Duikboofen voor Java's Zuidkust? Perzische kwestie Maandag voor den Veiligheidsraad T an Malaka door T.R.I. gearresteerd Vrijdag 22 Maart 1946. ■looldred: Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg- Bureaux: Papengracht 32. Tel. Adv."20826. Red. 20015 Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. tCHT No. 22» Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Met onzichtbare draden wordt men het best gebonden (Horatius) TRYGVE LIE, de secretaris-generaal der Vereenigde Volke ren, heeft gisteren bij zijn aankomst op het vliegveld te New York, vierkant verklaard, dat de Veiligheidsraad a.s. Maandag volgens de plannen bijeenkomt. „Er zijn dringende zaken te behandelen", aldus Lie, „en wij willen terstond met het werk beginnen. Elk verzoek om uitstel der raadszitting moet door den raad beslist worden." De Veiligheidsraad komt Maan dagavond half 9 (Ned. tijd) bijeen. „Directe besprekingen nog niet geëindigd", zegt Rusland De Sovjet-ambassadeur te Was hington heeft, na een conferen tie met Byrnes, welke twintig minuten duurde, tegenover jour nalisten het verzoek van de Sovjet-Unie om de bijeenkomst van den Veiligheidsraad uit te stellen herhaald. Gromyko ver klaarde, dat een actie van de zijde der Ver. Naties aangaande het Perzische protest de situatie tusschen de Sovjet-Unie en Per- zië zou compliceeren. Hij zeide, dat een uitstellen slechts logisch zou zijn, daar er nog steeds on derhandelingen tusschen Mos kou en Teheran via de diploma tieke kanalen gaande zijn. Toen een verslaggever eohter Gromyko vroeg, of de oplossing van de huidige problemen een terugtrekken van het Roode Leger uit Perzië zou beteekenen antwoorde deze: „Ik heb daar over niets gezegd. Op een vraag, of de Sovjet-Unie bij een even- tueele weigering van het Russi sche verzoek een nieuw verzoek tot den raad zou richten, ant woordde Gromyko bevestigend. Nogmaals rechtstreeksche poging. Iwan Sadsjikof, de nieuwe Sovjet-ambassadeur in Perzië, zou nieuwe voorstellen heb ben meegebracht om het Rus- sisch-Perzisehe geschil door rechtstreeksche besprekingen te regelen. Het Sovjet-voorstel zou op een nieuwe basis berus ten en den nadruk leggen op Suikerrantsoen zal gehandhaafd blijven Broodrantsoen misschien verminderd? Min. Mansholt zal van avond om 9 'uur „Op de Brug" spreken over onze voedselpositie. De Minis ter zal daarin dan wel ver tellen dat het suikerrant soen gehandhaafd kan blij ven, maar dat. in verband met het over heel de we reld heerschende tarwete- kort ons broodrantsoen wel verlaagd zal worden. het verlangen van heide landen naar vriendschap en samenwer king. De ambassadeur van Perzië in Washington heeft den Sov jet-ambassadeur Gromyko be zocht. Hij verzekerde, dat het voorleggen van de Perzische kwestie aan den yeiligheids- raad geen vijandige*daad betee- kende, en dat. ondanks het ge schil, de meest vriendschappe- lenke verhouding tusschen bei de landen diende te blijven be staan. Steunt Frankrijk Rusland? Berichten uit Washington dat Frankrijk het Russische ver zoek om uitstel van de behan deling in den Veiligheidsraad van de Perzische kwestie steunt ontmoeten officieel stilzwijgen te Parijs doch men had in wel ingelichte kringen den indruk dat de Fransohe regeering iede re actie, die tijd zou verschaf fen voor een regeling, zou ver welkomen. Bovendien wil Frankrijk vermijden dat het bij een mogelijke stemming ge dwongen zou moeten worden stelling te nemen tegen Rus land. Een foto van de eerste zoojuist uit Zwe welke door de Ned. Spoorwegen is aan, gemaakt. den gearriveerde sneltrein-locomotief, ekocht en waarmede een proefrit werd Anefo-'t Sticht-P. Geen officieele bevestiging. In Londen zijn berichten binnen gekomen uit Batavia, als zou een aantal Russische onderzeebooten onder de Zuid kust van Java liggen. Hoewel deze berichten betrouwbaar schijnen, is geen officieele bevestiging hieromtrent te krijgen. Het oorspronkelijke bericht is afkomstig uit een bron, welke tot dusver nog niet kan worden genoemd, doch be kend staat als zeer betrouw baar. Met het oog op het vol komen gebrek aan nadere bii- AN MALAKKA, de Indonesische communistenleider organisator van het „Volksfront" is door de T. R. I,, de extremistische gewapende organisatie, gearresteerd.Tan Malaka, die in het nationalistische hoofdkwartier in Djokjakarta gevangen zou zitten, heeft een aanzienlijken aanhang onder de extremistische jeugd, onder wie officieren van de T. R. I. Hoofdkwartier van de T.R.I. te Bandoeng en Semarang beschoten Zfjn invloed was in het bij zonder groot in West-Ja va, waar de T. R. I. onlangs slaags is geraakt met de Britsche troe pen, die de convooien van Ba- tgvia naar Bandoeng hadden beschermd. Men verneemt, dat de bevelhebber van de T. R. I. in West-Java terug is geroepen naar Djogjakarta. Nóg een convooi met voorra den is gisteren uit Batavia over den Noordelijken weg over de Poentjak-pas naar Bandoeng vertrokken. Het 84ste eskader van de R. A. F. dat vanuit Ba tavia opereerde, verleende dek king uit de lucht De piloten hebben medegedeeld, dat het convooi Buitenzorg bereikt heeft. Ten Zuiden van Semarang pen landbouwer in den Wieringenneerpolder bezig gaaien van erwten voor den nieuwen oogst. machinaal uit- Anefo-Friezer. heeft Britsche artillerie het door loopgraven omgeven In donesische hoofdkwartier be schoten. In Medan hebben in den nacht van 19 op 20 Maart bij tusschenpoozen schietpar tijen plaats gehad. Een Britsch- Indisch en een Britseh soldaat werden gewend. Het beschieten van de mor tierlinies op de renbaan van Bandoeng, waar het hoofd kwartier van de T. R. I. is ge vestigd, was zoo succesvol, dat het hoofdkwartier telefonisch verzocht het vuren te staken. Men deelt mede, dat Bandoeng sindsdien geheel rustig is. Op de Goodyearfabrieken in Buitenzorg werd weer gevuurd. Een sterke patrouille, die was uitgezonden om een Indo-Euro- peesche familie te bevrijden, stootte op een barikade en werd daarbij hevig beschoten, welk vuren door de patrouille werd beantwoord. De Indo-Europaa- nen bleken naar een onbeken de plaats van bestemming te zijn overgebracht, Timor weer geheel Nederlandsch. Volgens een comuniqué van Seac is Nederl. Timor onder verantwoordelijkheid van Ne derland onder Seac gesteld. Dit is het gevolg van het uit dit eiland terugtrekken van de Australische troepen. De Ne- derlandsohe troepen, die hier reeds vanaf den herfst van het vorige iaar aanwezig waren, zullen er de eenige troepen macht vormen. Noch Britsche noch Britsch-Indische troepen zullen nog naar Timor worden gezonden. zonderheden (b.v. het aantal onderzeebooten, waar zij zou den ziin waargenomen en door wie) is het geheel en al on mogelijk dit bericht op zijn juiste waarde te schatten. Batavia volkomen verrast. Het bericht heeft de meest gezaghebbende militaire en politieke kringen in Batavia volkomen verrast. Op het ge allieerde Hoofdkwartier heeft een woordvoerder, een officier van hoogen rang, evenals de woordvoerders van de hoofd kwartieren van de Britsche en van de Nederlandsche Marine en in het paleis van Dr. van Mook, verklaard volkomen on kundig van dit bericht te ziin. Siahrir heeft in een tele foongesprek verklaard: „Dit is het eerste, dat ik over deze aangelegenheid verneem". Verder vroeg hij of de feiten reeds bevestigd waren. Op de vraag van den correspondent of de aanwezigheid van de Russische duikbooten in ver band kon worden gebracht met den politieken toestand in de binnenlanden van Java, antwoordde Siahrir: „Volgens mij in geen enkel opzicht". Zijn het Duitsche U-boot restanten? De geheimzinnige duikboo ten. welke men als Russisch had beschouwd en welke men aan de Zuidkust van Java zou hebben gezien, kunnen vroe gere Duitsche duikbooten ziin geweest, aldus luidt een ver klaring. die gisteravond werd gegeven, nadat de hoogste re- geeringskringen Britsche, Nederlandsche en Indonesi sche medegedeeld hadden niets omtrent deze aangele genheid te hebben vernomen. De geallieerden hadden Duitsche duikbooten wi de ha vens van Noord-Java aange troffen en het is mogelijk, dat er eenige in de havens aan de Zuidkust waren achtergeble ven. Men denkt aan de moge lijkheid. dat een of meer van deze schepen met Japansche of Indonesische bemanning zee hebben gekozen. De Schrijver belast met informatie-opdracht De Prins Regent heeft De Schrijver, voorzitter der C. V. P., in audiëntie ontvangen en heeft hem belast met een infor matie-opdracht. De Schrijver heeft een aan vang gemaakt met de uitvoe ring van zijn opdracht. Hij heeft Donderdagmiddag een onder houd gehad met de voorzitters van Kamer en Senaat. Van daag zal De Schrijver den Eer sten Minister ontmoeten. Hij zalwaarschijnlijk tevens een aantal vooraanstaande personen uit alle partijen ontvangen. De idee der publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie EéN ZAAK behoeft niet te wachten op de jaren, die noodig zulen zijn om de stuk geslagen welvaart te her stellen: aan iederen werker van hoog tot laag kan een rechtspositie worden gegeven. Men denke hierover niet te licht! Wanneer recht wordt gedaan aan den werker, wat a valt er dan te staken en te mopperen! Wanneer ieder het zijne ontvangt, dan is er geen reden voor staking, niet voor sociale onrust, niet voor agi* tatie. zelfs niet, indien onder een toestand van na-loorlogs- wee het loon (in goederen) povertjes moet worden ge noemd. Niet een hoog loon brengt de sociale vrede tot stand, maar het rechtvaardig loon, het begrip loon hier genomen in den meest ruimen zin en omvattend derhalve alle so ciale voorzieningen in geval van ziekte, invaliditeit, werk loosheid. ouderdom. De werker heeft geen rechts positie. indien hij elk oogen- blik, wanneer seizoen of con junctuur hem overbodig ma ken. naar de openbare kas wordt verwezen. Hij heeft geen rechtpositie, wanneer óver hem, zónder hem wordt beslist en hii na zooveel jaren dienst met een week of een maand od de keien kan wor den gezet Die rechtspositie houdt in de verbondenheid van den wer ker aan zijn bedrijfstak; niet alleen als hij werkt, maar ook in geval van ziekte, invalidi teit, ja van ouderdom. Zooals wii ingeschreven staan in de registers van den burgerlijken stand eener ge meente en de gemeente niet kan doen alsof wii niet be staan, zoo moeten ook alle werkers worden ingeschreven in de registers van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie waartoe zij behooren. Zij blij ven in die registers opgeno men zoolang zij niet den wcnsch te kennen geven er uit te worden geschrapt of zoolang zij door wangedrag niet moeten worden geroy eerd. De publiekrechtelijke be- bedrijfsorganisatie van werk gevers en werknemers regelt en bedisselt de loonsvoor waarden en de sociale voor zieningen. De Staat trekt de groote liin. de Staat houdt toezicht, maar het bedrijfsleven zelf knapt de zaken op in de eigen organisatie. HET IS de eisoh van Qua- dragesimo Anno. dat de menschen niet langer zullen worden georgoniseerd volgens de plaats die zij op de arbeidsmarkt innemen, maar dat zijn naar hun maatschap pelijke functie naast elkaar in een bedrijfsorganisatie tesa- men de prestatie zullen be oordeel en en de beloon ing daarvoor vaststellen. beloo ning wederom gezien in den meest ruimen zin van geldloon en sociale voorzieningen. Het is een lacume. dat men niet in dorp en stad in de be staande arbeidersorganisaties enz. zonder ophouden de grondidee van O. A. inhamert. Wat wii hier slechts met en kele woorden kunnen aandui den. moest avond aan avond het voorwerp ziin van discus sie. Want de idee der publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie die niet volgens eonfessio- neele lijnen mag of kan wor den opgezet moet gemeen goed worden. Wii mogen daar bij niet schromen de positie van de vertrouwde vakver- eeniging nauwkeurig te bepa len.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1