H 1 H l Begrijpen vergeven Russische advies aan Perzië Russen ontruimen Boriiholm Overeenstemming bereikt over de te volgen procedure M KATHOLIEKEN EN VERKIEZINGEN Maandag 18 Maart 1946. Hooidred: Rector H Sondaal Mr Dr. C. Cb. A. van Haren Directeur: G. van Elbura Bureaux: Papenaracht 33. tv' Red 20015. Adm 20826. Abonnementsprijzen: 1 0 26 pc week. f 1 10 per maant f 3.20 oer kwartaal. Franco oer oost f 4 20 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 225 doet Een groote Staat tegenover een kleine Staat VOLGENS DEN DIPLOMATIEKEN correspondent van de „New York Times" zou de Sovjet-Unie Iran hebben „aan geraden" geen beroep te doen op den Veiligheidsraad we gens de „aanwezigheid en de activiteit van het Roode Leger in Noord-Iran" Volgens oificieele rapporten die het Amerikaan- sche Min. van Buiienl. Zaken zouden hebben bereikt, zou de Russische zaakgelastigde den president van den Perzischen mi nisterraad hebben deen weten, dat de Russische regeering een dergelijke stap zou beschouwen als een „onvriendelijke daad". Amerika zet er spoed achter In Amerikaansche regeerings- kringen bevestigt men, dat de Ver. Staten de Perzische kwes tie aan den Veiligheidsraad wii.en zien voorgelegd. Indien de Perzische regeering om de c-en of andere reden verhinderd is zulks te doen. zullen de Ver. Staten zich hiermede belasten. De beschuldigingen van Perzië tegen de Sovjet-Unie zouden worden bestempeld als een be dreiging voor den were'd vrede welke opvatting men grondt op de bewegingen van de Sovjet troepen, vooral in de richting van de Turksche - grens. wel licht om Sovjet-Rusland een voorkeurpositie aan de zee-eng ten te verschaffen. De Perzi sche Minister van Oorlog. Gen, Ahmadi, heeft voor radio Tehe ran de Londensche berichten De Sovjet-Russische autori teiten op het Deensche Oostzee. eiland Bornholm hebben mede gedeeld, dat de roode troepen in de eerstkomende dagen een be gin zullen maken met de ont ruiming van dil eiland. Aan de mededeeling werd toegevoegd, dat de ontruiming waarschijn lijk in de eerste week van April voltooid zal zijn. Sovjet-Russische transport schepen zijn reeds aangekomen en men is bezig met het inla den van materieel en het in schepen van militairen. Het be- sluti Bornhom te verlaten, wordt docr de Kopenhaagsche pers als een ..nationale gebeur tenis" toegejuicht. Het Sovjet- Russsich leger worden lofuitin gen toegezwaaid voor zijn aan deel in de geallieerde overwin ning. terwijl de pers tegelijker tijd de discipline van het garni zoen op Bornholm prijst. (Bij het scheiden van de markt wordt men vaak weer goede vrienden. Red.) tegengesproken, volgens welke hij verklaard zou hebben, dat de Perzische kwestie aan de Vereenigde Naties zou worden voorgelegd. Gisteren heeft Ahmadi "eveneens ontkend, dat hij gezegd zqu hebben, dat het Perzische leger tot den laatsten man zou vechten." WEERSVERWACHTING. Matige, later aan de kust tij delijk krachtige wind tusschen Zuid en Zuid-West. Meest zwaar bewolkt. Geen regen van beteekenis. Verdere stijging van temperatuur. PRINSES JLUIANA NAAR ZWITSERLAND. Prinses Juliana die thans na genoeg hersteld is, heeft het voornemen zich in den loop van deze week naar Zwitserland te begeven, ten einde aldaar in gezelschap van Prins Bernhard nog een kortgn tijd volledige rust te nemen. In verband met het oncfficiëeie karakter van deze reis zullen hierover geen verdere publicaties worden ge daan. HANDEL IN GROENTEN KOMT VRIJ. Daar in het voorjaar een zoo danige aanvoer van versche groenten verwacht kan worden, dat iedereen voldoende groen ten zal kunnen koopen tegen redelijke prijzen zal met in gang van een nog nader vast te stellen, datum vrije handel en vrije prijsbeweging voor groenten worden toegestaan. Z. g. .primeurs" mogen reeds thans vrij verhandeld worden, Er zal van overheidswege nauwlettend worden toegezien, hoe de groenteprij zen zich ont wikkelen. De besprekingen te Batavia ET communiqué, uitgegeven na de tweede bespreking tus- schen Dr. van Mook en Sjahrir, luidt: „Op den 16en Maart om 15.30 uur heeft ten huize van den Britschen gezant wederom een ontmoeting plaats gehad tusschen de Nedeiiand- sche en de Indonesische delegatie. Over de te volgen procedure is overeenstemming bereikt. Er zijn sub-commissies gevormd om de bijzonderheden te behandelen. Zoodra de subcommissies verslag uitgebracht hebben, zal de conferentie worden voort- gezel." De eerste bespreking heeft Woensdag plaats gehad. Aan het einde van de bespreking, welke twee uur duurde, zeide een officiëele woordvoerder: „Ik geloof, dat er een werke lijke voortgang gemaakt is''. De volgende ontmoeting tusschen Sjahrir en Dr. van Mook zal, naar men verwacht, begin van deze week plaats hebben, na dat de subcommissies verslag hebben uitgebracht. De bespre kingen zijn gevoerd in drie ta len en wel in het Engelsch, Ne- derlandsch en Maleisch. Het bekende Engelsche blad „The Observer", dat onlangs ook een uitvoerig artikel aan Dr. van Mook heeft gewijd, vraagt thans de aandacht van het publiek voor Sir Archibald Clark Kerr. „Het succes van zijn zending op Java welke in de eerste plaats er op gericht is geweest, de Nederlanders en be commissie-Van Roll is van Schiphol met de Skymnster naar Indic vertrokken, bet gezelschap kort voor liet vertrek V.l.n.r. Ch. Welter. H. 1. Meiierink. M. van Poll, mr. .1. van Andcl. H. A. Kol hals. Alg. Holl. Fotobur.-P. de Indonesiërs aan de confercn- tietafel samen te brengen, be- teekent een nieuwen triomf voor dezen uitnemenden diplo maat en 't is niet te verwonderen dat zijn op handen zijnd ver trek als ambassadeur naar de Ver. Staten de Britsche pers aanleiding geeft haar zoeklicht te richten op den man, die uit verkoren is om den hoogsten post in den Britschen diploma- tieken dienst in het buitenland te vervullen. Bank- en verzekeringsenip!oyée"s Congres te Amsterdam In het A. M. V. J. gebouw te Amsterdam hielden de bedien den, die werkzaam zijn in het bank- en verzekeringsbedrijf een Congres om door het ma ken van een collectieve arbeids overeenkomst tot een betere rechtspositie te komen. Dit congres, dat Zaterdag plaats had, was belegd door de Ned. R. K. Bond St. Franciscus van Assisië en de Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoor bedienden en Handelsreizigers „Mercurius". De christelijke vakbond nam aan dit congres niet deel omdat zij een congres het stadium van de onder handelingen, die momenteel aande zijn met de werkgevers, niet opportuun vond. Na diep gaande besprekingen en een ge documenteerd betoog werd docr de vierhonderdvijftig deel nemers aan het congres een resolutie aangenomen, waarin men de noodzakelijkheid uit sprak om te komen tot een col lectieve arbeidsovereenkomst, waarbij arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld en rechts positie wordt geregeld. Z.Era. Kardinaal Thomas Tien, Bisschop van Tsinctao in China, arriveerde per vlieKtuic op Schiphol voor een bezoek aan ons land. De hooge gast bij zijn aan komst op het vliegveld. Anefo-P. Burenruzies ontaardden in verraad Als resuitaat van de misdadi ge Euitsche uitbuiiing van het verraad, stonden de zusjes Ali- da en Wilhelmina Fiinterman uit Hilversum resp. 17 en 21 jaar oud als verdachten voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Beiden onnoozele, naar het uiterlijk te oordeelen, bijna goedhartige kinderen met blozende wangen. Hun ouders waren N.S.B.-ers en hadden doorloopend heftige ruzie met hun buren, de fam. Verschure, waarvan de leden niet schroomden van hun anti- Duitsche gezindheid blijk te ge ven. Volgens de verdachten voegden zij hieraan dikwijls beleedigende opmerkingen toe aan het adres van vader Flin terman, die mank loopt. Op 23 October 1944 vond een razzia met huiszoekingen plaats in Hilversum. Alle huizen wer den doorzocht, maar de S.S. vergat het huis van Verschure. De op wraak belusten zusjes namen hun kans waar: ze waar schuwden twee Duitschers. dat er bij Verschure onderduikers in huis waren. De huiszoeking leverde niets op, omdat de on derduikers zoo verstandig wa ren geweest zich onder de vloer schuil te houden. De advocaat-fiscaal, mr. L. Drabbe, achtte het verraad zeer ernstig, al voegde hij daaraan toe, dat bij een burenruzie meestal twee schuld hebben. Hij hield echter rekening met de jeugdige leeftijd van de twee verdachten en eischte daarom1 slechts 3 jaar door te brengen in een rijkswerkinrichting, met onzetting uit alle rechten voor den tijd van het leven. Een soortgelijk geval was de zaak tegen de grijze, 59-jarige mevr. H. M. Bakker-Kromhout, die een zeer verwilderde en nerveuze indruk maakte. In een opwelling van razernij over een dreigende uitlating van den in hetzelfde huis te Blaricum woonachtigen 25-jarigen onder duiker Landman, die haar op een avond in Maart 1945 door zingen het slapen belette, pakte zij haar fiets om naar de politie te gaan .hoewel het na den z.g. „sperr"-tijd was. Het gebeurde in koel overleg, want ze schreeuwde Landman toe: „Ik ga het aangeven". Onderweg werd ze aangehouden door twee leden der Feldgendarmerie, die ze moest uitleggen wat ze op straat deed. Gelukkig was Landman verdwenen teen de heeren een onderzoek instelden. Een verzoek van den advo caat-fiscaal de zaak aan te hou den ten einde een onderzoek naar de geestvermogens van verdachte in te stellen wees het Hof af. Daarop eischte mr. Drabbe 2 jaal gevangenisstraf met ontzet ting uit alle rechten voor het leven. De uitspraak in beide zaken is bepaald op 30 Maart a.s. KERKNIEUWS. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft Zaterdag 16 Maart de H. Wijding van het Diaconaat toegediend aan deti Eerw. heer A. E. Auwens, en de vief lagere H. Wijdingen aan den Eerw. heer J. P. Seijsener, beiden heologanten van het fheologicum te Warmond. „Nooit laat de Kerk zich opsluiten"! IN DE JAARLIJKSCHE TOE SPRAAK, die Z. H. den Paus in de vasten houdt tot de gees telijkheid van de stad Rome, heeft Paus Pius XII richtlijnen gegeven in verband met de ver kiezingen, die binnenkort in Italië zullen worden gehouden. Deze richtlijnen zijn van een dusdanige formuleering, dat zij door de Katholieken overal ter wereld ter harte kunnen wor den genomen. De Paus zeide letterlijk: „Katholieken mogen hun stem slechts aan die candidaten ge ven die de gehoorzaamheid aan de Goddelijke wet en de rechten van den godsdienst en Kerk zoowel in het particuliere als in het openbare leven zullen eerbiedigen." Leiding der priesters, „De priesters" aldus gaat da Paus voort, „zullen aan de Ka tholieken in politieke kwesties voorlichting en leiding moeien geven binnen de breede afbake ning van de kerkelijke leer. Want het i de plicht van de Kerk te wijzen op de zedelijke verplichtingen, die uit het stem recht voortvloeien". „De Kerk laat zich niet opsluiten". „Nooit zal de Kerk er mee ac- coord gaan, opgesloten te wor den binnen de vier muren van het kerkgebouw. Een scheiding tusschen godsdiens* en leven, tusschen de Kerk en de wereld is in strijd met de christelijke en kathoiieke levensopvatting. Da wet van God geldt vcor elk terrein, waarop het mensche- lijk leven zich beweegt, zonder één uitzondering, en derhalve strekt de taak van de Kerk zich even ver uit."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1