Het Fransche voorbeeld gevolgd Koningin schenkt 'n herstellingsoord Amsterdam lijdt honger Amsterdam krijgt geen brood dank zij de E.V.C. België heeft weer eens een nieuwe regeering! Maandag 1 April 1946 Hoofdred.Rector H. Sondaal, Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. iel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post ƒ4.20. KOltCHT No. 237 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken De mensch is altijd geneigd te ontken nen al wat hem onbegrijpelijk is ALS MEN VASTHOUDT aan het spreekwoord: „Goed voor. gaan doet goed volgen", en men is overtuigd, dat de on langs gesloten overeenkomst tusschen Frankrijk en Annam een goede oplossing is geweest, dan beginnen wij eindelijk «eni ge gerustheid en zekerheid te krijgen over de verhouding Ne- derland-Indonesië. Van Mook, Sir Arch. Clark Kerr en Indonesische vertegenwoordigers komen naar Den Haag De Nederlandsch-Indi- sche besprekingen zijn mo menteel opgeschort om dr. van Mook gelegenheid te geven, naar Nederland te reizen voor besprekingen met de Nederlandsche re geering. Sir Archibald Clark Kerr en drie Indonesische auto riteiten, door Sjahrir aan gewezen, zullen van Mook vergezellen. De door Sjah rir benoemde Indonesiërs zijn Soewandi, Soedarsono en Pringodigdo Het aanstaande overleg zal vanzelfsprekend een incidenteel overleg zijn over bepaalde punten. Verklaring Dr. van Mook Dr. van Mook heeft gisteren in een officieele verklaring me degedeeld, dat hij hoopte dat de komende onderhandelingen in den Haag slechts een kwes tie van een week of korter zouden zijn en hij voegde er aan toe, dat de onderhandelin gen in Batavia zouden worden afgesloten. De overeenkomst tusschen Frankrijk en Annam had de onlangs gehouden besprekin gen belangrijk bevorderd hoewel de omstandigheden in Indonesië verschillend waren en een oplossing gegeven, welke anders moeilijk te vin den zou zijn geweest. Japansch gewroet. Men vreest in welingelichte kringen te Batavia, dat Japan- neesche officieren, die teror- ristenb enden aanvoeren, thans al het mogelijke in het werk stellen om de 'atmosfeer te ver troebelen. Het is evenwel opmerkelijk, dat de evacuatie van Neder landsche burgers uit Java sinds eenige weken is stopgezet en dat evacué's van Soerabaja mo menteel uit Singapore naar Soerabaja terugkeeren. De publicatie van een Ncder- landsch-Indonesisëhe overeen komst betreffende de geïnter neerden in Midden-Java wordt dan ook binnenkort ver\ acht. Clark Kerr is optimistisch. Sir Archibald Clark Kerr heeft verklaard: „Ik ga nu naar Engeland terug op vacantie en daarna ga ik naar Washington, waar ik mijn ambt in de tweede helft Van Mei denk te aan vaarden. Ik denk niet, dat het noodig zal zijn naar In- dië terug te keeren". De laatste plenaire conferen tie is in een zeer vriendschap pelijke sfeer geëindigd, waar bij de gedelegeerden op eikaars gezondheid dronken. Wat een kapitalisme! De eerste, die zijn contri butie, zijn bijdrage, in het fonds voor het werkkapi taal van de U.N.O. heeft gestort, is de Sovjet-Unie. Het is maar eventjes een bedrag van een millioen zevenhonderddrieëntwintig duizend dollar. Wisjinsky heeft dit tele- ïfisch graf meegedeeld. Eisch tot schadevergoeding op Japan ingediend. Uit betrouwbare bron wordit vernomen dat op verzoek van de Ver. Staten de Ned. Indi sche regeering een eisch tot schadevergoeding op Japan heeft ingediend. Aangezien Ned. Indië een van de grootste door Japan be zette gebieden is geweest, ver baast het niet, dat de vorde ring een bedrag van enkele milliarden Nederlandsche gul dens beloopt Overzicht van de openiugszitting van den Veiligheidsraad der U.N.O. in het ge bouw van het Hunter College te New- York tijdens de toespraak van den Amerikaanschen Staatssecretaris James F. Byrnes tot de afgevaardigden. Anefo-P. Zaterdagmiddag heeft de of- ficiëele overdracht plaats gehad van het herstellingsoord vau oud-illegalen, hetgeen door H. M. de Koningin is geschonken in het paleis Het Loo. Minister Beel heeft ook namens den Min.-President bij deze plechtigheid het woord ge voerd. „Het verzet, aldus de Min., gevoerd door de besten van ons volk, legt ons een tweevoudige eereplicnt op: de strijd voor de voortgezet en wij moeten zor- fen voor de nagelaten betrek ingen van hen, die vielen, als ook voor het herstel der validi teit van degenen, die deze in den strijd verloren. Wanneer wij de vraag stellen: is ons volk zich daarvan volle dig bewust, dan bekruipt ons een gevoel van teleurstelling. Reeds nu zijn de meesten het vergeten. Moge de beschik baarstelling van een deel van Het Loo door de Koningin, ons volk aan dezen plicht herinne ren verwezenlijking van "hun idea- De film, welke vervolgens moet door ons worden vertoond werd, en die len. een beeld Maart 1945 Maart 1946 DOOR DE NAZI'S Vrijdagmiddag is bij de twee grootste Amsterdamsche meel fabrieken een staking uitgebro ken welke nog voortduurt. Deze staking is maar weer eens een keer geproclameerd door de Eenheidsvakcentrale oftewel de communistische vakbond. Het meel zit nog in de machi nes, maar men heeft de machi nes stopgezet en als dit niet binnen twee dagen wordt ver werkt, is het voor menschelijke consumptie ongeschikt. De broodvoorziening loopt in Am sterdam gevaar. Er is nog slechts een voorraad van 3 a 4 dagen en reeds zitten de win kels in het oosten van de stad zonder brood. Zooals bij alle stakingen door de E.V..C. is het ook hier het drijven van een kleine minder heid. De directies van de beide meelfabrieken wenschen niet met de E.V.C. te onderhandelen, omdat zij zich op het juiste standpunt stellen, dat in arbeidsconflicten bemiddeld wordt door de rijksbemidde laars. Waar de directie zich tevens op het standpunt stelt, dat de uitspraak van den rijksbemid- WEERSVERWACHTING. Aanvankelijk nog onbewolk te lucht met in den nacht plaatselijk mistvorming, later van de Noordzee of het IJsel- meer land inwaarts drijvende wolkenvelden. Droog weer. Iets lagere temperaturen dan vandaag. Meest zwakke wind. delaar bindend is zoowel voor de directie als voor de vakbon den, wenscht zij niet te bukken voor de terreur van de E.V.C. die niet het overleg wil, maar wel de dictatuur. Of de Amsterdammers daar door hun boterham moeten missen, deert deze stokebran den niet. gaf van het werk der Stichting Herstellingsoorden, werd met groote aandacht gevolgd. Nadat de Koningin het Wil helmus was toegezongen, ge volgd door een drievoudig hoe ra verliet Hare Majesteit de zaal, waarna de aanwezigen in de couloirs de thee gebruikten en velen hunner de gelegenheid aangrepen het herstellingsoord te bezichtigen. Dank zij de vrijgevigheid van de kweekers te Aalsmeer, die een vrachtauto met bloemen hadden gezonden ook de Apeldoornsche bloemisten had den zich niet onbetuigd gela tenhad men op talrijke plaatsen een bloemversiering aan kunnen brengen, waardoor de inrichting een feestelijk aan zien had gekregen. Naar wij vernamen, had II. M. de Koningin reeds den avond tevoren een niet-officieel be zoek gebracht aan het herstel lingsoord en zich in de groote conversatiezaal gedurende bij na een uur met de patiënten en verplegenden Onderhouden. Iedere Nederlander zal dit prachtig geschenk van Hare Majesteit waardeeren en het moge hen een aansporing zijn dit mooie werk te steunen. Maar wij hopen tegelijker tijd dat men H. M. niet de grofheid zal aandoen om op het paleis Het Loo straks ook iederen dag 50 exemplaren van „De Waarheid" als pro pagandamateriaal binnen te dragen, zooals o.a. gebeurt in het herstellingsoord „Ka- reol" te Aerdenhout. Red.) De Linie DIT is een gebeurtenis van belang. Het eerste nummer van De Linie is verschenen, het grootste weekblad van Neder land met het grootste aantal medewerkers. Vanwege de papierschaarsch- ste voorloopig met 8 pagina's ter grootte van den grootsten vooroorlogschen courant. Maar noch in den omvang, noch in het aantal medewer kers steekt een gebeurtenis van belang, al zijn dit uiteraard be langrijke voorwaarden voor wat is en voor wat komen gaat. Een modern weekblad dient zich aan. Geen ellenlange ar tikelen met quasi wetenschap- penlijken inhoud te saai en te vervelend door de inleiding, welke driekwart van het arti kel en door de herhaling wel ke één kwart daarvan beslaat. Een modern weekblad dat zich aanpast aan den tijdsaard. Maar ook in dit modern journalistiek karakter, jour nalistiek in den besten zin van het woord ligt niet de ge beurtenis van belang. Leidde in de 18e eeuw de pers de publieke opinie in de 19e en 20e eeuw werd de pers tot een commercieel element, ging zij met de heerschende mode mee omdat dat de mees te abonné's waarborgde en werd zij geleid. Met De Linie zal het anders zijn. Zij onder werpt zich niet aan de mode omdat het de mode is. Maar niet door wat de Linie niet wil zijn, wordt deze ge beurtenis gekenmerkt. Wel door het positieve: „Wij weten wat wij met dit blad gaan beginnen: een schier 'bovenmenschelijke taak. Het doel is een offen sieve verschansing op te wer pen tegen de chaotische vloedgolven, die de wereld dreigen op te slurpen en een schutse te zijn voor datgene, dat het leven zijn zin en zijn onbeschrijfelijke bekoorlijk heid geeft". „Wij zijn ons er van be wust, wie wij tegen ons heb ben: de veelkoppige draak van het hedendaagsche com munisme, de poliep van de plutocratie, het onmetelijke weekdier der burgerlijke gemakzucht, het serpent dei- onnoemelijke haat en de haai van het egoïsme". En boven den kop vinden wij deze bezielende woorden ge schreven: Zie vervolg Dag. 3 HET NIEUWE MINISTERIE is gisteren in zijn samenstelling bekend gemaakt, Min.-President is wederom Achille van Acker, terwijl het verdere college van 18 ministers met hem zal pogen België te regeeren. Van democratie is bij de socialisten, de communisten en de liberalen, die in deze regeering samenwerken tegen verreweg de grootste meerderheid van het Belgische volk, lang geen sprake meer. Het programma van van Acker Tot Woensdag? Het ministerie zal zich spe ciaal bezig houden met sociale, economische en finantiëele vraagstukken. En het zal, al dus van Acker, geen partijpoli tiek voeren (Men moet maar brutaal zijn om dit te durven zeggen waar men stelselmatig de grootste partij in het land uitsluit. Red.) Het ministerie zal .zich Woensdag aan de Kamer voor stellen. Koehandel. Welk een koehandel er door socialisten, communisten en li beralen gedreven wordt, blijkt wel uit de samenstelling van de regeering: 6 socialisten, 6 liberalen, 4 communisten, 3 extra-parlementair. De libera len, die bij de verkiezingen meer dan de helft van hun ze tels verloren, (in 1939 33 ze tels, thans 13 zetels) die Spaak niet op toeren lieten komen, bezetten nu maar liefst 6 ze tels in het ministerie, terwijl één van hen nog de, vice- voorzitter wordt van de mi nisterraad. De groep, die door het Bel gische volk het meest werd af getakeld. heeft thans de over wegende macht in het bestuur. Dat van Acker tot een derge lijk middel zijn toevlucht moest nemen om toch maar een re geering te kunnen vormen zon der de katholieken bewijst: 1. dat hij de dictatuur van links met alle middelen pro beert door te zetten en 2. dat de tegenstelling so cialist en katholiek onover brugbaar blijft. Volmachten. Van Acker heeft reeds te kennen gegeven dat hij van plan is om met volmachten te gaan regeeren en aangezien de communisten dictatoriaal zijn en niet democratisch, en de liberalen het standpunt verkondigen „pakken wat je krijgen kunt en houden wat je hebt", is het niet ondenk baar, dat de socialist van Acker, paladijn der democra tie, straks de dictatuur voert over België. Of het Belgische volk dit ne men zal is een vraag, die de zeer naaste toekomst beant woorden kan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1