h "Rusland trekt troepen terug bp W f Schoenenbon aangewezen De besprekingen Nederland - Indië Ma an das 25 Maart 1946. Hoofdred: Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Adv. 20S26. Red. 20015 Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 231 Wij kunnen nooit te wijs zijn maar wel te knap Snayat Kiian J Duisternis over Perzië RADIO MOSKOU heeft gisteravond het bericht verspreid, dat de ontruiming van Perzië door het Russische leger in 5 tot 6 weken voltooid zal zijn. Deze mededeeling kwam dus aan den vooravond van de bijeenkomst van den Veiligheidsraad. Londen zoowel als Washington waren ver rast. Wat heeft zich achter de schermen afgespeeld? Welke voorwaarden zijn Perzië opgedrongen? Moskou onderhandelt rechtstreeks met Teheran De Perzische Min.-Pres. Gha. vam Sultaneh, heeft tegenover de buitenlandsche persverte genwoordiger verklaard, dat de mogelijkheid bestond, dat di recte onderhandelingen met de Sovjet-Unie het aanvangen van de terugtrekking der Sov jet-Russische troepen uit Per- I zië nog voor het begin van de bijeenkomst van den Veilig heidsraad (vandaag) tot resul- taat zouden hebben. De Min.- i Pres. zeide, dat hij „geen be- nf richten over bewegingen van Sovjet-Russische troepen in 1. Noord-Perzië" had ontvangen, 1. en dat hij „dergelijke geruch- ten ontkende." Heelemaal geen haast. In een bijeenkomst voor de buitenlandsche pers heeft Sul taneh het volgende verklaard: „Of er redhtstreeksohe on derhandelingen met de Sov jet-Russische autoriteiten plaats hebben of dat de V. N. haar tusschenkomst verleenen het komt voor de Perzische Het C. D. K. maakt bekend, dat zij, wier stamkaartnum- j mer eindigt op het cijfer 3, in April 1946 in aanmerking ko. I men voor een schoenenbon. In den vervolge zal op den 25sten van elke maand het nummer voor de uitreiking in de vol gende maand worden bekend gemaakt. Op nader door de distributie diensten bekend te maken da- j gen dienen de rechthebbenden zich te vervoegen op het dis- I tributiekantoor van hun ge meente van inwoning, waarbij zij hun stamkaart moeten over leggen. Het afhalen mag slechts geschieden door de betrokke nen of door hét gezinshoofd of diens echtgenoote. Kinderen van 010 maanden ontvangen in geen geval een bon voor schoenen. ZoocLra zij den leef tijd van tien maanden bereikt hebben, wordt onafhankelijk van het stamkaartnummer een bon uitgereikt. Ook dan is keu ze mogelijk. Kinderen geboren op of na 1 Januari 1945, die den leeftijd van tien maanden be reikt hebben, en nog -geen bon voor schoenen hebben ontvan gen, bunnen eveneens onmid dellijk onafhankelijk van het stamfcaartnummer een schoe nenbon ontvangen. Men kan desgewenscht in plaats van een bon voor zich- 1 zelf, een bon voor een van zijn i gezinsleden aanvragen. Op zijn eigen stamkaart wordt evenwel de uitreiking genoteerd. ZEEMAIL NAAR INDIë. Onvoorziene omstandigheden j voorbehouden bestaat de gele genheid Zaterdag 30 Maart a.s. niet het M.S „Indrapoera" en Zaterdag 6 April a.s. met het M.S, „Bloemfontein" zeepost naar Ned. Indie te verzenden. regeering allemaal op het zelfde neer." Sultaneh legde er den nadruk op dat de Perzische regeering met de bespreking van deze kwestie in den Veiligheidsraad in het geheel geen haast heeft. Tenslotte gaf de Perzische pre mier uiting aan zijn verlangen, dat de goede betrekkingen tus- schen Perzië en de Sovjet-Unie worden versterkt. Washington tast in het duister. Autoriteiten te Washington verklaren, dat zij „volkomen in het duister tasten" met be trekking tot Sultaneh's hoop volle toespelingen op een even- tueele spoedige regeling van het Perzische geschil. Het is wel zeer ongewoon, dat de Perzische ambassadeur te Washington, Hussein Ala, geen enkele instructie meer van zijn regeering heeft ontvangen, zoodat zoowel Londen als Was hington sinds 48 uur niet meer op de hoogte zijn gehouden en de berichten over „terugtrek king van Russische troepen" over de radio moesten verne men. De Perzische amibasasdeur in die V. S., pen diplomaat, die zeer nauwkeurig op de hoogte is vgn het Sovjet-Ryssisch-Per- zische probleem, poneerde de meening, dat de Sovjet-Russen misschien hun prestige trachten te redden door hun troepen uit Perzië terug te trekken, in ruil voor een algeheel zelfbestuur van Azerbeidsjan en de oprich ting van een onder Sovjet-Rus sische controle staande olie maatschappij. Anderen echter zijn van meening, dat de Per zische premier, zelfs indien hij het wenschte, deze voorwaar den niet kon inwilligen omdat de Perzische grondwet zulk een daad, zonder toestemming van het parlement, dat momenteel geen zitting heeft, verbiedt. Wat denkt Londen? Wegens het uitblijven van eenige opheldering van Britsche vertegenwoordigers te Teheran en Moskou betreffende de be richten dat de Russen Perzië zouden verlaten alvorens de Veiligheidsraad bijeenkomt, wordt deze zaak in officieele kringen te Londen met behoed zaamheid, welke gepaard gaat met nieuwsgierigheid, behan deld. Slechts een vollediger in zicht van het plotselinge besluit Perzië te ontruimen kan aan- toonen, tot op welke hoogte het een succes of mislukking van de Perzische pogingen, haar volledige souvereind rechten te handhaven, beteekent. De Russische radio. Er zijn nog altijd Amerika nen op IJsland. Indonesië is nog steeds een bedreiging voor den vrede. Syrië en de Libanon zijn nog niet vrij. Palestina wordt een eerste rangs vlootbasis voor .de Engelsche marine enz. Ziedaar de onderwerpen wel ke aan den vooravond van de bijeenkomst van de Veiligheids raad door radio Moskou in anti- Engglsche propaganda wordt behandeld. Op Schiphol landde de spinternieuwe Douglas D.C.4, die voor rekening van de K.L.M. in Amerika werd gebouwd. De nieuwste aanwinst op het vliegveld. „Langzame, maar zekere" vorderingen Een officiëel communiqué ver klaart: „De derde plenaire bij eenkomst van de Nederland- sche en Indonesische delegatie heeft plaats gehad op 23 Maart. De conferentie werd weer ge houden ten huize van den Brit- schen gezant, begon om 4.15 uur en eindigde om 17.30 uur. Tijdens de conferentie werden o. a. behandeld de toestand en de evacuatie van geallieerde krijgsgevangenen en geïnter neerden, die zich nog in de binnenlanden van Java bevin den. Er werd besloten een sub commissie te vormen, 'welke de aangelegenheden zal behande len met betrekking tot het ma ken van een constitutie. Deze subscommissie zal Maandag a.s. vergaderen. Het is mogelijk, dat de vierde plenaire bijeen komst Dinsdag of Woensdag zal plaats vinden. Volgens een woordvoerder zijn bij deze conferentie ..lang zame maar zekere" vorderingen gemaakt. Hij voegde er aan toe, dat hij van meening was. dat de ontwikkelingen te Bandoeng geen nadeeligen invloed op de besprekingen zouden hebben. Toestand in Bandoeng. Door middel van radiopamflet ten en luidsprekersauto's wordt de ongewapende bevolking van Bandoeng gewaarschuwd om kalm te blijven en gedurende de eerste 48 uur zich niet op straat te vertoonen. De Engel sche troepen zullen Bandceng bezetten omdat daar geïsoleer de benden, waarschijnlijk ge steund en geïnspireerd door de Japanners, zich hebben meester gemaakt van een aantal gijze laars Hetzij deze als.schild ge bruiken om de bevolking van Bandoeng te terroriseeren en de voedselvoorziening in ge vaar te brengen. Tegenstand te Bandoeng. Bericljten wijzen er op, dat de extremisten in Zuid-Bandoeng zich niet aan de bevelen van de T. R. I. wenschen te onder werpen en het voornemen heb ben om te vechten en de stad in brand te steken. Gisteravond BELGIë. Het politieke bureau van de Communistische partij in Bel gië heeft medegedeeld dat het in geen geval met de Christe lijke Volkspartij wil samen gaan, zelfs indien een regeering van Nationale Unie tot stand zou kunnen komen. waren er in de stad zes groote branden uitgebroken, die vol gens waarnemingen vanuit vliegtuigen nog steeds woeden. Hevige ontploffingen welke duiden op het uitvoeren van ver nielir.gen. worden gehoord. Gra naten van mortieren kwamen voor de vooruitgeschoven stel lingen der Britten terecht en een compagnie werd met 75 m.m. kanonnen gebombardeerd. Nasoetion, de divisie-com mandant van de T. R. I. te Ban doeng. heeft van Sjahrir beslis te orders gekregen, om gedu rende den terugtocht van de T. R. I uit Zuid-Bandoeng, krach tig tegen de verstoorders van. de rust op te treden. Q,dt iö de w-eq> De verduisteringen bijtde Unilever en de verant woordelijkheid van het Centr. Distributiekantoor Twee ministers. Mansholt van Landbouw en Kolfschoten van Justitie hebben den heer Nederhorst geantwoord op zijn vragen betreffende de Uni lever etc. De Nederlandsohe autoritei ten hebben kort na de capitu latie aan den handel gelegen heid gegeven voorraden te vormen. Toen de distributie begon waren deze voorraden nog aanwezig, maar waren zij aan de Duitschers niet opgege ven! Er was daarmee een kans gegeven dat deze voorraden in den zwarten handel terecht kwamen. Over het algemeen is dit nogal meegevallen en konden deze voorraden voor goede doeleinden, o.a. onderduikers enz. worden aangewend. Een aantal emplové's van de Unilever heeft een 'gedeelte van de voorraden ten eigen bate aangewend en het C.D.K. jfc Een uitstekend vierspan DE VERKIEZINGEN zijn- op komst en wij moeten ons bezinnen op de plicht, die wij hebben te vervullen. De Katholieke Volkspartij, die een program ontwikkelt voor een gezond, sociaal, economisch herstel op een gezonde, mo- reele basis, is Vrijdagavond ge start. Onder den titel „Katholieke Volkspartij vooruit", hebben Mag. Dr. Stokman, Mr. v. Maar- seveen, Prof. Romme en Dré de Wolf zich voor den K. R. O. tot het Nederlandsohe volk ge wend. Ieder van hen neemt een aparte plaats in en heeft over eenkomstig die plaats duidelijk gezegd waarvoor de Katholieke Volkspartij optrekt en haar krachten gaat inzetten. Pater Stokman wees op de zedelijke normen welke de ba sis moeten vormen voor een sociale en economische opbouw. De geestelijke achtergrond van de partij, de beginselen waaruit zij leeft, zijn niet minder be langrijk. Het beginselprogram van de K. V. P. is de korte, kernachtige samenvatting van onze katholieke maatschappij en staatsleer, zcoals deze zich heeft ontwikkeld in den loop der eeuwen. Hoe kunnen wij oordeelen over socialisatie en bedrijfsorganisatie, over onder wijspolitiek en daadwerkelijke bescherming van het groote ge zin ais wij geen oordeel heb ben gevormd over het wezen en het doel van den staat, over de rechten en de plichten die de verhoudingen beheerschen tus- sohen staat en burgers en tus- schen de burgers onderling. Indien vooruitstrevend betee kent: socialistisch of staatssocia listisch, dan aarzelen wij niet te zeggen, dat wij conservatief zijn. Maar indien conservatief beteekent: kapitalistisch of libe raal-kapitalistisch, dan is het voor geen tegenspraak vatbaar, dat wij vooruitstrevend zijn, al dus shr. De K. V. P. wil het heele Ne- öerlandsche volk dienen. Als zij daarbij in het bijzonder denkt aan de economisch zwakken: arbeiders, ambachtslieden, klei ne boeren en tuinders, oorlogs getroffenen en allen die moe ten leven van een karig loon of pensioen, doet zij dit op grond van haar beginselen. (Vervolg op pag. 3). heeft de ingezonden pakketten bonnen van de Unilever niet voldoende gecontroleerd, waar door het bedrog niet direct aan het licht kwam. Er wordt naar gestreefd om binnen zeer korten tijd een belangrijke uitbreiding van het C.D.K. tot stand te bren gen door het plaatsen van een tweede bijkantoor te Nijmegen, waardoor de groote hoeveel heid controlewerk beter kan worden verzorgd. Inderdaad. Excellenties, nóg meer ambtenaren, nóg een kantoor erbij. Dat is de weg! Z.Em. Joh. Kardinaal de Jong heeft liet nationaal congre* van de Katho lieke Jeugdactie, dat Zondag te Utrecht werd gehouden, bijgewoond. Een over zicht van het podium. In bot midden de Kardinaal. Anefo-Herschel-P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1