H Het economisch beleid der regeering geadviseerd door CENTRAAL PLANBUREAU .Rusland verlaat den Veiligheidsraad Labour-Partij wijst Communisten af i Donderdag 28 Maart 1946. SN Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux Papcngracht 32. Tel. Adv. 20826. Red. 20015 Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco Der post f 4.20. SUItCHT No. 234 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Zonder verwachting is het leven onmogelijk SOWJET-DEMOCRATIE t Jij doet wat ik wil!" En anders ET RUSSISCHE VOORSTEL om de besprekingen van de Perzische kwestie in de Veiligheidsraad nit te stellen tot Sl 1 10 April werd door de Vereenigde Volkeren met 9 tegen 2 itemmen verworpen. Alleen de vazalstaat Polen stemde gelijk luidend met Rusland, De Russische afgevaardigde had tevoren ""Medegedeeld: „Rusland neemt niet meer deel aan de besprekin gen, als de Perzische kwestie op de agenda blijft staan." De Vei- igheidsraad is voor dit dreigement en „democratisch gebaar" jat liet bezweken. 10 April een willekeurige datum en reed hij met een hooge srtel- heid over het plein van het college uit het hoofdkwartier van de V. N. jjiij De Franschen hebben alle nogelijke pogingen gedaan om h een Fransch-Amerikaansch- |iussische commissie een uit ree te zoeken voor de moei- ijkheid. Toen de zitting geopend werd jjll/iegon Gromyko "nog eens te %rderen dat de behandeling SN. ou worden uitgesteld tot 10 joripi'il daar er, zooals hij zeide, jor.eeds een overeenkomst tus- Bhen Moskou en Teheran be- lond. ,k. j)g Amerikanen ontkenden ^~et bestaan van een overeen- .omst en zoowel de Perzische Ulljjegeering alsook de radio van U"kt land hebben medegedeeld aariat er inderdaad nog geen r. dyereenkomst is bereikt tus- '42chen Perzië en Rusland. 5769 „Ik krija' mijn zin niet, a ik ga weg!" Er werd gestemd. De uitslag ras 92 ten nadeele van Rus- IVT ind. Onmiddellijk stond Gro- ..prjyko op en zeide: „Om de re- J ïlenen, welke ik duidelijk heb .uiteengezet, kan ik als verte- -„^(jenwoordiger van de Sovjet- mie niet langer deelnemen aan Tie besprekingen in den Vei- imaigheidsraad, daar mijn voor- aa®jel door den raad niet is aan- jaard. Noch kan ik aanwezig Ijn in de bijeenkomst van den j«e!jiad, daarom verlaat ik de ver- i'dering". Na de vertaling van deze ai?3rklaring in het Fransch en ezinngelsch nam Gromyko zijn apieren op en liep de zaal uit. rrpmnen vijf minuten, nadat hij in zijn plaats was opgestaan, goeoag Gromyko met zijn geheele Rr;legatie in zijn auto gestapt id. De Communisten verbergen achter de leuze van eenheid der arbeidersklasse slechts de ware bedoeling van ondermijning der Labour-beweging en vergrooting van hun kans tot vestiging van een dictatuur van de partij. Aldus het manifest der Labour- partij in Engeland. Looze Russische bewering. Het voortdurende aandrin gen van Andrei Gromyko bij den Veiligheidsraad de Perzi sche kwestie tot 10 April uit te stellen, kan, volgens welinge lichte' kringen te Londen, on danks het begin van de Sovjet- Russische ontruiming van Per zië, er op wijzen, dat een over eenkomst tusschen Moskou en Teheran hetzij nog steeds niet volledig, of nog hangende is. De meening, dat het accoord nog niet bereikt is, wordt ge steund door het ontbreken van eenigerlei verklaring van de zijde van de Perzen, welke rug gesteun verleent aan de Sovjet- Russische bewering, dat de on derhandelingen beëindigd zijn, óf het verzoek, de discussies- op te schorten. Het verzoek tot opschorting tot 10 April bëtee- kent wellicht, dat de voor naamste phase van de onder handelingen inzake olieconces sies, den status van Azerbeid- sjan en de hervorming van de Perzische regeering vóór dien datum beëindigd zal zijn. Allerwejfe worden voorbereidingen ge troffen ter viering van de bevrijding van de Duitsche overheersching. In de Kon. Ned. Vuurwerkfabriek te Leiden is men druk bezig met het vervaardigen der stukken die de feestelijkheden den noo- digen luister zullen bijzetten. De puntige van Kleffens. Voordat de Russen wegliepen heeft Mr. van Kleffens meege deeld het standpunt van Byr nes te deel en en verklaarde hij, dat, wanneer er een zaak door een lid van de vereenigde na ties wordt vooi0elegd, deze zaak bij de eerste gelegenheid moet worden behandeld en dat uitstel alleen moet worden toe gestaan om belangrijke en drin gende redenen. Hij zeide: „Ik verzoek den Sovjetafgevaardig de ons meer te willen vertel len wat zijn de voorwaar den van wat hij afwisselend „overeenkomst" en „overeen stemming" heeft genoemd? Waarom wil hij dit uitstel? Wat bepaalt de keuze van dien datum. 10 April, welke tame lijk willekeurig schijnt. Doorzichtige vrijage Evenals in Nederland pro- beeren ook in Engeland de communisten tot een fusie te komen met de Laibourpartij (partij van den arbeid). Maar noch in Nederland noch in Engeland is men op deze vrijer gesteld, want men weet heel goed waar het om "aat. Het is niet uit liefde voor het volk, dat de communisten din gen om den gunst. Maar het is wèl om „de Labourbeweging te ondermijnen en te komen tot vestiging van een dicta tuur". In een manifest, dat de waar heid gezouten voorlegt, heeft de Engelsche Labour-party zich uitgesproken tegen het sa mengaan met de communisten. Communisme is dictatuur. „De communisten houden de mocratie voor een burgerlijke bedriegerij. Een voorkeur voor dictatuur heeft hun in nerlijke organisatie geïnfec teerd. De politiek van de com munistische partij wordt over de hoofden van haar leden heen bepaald. Door een ijzeren discipline, die geen vragen stelt, ten op zichte van de lijn der partij, die van boven af wordt opge legd in de plaats te zetten voor de vrijheid van gedachte en geweten, hebben zij hun perio dieke luchtsprongen tot het middelpunt der lachlust van de wereld gemaakt. Geïsoleerd in hun celletjes en zich bedienend van een vreemd jargon, zijn zij totaal ontoegankeliik voor de Wetsvoorstel „Nationaal Welvaartsplan" ingediend wei 578É den Wederopbouw wordt l ©BB nieuwe Nederlandsclie tiding toegepast. Het is Yj F ongebakken Dewilith- V aKfen, die op chemische basjze verhard, en weer- en aan-Mvast is. In de Betuwe reed? reeds eenige boerde- cfnlu van deze nieuwe stee- iSiaHj, opgebouwd. Henneke P. upen néeriïo hiernaast. g eiliet heetst van den oefen- Sindjdstrijd te Amsterdam afschenen twee honden op 101 terrein- Doelverdediger blat jak had alle moeite ze win heiligdom te hou- Anefo fp. ET TIJDSTIP is thans genaderd, waarop men in het beheer der volkshuishouding enkele der middelen kan gaan bezi gen, die hun waarde bewezen hebben bij het beheer eener groote onderneming. Tot deze middelen behoort het werken volgens een centraal plan, gebaseerd op ramingen van de pro ductie- en afzetmogelijkheden. Deze overweging geldt ondanks het feit, dat het gewenscht kan zijn, groote deelen van de volks huishouding te doen verzorgen dooj particuliere bedrijfshuis- houdingen. Coördinatie van overheidsbemoeiingen Deze gedachten liggen ten grondslag aan een wetsvoor stel, dat de Ministers der on derscheidene departementen hebben ingediend bij de Twee de Kamer, welk voorstel in houdt een ontwerp van „wet tot voorbereiding van de vast stelling van eene Nationaal Welvaartsplan". Het eerst noodig'e hiervoor is, dat de talrijke overheidsin stanties, die op het economi sche leven des lands een in vloed van beteekenis uitoefe nen, in haar arbeid gecoördi neerd te werk gaan. Het spreekt vanzelf, dat een geleide economie, de overheid, van wie de leiding in laatste instantie moet uitgaan, ook voor vele problemen stelt. Met name stelt zij haar voor de taak te zorgen voor het noo- dige realisme bij den opzet en de uitvoering van haar plan nen en waarborgen te schep pen voor .een zoo soepel moge lijk functioneeren van het be ken lijnen. Ook vereischt de controle op de juiste naleving van de getroffen maatregelen, zonder het bedrijfsleven on- noodig overlast aan te doen, voortdurend zorg. Noodzaak van systeem bij het herstel. Het regeeringsbeleid zal in groote lijnen moeten worden uitgestippeld, voor- loopig voor een periode van drie jaren voor enkele onderdeelen, als een pro gram voor woningbouw, voor langoren tijd ter wijl aan de hand van dit plan telkens voor een pe riode van een jaar een meer gedetailleerd overzicht dient te worden opgesteld. De noodzaak van een syste matisch herstel van het zwaar getroffen productie- en ver- keersapparaat houdt van bo vengenoemde algemeene moti veeringen afgezien op zich zelf reeds een dringend motief in voor de opstelling van een dergelijk plan voor de eerste jaren. Het Planbureau. Ter verwezenlijking van de boven geschatste gedachten dient in het leven te worden geroepen een Centraal Plan bureau en de verdere noodza kelijke apparatuur: centrale plancommissie, raad van ad vies voor het nationaal wel vaartsplan en werkcommissies. De taak van het Centraal Planbureau en de bijibehooren- drijfsleven binnen de getrok- de commissies beperkt zich tot gedachten en wenschen van normale mannen en vrouwen. Als de communisten bij ons zouden zijn aangesloten, zou den zij in de gelegenheid zijn hun verbitterde sectarisehe ru- zies in elke afdeeling der partij hier te lande ingang te doen vinden. Zij zouden trachten de aan dacht onzer beweging af te lei den van de hoofdtaken door willens en wetens conflicten over zaken van ondergeschikt belang te bewerkstelligen. Zij zouden trachten te bereiken, dat alle afdeelingen onzer par tij, die het niet eens zijn met hun speciale partijlijn, ons vol afkeer verlaten. Labour meent, dat de Brit- sche communistische partij te onderdanig is ten aanzien van veronderstelde verlangens der Sovjet-Unie en dat vormt een werkelijk beletsel voor het vrije samengaan van geliik- waardige deelgenooten, dat door beide landen wordt nage streefd. Het is de vraag, zoo gaat het manifest voort, of de Sovjet- Unie het tegen Hitler had kun nen volhouden, indien Labour had geluisterd naar den eisch der communisten tot sabotee ring der oorlogsinspanningen. Maar ondanks deze hechte banden moet elk land op zijn eigen manier tot sociale recht vaardigheid en welvaart zien te raken. Communisten zijn Nazi's. Zij vormen óók „vijfde co lonnes". De communistische partij is volgens het manifest in eëne open strijd een te ver- waarloozen tegenstander, maar vormt als ..vijfde colonne" een ernstige bedreiging van binnen uit. Zij zou de democratische regelen tot een aanfluiting ma ken. Bevin heeft het vertrouwen. De Engelsche Min. van Bui- tenl. Zaken, Ernest Bevin, die van bootwerker opklom tot deze hooge post, heeft tegen over de leden parlementsleden van de Labour-partij rekening en verantwoording afgelegd van het door hem gevoerde be leid. Op zes leden na hebben de meer dan 300 aanwezigen Bevin's buitenlandsche politiek goedgekeurd. Nadien brachten zij hem een stormachtige ova tie. advies aan de regeering om trent het economisch regee ringsbeleid. Het Planbureau en zijn organen hebben geen uit voeringsbevoegdheden. Het Na tionaal Welvaartsplan dient ver wezenlijkt te worden door mid del van de normale organen van overheid en bedrijfsleven. Het planbureau en zijn orga nen zullen dus nimmer aan wie ook hun denkbeelden kunnen opleggen. Intussohen zullen voor de verwezenlijking van een Na tionaal Welvaartsplan de noo- dige bevoegdheden in de han den der overheid moeten zijn geconcentreerd. Daartoe heeft de regeering de beschikking over een uitgebreid wettelijk apparaat, warmede het haar mogeljjk is regelend in het be drijfsleven in te grijpen ten aanzien van vestiging, finan ciering, prijsvorming, kartel- leering, in- en uitvoer, distri butie, enz. WEERSVERWACHTING. In den ochtend hier en daar tijdelijk mist. Overdag zonne schijn. behoudens plaatselijke wolkenvelden. Geen regen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1