r Staken maar, jongens! Toestand in Spanje geen bedreiging voor wereldvrede „Een zoo ernstige situatie als nooit in Canada voorgekomen" Russisch-Perzisciie besprekingen worden voortgezet CHURCHILL naar Nederland Dinsdag 19 Maart 194G. Hoolüred iiecioi H Sundaal Mr Dr. C. Cl). A. van Haren. Directeur: G. van Elburg Bureaux: Papensracht 32. tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen 1 0.26 per week. 1 I 10 Per maand f3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4-20. BURCHT No. 22* Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Wanneer ik niet liefheb wil ik sterven, Wanneer ik liefheb vrees ik te sterven. (Maria Lecina) Engeland trekt één lijn De Engelsche ambassadeur in frankrijk, Cooper, heeft gister middag de zienswijze van de Engelsche regeering in zake de Spaansche kwestie aan Bidault medegedeeld. Volgens gewoonlijk welinge lichte kringen bracht Cooper in zijn onaernoud met Bidault voora(. vier redenen naar vo ren. waarom de Jsngelsche re- geenng het onwenscneli.jK acht de Spaansche kwestie voor den Veiiigneidsraad te brengen. 1. Omdat üe regeeringsvorm in Spanje een interne Kwestie is en net een gevaariijk prece dent zou scneppen zich in de interne souvereme regeering van een ïand te mengen. 2. Indien Spanje gedurende den oorlog met de asmogend- heoen samen heeft gewerkt, dan zijn er andere landen, die dat ook hebben gedaan en in welker binneniandsche aange- legenneden men zich niet mengt. 3. De toestand in Spanje woro.t niet beschouwd als ge vaarlijk voor het handhaven van den vrede. 4 Het valt ten zeerste te be twijfelen, of de economische sancties, die de Fransche re geering voorstelt, werkelijk af doende zouden blijken. Spanje antwoordt Amerika. De Spaansche regeering heeft geantwoord op de Ame- rikaansche beschuldigingen, welke tegen Franco waren uit gebracht in verband met zijn houding ten opzichte van de asmogendheden. Het antwoord merkt o.a. het volgende op: Duitschland verlangde een garantie, dat de wapenen die het uit eigen voorraad leverde niet gebruikt zouden worden om de militaire kracht van zijn vijanden te versterken. Het Amerikaansche witboek ver meldt niet. dat de Spaansche regeermg in hetzelfde iaar met de regeering der Ver. Staten heeft onderhandeld over wa- BON VOOR ZUIDVRUCHTEN. De stand van den voorraad zuidvruchten in ons land maakt het mogelijk in de eerste helft van April een vijfden bon voor ■dit artikel aar te wijzen. Vcor alle leeftijden zal 100 gram ver krijgbaar zijn. penen die geweigerd werden omdat de militaire behoeften het onmogelijk maakten ze te leveren. Ter verdediging van Spanje's politiek tijdens den oorlog wordt vervolgens in het ant woord de volgende verklaring gedaan. 1. De Amerikaansche regee ring heeft de regeering-Fran- co op 1 April 1939 volledig en spontaan erkend. 2. Toen de Ver. Staten aan den oorlog deelnamen, heeft Spanie zijn neutraliteitspolitiek geratificeerd. 3. Den geheelen oorlog door zijn tusschen Spanje en de Ver. Staten fförmaie betrek kingen onderhouden. 4. Toen de gealliëerden M.-Afrika landden heeft Pres. Roosevelt Gen. Franco verze kerd. dat Spanje van de Ver Naties niets te vreezen had. 5. Summer Welles heeft schriftelijk bevestigd, dat deze verzekering niet alleen sloeg op de geallieerde landing N.-Afrika. maar op den gehee len duur van den oorlog. 6. De Amerikaansche Gen. Patton. Mark-Clark en Bradley hebben hun dank getuigd voor Spanie's houding aan wijlen Gen. Orgaz. 7. Spanie heeft later gepro testeerd bii de Ver. Staten tegen het optreden van agen ten van den Amerikaanschen inlichtingen dienst in Algiers en tegen pogingen tot een om wenteling. in Spanje. Thans wordt uit betrouwba ren bron vernomen, dat onder handelingen gaande ziin over een modus vivendi tusschen Spanje efi de Ver. Staten. Er zijn echter geen bijzonder heden bekend. IPSSSIPI Mei man en macht wordt gewerkt aan het herstel van de door de Duitschers vernielde schutsluizen in den afsluitdijk bij Kornwederzand. Friezer-P. Onthullingen over atoomspionnage in Canada De Canadeesche premier, Mackenzie King-, heeft aan het huis van afgevaardigden mede gedeeld, dat de Sovjet-Russi sche kantoorbediende bij de Sovjet-ambassade te Ottawa, Igor Gcezenko aan officieele regeeringspersonen heeft ge zegd, dat zijn land Canada als basis voor spionnagehandelin- gen tegen Gr.-Brittannië en de Ver. Staten gebruikte en dat men bezig was een vijfde colon ne in Canada in heit leven te roenen. Mackenzie King beschreef Perzië onder zwaren druk Officieel is aangekondigd, dat de nieuwe ambassadeur van de Sovjet-Unie in Perzië, Sadisjikof, gisteren te Teheran zou aan komen. Waarschijnlijk zal dus het overleg tusschen Perzië en de Sovjet-Unie voortgezet worden en Perzië geen beroep op de Vereenigde Volkeren doen. De heele geschiedenis in Per zië roept de herinnering op aan de machinaties der Duitschers ten opzichte van Oostenrijk. Laat de sinaasappelen maar rotten en laat de opbouw maar stagneeren! In Rotterdam werd gisteren weer eens een staking ge proclameerd, omdat een schip binnenliep met sinaas appelen en het schip kwam uit Spanje. Men besloot eenvoudig om geen enkel schip dat uit Spanje komt, te lossen, totdat de Nederl. regeering de diplomatiek» betrekkingen met Spanje heeft verbroken. En sinaasappelen rotten en een organisatie berooft het volk van. kostelijke vruchten. De opbouw stagneert Eén van de voornaamste Nederlandsche bedrijven, het Hoogoven- en Walsbedrijf te IJmuiden, dat reeds we kenlang door 12 man-is lamgelegd en waardoor bijna 600 man van arbeid werden beroofd, kan thans nóg niet beginnen. Alle arbeiders hebben zich geméld, behalve de 12 sta kers en aangezien de anderen het werk van deze 12 niet wilden overnemen, zullen we dus wel weer geen plaat ijzer, dat zoo hard noodig is voor de opbouw van Neder land, krijgen. Naar gemeld wordt ontploften er bommen in de huizen van af gevaardigden, die niet tot de linkse he partijen behooren. Niemand werd echter gedeerd, daar de bewoners met hun ge zinnen naar het Zuiden ver trokken waren uit vrees' voor terreur van de Tudeh-partij. Men acht het mogelijk, dat de Tudeh een revolutie wil ontke tenen. De regeering heeft der halve drastische maatregelen genomen om aan zulk een po ging het hoofd te bieden. Het garnizoen in Teheran is ver sterkt. Wegens de heerschende spanning zal de Sjah de hoofde stad ter gelegenheid van de Nieuwjaarsfeestelijkheden in Is fahan niet verlaten. Wij vernemen nog, dat de nieuwe ambassadeur van de Sovjet-Unie te Teheran, op weg naar de Perzische hoofdstad, door slecht weer is opgehouden. Hij zal vermoedelijk vandaag aankomen. (Wij herinneren ons dat het tijdens de reis van Wisjinsky naar de Uno-conferentie ook telkens slecht weer was. Laten wij hopen dat de Sovjet-Russi sche weersverwachtingen spoe dig beter worden. Red.). het atoomspionnagegeval als „een zoo ernstige situatie als nooit in Canada is voorgeko men". Goezenko gaf de Cana deesche regeering documenten in handen, welke hij uit de bergplaatsen van de Sowjet Russische ambassade had ge haald. Een verslag toont aan, dat er een netwerk van ondergrond- sche agenten was georgani seerd door leden van de Sow- jetambassade volgens de di recte instructies van Moskou, teneinde geheime inlichtingen te verkrijgen van employés van de Canadeesche regeering. Hij onthulde, dat een vooraan staand geleerde, die „misschien evenveel inlichtingen als wie dan ook" had over het vrijma ken van de atoomenergie, op het punt had gestaan uit Cana da naar Gr.-Brittannië te ver trekken. waar hii in contact zou ziin getreden met een ver tegenwoordiger van de Sow- iet-Unie. De premier verklaar de: „Sommigen vinden mis schien, dat wij de betrekkin gen met de Sowiet-Unie moe ten verbreken en de Sow jet ambassade moeten vragen zich uit Canada te verwijderen. Ik hoop. dat dit stapdpunt niet door personen in een verant woordelijke positie zal worden in genomen" Hii zeide er zeker van te ziin. dat Stalin de ondergrond- sche activiteit, welke door de Sowjetambassade was geleid, niet zou vergoelijken. OOK EEN ONDERZOEK BIJ UNOX TE OSS. In verband met den bonnen- zwendel bij de Unilever-Ver koopcentrale is neg een onder zoek ingesteld bij de Unox-fa- brieken te Oss, een dochteron derneming van de Unilever. Het onderzoek had tot resultaat, dat besloten werd den 45-iarigen procuratiehouder van W. te arresteeren. Hangende het on derzoek kunnen nog geen na dere bijzonderheden worden verstrekt. Dr. Brongersma over de vastenbrief IN CHRISTOFOOR SCHRIJFT Dr. Brongersma, wiens stijl van optreden geen bewon dering verdient een artikel van drie kolommen druks over den Vastenbrief. De twee eerste ko lommen zijn zóó onderdanig zalvend dat wi' al vermoedden, v/at de conclusie zou moeten zijn: „Het lijdt (dus) geen twij fel dat Bisschoppen zich wel bewust (vet van ons Red. De B.) in dezen brief van iederen uitspraak over wen- schelijkheden of onwensche- lijkheden op politiek terrein hebben onthouden." De heer Brongersma schrijft precies na wat ..Het Parool" en „Het Vrije Volk" vóór hem schreven; de Bisschoppen ver bieden het lidmaatschap van de Eenheidsvakcentrale en van het N. V. V.; zij spreken over de noodzakelijkheid van princi- pieele organisaties zoowel o-p cultureel als op sociaal terrein; Zij spreker niet over politieke organisaties. De heer Brongers ma weet zelfs dat zij daarover welbewust zwijgen en hij ver wijt anderen, die het niet met hem eens zijn bij voorbaat dat zij in eerbied jegens het bis schoppelijk woord te kort schie ten. Mr. van der Ben zegt het be ter in „Vrij Nederland" waar hij schrijft, dat wij ons er niet van kunnen afmaken met de verklaring dat in den Vasten brief het oog slechts wordt ge richt op sociale vereenigingen, dus op vak- en standsorganisa ties en dat het daarin niet over het politieke leven gaat. De heer Brongersma is de eenige stem uit de Kath. wereld die het anders weet te vertel len. Wij hebben het onze in ..De Burcht" er reeds over gezegd. De Partij van den Arbeid is niet een voor Katholieken verboden partij. Doch voor wien het ver band tusschen het sociale en het cultureele met het staat kundige niet loochent, is het duidelijk, dat de vvenseh der Bisschoppen om ons principieel te organiseeren niet beperkt blijft tot de sociale en cultu reele organisaties of zooals Z.H. den Paus het in Zijn Vasten- boodsohap Zaterdag 1.1, zeide tot de priesters van Rcme: het uitoefenen van het kiesrecht beteekent een ernstig moreele verantwoordelijkheid daar een rechtvaardige regeling van de sociale verhoudingen en voorts gezin en opvoeding op het spel staan." Wie erkent dat er een zeer nauwe band bestaat tusschen politiek en levens- en wereld beschouwing, kan zich moeilijk indenken dat de Bisschoppen on verschillig staan tegenover principieele organisaties op staatkundig terrein. WEERSVERWACHTING. In het binnenland plaatselijk koude nacht. Overdag matige wind tusschen Zuid- en Zuid- West. Gedeeltelijk bewolkt. Droog weer. Temperatuur op loopend tot ongeveer 12 graden in het Westen, en tot ongeveer 14 graden in het Oosten van net iand. Winston Churchill zal, waarschijnlijk omstreeks half Mei, gedurende kor ten tijd de gast zijn van H.M. de Koningin. Tijdens zijn verblijf in Nederland zal Churchill persoonlijk het hem door den senaat der Leidsche Universiteit aangeboden eeredoctoraat in de rechts geleerdheid aanvaarden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1