D Veiligheidsraad vraagt rapport aan Rusland en Perzië -UleCdenda^- Breekt Lord Louis deAustr.staking? Christelijke Volkspartij in België weigert medewerking Don Juan's aanspraak op den troon Zaterdag 30 Maart 1946. Hoofdred.: Rector H. Sotidaal. Mr. Dr. C. CU. A. van Haren. Directeur: G. van Elburz. Bureaux: Papengracht 32. fel. Adv. 20826. Red. 20015. Abonnementsprijzen 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. No. 23S Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Welke regeering is de meest democratische Die, welke ons leert onszelf te regeeren! HUSSEIN ALA, de vertegenwoordiger van Perzië, die de zittingen van den Veiligheidsraad bijwoont, beantwoordde gisteren terstond na de opening der vergadering de drie vragen welke hem in de vorige bijeenkomst door den Poolsehen gedelegeerde, Dr. Lange, waren gesteld, Byrnes' voorstel aanvaard zonder tijdslimiet De Raad wilde zich ervan ver. i Hussein Ala verklaarde hier- gewissen, dat Hussein Ala van op, dat Ghavam Sultaneh naar zijn regeering wel degelijk in-1 Moskou was gegaan ingevolge 1 JZ_1_ I Uni, rvr> y f strueties had ontvangen om zich togen uitstel van behandeling der kwestie te verzetten. Hier op antwoordde Hussein Ala be vestigend. Ook wilde de Raad zekerheid hebben of de Perzi sche regeering eenige officieele rnededeeling had ontvangen over het terugtrekken van Sov jet-Russische troepen uit Per zië, Hussein Ala moest hierop ontkennend antwoorden en zeide; Ik twijfel er niet aan, dat Sovjet-Russische troe pen uit zekere plaatsen naar andere deeïen van Perzië zijn overgebracht, doch daarmede is de kwestie niet beslecht. De Sovjet-Unie heeft om uitsetl gevraagd, hei-vat zouden kunnen wor- opdat de onderhandelingen den, doch er kan van on. derhandelingen in den wa ren zin van het woord geen sprake zijn, zoolang er er gens in Perzië nog vreemde troepen aanwezig zijn. In de derde vraag werd ver zocht om opheldering over de verklaring, welke Ghavam Sul taneh, de Perzische Min.-Pres. zou hebben afgelegd, dat hij geen pressie van buiten af op de betrekkingen tussohen de regeering van Perzië en van de Sovjet-Unie wenschte. Hussein Ala antwoorde hierop: „Ik wil verklaren dat een van de rede nen. waarom de Min.-Pres. mij instrueerde dit geschil voor den Veiligheidsraad te brengen, juist was zijn verlangen om bij het vervullen van zijn ambts- verplichtingen vrij te staan van pressie van buitenlandsche re geeringen. De Poolsche gedelegeerde vroeg wat 'het doel was van de Perzische delegatie welke naar Moskou ging terwijl er nog Sovjet-Russische troepen in Perzië aanwezig waren. „Was het alleen maar voor een Wod ka-fuifje?", informeerde hij. Deze vraag veroorzaakte de eerste vroolijkheid in de ver gaderzaal sedert dagen. hekben we nu eigenlijk? Bij de besprekingen in den Veiligheidsraad over een korte verdaging van de zitting hield Byrnes, de Amerikaansche min. van Buitenl. Zaken hardnekkig vast aan den door hem voorgestelden datum van 2 April. De Fransche afge vaardigde Bonnet, was voor een langer uitstel en wees erop, dat het opstel len en ontcijferen van de noodige codetelegrammen Veel tijd kostte en dat het bovendien in Oost-Europa reeds 30 Maart was, wan neer het in Amerika 29 Maart is. Waarop Byrnes onder groote hilariteit antwoordde: „Nou, dan is een verdaging van den Raad tot 2 April ook lang genoeg want dan is het in Oost-Europa immers al weer 3 April!" het door den Veiligheidsraad op zijn te Londen gehouden vergadering genomen besluit „Ér is natuurlek geen twij fel aan, dat de Min.-Pres. mild onthaald is, aldus merkte Ala ironisch op. Hij werd befuifd en men gaf hem veel wodka en waarschijnlijk ook kaviaar ■te consumeeren, doch hij hield vast aan den eisch van onaf hankelijkheid van zijn land en gaf geen streep toe". ,.De onderhandelingen lie pen op niets uit aldus ging Hussein verder. Men kwam op het doode punt. De Sovjet-re geering kwam met andere eischen naar voren: dat haar troepen in zekere streken zou den blijven en dat over een voorstel betreffende olie-con cessies onderhandeld zou wor den". Byrnes stelde voor, dat Trygve Lie. de Secr.-Gen. zich onmiddellijk tot de Sovjet- Russische en de Perzische re geering zou wenden om inlich tingen over den stand der on derhandelingen tusschen beide, en dat hij daaromtrent op 2 April rapport zou uitbrengen. Speciaal zou Lie moeten infor- meeren, of het terugtrekken van de troepen afhankelijk ge steld] was van het sluiten van overeenkomsten ten aanzien van andere onderwerpen. De voorzitter verdaagde dan de bijeenkomst, zonder een tijdslimiet voor het inwachten van het antwoord der Perzi sche en Sovjet-Russische re geering te noemen. Radio New York meldde, dat de vergadering van den raad was verdaagd tot aanstaanden Woensdag elf uur (New York- sche tijd). Het secretariaat van de V. N. deelde later mede, dat de offi cieele brieven waarin om de gewenschte inlichtingen wordt gevraagd, aan den Sovjet-Rus- sischen en den Perzischen ver tegenwoordiger overhandigd waren. SENATOR ASHLEY, de Australische Minister van Scheep vaart heeft medegedeeld, dat als gevolg van de conferentie, waarbij Lord Louis Mountbatten tegenwoordig is geweest, de Nederlandsche schepen, welke momenteel werkloos in de Australische havens liggen, wellicht in de nabije toekomst zul len uitvaren. Nederlandsche schepen spoedig vrijgegeven De heer Ashley heeft aan een correspondent van A.N.P.- Aneta medegedeeld, dat de besprekingen slle scheepstrans- portbehoeften in het onder het S.E.A.C. ressorteerende gebied, waar 128 millioen mensehen met voedselgebrek te kampen De spoorbrug over de Oude Maas te Dordrecht, welke door de Duitschers wel zeer grondig was vernield, wordt met voortvarendheid hersteld, om de spoorweg verbinding met het Zuiden des lands over Dordrecht mogelijk te maken. Het plaatsen van een der bogen van een overspanning. Anefo-Hof-P. E PARTIJRAAD VAN DE C. V. P. in België heeft besloten géén steun te verleenen aan de samenstelling van een regeering zooals deze door Van Acker wordt voorgesteld. .Alles wijst er op", aldus het communiqué der C. V. P., „dat de door Van Acker beoogde formule, niet die is van een werkelijk „zakenkabinet". Het betreft veel meer een poging tot vorming van een coalitieregeering van vier partijen. De positie van deze vier partijen is echter zóó uiteenloopend, dat men er niet aan kan denken deze te vereenigen voor een gemeenschappelijke en doeltreffende actie, HET IS EEN BESLIST „NEEN"! De C. V. P. is van oordeel, dat het nóch in het nationaal belang is, nóoh met de waar digheid der partij overeenkomt, dat zij haar medewerking ver leent hij politieke manipulaties zooals de heer Van Acker deze thans voorstaat. De leiders van de parlementsgroepen zijn Vrij dagnamiddag in het kabinet van Van Acker bijeengekomen. Eyskens en Struye (C. V. P.) verlieten het eerst het kabinet omstreeks 15 uur 30. Eyskens zeide tot de journalisten: „Het is een beslist „neen". Van Acker teleurgesteld. Bij een persconferentie heeft Van Acker zijn teleurstelling over de weigering der C. V. P. niet onder stoelen of banken gestoken. Hij zeide o.m.: „De toestand is ernstig. Sedert maanden glijden wij de helling af en het ongeluk wil, dat men zulks in het leven van een land, slechts dan opmerkt, wanneer het telaat'is. De kolenproductie loopt terug omdat er gebrek aan gezag i§. Hierdoor kunnen hoogovens en glasblazerijen stil komen te liggen. Vper de we deropbouw der gebouwen in ons land is een uitgave van 40 mil liard noodig. Indien wij niet kunnen in voeren, zal men weldra ver plicht zijn het contingent kran tenpapier te verminderen. Ik zou in dien zin kunnen voortspreken, maar ik wil ver mijden, dat men er mij van zou willen beschuldigen het land te willen beïnvloeden. Van Acker die zichtbaar ze nuwachtig was, besloot zijn uit eenzetting met deze geheimzin nige verklaring: „Tot besluit wensch ik dat er zoo spoedig mogelijk een regeering tot stand komt. In dien dat riet spoedig gebeurt, zal ik er zelf een vormen. Ik wil klare en duidelijke taal spreken; indien ik een re geering vorm en indien de meerderheid die mij steunt ontoereikend is zal ik de noodige maatregelen nemen om de macht te krijgen, die noodig is'. (En zoo zal Van Acker dus weer probeeren een regeering te vormen, die een minieme meerderheid heeft waarbij men bovendien niet zeker kan zijn van de Liberalen, die slechts onder bepaalde voorwaarden hun steun aan liet kabinet Van Acker zullen geven, en waar bij de Communisten gekregen hebben wat zij wenschten, een regeering zonder C. V. P. Het wordt een hachelijke onderne ming, die alweer een doodge boren kindje kan blijken te zijn. Red.). De rechtsche partijen in Spanje hebben een verklaring van hun politiek in 12 punten opgesteld in verhand met de aanspraak van Don Juan op den Spaanschen troon. Don Juan heeft deze verklaring aan Franco doen toekomen. De voornaamste punten zijn de volgende: 1. Vrijheid van godsdienst. 2. Handhaving der nationale eenheid. 3. Roomsch-Katholicisme als staatsgodsdienst, maar ga rantie van gelijke rechten voor aanhangers van andere godsdiensten, 4. De staat moet zorgen voor j een eerlijker verdeeling van goederen en het levenspeil der minderbedeelden ver- hoogen. 5. De Spaansche monarchie moet een gematigde zijn binnen de wettige ethische en traditioneele grenzen. 6. De rechten en plichten van de Spaansche monarchie moeten in den persoon van Don Juan belichaamd zijn. De essentieele bepalingen zullen ter goedkeuring aan een volksreferendum worden on derworpen behoudens het feit, dat zij voorloopig in werking zullen treden vanaf het oogen- blik, dat de monarchie wordt uitgeroepen. hebben, omvatten. Indien de geblokkeerde schepen spoedig mogen uitvaren, dan zal dit wellicht te danken zijn aan de gedane voorstellen, welke gunstig zijn ontvangen door de vertegenwoordigers van de vakvereenigingen. Een dergelijke stap, om sa men te komen met de vakver- eenigingsleiders, is karakteris tiek voor Adm. Mountbatten. Hij heeft zijn kaarten op tafel gelegd en hun zonder omhaal gezegd, dat zij, door de Neder landsche schepen vast te hou den, hem dwongen om Brit- sche schepen te gebruiken voor het verschepen van goederen naar Ned. Indië en zoodoende de scheepsruimte verkleinden, waarmee men anders voedsel voor de Indonesiërs zou aan voeren. Valt heden de beslissing? Volgens welingelichte Indo nesische kringen te Batavia zal misschien heden een „beslis sende" conferentie tusschen Dr. H. van Mook en Soetan Sjahrir, gehouden worden. Berichten omtrent het op handen zijnde vertrek begin April van Sir Archibald Clark Kerr, den buitengewonen Brit- sdhen gezant ot> Java, die op 1 Februari in Batavia is aange komen om de partijen bijeen te brengen voor besprekingen, versterkten den indruk, dat de onderhandelingen in een „be slissend-" stadium zijn gekomen. Communistische activiteit in Medan. De Communisten in Medan geven een eigen nieuwsblad uit, versierd met de Soviet Ster en het welbekende em bleem van den hamer en de sikkel. Zij zijn onlangs zeer actief geweest in deze stad en streven er naar een belangrij ke rol te spelen in den sinds kort gevormden raad, di° de plaats wil innemen van het „Nationale Comité" van voor de Japansehe capitulatie. In Medan en omgeving doen de Britten van hun kant alles wat zij kunnen om de stijgen de vloedgolf van terrorisme in te dammen. EXTRA SIGARETTEN IN DE HERDENKINGSWEEK. Naar wij van officieele zijde vernemen zal op 2 Mei a.s. een bon worden aange wezen voor een extra rant soen sigaretten. Ditmaal zullen het im port sigaretten zijn, die zoo wel aan vrouwen als man nen verstrekt zullen wor den. CHURCHILL EN HOOVER NAAR NEDERLAND. Het onlangs aangekondigde bezoek van Churchill aan Ne derland zal in de tweede helft van Mei plaats vinden. Chur chill zal H. M. de Kc-ningin be zoeken. Ook de oud-president der V. S., Herbert Hoover, zal een bezoek brengen aan Neder land. Hoover is thans directeur van de U. N. R. R. A. in Europa. Op het bureau van De Burcht, ligt de passagierslijst ter inzage van het M.S.. „Tjisadane", ver moedelijk 5 April te Amster dam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1