Veiligheidsraad te New-York bijeen Russen ontruimen Perzische steden D Grootste drijvende bok dook onder Sinaasappelen worden gelost Al gaat het niet van harte VERWACHT GEEN DANK Wees tevreden wanneer ge geen ondank oogst No. 232 Dinsdag 26 Maart 1946. Hooldred: Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux- Papengracht 32. Tel Adv. 20826. Red. 20015 Abonnementsprijzen, f 0.26 pe week. 1.10 per maand f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken JAMES BYRNES, de Amerika heeft gisterenavond in de Veiligheidsraad te New-York Pres, Truman voorgelezen. De denkende stilte aangehoord en dat de plechtigheid in een emst taling in het Fransch dankte de Tai Tsji, namens de vergadering sprekers voor hun woorden. ansche Min. van Buitenl. Zaken openingsbijeenkomst van den de welkomstboodschap van redevoeringen werden in na- er was geen applaus. Men zegt, ige sfeer werd geopend. Na ver voorzitter, de Chinees Dr. Kwo president Truman en andere Behandeling Perzische kwestie 24 uur uitgesteld Naar men te New York ver neemt zijn de leiders der voor naamste delegaties bij den Vei ligheidsraad onofficieel tot overeenstemming gekomen, het voorstel, de discussie over het geschil tusschen Sovjet-Rusland en Perzfë 24 uur uit te stellen, te ondersteunen. Het uitstel zou de diplomatieke vertegenwoor digers te Moskou en Teheran in staat stellen officieele beves tiging te verkrijgen, dat de Sovjet-Russische troepen bezig zijn Perzië te ontruimen. Het geschil tusschen Sovjet- Rusland en Perzië bleef het voornaamste onderwerp der on- officiëele besprekingen tus schen de gedelegeerden vor men, ondanks het bericht over het terugtrekken der Sovjet- Russische troepen. Dr. Kwo Tai Tsji, de nieu we voorzitter, zeide in zijn openingsrede: „Het grootste vertrouwen is gevestigd op de zen raad, op hem zijn de hooge verwachtingen en aspiraties Van de menschheid gericht. Door een proces van vrije en open besprekingen van dg interna- tiohale problemen en door het in acht nemen van verdraag zaamheid en het betoonen van moed in het behandelen van zijn gevallen zal de Veiligheids raad het vertrouwen en het ge loof rechtvaardigen, dat de vol keren van de wereld in hem stellen". Na 52 minuten werd de zit ting opgeheven. De nieuwe textielkaarten In de komende weken zullen de plaatselijke distributiedien sten nieuwe textielkaarten uit reiken. Deze kaarten tellen 100 punten en een aantal letter- en cijferbonnen. Einde April zal een aantal punten van deze kaarten worden aangewezen voor het koopen van textiel artikelen. Vóór deze officieele aanwijzing door het C D. K. is het verboden op deze punten te •koopen of te verkoopen. De punten van de textiel-leder- kaart (v. a. 510) blijven geldig en hebben dezelfde waarde als de punten van de nieuwe tex tielkaarten. De kousen- en sok- kenbon A van de oude textiel- kaart blijft eveneens geldig. Met nadruk wordt er op gewe zen dat losse textielpunten niet geldig zijn en door den detail handel niet mogen worden aan genomen. lederen morgen gaat een specia van Holland en Katwijk de zee nog bevinden, onschadelijk te hulsel". groep Duitsche krijgsgevangenen tusschen Hoek i, om mijnen, die zich daar in grooten getale maken De duiker gaat in zijn ..kikkerman-t#m- v. d. Reyken P. Maar tegen weikeu prijs, is nog niet bekend E PERZISCHE PREMIER heeft in een onderhoud m. vertegenwoordigers van het Fransche Persbureau A. F. P. bevestigd, dat de Russische troepen de steden Keredj en Kasvine ontruimd hebben, en hij gaf uitdrukking aan de hoop, dat de volledige evacuatie van Russische troepen een beroep op de Vereenigde Naties on- noodig maken. Radio-Moskou heeft medege deeld, dat de volledige ontrui- DE HERDENKING ONZER BEVRIJDING. De Regeering heeft beslo ten de plechtige herdenking van de totale bevrijding van Nederland te doen plaats hebben op Vrijdagavond 3 Mei Op Zaterdag 4 Mei. j Een knap stuk techniek ontging den Duitscliers wanneer het bevrijdingsfeest A gevierd wordt, zal des och tends te 1 uur een minuut stilte in acht genomen wor den, Gedurende dien tijd zal dus overal het werk en het verkeer stilgelegd zijn. Zondag is het tweede schip met sinaasappelen uit Spanje gearriveerd. Er heerschte eeni- ge spanning te Rotterdam hoe er in de haven gereageerd zou worden. Maar hoewel het blijk baar niet van harte ging zijn de havenarbeiders toch begonnen het schip te lossen zonder dat er eenig protest heeft plaats gehad. ALBANY ADOPTEERT NIJMEGEN De Amerikaansche stad Albany een stad van 150.090 inwoners in de staat New York, heeft Nijme gen geadopteerd. Gen. Ga vin, commandant van de 82ste Amerikaansche Air- born Division, die Nijme gen bevrijd beeft en uit Albany afkomstig was, heeft er zich zeer voor in gespannen, dat Albany Nij megen adopteerde. Merkwaardig is, dat een der oprichters van Albany in 1600, een Nijmegenaar was, namelijk Brand Slich- terhorst. Met de grootste drijvende bok van Europa, wellicht een der grootste van de wereld, werd gisteren te Hendrik Ida Ambacht officieel proef gehe- schen. Dit gigantische werktuig „Ajax" is de naam die het met recht diaagt is het eigen dom van de N.V. Holland, Scheepswerf en Machinehan- del, directeur de heer J. Tie- deman, die het reeds in 1941 bestelde. In Mei 1942 werd met den bouw begonnen. Tijdens de be zetting werd aan dit pracht stuk techniek doorgewerkt in een voldoende traag tempo om het uit handen van den be- geerigen bezetter te houden en toch vlot genoeg om er na de bevrijding zoo snel mogelijk gebruik van te kunnen maken. Groote gedeelten bleven re gelmatig ondergedoken, groote hoeveelheden staalkabel zelfs, in letterlijken zin, toen deze in de aanvankelijke duikplaats tusschen speciaal gebouwde muren, niet meer veilig bleken en een 30 man sterke K.P. uit Dordrecht in 2 nachten alles in de rivier had gestort. Toen om kwart over elf de stoomfluit loeide en de vlag omhoog ging, werd hiermede uiting gegeven aan de vreugde van allen die in de construc tie van dit bijzondere hijsch- apparaat eenigerlei aandeel hadden. En dat zijn er velen. Tot mevrouw Tiedeman to.e, die het model van de torens knipte. De Fa. A. Lanser te Sliedrecht verrichtte het scheepsbouwkundige werk. Voor de romp gebruikte deze het voorschip van de „Tiikern- bang" van de Java-China Ja pan lijn. Zooals de heer Tiedeman ons vertelde is hij zijn nieuwe bok voor minstens een jaar kwijt aan het departement van Wa terstaat. De directie van de benedenrivieren van Rijkswa terstaat de heer Suermond c.s. bevestigden dit. En in derdaad voor den opbouw van ons land met name voor het herstel van de bruggen over onze groote rivieren zal na tuurlijk geruimen tijd gebruikt worden Europa's grootste bok „Ajax". geboren te Hendrik Ido Ambacht uit het initiatief van N.V. Holland en de groote bekwaamheid van Nederland- sche scheeos- en werktuigkun dige ingenieurs. ming der Sovjets van Perzië is hervat. Een radio-uitzending van Teheran zegt verder, aldus Radio-Moskou: „In nationale kringen vat men dit nieuws op als een groot succes voor de politiek v. Ghavam Suitaneh. In buitenlandsohe kringen te Mos kou deden echter geruchten de ronde, dat de Perzische regee ring had ingestemd met de er kenning van de regionale auto nomie van Perzisch Azerbeids- jan en met de verwijdering van een aantal „reactipnnairen" uit hun functie. Voorts verluidt, dat de Perzische regeering haar politiek in zake olieconcessies aan buitenlandsche mogendhe den zal herzien. In officieele Savjerikringien was geen bevestiging van deze berichten verkrijgbaar. Engeland vertrouwt het niet. De Britsche zaakgelastigde te Teheran, Farqjjhar heeft op dracht gekregen inlichtingen in te winnen over het bericht, dat de Sovjet-Russische troepen Perzië zullen verlaten. De Brit sche regeering, aldus officieele kringen te Londen, is niet al leen bezorgd over het feit, dat de Sovjet-Russisch etroepen na den overeengekomen datum op Perzisch grondgebied gebleven zijn, maar tevens over het ge vaar en de mogelijkheid, dat. als gevolg van de aanwezigheid de Sovjet-Russische troepen r\ de Perzische regeering bij haar onderhandelingen met de Sov- iet-Unie onder druk zou staan. Michael Foote (Labour) en •brigade-generaal Head (Conser vatief) zijn door hun partijen gekozen om een bezoek te bren gen aan Perzië, teneinde een Qnafhankelijk onderzoek naar den toestand aldaar in te stel len. Zij1 zijn per vliegtuig naar Teheran vertrokken. NA-INLEVERING BUITEN OMLOOP GESTELD BANKPAPIER. De Nederlandsche Bank N.V. vestigt er de aandacht op, dat de gelegenheid tot na-inleve ring van buiten omloop gesteld bankpapier nog slechts kot ten tijd geopend zal blijven. De in levering moet geschieden met formulieren, welke bij de kan toren van de Nederlandsche Bank N.V. verkrijgbaar zijn, tegen vooruitbetaling van f 0.50, jfc De Gemeenteraads verkiezingen De zelfstandigheid der gemeente I. Een ontwikkeld staatsbur- schap, zeide Thorbecke moet beginnen bij een goed plaatse lijk burgerschap. Wanneer een gemeente met opheffing wordt bedreigd, loopt men te hoop, om hare zelfstan digheid te redden. Er circulee- ren lijsten, waarop men van zijn liefde voor de gemeente kan getuigen. Men klampt kamer leden aan en gaat op audiëntie bij den minister om te betoogen welk een ramp het zoude zijn, indien de gemeente zou worden geannexeerd. Op het eigen zelf standig leven der gemeente wordt een beroep gedaan op haar levensvatbaarheid en haar ontwikkelingsmogelijkheden. Het ware te wenschen, dat een dergelijke actieve belang stelling der ingezetenen zich niet alleen uitte wanneer het Rijk de gemeente naar het le ven staat, maar dat het wel en wee der gemeente de plaatse lijke burgers ook ter harte ging in het gemeentelijk leven van eiken dag. Het moge waar zijn, dat velen meermalen in hun le ven van gemeente verwisselen, men kan beamen dat gemeente grenzen in elkaar overloopen, vast staat, dat de historische plaatselijke gemeenschappen een eigen bestaan voeren, een eigen leven leiden. Men kan zich indenken, dat de Staat de gemeenten verlaagt tot louter administratieve licha men, die de orders van „Den Haag' slechts hebben uit te voe ren. Zóó is het gelukkig niet. De Staat erkent (let wel: geeft niet, maar erkent) het goed recht der plaatselijke gemeen schappen om er een eigen huis houding op na te houden en dit huishouden zelf te besturen. Centralisatie is de dood. Decen tralisatie is noodzakelijk. De Gemeenten zijn ouder dan de Staat. De belangen, die uit de nabuurschap voortvloeien, moeten allereerst door de „bu ren' zelf worden geregeld. Wat de kleinere groep kan doen (de Gemeente) moet niet door een grootere group (de Staat) wor den gedaan. De autonomie der gemeenten is een kostbaar bezit. Deze zelf standigheid is geen onafhanke lijkheid. De Staat zal altijd toe zicht moeten houden. Maar de kerngedachte moet worden ge ëerbiedigd. Met hand en tand moet worden vastgehouden aan de gemeentelijke zelfstandig heid. Dikwijls trekt de Staat een zaak ter regeling aan zich en verkleint hij daarmede de om vang van de zelfstandige ge meentelijke huishouding. Dik wijls is dit noodig. Het gevaar echter bestaat dat men de auto nomie meer aantast dan strict noc-dzakelijk is. Vóór den oor log heeft een Winkelsluitings wet de regeling van de sluiting der winkels zoo goed als heele- maal aan den Staat getrokken. Onjuist en overbodig. De Staat trekke hier zoo noodig een be paalde lijn, maar late het aan de Gemeenten over om, aange past aan de plaatselijke omstan digheden, de materie zelf te re gelen. Dien kant wil men met de winkelsluiting dan ook weer uit. Er is een neiging om te veel centraal te bedisselen wat beter gevarieerd en gede centraliseerd door de Neder landsche Gemeenten kan ge schieden. Op één voorwaarde dat het Gemeentebestuur zijn taak ver staat. en dat de burgers het be stuur daarin niet alleen laten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1