W G Churchill bezoekt New-York Weest een vriend Perzië brengt eigen zaak voor de Veiligheidsraad Franco-Soekarno Thomas, Kardinaal Tien op Schiphol begroet Zaterdag 16 Maart 1946. Hooidred. Rector 'H Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburc Bureaux: Papenttracht 32. Iel Red 2ÖC15. Adm 20826. AOonnententsprUren f 026 pet week. f I 10 oer maand f 3.20 oer kwartaal. Franco oer oost f 4 20. No. 224. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken voor diegenen, van wien ge denkt dat ze er geen bezitten. De eerste secretaris van de Perzische Ambassade te Wash- ingion, Abbas Aram heeft me degedeeld, dat Perzië de eigen zaak op JJ5 Maart voor den Vei ligheids» aad zal brengen. Paniek in de Perzische hoofdstad In Teheran heerscht in alle kringen een zeer groote onge rustheid. De paniekstemming komt o.a. tot uiting door het ver trek van gefortuneerde perso nen uit de hoofdstad naar het Zuiden. De winkeliers aarze len hun zaken te openen. Al thans houden zij zich gereed de winkels ieder oogenblik te Onder dit hoofd lezen wii in Trouw o.m. het volgende: De linkerzijde in Nederland blaast zich op en huilt kroko dillentranen over hst feit, dat Franco nog aan het bewind is. Er zijn er al die de betrekkin een met Franco willen verbre ken. Ook wij voelen niets voor Franco. Maar als men wat doen wil moet men dichter bij huis blijven. In het Koninkrijk der Neder landen opereert een Indonesi sche republiek met Soekarno ais den ongekroonden koning en Siahrir als pion. Van Ja- pansch-fascistisch maaksel, met Japansche wapenen en metho den, door Japanners geïnstru eerd en geleid. Terwijl men Franco-Span je verguist, legt men deze „repu bliek". die een schrikbewind oefent over duizenden blanke geïnterneerden, in de watten. Men erkent het „recht" van dit Jananscne creatuur, dat nog dagelijks de bloedschuld aan oi schuldig» vrouwen en kinde ren. op de afschuwelijkste wijze vermoord, vermenigvul digt. Onder het noemen van het woord „democratie" bevordert men het Indonesisch fascisme, met alle terreur en rechtson zekerheid daaraan verbonden. Deze democratie is gehui cheld. Als men Franco niet wil, moet men zeker Soekarno en ziin republiek, Soekarno en zijn regeering. Soekarno en Siahrir niet erkennen. Wie dat wel doet en dit geschiedt binnen een Rijksver band waarvoor Nederland verantwoordelijk i«i is mede-verantwoordelijk voor de in Indië bedreven ongerech tigheden. sliiiten wanneer zich betoo gingen voordoen. De Min.-President Ghavam heeft een beroep gedaan on de bevolking haar kalmte te be waren en geen betoogingen te houden. Een kenmerkend feit is, dat gisteren twee rechtsche organen niet zijn uitgekomen. Sowjet troepenbewegingen. Een correspondent van Reu- POSTHCUM EERBETOON EN POLITIEKE BEDOELINGEN. Het Amerikaansche slagschip de „Missouri", dat op 21 Maart naar Turkije zal vertrekken om het lijk van den voormalig en Turkschen ambassadeur Meh- met Moenir Ertegoen over te brengen, zal volgens officiëele verklaringen begeleid worden door een Amerikaanschen tor- pedobootjager. Te Washington werd beves tigd noch ontkend, dat de „Mis souri" in de Middellandsche Zee escorte zal krijgen van groote Britsche vlooteenheden. Aan het bezoek van de „Mis- l souri" aan Turkije wordt groo- ter heeft van de bevolking. te politieke beteekenis gehecht. van Karaj, een sleutelstad op ru'm 35 km. ten Noordwesten ajs een volkomen rechtvaardi- van Teheran vernomen, dat ging van het standpunt der daar in de laatste achttien da- BrjtSche regeering beschouwd, gen vier Sowjet-Russische mi- j->e verklaring van het Sowjet- litaire treinen van 22 wagons Russisch nieuwsbureau, dat er zi.in aangekomen. De treinen voerden Shermantanks. veld kanonnen, munitie, voorraden en manschappen voor tanks en artillerie aan. Andere berichten melden dat vooruitgeschoven Sowjet- strijdkrachten Boekan. in het Noorden van de Perzische géén troepenbewegingen van Tebris naar Teheran of naar de Turksche grens hebben plaats gehad, maakt den toe stand nog onoverzichtelijker. Men acht dit een zesr beperkt dementi, dat riet al te zeer in strijd is met de afgelegde ver klaring van Gen. At wad Ah- provincie Koerdistan ziin bi"-! madi. den Perzi^chen Min. van nengerukt. Boekan ligt 176 Oorlog, dat de Sowjet-Russiehe km. ten Zuiden van Tabriz, de troeoen in het Noorden gedu- hoofdstad van Perzisch Azer- beidsjan, ongeveer 80 km. van de Turksche grens. Deze jongste verklaringen betreffende de Sowjet-Rusci- sche troepenbewegingen in Perzië, worden door de po'i- tieke waarnemers te Londen rende de laatste maanden ver drievoudigd zijn. Z.K.H. Prins Bernhard, die thans in Zwitserland vertoeft, in gesprek mei zijn ski-gids voor het Jungfrau-hotel te Wengernalp. A. P.-P. Toegejuicht en uitgejouwd Churchill en Elisenhower maakten een rijtoer door Williamsburg in Virginia. De paarden, die het voertuig trokken, werden schichtig en sloegen op hol. Churchill behield zijn kalmte, deed een flinke trek aan zijn sigaar en wuifde haar de menigte, die ontsteld toekeek. De Britsche ex-premier en generaal Eisenhower verlaten ongedeerd de plaats, waar deze episode zich afspeelde. A. P.-P. Goering's zelfverzekerdheid nog niet gebroken BÏ« iaauii sisr „Mijn aanvalsplan voor Gibraltar was zoodanig opgezet, dat het onmogelijk had kunnen mislukken". Met zelfverzekerde stem deed Goering in de middagzitting deze verrassende mede feeling. Goering had voor deze actie, naar hij zeide, zoo groote lucht strijdkrachten beschikbaar en hij zou zooveel parachutisten op de rotsen hebben laten regenen, dat de uitslag van den strijd geen oogenblik twijfelachtig geweest zou zijn. Niets was evenwel in eigen be lang, want hij liep met plannen om na den oorlog op Karinhall een museum in te richten, waar in hij al zijn schatten zou on derbrengen en aan het Duitsche volk aanbieden. Voorts nam hij hier en daar wat mee om te voorkomen, dat alles naar Hit- Iers museum in Linz zou gaan. Goering ging er prat op, dat hij bij de vaststelling de*' prijzen nog vaak bedrogen was ook. INSTON CHURCHILL is op zijn tocht gisteren door New- York zoowel toegejuicht als uitgejouwd, voordat hij zijn antwoord ging uitspreken na de critiek, die Stalin op Hoe het ook zii. er bestaat hem heeft uitgeoefend. Churchill heeft op zijn tocht het sterkste ni»t den minsten twijfel over, I politie-escorte gehad dat ooit aan een bezoeker is gegeven. dat het geschil tu^chen dei gr°oTteSeie""«evan dln wl- Zijn lijfwacht uitgebreid reldvrede vormt. Churchill antwoordt Stalin. Maar Hitier wilde niet Daarna had hij in Noord- Afrika willen opmarcheeren naar Casablanca en Dakar. Na het sluiten van de Middeiiand- sche Zee zou de aanval op Suez geen moeilijkheden meer heb ben opgeleverd. Met weinig krachten hadden wij de geheele Middelland sche Zee als oorlcgslerrein •kunnen uitschakelen, maar Hitier wilde niet en besloot eerst de Sovjet-Unie aan te vallen", Goering deed deze mededee- iing bij zijn behandeling van het voorspel der Russische veld tocht. Goering gaf voorts de zoo- veelste schildering van Rotter dams drama en evenals Kessel- ring wilde hij het doen voorko men, of de schuld van den groo- ten omvang van de ramp lag bij den brandweer, die niet krach tig genoeg had ingegrepen. Als verontschuldiging voerde hij aan, dat de radio-verbindingen met de vliegtuigen in de eerste oorlogsjaren nog niet zoo vol maakt waren als later. Voor de economische maatre gelen in de bezette gebieden nam Goering de volle verant woording op zich. „Ik verzamelde voor het Duitsche volk". De beschuldigingen inzake kunstroof werden eveneens aan geroerd. Goering ontkende zelf zucht aan den dag te hebben gelegd, als gaf hij volmondig toe, dat zijn hartstocht voor ver zamelingen hem te pakken had. Tijdens zijn rede zeide Chur chill het volgende: „Toen ik te Fulton sprak voelde ik. dat het voor iemand, die geen officiëele positie bekleedt, noodzake lijk is in terughoudende ter men over den huidig en we reldtoestand te spreken. Ik werd uitgenoodigd vrijmoedig in dit vrije land mijn mee ning te uiten en ik ben ze ker, dat de door mij uitge-: sproken hoop op een toene mende samenwerking tus- schen onze beide landen in vervulling zal gaan". Churchill wees er op, dat er voor Sowjet-Rusland een pro baat middel is om afrekening te houden met redevoeringen, die dit land niet bevallen. Het is een weg, die n u in de ko mende veertien dagen voor de Russen openstaat: de bijeen komst van den Veiligheidsraad, die, naar Churchill tot zijn vreugde in de Sowjet-Russische bladen heeft gelezen, door af gevaardigden van Sowjet-Rus land zal worden bijgewoond. ISTERMIDDAG vier uur bracht het vliegtuig uit Zurich op Schiphol Thomas Kardinaal Tien, Bisschop van Tsing- tao (China). Z.Em. komt een bezoek brengen aan den Bisschop van Roermond, het Limburgsche diocees, dat sinds ettelijke jaren het bisdom van den Kardinaal heeft geadopteerd. Qirca 20 Chineezen uit de hoofdstad en Den Haag om ringden met Chineesche en Pauselijke vlaggen de groep hoogwaardigheidsbekleeders. Aanwezig waren o.a. de Chi neesche ambassadeur dr. Tung Ling, de Provinciaal G. Tewen van de Hollandsche provincie van de orde der Missionaris sen van het Goddelijk Woord, tot welke orde ook de pas ge creëerde kardinaal Tien be hoort, en Prof. Mgr. Dr. F. J. Féron, vicaris-generaal van het bisdom Roermond. De eenige Chinee--he pries ter, die in Nederland vertoeft, de Capucijner pater Lie be- dinaal te mogen zien. De ambassadeur Dr. Tung „Laat de kwestie daar volledig in het reine komen en laten zelfs de grootste en het meest erbij geïnteresseer de mogendheden eerbied be tonnen voor de besluiten van den Veiligheidsraad. Op deze wijze zou de macht van een wereldwet en de basis van een internationalen veiligen vrede bovenmate worden versterkt". Churchill zette verder uit voerig uiteen, dat Rusland zich niet slecht beloond voor zijn oorlogsdaden hoeft te gevoelen: zijn twee groote tegenstanders, Duitschland en Japan, zijn ge veld. Sowjet-Rusland heeft bijna zonder slag of stoot alles wat het veertig jaar gelede* aan Japan verloor, terug gewon nen. In het westen zijn de Bal- tische staten en een groot deel van Finland bij Rusland inge lijfd. Churchill betoogde, dat hij nooit om een militair verbond of verdrag met de Ver. Staten had gevraagd, wel om een vrij willig broederlijk samengaan. Niemand kon ontkennen, dat een harmonieuze samenwerking tusschen Gr. Brittannië en de Ver. Staten de voornaamste hoop is, die de wereld koestert. Reuter meldt nader nog, dat Churchill zijn rede begon met te zeggen, dat hij geen enkel woord van zijn te Fulton ge houden toespraak zal verande ren. De rede werd in haar geheel door de Amerikaansche radio uitgezonden. De Kardinaal vertelde nog met welk een groote bewonde ring Z.H. zich over China tegenover hem heeft uitgela ten. ..Aan het einde van de parti- T UT-J 1 ..EXÖI1 Iicb cmuu Vein ut1 paill- Ling uitte eveneens znn bli.ld- cuii»re audiëntie", aldus be- schap nog juist op tijd de komst van den kardinaal te hebben vernomen, om dezen persoonlijk te kunnen begroe ten. Kardinaal Tien dankte alle aanwezigen voor de hem be reide hartelijke ontvangst. „Leve China!" Het oorspronkelijke plan om veertien dagen te blijven, heeft Z.Em. moeten wijzigen. Hij kan hoogstens vier dagen blijven, omdat hij in opdracht van den Paus zoo spoedig mo groette Z.Em. en sprak ziin' gelijk met Tsjang Kai Tsjek vreugde er over uit. den Kar-I moet spreken. sloot de Kardinaal, „riep de Paus mij toe: „Leve China", de eerste maal in de wereldge schiedenis. dat de Paus zich in zu'k een zin uitsprak". Met het zingen van het Chi neesche volkslied werd de Dlechti^heid besloten. Om kwart voor viif vertrok Z.Em. per auto naar Roermond. MIN. VAN KL' FFENS TE NEW YORK AANGEKOMEN. Dr. E. N. van Kleffens, per manent vertegenwoordiger bij de Vereenigde Naties, is giste ren te New York aangekomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1