H h IJ Veiligheidsraad in geheime zitting bijeen Vrede en orde doel der landingen Churchill blijft leider der oppositie Rusland blijft weg Vrijdag 29 Maart 1946. Hoofdred. Rector H Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Eiburg. Bureaux Papencraclit 32. Tel. Adv. 20826. Red. 20015 Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en .Omstreken INDONESIË IN EEN OFFICIEELE VERKLARING der Nederlandsche Re geering over de landing der Nederlandsche troepen op Java wordt er de nadruk op gelegd, dat er géén verband bestaat tusschen deze landingen en de thans voortgang vindende onder handelingen. Baar de Nederlandsche regeering niet voornemens is met de nationalistische beweging als zoodanig den strijd aan te binden en haar politiek op samenwerking is gericht, moet haar verantwoordelijkheid voor vrede en orde geschraagd worden. Uit alle hoeken Iri Deli zijn er volgens offi- ciëele rapporten te Batavia ont vangen, van de 340.000 arbei ders, die zich in Maart 1942 aan de Oostkust van Sumatra be vonden, 290.000, voornamelijk plantagepersoneel, gebleven. Dit is dus 80 procent. Dit wil echter niet zeggen, dat er, wanneer het werk wordt hervat, geen tekort aan arbeidskrachten zal be staan. Het grootste deel van de arbeiders in Deli lijdt tenge volge van.drie en een half jaar ondervoeding aan ernstige uit putting en zwakte. Naar offi- cieele schattingen zal slechts 30 pet. van de arbeiders, die nog aanwezig zijn, het werk op korten termijn kunnen hervat ten. De Russen stoken. Telkens opnieuw komen er in de Russische bladen beschou wingen voor, die de uitgespro ken bedoeling hebben het Ne derlandsche beleid aan te val len en de onderhandelingen te saboteeren. Zoo schrijft het blad „Iszvestia". „De Nederlandsche voor stellen aan de Indonesische leiders (waarbij aan .Ned- Indië den status van Gemeen- foest wordt aangeboden) be oogen het versterken van de Nedierlandsdhie -overheer- sching". „De berichten uit Indonesië toonen aan, dat Britsche troe pen en steeds toenemende contingenten van het Neder landsche leger zich niet bezig 'houden met de snelle ontwa pening van de Japan nee zen, doch op steeds grootere schaal militaire operaties on. dernemen tegen de plaatselij ke, bevolking, welke vecht voor haar vrijheid en onaf hankelijkheid.-' En zoo 'hitsen de Russen maar verder op! Luchtactie. Volgens een communiqué van de R. A. F. zijn .gisteren Thun derbolts in actie gekomen, toen zij tijdens een tactische ver kenningsvlucht vanuit een boseh hij Kedamean, ten Westen van Soerabaja, met verdekt op gestelde machineigewerqen be schoten werden. De machine geweren werden in een aanval tot zwijgen gebracht en weidra zochten de Indonesiërs dekking in een greppel. Het communiqué voegde, eraan toe, dat de lucht macht'geen aanwijzingen heeft gevonden van de aanwezigheid van luchtafweer kanonnen, welke door Nederlandsche grondstrijdkrachten daar zijn gesignaleerd. Nog meer Communistenactie. Het 3164 ton metende hulp schip der Kon, Ned. Marine „Bonaire'-', dat geladen op weg is van Darwin naar Batavia, wordt door de weigering van de havenarbeiders, om zich met de lading van het schip te bemoeien in de haven van Free mantle (West-Australië) vast gehouden. Tot voor kort had Jading van Ned. schepen in Freemantle >nog wel plaats: De huidige boycot is een gevolg van de aansluiting van den „Bumpers Union" bij de fede ratie der Australische haven arbeiders. Herbert Hoover, de vroegere president der Ver. Staten, die in Europa ver toeft tot het bestudeeren van de voedselpositie, werd door den Paus in het Vaticaan ontvangen. Tijdens het onderhoud. A.P.-P. Naar Reuters diplomatieke correspondent verneemt heeft Qhurohill zelf geregeld welke rol hij zal blijven spelen in de partij eiding der conservatieven. Hij zal voor onbepaalden tijd leider der oppositie blijven, doch slechts bij belangrijke ge legenheden het woord voeren. De leiding der dagelijksche za ken zal bij Anthony Eden be rusten. ENGELSCHE KINDEREN NAAR NEDERLAND. Gezinnen uit Nederland, Zwitserland België en Dene marken zullen een groot aantal Engelsche kinderen, die een vacantie op het vasteland zul len doorbrengen, bij zich opne men. Zij willen hiermede hun waardeering voor het Engelsche volk tot uiting brengen en te vens de internationale vriend schap bij de jeugd bevorderen. Het eerste contingent van jonge reizigers zal waarschijnlijk reeds begin Juli vertrekken. In aanmerking komen kinderen van 14 tot 17 jaar. In hét geheel zullen 11.000 kinderen naar de vier genoemde landen vertrek ken. Nederland heeft in het geheel 1000 Engelsche -kinderen voor een bezoek uifcgenoodig-d. De geheime zitting van den Veiligheidsraad werd gisteren avond geopend in een klein- kantoor van een ultramodern gebouw te midden van de wol kenkrabbers van New-York. De leden kwamen bijeen in het cic Brabanders geven gehoor aan den !ten bus der Staatsmijnen haalt toekom: dorjije Herpen. ER ZIJN GISTEREN in de geheime zitting van den Veilig heidsraad talrijke pogingen gedaan om een definitieve breuk met Rusland te voorkomen. Pres. Truman is van meening dat Rusland niet permanent uit de Vereenigde Naties zal wegblijven. Toen de zitting om 10.30 werd geopend, waren alle leden, behalve den Sovjetvertegenwoordiger aanwezig. Een officieel persoon verklaarde vervolgens dat de zitting geopend was en zeide, dat na do bijeenkomst een verklaring zou worden gepubliceerd. privé-kantoor van Trygve Lie, op de derde verdieping van het „French Building", een van de witte steenen gebouwen, die te zamen de „Rockefeller Centre" groep vormen. In tegenstelling tot de be trekkelijke gelegenheid van het Hunter College, waar de raad tevoren bijeen is gekomen, werd de geheime zitting in het hart van het Amerikaansohe nieuws- en communicatienetwerk ge houden. Het was echter een iro nie dat een atmosferische sto ring de transatlantische radio communicatie uitschakelde. Het communiqué. In het communiqué, dat na de geheime bijeenkomst is uitge geven, wordt verklaard: „De leden van den Vei ligheidsraad zijn in verga dering bijeengekomen om een informeele bespreking- te houden over de verder te volgen procedure in verband met het Perzische beroep. Verschillende sug gesties zijn besproken en men is in aanzienlijke mate tot overeenstemming geko men. Vertegenwoordigers van alle leden van den Vei- ligheidsraad behalv* de Sovjet-Russische vertegen woordiger heben de bijeen komst bijgewoond." oproep tot het werkea, i» de mijnen. Reuter-verneemt, dat de le- ttge oucieTg-rondsebe werkers af in het <*£11 Vclïl d€Il raad. OVereenkwa- v. d. Keyden-P. men ondanks het afzijdig blij ven var Sovjet-Rusland met de behandeling van de Prezische kwestie voort te gaan. Vragen aan Rusland. Men bericht, dat Bymes het voortzetten van de behandeling der Perziqphe kwestie zonder de Sovjet-Unie heeft voorgestaan en dat aan Sovjet-Rusland en Perzië gevraagd zal worden binnen een bepaalden tijd te antwoorden op de volgende vragen: 1. Waarom.is de Sovjet-Rus sische verzekering, dat de Sovjet-Russische troepen, behoudens onvoorziene oiltT wikkelingen, uit Perzië worden teruggetrokken, on bevredigend.. voor de Per zische regeering? 2. Wat voor onderhandelin gen zijn thans tusschen Sovjet-Rusland en Perzië gaande? 3. Hangt het terugtrekken van de troepen van het Roode Leger van deze onderhan delingen af? Het wegblijven van Gromyko wordt strakt nog de stof v. 'n de- tective-story of een spionnage- roman. Er gingen aanvankelijk geruchten dat Gromyko gezegd had op de bijeenkomst van den Veiligheidsraad aanwezig te zijn. Later" werd verklaard: „Gromyko heeft meegedeeld, •dat hij de zitting zou bijwonen, maar hij is niet komen opda gen". Een verslaggever beweerde, dat hij de auto van den Sovjet- vertegenwoordiger twee maal !het gebouw, waarin de raad bijeen was, had zien passeeren. De algemeene mystificatie over de bewegingen van Gromyko nam nog toe, toen hij, een half uur na het verlaten van het Sovjet-consulaat, terug kwam gereden en het gebouw weer Partij-politiek INDIEN Nederland ooit een partij-Kabinet heeft gehad dan is het wel het Kabinet Schermerhorn-Drees, beter DreesSchermerhorn met Vor- rink achter de schennen, het Kabinet dat werd aangediend als een nationaal!Kabinet van Herstel en Vernieuwing. Indien ooit ministers zich als partijmannen hebben gedragen, dan zijn het wel de zeven le den van de Partij van den Ar beid, die deel uitmaken van dit Kabinet. Houden de Katholieke ministers zich dienaangaande op den achtergrond naar on zen smaak te veel de perso nalistische en andere socialis tische excellenties zijn ware commis-voyageurs van de par tij, die volgens minister Scher merhorn, het monopolie der vernieuwing Lezit, de Partij van den Arbeid. De heeren Schermerhorn en Drees hadden de opdracht een nationaal Kabinet te vormen. In 'werkelijkheid greep de S. D. A. P. haar kans. Met Cchermer- hom, eerlijk maar onervaren, speelden zij het klaar in een, het moet gezegd, uitstekend ge speeld politiek -.iel, de sleutel posities door socialisten te doen bezetten. Zij lieten aanvanke lijk de voorstanders van het personalistisch socialisme rustig hun liefhebberij. Maar al spoe dig kwam Vorrink vertellen dat het zoeken naar verschil tusschen personalistisch socia lisme en het socialisme van de S.D.A.P. was het zoeken naar spijkers op laag water. De eene excellentie j^a de andere heeft zich laten vangen en nu vertelt de Partij van den Arbeid met trots dat zeven leden van dit „nationale" Kabinet voor haar propaganda maken. Terecht kan „Trouw" con- stateeren dat de formateurs niet hebben voldaan aan hun opdracht. De heer Schermer horn heeft in een te Rotterdam gehouden vergadering van de Partij van den Arbeid volgens het verslag in „Het Vrije Volk" toegegeven dat Drees en hij het in Juni en Juli '45 hebben geprobeerd, maar dat het is mislukt. Men heeft het ons on mogelijk gemaakt, zeide de minister-president. Het is maar hoe men het ziet. Met meer re den kan men zeggen dat de so cialisten (de personalistische en de andere) te veel naar zich toe hebben willen halen en dat zij in elk geval socialistisch en nationaal niet uit elkaar heb ben gehouden. Zie vervol* pa*. 3 binnentrad. Een officieel persoon op het Sovjet-consulaat verklaarde met nadruk dat Gromyko niet op het consulaat aanwezig was. Een aantal verslaggevers zei echter, dat zij hem het gebouw binnen hadden zien treden na zijn mysterieuzen tocht. Een verslaggever, die Gromyko per auto gevolgd had, zeide, dat deze langs het gebouw, waar de raad vergaderde, was gereden en toen door een andere straat naar het consulaat was terug gekeerd Een theorie, welke naar vo ren gebracht, is deze, dat Gro myko onderweg naar de verga dering een nieuw telegram uit Moskou opende dat hem noop te zijn plannen te veranderen. De ontruiming van Perzië. Er zijn sinds drie dagen geen berichten meer binnengekomen over de ontruiming van Perzië. Wel heeft een officier van den Perzischen generalen staf me degedeeld, dat de Perzische strijdkrachten het bevel heb ben gekregen geen gebieden, welke door de Sovjets ontruimd zijn, te betreden, voordat zij daartoe orders hebben ontvan gen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1