Veiligheidsraad en Perzië Véél meer vogels in de lucht D' Spoedig nieuwe Belgische regeering? Nota aan Amerika Woensdag 27 Maart 19it>. Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg Bureaux Papengracht 32. Tel Adv. 20826. Red. 20015 Abonnementsprijzen f 0.26 per week. 1.10 per 'maand f 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4.20. No. 233 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Houd altijd iets over ter versiering van uw huis Rusland dreigt met niet deel te nemen aan de besprekingen DE BIJEENKOMST VAN DE VEILIGHEIDSRAAD heeft Dinsdagmiddag- onmiddellijk de Perzische kwestie ter tafel gebracht. Gromyko, de Sovjet-Russische gedelegeer de legde onmiddellijk zijn verklaring af en stelde voor, dat de Perzische kwestie van de agenda zou worden afgevoerd op grond van het feit, dat deze kwestie „niet op de agenda past". „E1' is geen Perzische kwestie" zegt Rusland Gromyko sprak over „be paalde elementen, die de poli tieke sfeer in de wereld trach ten te laden" en verklaarde, dat bepaalde groepen trachten een nieuwen wereldoorlog te weeg te brengen. Hij kondigde namens zijn regeering aan, dat de jongste terugtrekking der Sovjet-Russische troepen uit Perzië 24 Maart is begonnen en waarschijnlijk binnen 5 of 6 weken zal zijn beëindigd, „ten zij onvoorziene omstandighe den zich voordoen". Hij stelde voor. dat de Perzische kwestie van de agenda zou worden af gevoerd, „daar er geen redenen aanwezig zijn deze kwestie op de agenda te zetten. Het' ver zoek dit wel te doen is in strijd met de feiten, die door de om standigheden worden geleverd" aldus Gromyko. Amerika houdt voet bij stuk De Amerikaansche Min. van Buitenl. Zaken, Byrnes, zeide hierop: „Ik ben het niet eens met den vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie en met het amendement, dat hij voor de agenda voorstelt. De feiten voor den Veiligheidsraad zijn deze: de Iraansche regeering heeft door middel van haar vertegenwoordiger e n geschil onder de aanda' t van den raad gebracht, een geschil, waarvan zij verklaard heeft dat het wellicht den vrede en vei ligheid in gevaar zal brengen". Hij citeerde vervolgens een schrijven van den Perzischen ambassadeur te Washington aan Trygve Lie, waarin de ambas sadeur sprak van het verblij ven van Russische t -epen in Perzië na 2 Maart en waarin hij verklaarde dat Sovjet-agen ten, autoriteiten en gewapende strijdkrachten zich verder mengden in de binnenlandsche aangelegenheden van Perzië. „Waar zijn we aan toe?" vraagt Engeland. De Britsche vertegenwoor diger, Sir Eleander Cardogan, zeide: „Ik ondersteun volko men hetgeen de Amerikaan sche vertegenwoordiger heeft gezegd". Hij hoopte voorts na dere inlichtingen te ontvangen over hetgeen in Perzië geschied is en nog geschiedt in het bijzonder hoopte hij op het be kend maken van de details van een eventueele regeling Polen vazalstaat van Rus land sloot zich natuurlijk bij den Russischen vertegenwoor diger aan, maar Nederland en Mexico zijn het eens met En geland en Amerika. Russisch voorstel verworpen. Hierop werd het Russische voorstel om de Russisch-Perzi- sche kwestie niet op de agenda van den Veiligheidsraad te plaatsen, verworpen met negen tegen twee stemmen. Als ik mijn zin niet krijg Nadat het Sovjet-Russische voorstel tot uitsluiting van de Perzische kwestie was verwor pen, verklaarde Gromyko, dat uitstel van de behandeling de zer kwestie tot 10 April als een minimum-eisch van de Sovjet- Russische regeering moest wor den beschouwd. Indien niet tot dit uitstel wordt overgegaan, aldus voegde hij er aan toe, zal de Sovjet-regeering biet bereid zijn aan de discussies over de kwestie deei te nemen". In het hierop volgend debat dat zes uur duurde, werd dooi den Nederlandschen vertegen woordiger, Mr. van Klef fens wèl het duidelijkst gezegd hoe men erover dacht. Hij ver klaarde: „De belangen van Perzië zijn betrokken bij de discussie over de vraag, of de behandeling van de kwestie al dan niet moet worden uitge steld. Perzië behoort aan deze tafel vertegenwoordigd te zijn. Wanneer de raad besluit de kwestie te behandelen, be hoort, naar mijn meening, geen individueel lid eene dergelijke actie te verlammen door bij voorbaat mede te deelen, dat hij er geen deel aan zal nemen. Dat is een soort van pressie uitoefenen". Zonder een besluit te nemen, werd de vergadering verdaagd tot hedenavond. Woensdag 9 uur. In een plechtige zitting heeft de Rijksuniversiteit te Utrecht het eere-docto- raat verleend aan Z.Etn. Johannes Kardinaal de Jong. Het moment, waarop prof. Wagenoort den Kardinaal de do: torsversierselen omhangt. Nieuwe dingen, en die zijn goed E K. L. M. is één van de Nederlandsche instellingen, die de Nederlandsche naam hoog houden en die ook nu weer het bewijs geven van aanpakken en doorzetten. De maand April belooft een drukke maand te worden voor de K L. M. Het Europeesche luchtnet zal belangrijke uitbreidingen onder gaan, het binnenlandsche luchtverkeer zal weer door de K. L. M. in eigen hand worden genomen en de tarieven zullen worden verlaagd. Door deze uitbreidingen zal ook de K. L. M. elf ver schillende Europeesche landen met elkaar verbinden. ZOMERDIENST Op 29 April a.s. wordt de zomerdienst van de K.L.M. in gevoerd. Dit beteekent een niet geringe opvoering vt-n de frequentie der verschillende luchtlijnen. De luchtverbir ding met Praag, die op het oo gen- blik door de K.L.M. 3x per week wordt uitgevoerd zal van 29 April af op alle werk dagen worden gevlogen, ter wijl de liin Stockholm—Ko penhagenAmsterdamGenè- ve tot een dagelijkschen dienst (d.i. dus ook op Zondagen) zal worden uitgebreid. Voorts zul len op verschillende trajecten Zondagsdiensten worden inge voerd. Iedereen kan vliegen. Vrije vogels. Tegelijk met de invoering van den zomerdienst der K.L.M. op 29 April a.s. zal de Regeeringsvliegdienst zijn taak beëindigen, zoodat het binnen landsche luchtverkeer van dien Na vijf weken van onderhan delingen verwacht men dat een nieuwe Belgische regeering waarschijnlijk deze week nog gevormd wordt onder Achille van Acker, de socialistische premier die na de algemeene verkiezingen van de vorige maand zijn ontslag indiende. Van Acker is tot nu toe op den achtergrond gebleven, doch H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard vertoeven titans te Wensen in Zwitserland, waar het Prinselijk Paar eenigen tijd zal verblijven alvorens de reis naar Scandinavië te aanvaarden. De Prinses met haar echtgenoot aan den maaltijd voor liet hotel „Jungfrau". Anefor-Herschel P. men verwacht, dai hij binnen kort een „opdracht tot onder handelen zal ontvangen van Prins Karei. De Schrijver deel de gisteravond aan journalis ten mede dat een punt is be reikt waarop een stabiele re geering gevormd zou kunnen worden. Het voornaamste strui kelblok voor een coalitieregee- ring is tot dusver de houding van de communisten en de Ka tholieken geweest, die beiden weigerden met elkaar in een kabinet samen te werken. De Communisten schijnen n-u een meer verzoenende houding aan te gaan nemen, doch het is nog niet bekend of de Katholieken met de Communisten willen sa menwerken. NIEUWE STRATOSFEER. EXPLORATIES VAN PROF. PICARD. „Le Peuple" deelt mede, dat Prof. Picard het voornemen heeft een nieuwe tocht naar de stratosfeer te ondernemen. Hij hoopt dan een hoogte van 32 kan te zullen bereiken. De ca bine zal gedragen worden door een stelsel van 100 ballonnen, uit plastische stof. Iedere ballon zal. in de stratosfeer, een volu me hebben van 2700 M3. datum af door de K.L.M. on der eigen vlag zal worden uit gevoerd. Zeer belangrijk is, dat daarbij tevens het geheele prioriteitssysteem voor de binnenlandsche luchtlijnen zal vervallen. Van 29 April af zal iedereen weer vrii kunnen boeken voor alle vliegdiensten in het binnenland. Naast de kleine de Havilland vliegtuigen, waarmede deze lijnen thans worden bevlogen, zullen ook DC 3-toestellen worden ingeschakeld, waaron der de ..Valk", het eenige vliegtuig dat, na door de Duit- schers te ziin gevorderd, weer in Nederlandsche handen is teruggekeerd. Hoezeer het in- gebruiknemen van deze machi nes in het binnenlandsche luchtverkeer een verbetering beteekent. blijkt wel uit het feit. dat deze toestellen, die 21 passagiers kunnen vervoeren, voor den oorlog cp de 14.000 km. lang AmsterdamBata- via-route werden gebruikt. EEN VOORBEELD DAT NAVOLGING VRAAGT. Tariefverklaging van ca. 20% op alle Europeesche lijnen. Van 1 April af zullen alle luchttarieven in Europa met uitzondering van het binnen land dus met riet minder dan 1/5 worden verlaagd Deze tarief verlaging zal op 1 Juli a.s. nog worden uitgebreid met het invoeren van retourbiljet- ten. waarbii 10% reductie op de heenreis en 10% reductie op de terugreis wordt gegeven. Blijven Britsche troepen in Griekenland? Sofoelis, de Grieksche Min. President heeft medegedeeld, dat dadelijk na de verkiezingen van 31 Maart aan Enigeland zal worden gevraagd om de Brit sche troepen in Griekenland te handhaven om redenen van „in ternationale veiligheid". Sofoelis sprak niet over het aanbod van de Britsche regee ring om gedurende de verkie zingen de orde door Britsche troepen te doen handhaven. Zijn verklaring schijnt er op gericht te zijn om de orde tij dens het aanblijven van het de missionaire kabinet, tot 16 Mei, wanneer de nationale vergade ring bijeenkomt, te verzekeren. De Gemeenteraads verkiezingen II. Politieke apathie AAN het hoofd der ge meente staat de gemeen te raad, de vertegenwoor diging der burgerij. Dit is een oeroud beginsel. In den stam komen oorspronke lijk alle staongenooten bijeen ter beraadslaging en beslissing. De kleine buurtschap roept alle buren op. Wanneer de ge meenschap grooter wordt, wor den vertegenwoordigers aan gewezen. En thans gaapt er dik wijls een kloof tusschen de amb telijke bestuurders en de bur gers die bestuurd worden. De burgerij neemt nauwelijks meer een aandeel in het be stuur harer gemeente en zelfs staat zij apathisch en zonder veel belangstelling tegenover haar directe taak: te zorgen dat de besten uit haar midden wor den afgevaardigd om in den Ge meenteraad mede aan het hoofd te staan der Gemeente. Hiermede duiden wij een zwakke plek aan in ons demo cratisch staatsbestel. De afgevaardigden en dit geldt ook voor Tweede Kamer en Provinciale Staten, zie het politiek advies vormen geen selectie uit het Nederlandsche volk. Dit vindt zijn oorzaak deels in het feit, dat de besten, de meest capabelen doorgaans geen lust gevoelen om zich aan te bieden en toch is liet nood zakelijk zich bekend te maken, hoe onaangenaam men dit ook vindt, indien men een zetel wil innemen deels in het feit, dat een zeer kleine minderheid daadwerkelijk politieke belang stelling heeft, terwijl groote meerderheid volstaat met wat in het wilde weggeworpen cri- tiek. waarbij men zich uitput in nietszeggende algemeenheden. Zie vervolg pag. 3 Spanje De Spaansche regeering heeft een nota aan de regeering der V. S. doen overhandigen, waar in Gen. Franco verdedigd wordt en waarin de communisten worden beschuldigd van actie tegen het regiem van Franco. Zij zouden bij alle aanvallen op den achtergrond staan. (Met deze laatste woorden slaat Franco de spijker op zijn kop. Red.) Koppig Frankrijk Volgens berichten uit gezag hebbende bron, die door de Fransche dagbladen worden aangehaald, stelt de Fransche regeering in haar derde nota aar. Engeland en de V.S. over de Spaansche kwesties, de re geering van deze landen vóór haar ambassadeurs uit Spanje terug te roepen en deze te ver vangen door gedelegeerden, en bovendien economische sancties tegen Spanje toe te passen. Vol gens de berichten van gister avond hoopt de Fransche regee ring op spoedig antwoord van Londen en Washington. Reuter brengt in herinnering, dat Ber nard Bardion. de Fransche ver tegenwoordiger in Spanje, door de Spaansche regeering niet als ambassadeur wordt erkend, hoe wel hij wel als zoodanig door Frankrijk is aangesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1