De bedragen, die zullen worden verstrekt, zijn ten hoogste 100.per persoon. Een gezin kan 100.extra krijgen. Inkomsten van ver dienende gezinsleden zullen tot een lager voorschot lei den. De credieten zullen moeten worden terugbetaald op ba sis van f l.r— per week voor iedere 100 gulden, die men gekregen heeft. Bij werkne mers zal de afbetaling ge schieden in den vorm van in houding op het loon, waar voor de werkgever zegels zal moeten plakken op een spaar kaart. De credieten zullen worden verstrekt in den vorm van waardebonnen, die geleidelijk op nader te bepalen tijdstippén zullen worden geldig verklaard en die slechts zullén kunnen worden gebruikt voor den aan koop van bepaalde goederen, waarby vooral moet worden ge dacht aan kleeding en schoeisel. Touwtrekken! VRIJ NEDERLAND" pu bliceert in zijn nummer van Zaterdag 30 Maart een spotprent. Twee fiksche ke rels zijn aan het touwtrekken. De eene is Minister Spaak. In zijn hand houdt hij een pa pier vvaarop Socialisme, Demo cratie en Vaderland staat ge schreven. Maar Spaak legt het loodje. hij is gevloerd door.een dik ke pastoor die aan het andere eind van het touw trekt! En dus.dat is de consequentie die de teekenaar wil suggeree- ren de democratie en vader land omverhaalt! Ziedaar de voorstelling die hef weekblad „Vrij Nederland" geeft van de situatie in België toen de Katholieken Spaak hun vertrouwen weigerden. Deze voorstelling is typisch voor de mentaliteit die men bij alle bekrompen niet-katholie- ken kan vinden en die nog niets veranderd is sinds de „Notenkraker" zijn schimp- plaatjes vertoonde. „Vrij Nederland" heeft daar mee meteen zijn brevet thuis. Het is de oude leus van: de Kerk en Politiek. „Politiek Katholicisme" zei den de moffen. En nog altijd wordt dat slag woord gebruikt en tracht men met deze gedachte de eenheid der Katholieken te verbreken en door dergelijke prentjes en praatjes het katholieke volk te suggereeren dat de pastoor aan de touwtjes trekt. Het liefst hadden ze natuur lijk de Paus geteekend maar dat was al te gek. Onze Katholieken, ouden en jongeren weten intusschen heusch wel dat de leuze: „po litiek heeft met katholiek en kerk niets te maken", ver en voorgoed achter ons ligt. Onze katholieken weten en ouden en jongeren beseffen het steeds meer, dat de katholiek het stempel zijner levensbe schouwing, voortkomend uit de openbaring Gods hem door de Kerk verkondigd, duidelijk neerzet op heel zijn leven. Dus ook op zijn leven in den staat, dus ook op zijn leven in de staatkunde, dus ook op zijn le ven in de politiek. En nu kan men smalen en spotten en met dergelijke plaat jes en leuzen probeeren de Ka tholieken wijs te maken, dat ze geen vrijheid hebben om hun stem te geven en uit te bren gen, het zal niets baten! Zij weten wel beter! Want men kent ons katholie ke volk nog maar slecht, maar het zal straks wel toonen wel ke kracht het bezit, en als onze jonge kerels en onze jonge vrouwen, onze arbeiders en huismoeders en ook onze oudjes hun stem gaan uitbrengen, dan stemmen zij zoo als hun levens overtuiging' het hun ingeeft. Zij stemmen niet zooals Mijn heer Pastoor of de-Mijnheer Ka pelaan stemt, maar zij stem men zooals hun katholiek-zijn het hun ingeeft. Touwtrekken? Best! Maar dan staat aan de eene kant een heel katholiek volk te trekken en waarachtig niet die paar pas toors en kapelaans! Touwtrekken, goed! Het vloeren komt dan ook wel! PRINS BERNHARD MOET RUST HOUDEN. H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard zijn Zaterdagavond per vliegtuig in Nederland teruggekeerd. In verband met een lichte bron- chitus moet Prins Bernhard echter op dokters advies eeni ge dagen het bed houden, me de met het oog op de a.s. reis van H.H. K.K. H.H. naar Scan dinavië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1