GROMYKO de Russische vertegenwoordiger in den Veilig heidsraad, heeft verzocht de bijeenkomst van den raad uit te stellen tot 10 April. Stettinius, de Amerikaansche gedelegeerde in den Veiligheidsraad, heeft Lie, den secr.-gene- raal van de Ver. Naties, medegedeeld, dat de Ver. Staten eischen, dat de Veiligheidsraad op 25 Maart zal bijeenkomen. Spaak vindt geen vertrouwen en zijn kabinet leeft geen 24 uur Bijzonrfers Raad van Cassatie verwierp liasserts beroep V.S. eischen spoed, Rusland stelt uit Het sinaasappelenconflict in de Rotterdamsche havens Oondèrda» 21 Maart 1946. Hoofdred: Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. vaa Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. rel.' Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. BURCHT No. 228 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Het wonder komt als wij het niet verwachten PAUL HENRI SPAAK IS, zooals wij gisteren reeds verwacht- ten, alweer naar huis gestuurd. Drie uur lang hebben zoo. wel de Christelijke Volkspartij als de Liberalen zijn plan nen en zijn programma aangevallen. Toen kwam de stemming. Er waren 194 leden aanwezig. 89 stemden vóór, maar 90 stem men tegen. De Liberalen stemden blanco. EEN DRAMATISCHE AFTOCHT Spaak heeft, toen hij de Ka- mer verliet haar toegeroepen: „Gij waart ntiin democratisch ideaal!" Dat er toen bij de C. V. P. een hoongelach opging, zal wel niemand verbazen, die zich de machinaties herinnert, waarmede de Belgische socia listen getracht hebben de .in vloed van de C. V. P. bij de ver kiezingen zooveel mogelijk te beperken. Dat Spaak over democratie durft spreken, is wel erg bru taal, waar hij bij de vorming van zijn kabinet bewust de uit spraak en de eischen van ver reweg de grootste helft van het Belgische volk naast zich neer heeft gelegd, Er was een communistische afgevaardigde, die zijn stem niet had kunnen uitbrengen, maar zij gaven hem toch de ge legenheid. „Stem jij maar op Spaak", werd er geroepen, maar tóen stond het nóg 90—90. Pre cies te weinig om Spaak aan „vertrouwen" te helpen. Dat de Liberalen zich van stemming onthielden, nadat ook zü tevoren critiek op Spaak hadden geuit, zou misschien kun nen duiden op een bereidwillig heid tot medewerking aan een neiuwe regeernig, maar zoo- Vernietigende motiveering! Wat de strafmaat betreft werd overwogen, dat Mussert's misdrijven behooren tot de zwaarste welke ons strafwet boek kent, terwijl zij werden gepleegd in een tijd. waarin ons land om zijn voortbestaan Streed. Mussert is tot zijn hou ding slechts kunnen komen, doordat hij de oogen sluitend voor de verwerpelijkheid van het regime van den bezetter en den weerzin daartegen van het Nederlandsche volk. eigengerech tigd een rol heeft willen vervullen. welke hem maakte tot een valsch, doch voor velen verleide lijk symbool van toenade ring en zelfs vriendschap J met den vijand, terwijl hij deze rol nog is blijven ver vullen in een tijd. toen de door den bezetter begane gruwelen iedere zoodanige toenadering zelfs voor hem onaanvaardbaar moest ma- ken. Al hetgeen requirant. zij het ook wellicht zonder 1 aaghar- lige gezindheid tegen het Ko ninkrijk en het Nederlandsche Volk heeft misdaan, rechtvaar digt de doodstraf volkomen! Nog steeds pedant Bij het binnentreden maakte hij een buiging voor het hof, heek om zich heen en scheen Uiterlijk volkomen onverschil lig. Tijdens het voorlezen van het vonnis toonde hij weinig interesse, alhoewel zijn gezicht óf en toe teekenen vertoonde Van innerlijke spanning. Toen er door een fotograaf gephoto- Rrafeerd werd. keek hii in diens richting. Bii het verlaten Van de rechtszaal draaide Mus- pert zich naar het publiek, glimlachte en verdween door Be deur. - I lang de socialisten blijven vol harden in het zich verkoopen aan de communisten, en zij partijbelang stellen boven lands belang, zal het moeilijk zijn een rggeering te vormen, die Bel gië noodig heeft om door haar groote moeilijkheden heen te komen. Wie zou meenen dat de C. V. P. kon worden zoet gehouden met het kluifje van een referen dum over de koningskwestie, vergist zich in haar gezonde de mocratische opvattingen, want de Schrijver verklaarde, dat hij en zijn partij Spaak geen vertrouwen konden geven" om dat deze niet over voldoende krachtige steun beschikte om een wetgeving van ook maar eenig belang tot stand te bren gen." Hoe zal het nu verloopen? De algemeene opinie in Brus sel is, dat de leider van de C, V. P.. August de Schrijver, door den Prins-Regent opnieuw zal worden aangezocht een regee ring te vormen. Het is echter niet waarschijnlijk dat de Schrij ver een gelijkelijk ondemocra tisch experiment zal beproeven als Spaak, maar misschien heb ben de socialisten thans geleerd en zullen zij hopelijk inzien dat er voor het waarachtig welzijn van het volk meer te bereiken is met de C. V. P. dan met communisten en liberalen. De komende dagen zullen voor België van belang zijn. Want nog altijd is er de moge lijkheid van kamerontbinding en nieuwe verkiezingen. Een oplossing, welke de C. V. P. niet uit den weg zal gaan. Spaak biedt ontslag aan. Volgens een mededeeling van het kabinet van den Prins-Re gent heeft deze den heer Spaak in audiëntie ontvangen. Spaak heeft hem het ontslag van de regeering aangeboden. Het m.s. „BoissevaTn" is uit Amsterdam vertrokken met het eerste transport vaa 800 hier te lande opgeleide mariniers naar ludië. Het moment van het vertrek. Anefo-P. DE PERZISCHE KWESTIE Het protest kwam „onverwacht" In Washington werd Woens dagavond officieel meegedeeld, dat Sovjet-Rusland verzocht had de zitting van den Veilig heidsraad uit te stellen. In een door het secretariaat van de Ver. Naties gepubliceerd com muniqué wordt gezegd, dat Sovjet-Rusland een uitstel van 16 dagen had gevraagd t. w. van 25 Maart tot 10 April, en wel omdat het Perzische pro test „onverwacht" was. Trygve Lie, de secr.-gen. van de Ver. Naties, heeft bekend gemaakt, dat Rusland, in een gewonen brief, gepost te New- York en geteekend door Grómy- ko, verzocht heeft de discussie over de Perzische kwestie in den Veiligheidsraad uit te stel len tot 10 April. Gelijktijdig heeft Stettinius, namens de Amerikaansche re- „Houdt IJ zich aan de afspraak, Heeren! De burgemeester van Rotter dam, Mr. Oud, heeft gisteren een delegatie van de Eenheids vakcentrale ontvangen naar aanleiding van het conflict bij de lossing van de uit Spanje ko mende sinaasappelbooten. Het onderhoud liep in hoofd zaak over drie punten. Ten eer ste beklaagde de delegatie zich er over dat de Scheepvaartver- eeniging „Zuid" zich niet had gehouden aan de voor den ar beid in de haven gestelde re gels door het uitgeven van an der werk te weigeren, zoolang de booten met sinaasappelen niet gelost zijn. De burgemees ter antwoordde hierop, dat, in dien men van meening was, dat het optreden van de Soheep- vaartvereenigiQg „Zuid" niet overeenkomstig de regels ge acht kon worden, men de beslis sing moest vragen van den rijksbemiddelaar. De E. V. C. had zich op de besprekingen in de afgeloopen zomer bereid ver klaard zich naar diens uitspraak te gedragen. Geen regeerinkje spelen. In de tweede plaats verzocht de delegatie den burgemeester zich tot de regeering te wenden en deze te verzoeken haar poli tiek tegenover Spanje te ver antwoorden. De burgemeester beeft dit geweigerd op grond hiervan dat het alleen aan de Staten-Generaal toekomt de re geering verantwoording te vragen. Ten slotte werd den burgemeester gevraagd te be vorderen, dat de arbeiders, die ten gevolge van de weigering de sinaasappelen te lossen hun inkomsten missen, overbrug- gingsgeld krijgen uitgekeerd. Het antwoord van den burge meester luidde hierop, dat hij geen vrijheid kan Vinden een dergelijk verzoek in overweging te nemen, omdat het streven van de werkweigëraars in feite gericht is tegen het regeerings- beleid. geering verzocht de Perzische kwestie bovenaan oo de agenda te plaatsen en deae zaak met de grootste spoed in behande ling te nemen. De brief van Stettinius was gedateerd op 20 Maart en de brief van Gromyko op 19 Maart. Lie dëelde mede, dat de kwestie welke van de twee verzoeken voorrang zou hebben niet door hem, maar door den raad beslist zou wor den. De Perzische kwestie is het eenige protest, dat voor komt cp de voorloqpigg agenda, die door den raad goedgekeurd moet worden. Als reden voor het verzoek om uitstel gaf Gromyko op, dat hij meer tijd noodig had om zijn verklarin gen voor te bereiden en om zoo volledig mogelijk inlichtin gen uit Rusland te ontvangen. Volgens Radio New York heeft de Perzische Min. Presi dent met spoed een minister raad belegd. Hij heeft nl. een boodschap van Stalin ontvan gen die hem door den nieuwen Sovjet-ambassadeur werd over handigd. De Sjah heeft het Perzische volk voor de radio te Teheran toegesproken. De Perzische premier, Ghavaim Sultaneh, zal heden voor de radio een ver klaring afleggen. Toch binnenkort Grieksche verkiezingen? In een officieele verklaring heeft de Britsche regeering bekend gemaakt, dat zij steeds voorstandster is geweest van zoo spoedig mogelijke verkie zingen in Griekenland, en dat zij dit nog steeds is. De ver klaring voegt er aan toe, dat de regeering niet van meening is dat de veiligheid in Grieken land zou verbeteren indien de verkiezingen twee maanden zouden worden uitgesteld en het herstel van 't land zou wor den belemmerd. De Britsche regeering is ingelicht over de staat waarin de kiezerslijsten in Griekenland verkeeren: in de meeste distrieten is deze zeer goed. Te Berlijn hebben de ge allieerden een dossier gevonden bevattende de namen van tien millioen gesneuvelde en vermis te leden van de voormalige Duitsche weermacht. -jjé De critiek op de Bedrijfsorganisaties MEN zegt niet te veel. in dien men beweert, dat de critiek op het voor ontwerp van minister Vos op de Bedrijfsschappen vernieti gend is. Het staat als een paal Doven water, "dat indien de minister hiermede voor het voetlicht van het Parlement was verschenen, hii een èchee zou hebben geleden van je welste Neen. deze vorm van bedrijfsorganisatie heeft geen schijn van kans. De be zwaren richten zich tegen de voorgestelde verticale organi satie en tegen den commissa ris, die met vergaande be voegdheden is toegerust. Er zouden „groote, logge lichamen worden geschapen, papierwinkels met een uitge breid ambtelijk apparaat. De schoenwinkelier b.v. zou in één organisatie zijn onderge bracht met de importeurs van en groothandelaren in leder, met de leerlooiers, de schoen fabrikanten en de arbeiders, kortom met allen, die met leder den kost verdienen. Men stelle zich zoo'n lichaam voor, een vleugel van het mi nisterie. waarbij de schoen winkelier zich voelt, omdat héél ver van hem vandaan de commissaris met een staf van ambtenaren over het bedrijfs leven heerscht. Het verwijt van staatssocialisme is niet misplaatst. Het is jammer dat Minister Vos me% zoo'n ongelukkig plan voor den dag is gekomeii. Want de principieele tegen standers der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie hebben gre tig de fouten van dit plan aangegrepen om de idee zelf om hals te brengen. Het gaat hen niet om de foutieve uit werking. welke minister Vos aan het principe heeft gege ven. neen het gaat hen tegen het principe zelf. Dubbel jammer dat Minister Vos ziin heil zocht in de ver ticale organisatie met een soort leider aan het hoofd. Had hii vastgeknoopt aan kleine, afge ronde groepen en had hii vol ledig rekening gehouden met den eisch, dat de bedrijfs schappen lichamen zijn van het bedrijfsleven en geen staatsorganen, dan ware de weg geëffend. Dan zou er tegen de oppositie in een meerderheid zijn gevonden voor de verwezenlijking van het beginsel der publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie, waar voor rnet name de Katholieken al een kwart eeuw en langer op de bres staan. Publiekrechtelijke bedrijfs organisatie is de kroon op de prachtige sociale wetgeving van Nederland. Amerika, het land der stakingen, dat botte machtsmiddel! Nederland het land der publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. dat rechts middel. waardoor iedere wer ker van hoog tot laag een rechtspositie moet worden ge geven. De ongelukkige uitwerking, welke minister Vos aan een gelukkig idee heeft gegeven, brengt ons achterop. Want gretig is dit plan aangegrepen om de publiekrechtelijke orga nisatie zelf een duw te geven, waarvan ze zich slechts met moeite zal herstellen. Wii ziin er door achterop geraakt. Daarom moet nu de populariseering van de idee krachtig ter hand worden ge nomen. Velen begriipen nog niet waar het om gaat. WEERSVERWACHTING. Tot Vrijdagavond: Matige Zuid-Westelijke wind. Behoudens een tijdelijke opkla ring meest half tot zwaar be wolkt. Geen neerslag van be- teekenis. Vrij zacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1