nr> Min. Spaak voor de Belgische Kamer Sinaasappelen worden gelost Vrijwilligers voor! Perzië protesteert tegen Rusland's optreden Woensdag 20 Maart 1946. Hootdred. Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. vaa Haren. Directeur; G. van Elburg Bureau*: Papengracht 32. tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen f 0.26 pet wee((. ft.10 oer maand f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. BllltCH Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 827 Het is dikwijls de moeite waard te luisteren naar iemand die zwijgt aUL HENRI SPAAK, de nieuwe Belgische Eerste Minister P heeft gisteren zijn met spanning verwachte regeeringsver- klaring afgelegd. Over het kardinale punt betreffende den verbannen koning Leopold zeide Spaak: „Voor veei Belgen werd de Koningskwestie definitief geregeld bij de wet van 19 Juli 1945. Het ware dwaas echter te miskennen, dat tal van Belgen steeds de meening toegedaan zijn, dat bedoelde kwestie nog hangende is." Liberalen op het keerpunt De Christelijke Volkspartij, de sterkste in den lande, heelt gedurende haar gansche verkie zingscampagne de gedachten verdedigd dat, daags na de ver kiezingen van 17 Februari, een volksraadpleging omtrent deze kwestie diende te worden ge houden. De regeering zou het logisch vinden, dat een wetsvoorstel betreffende deze aangelegen heid zou worden ingediend. Wordt de wet niet goedgekeurd, dan zou dienen te worden vast gesteld. dat deze oplossing van le koningskwestie niet mogelijk is. Het ware alsdan ten zeerste irenschelijk, dat de politieke partijen overleg plegen om er sen andere te vinden. Wat betreft het vervullen van iet uit Londen toegezegde vrou wenkiesrecht. verklaarde de serste Min. vrij vaag: Wat het kiesrecht aangaat is le regeering bereid de kieswet- en te laten onderzoeken en de loodige wijzigingen voor te •tellen ten einde in de lands- ■ertegenwoordiging de geboden klaarheid' en billijkheid op- vieuw in te voeren. Nauwe samenwerking met Nederland, Betreffende de Belgisch-Ne- Jerlandsche samenwerking leg de Spaak de Volgende verkla ring af: „Indien de regeering zich voorneemt zoo actief als mo gelijk handelsbetrekkingen met alle landen te onderhou den. wil zij voor alles de ban- den, die het land met onze naaste buren vereenigen, ver stevigen. Zij hoopt, dat de Nederlandscih-Belgische tol- unie, voorteeken van een nauwe economische samen. werking tusschen beide lan den, eerlang in werking zal treden. Zij zou insgelijks wil len, dat de vier-landen over eenkomst ten volle haar vrucht afwerpt en toelaat, ge. meenschappelijk me.t Frank rijk, een beter geordenden en meer vruchtbaren arbeid te verrichten." Handhaving van den Franc. Herstel der Industrie. De regeering wil handhaving 'an de, waarde van den franc, iet sluitend maken der begroo CASSATIEBEROEP MUSSERT VERWORPEN De Bijzondere Raad van Cassatie heeft vandaag in hoogste instantie uitspraak gedaan in de zaak tegen Ir. A. A. Mussert die door het pijzonder Gerechtshof te s-Gravenhage ter dood is veroordeeld wegens hulp- verleening van den vijand. De Raad van Cassatie heeft het door Mussert tegen de sententie van het Hof in- gestelde cassatieberoep ver worpen. Mussert is niet voornemens gratie aan te vragen. tingen, verlaging van kosten van levensonderhoud, opvoering van de voortbrenging om, on der meer de buitenlandsclie afzetgebieden te heroveren. Om veel en goedkoop voort te brengen, moet de inspanning in verband met de kolenproduc- tie gehandhaafd en zelfs opge voerd worden. De op dit gebied sedert de laatste maanden ondernomen stelselmatige actie diept te wor den voortgezet, doch met ver ruimden kijk op de vraagstuk ken dient vooral over de onmid dellijke en fragmentarische her vormingen heen den blik ge richt te worden naar een gron dige en fundamenteele hervor ming. Over weinige jaren zal Bel gië slechts zijn binnenlandsche behoeften kunnen bevredigen en vooral zijn plaats op de in ternat. markten handhaven, indien zijn versleten en ver ouderde nijverheidsuitrusting vervangen en gemoderniseerd is. Buitenlandsclie politiek. Wat de Belgische buitenland- sche politiek betreft verklaarde de eerste minister, dat de on ontbeerlijke voorwaarde voor het vestigen van een duurzamen vrede bestaat in de handhaving van de vriendschap waardoor de groc-te verbondenen in staat zijn geweest den oorlog te win nen. In de mate harer midde len neemt zij zich voor in dien zin te handelen. Getrouw aan de verbintenis sen welke het heeft aangegaan, wil België niet deelnemen aan de vorming van eenig politiek blok, dat in hoe geringe mate ook. tegen om het even welk lid de Ver. Naties zou gericht Zie vervolg pag. 8 DR. CARP KRIJGT 18 JAAR. Het Bijzonder Gerechtshof heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Dr. J. H. Carp, die in bezettingstijd president is geweest van het z.g. Vredesge- rechtshof. De Proc.-Gen. Mr. Zaayer had levenslange gevan genisstraf geëischt. Het Hof veroordeelde Carp tot 18 jaar gevangenisstraf wegens het in tijd van oorlog samenwerken met den vijand. Tevens bepaal de het Hof, dat de veroordeelde gedurende zijn leven geen open bare ambten kan bekleeden en dat hij uit de kiesrechten ont zet wordt. Hem werd het recht verleend, in cassatie te gaan. Optocht - Geen optdcht Er zou een optocht naar het stadhuis worden gehouden door de stakende havenarbeiders. Maar het werd knoopen tellen. Hij komt wel hij komt niet. En nadat eenige honderden ar beiders een paar uur hadden gewacht kwam een deputatie vertellen, dat ze gerust mochten demonstreeren, maar dan niet H.M. de Koningin heeft Dinsdag een bezoek gebracht aan de verzetslentoon- stelllng „Weerbare Democratie", welke in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ge houden wordt. De Koningin neemt een valschen „Ausweis" in ontvangst. Anefo-Wisman-P. TEGEN ALLE GEZOND VERSTAND IN hebben de Rotter- damsohe havenarbeiders geweigerd de sinaasappelen te lossen, omdat deze sinaasappelen uit Spanje kwamen. Zij hebben eenvoudigweg de boel erbij neergegooid. De burgemees ter van Rotterdam, Mr. Oud, heeft Dinsdagmorgen een oproep tot dé burgerij van Rotterdam gericht om vrijwilligers voor het lossen van de kisten sinaasappelen. De aanloop is zoo geweldig groot geweest, dat reeds om 12 uur drieduizend van de 16.000 kisten waren gelost. voor het stadhuis en niet tegen Franco, want deze is nog altijd het hoofd van een bevriende natie. Het juiste standpunt. De burgemeester van Rotter dam verklaarde: .Iedere Neder lander" is volkomen vrij over Spanje en Franco te denken, zooals hij wil, maar de vraag of er handels- of diplomatieke be trekkingen met dat land zul len zijn, is een zaak, die wij aan de regeering moeten over laten, onder controle van de volksvertegenwoordiging. Doen wij dat niet. dan zal dit leiden tot volslagen anarchie. Laten wij de principiêele zijde van de kwestie buiten beschouwing, •dan komen wij tot de conclu sie. dat het niet lossen van si naasappelen niemand anders benadeelt dan ons eigen volk. Het betreft hier een handels transactie met Spanje: Neder land heeft reeds Philips-art ike- len pootaardappelen en suiker bietenzaad geleverd. Nu is het aan de beurt om zelf iets te ont vangen. Aan ons zullen worden geleverd sinaasappelen, glas, kurk, hout en wijn. Om glas en hout zit Nederland bitter ver legen. Scherpe situatie. Bij een vorige havenstaking in Rotterdam heeft de E. V. C. bakzeil gehaald, omdat de sta king alles behalve de sympa thie van het land had. Het be stuur van de E. V. C. weet dat dit thans in nog veel sterkere mate het geval is en daarom De Perzische ambassade te Washington heeft officieel me degedeeld, dat bij het secreta riaat van de „Ver. Volkeren" een protest van Perzië betref fende de Sovjet-Russische acti viteit in Perzië is ingediend. De ambassadeur had het protest ingediend na een bespreking op het Amerikaansche Min. van Buitenl. Zaken. In de nota wordt gezegd.. Perzië vestigt de aandacht van den Veiligheidsraad op het geschil tusschen Iran en Sov jet-Rusland waarvan de voort zetting waarschijnlijk het hand haven van den wereldvrede en -veiligheid zal bedreigen. Dit geschil is gerezen tengevolge van nieuwe ontwikkelingen, sedert de Veiligheidsraad de" be sluiten van 38 Januari betref fende het vroegere geschil tus schen Iran en de U. S. S. R. heeft genomen. Sovjet-Rusland handhaaft in strijd met de "uit drukkelijke voorschriften van het driemogend'heden-verdrag van Teheran, na 2 Maart Sov jet-Russische troepen in het gebied van Iran. Verder mengt de Sovjet-Unie zich door mid del van Sovjet-Russische agen ten, beambten en gewapende troepen in de interne kwesties van Iran. Deze daden vormen een schending van het voor noemde verdrag en ook een schending van de verklaring van Teheran en het Handvest der Ver. Naties. Een onmiddel lijke en rechtvaardige oplossing van dit geschil door den Vei ligheidsraad is van het groot ste belang voor het in stand houden van de goede betrek kingen met Sovjet-Rusland <jie Iran wenscht te handhaven en voor het behoud van de doel stellingen en grondbeginselen, die de leden van de Ver. Naties plechtig op zich hebben geno men te eerbiedigen." Grieksche regent vraagt uitstel verkiezingen Aartsbisschop Damaskinos, de regent van Griekenland, heeft een boodschap gezonden aan Min. Bevin, waarin hij „om technische redenen" een uitstel der verkiezingen met 14 dagen aanbeveelt Tfc Nogmaals het politiek advies WIJ hebben er onze cri- tiek op geuit. De op richting van verschil lende kiescomité's bewijst dat men het er niet heelemaal mee eens is. De rechtvaardigheid ver plicht de vraag te stellen of men een politiek advies kan samenstellen, waarmede wij het allemaal wel eens ziin. In de Msb. wijst Pater Stok man op de eischen waaraan onze veelzijdig samengestelde fractie moet voldoen. Daar moeten verschillende sociale en algemeen maatschappelijke groepeeringen een vertegen- wpordiging vinden, arbeiders, middenstanders, werkgevers, boeren, onderwijzers. Het leger mag niet worden verwaar loosd en de overzeesche ge- biedsdeelen niet. Dan moeten er ook menschen in de Kamer komen, die zoo maar deskun dig ziin op een of ander ter rein. Door dit alles heen speelt de regionale vertegenwoordi ging. die het evenredig kies recht niet dood heeft kunnen drukken. Voor Zeeland moet een plaatsje worden gezocht, voor de groote steden (the Big Three) eveneens. De Kies kring den Helder komt in het geweer voor zijn afgevaardig den. Dit moet allemaal op de hoofden van dertig kamer leden worden uitgevochten. Dit alles erkennend, hand haven wij onze bezwaren: le dat men aan sommigen die ge poogd hebben de partij tijdens de bezetting dood te drukken, thans een door niets gemoti veerde voorrang verleent op anderen, die hun sporen heb ben verdiend: 2e dat het jon geren element niet of niet in voldoende mate met zijn pro minenten is vertegenwoordigd; 3e dat het tableau de la tronpe onmisbaar de sporen draagt van het gebrek aan menschen onder ons, dat zich zoo be schamend manifesteert in het feit dat de partij het in dit tijdsgewricht zonder voorzitter moet stellen Wanneer er straks nog een paar van de lijst afvallen doordat het Mi nisterie hen roept, zullen wij namen missen. persoonlijk heden. die op het staatkundig leven nu eenmaal hun stempel drukken. probeert zij nu tegen te houden wat zij zelf heeft opgeroepen. Éérst heeft zij de arbeiders aangespoord om te staken en nu ze.gt ze: „Menschen staakt niet" maar zij heeft de menschen niet meer in handen en er is een wilde staking in heel de Rotter- dam=che haven. De scheeryvaartvereenging" „Zuid" in Rotterdam is niet van plan het willekeurig optreden der arbeiders te nemen. En zoo is besloten, dat degenen die weigeren om de schepen met sinaasappelen te lossen, niet zullen worden toegelaten tot ander werk. Het is niet onmo gelijk, dat binnen enkele uren het werk in heel de Rotterdam- sohe haven wederom stli ligt. Wat doet de regeering? Is zij bang om sympathie te verspelen? Durft zij niet dui delijk uiting geven, dat naast de rechten van den arbeider er vco.r den arbeider ook plichten zijn? Zij heeft indertijd de werkgevers in het havenbedrijf, die dwars en onredelijk waren, stevig aangepakt en de arbei ders bij hun rechtvaardige eischen gesteund, maar zij zal thans ook de kracht moeten hebben om de arbeiders op hun plichten te wijzen en te zorgen, dat er geen anarchie ontstaat, geen terreur van werkgevers, maar evenmin terreur van werk nemers. Daar lijkt het thans op in Rotterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1