P h U IF IF De Sowjet-greep naar Perzië Graanvoorraad voor Nederl. toereikend Kard. von Galen overleden Riisland bedreigt Turkije Toestand in Indonesië Frankrijk houdt hardnekkig vol Zaterdag 23 Maart 1946. Hootdred: Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Eiburg. Bureaux Papengracht 32. Tel. Adv. 20S26. Red. 20015 Abonnementsprijzen f 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 236 Eerst als wij het persoonlijke overschreden hebben, zijn wij de eenzaamheid te boven Van hongerlijden is geen sprake MIN. MANSHOLT heeft in zijn radiotoespraak van gister, avond het vermoeden bevestigd, dat wij gisteren mede deelden, n.l. dat het broodrantsoen verlaagd wordt ''met 400 gram per week. Maar de Min. voegde eraan toe, dat er goede hoop was, dat het bij deze rantsoenverlaging zou blijven. NIEMAND BEHOEFT BEVREESD TE ZIJN! Wij hebben allen wel zooveel begrip voor den samenhang der dingen, dat wij inzien, dat een herverdeeling van de beschik bare voorraden voedingsmidde len bij de bestaande tekorten onvermijdelijk de Nederland- sche voorziening niet onaange tast kan laten. In hoop dat be grip bij u te versterken, door dat ik u de verzekering kan ge ven, dat niemand bevreesd be- hoeft te zijn voor een accuten voedselnood in ons land, noch voor dreigend gebrek. Aan hon ger behoeven wij zelfs niet te denken", aldus de Minister. Melkrantsoen wordt verhoogd Suikerrantsoen blijft op peil. Voor de zoo belangrijke vet- voorziening kunnen wij ons, nu bet goede seizoen in aantocht is, in de naaste toekomst voor een belangrijk deel uit eigen productie bedruipen. Reeds gaat het melkrantsoen omhoog. Door vertraging in de versche ping van suiker, heeft nog een verlaging van het suikerrant soen gedreigd, doch de regee- ring is er in geslaagd op het laatste moment het gevaar af te wenden. Het broodrantsoen der kin dergroepen en de toeslagen voor bij zonderen arbeid blij ven onaangetast. Het huidige brood rantsoen is zóó ruim dat een deel van de bonnen, ongeveer 10 niet eens worcit opgeno men. Weest zuinig en waardeer uw brood. Het mag niet voorkomen, dat kostbaar 'brood in de vuilnisbak terechtkomt. Zelfs van bewaar de korsten is nog iets smakelijks te bereiden. Het is ook hier: de vele kleintjes maken een groote. Indien b.v. iedere Nederlan- Saradjogloe. de eerste Min. van Turkije, heeft aangedron gen op een vreedzame regeling van het Russisch-Turksche ge schil. De Minister zeide; „Turkije zal geen enkele aan slag op zijn souvereiniteit dul den. Zelfs de gedachte aan het toestaan van bases aan een vreemde mogendheid, welke deze ook zij, is volkomen uitge sloten. Indien wij zouden wor den aangevallen, zouden wij vechten tot den laatsten man. De Dardanellen. In antwoord op een vraag over mogelijke internationali satie van de Dardanellen verze kerde de Turksche premier, dat alleen een internationale confe rentie, die alle belanghebbende landen vereenigt, het door de Internationale Conferentie te Moritreux vastgestelde beheer over de Dardanellen kan wijzi gen. der per week één broodkorst wegwerpt gaat een hoeveelheid van rond 10.000 ton graan per jaar verloren. Het is ons gebleken, dat de edh illeno phalers aanzienlijke hoeveelheden oud brood op haalden. In Amsterdam, om een voorbeeld te geven, per week ongeveer 20.000 kg. Dit brood is nu nog wel niet verloren, daar het als veevoeder wordt gebruikt doch gij zult het met mij eens zijn, dat het beter is het aan zijn eigenlijke bestem ming ten goede te doen komen. Daarom: weest zuinig op voedsel. Het wereldtekort. Het geraamde wereldtekort aan broodgraan voor de eerste helft van 1946 bedraagt 8 mil- lioen ton. Het naakte cijfer zal u misschien weinig zeggen, maar het zal U meer duidelijk worden als ik u vertel, dat het geheele Nederlandsehe volk van deze 8 millioen ton 8 jaar lang aou kunnen eten. Wereldtekort van 8 millioen ton Andere artikelen. Wel zal men zich eens tevre den moeten stellen met minder gewenschte artikelen, die nog niet minderwaardig mogen hee- ten. Onze eigen vleeschproduc- tie is nog steeds onvoldoende om het rantsoen van 150 gram per week in versch vleesch te geven, zoodat aanvulling van vleesoh in blik noodzakelijk is. Het mag tot tevredenheid stemmen, dat de moeilijkheden met de groentevoorziening ten einde loppen. In den afgeloopen winter was deze voorziening zoo niet onvoldoende, dan toch eenzijdig. De voorjaarsgroenten komen door het koude weer en het ontbreken van brandstof voor de kassen eerst laat be schikbaar. maar het neemt niet weg, dat in de naaste toekomst op voldoenden aanvoer van versche groenten mag worden gerekend Op het Bureau van ,,De Burcht" ligt de passagierslijst ter inzage van het M.S, „Japara". Toestand duldt geen uitstel De nota, waarbij de Perzische regeering zich gewend heeft tot den Veiligheidsraad, keert zich tegen het uitstellen van de ver gadering, die is bepaald op a.s. Maandag en zegt: „De toestand is zeer ernstig en nieuw uitstel zou onvermijdelijk er toe leiden, dat de belangen van Perzië nog meer geschaad worden. De brief is Donderdagavond door het hoofdbureau van de V. N. gepubliceerd. Hij luidt vervolgpQs: Mogen wij U verzoeken den leden van den raad mede te deelen, dat de regeering van Perzië de stellige hoop koestert, dat de behandeling van deze zaak niet zal wor den uitgesteld. De critieke toestand in het land, veroorzaakt door de na latigheid der Sovjet-Unie om haar troepen terug te trek ken, is verscherpt, U zult ons ten zeerste verplichten door deze .gezichtspunten terstond aan de leden van den Veilig heidsraad over te Jsrengen. Engeland wenscht geen uitstel. De Britsche delegatie bij den Veiligheidsraad van de Ver. Naties zal Maandag ter verga dering zich verzetten tegen het Sovjet-voorstel tot uitstel van de bespreking over het Sovjet- Russisch-Perzische meeningsver schil, aldus verneemt Reuter uit gezaghebbenden bron te New York. Byrnes zal er Maandag bij zijn. Volgens mededeeling van het Amerikaansche Dep. van Bui- tenl. Zaken, zal Byrnes Maan dag persoonlijk de zienswijze van de V. S. over de Perzische kwestie op de bijeenkomst van den Veiligheidsraad naar voren brengen. Byrnes zal niet alleen de persoonlijke boodschap van Pres. Truman aan den Veilig heidsraad voorlezen, maar ook een officieele eigen verklaring afleggen. Hoewel in Batavia de politie ke ontwikkeling sinds Zaterdag heeft stilgestaan en de militaire situatie'op West Java nog on stabiel is, bestaat er geen reden om sombere verwachtingen te koesteren of uit het uitblijven van formeele samenkomsten tusschen Nederlanders en Indo nesiërs de gevolgtrekking te maken, dat men in een crisis is geraakt. De in de afgeloopen week ge vormde subccmité'g jijn blijven vergaderen en bovendien heb ben er infonmeele besprekingen plaats gehad tusschen de ver tegenwoordigers. Ondanks een zekere pessimistische stemming in onofficieele kringen toe te schrijven aan de aankomst van Nederlandsehe versterkingen, gewapende botsingen bij Ban doeng en economische moeilijk heden voortvloeiende uit de recente invoering van het nieu we geld, voelen de verstandige menschen, dat men niet zoo plotseling een oplossing van de ernstige constitutioneele pro blemen moet verwachten. Over vele belangrijke principieele punten moet nog worden be slist en men mag zich van de taak om een constitutie op te stellen, niet haastig afmaken. Ongetwijfeld hebben beide par tijen te kampen met het pro bleem: ,JHoe red ik mijn figuur" en het vinden van een formu leering. welke hieraan voldoet, De Russische troepen, die in Mei 1945 het Deensche eiland Bornholm bezetten, hebben het eiland verlaten. Russische soldaten met hun bagage op weg naar de haven.Aneto-P. Het Fransche Kabinet heeft gisteren besloten zich niet neer te leggen bij de weigering van Engeland en Amerika, om de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen. Zij zal er opnieuw bij deze landen op aan dringen hun standpunt te herzien. Frankrijk zal dus een nieuwe nota aan Engeland en d eV. S. voor leggen. De Communisten, gesteund door de Socialisten oefenen een voortdurende druk op de Fran. is geen geringe taak. Al zij dit toegegeven, dan is er nog geen sprake van, dat men in een im passe is geraakt en de bespre kingen, die „buiten het pro gramma om" gevoerd worden, geven gegronde aanleiding voor de hoop, dat de conferen tie spoedig zal beginnen en eenigen voortgang zal kunnen melden, Stokebranden. Radio Moskou heeft gisteren avond de Britsche en Neder landsehe autoriteiten in Indo nesië ervan beschuldigd het verlangen naar vrijheid te dwarsboomen en de onafhan kelijkheid van Indonesië met geweld van wapenen te keeren. Terwijl Rusland verdragen be handelt als vodjes papier, zie naar Perzië. nijdig wordt en zich beleedigd acht als de be dreiging van Perzië door de Sovjet voor de U. N. O. wordt gebracht heeft de Russische radio de brutaliteit om te ver klaren, dat het niet-zenden van een internationale commissie, gelijk dit door de Oekraïne aan den Veiligheidsraad was voor gesteld, de Indonesische aange legenheid in duisternis laat ver zinken. Ziedaar een staaltje van com munistische hetze en Sovjet- Russisch meten-met-twee-maten sche regeering uit om deze tot een nog scherpere houding je gens Spanje op te zetten. In veel officieele en verantwoor delijke kringen is men van mee ning dat Bidauit zich in een onnoodige impasse heeft ge bracht door zich overhaast tot het besluit te hebben laten, brengen de Fransch-Spaar.sche grens te sluiten. Verschillende Spaansche re- publikeinsche leiders in Parijs zijn ook van meening, dat over haast handelen onwenschelijk is en dat het sluiten van de grens tot nog toe Franco's binnenland- sche positie alleen maar ver sterkt heeft In gewoonlijk welingelichte kringen wordt de komende der de nota beschouwd als een po ging der gematigde leden van het kabinet tijd te winnen en te voorkomen, dat Frankrijk in den VeilgheidSraad op één lijn zal worden gesteld met Sov jet-Rusland, terwijl tegelijker tijd, met het ocg op de verkie zingen, hiermee de beschuldi ging weerlegd zou worden, dat de gematigden op de hand van Franco zouden zijn." Mevrouw Sjahrir, echtgenoote van den Indonesische!) premier, Nederlandsclio van geboorte, die met haar beide kin deren te Santpoort woont, gefotografeerd tijdens een interview, dat zij een pers vertegenwoordiger toestond. Meljer-P. Kardinaal Graaf Clemens von Galen, Aartsbisschop van Munster, die kort geleden den Kardinaalshoed van den Paus heeft ont vangen, is gisteren te Munster (Westfalen) op 68-jarigen leeftijd overleden. Twee dagen geleden was de Kardinaal plotseling ziek ge worden en twee vooraanstaan de Duitsche artsen, een uit Keulen en een uit Bonn, wer den ontboden om een spoed operatie te verrichten. De overleden Kardinaal von Galen is beroemd geworden om zijn afwijzing van het Nat. Socialisme en de Gestapo. In een predicatie in October 1941 heeft hij gezegd: „Engelsche bommen zijn beter voor Duitschland dan het Nat. So cialisme". Later werd gemeld, dat Hitier den Bisschop heeft willen fusilleeren. maar dat de legerleiders hem hiervan heb ben weerhouden wegens de uitwerking die dit zou hebben op de katholieken in het Duit sche leger. De kardinaal bezette sedert 5 September 1933 den bis- schoppelijken zetel van Mun ster. Met de kardinalen Boetto en Glennon zijn hiermede dit jaar reeds drie leden van het H. College overleden, zoodat de met Kerstmis bereikte voltalligheid tot 87 is teru?- geloopen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1