„Rusland's tegenwoordige politiek is moeilijk te begrijpen", zegt Bevin - Nieuwe huizen- Is Griekenland op weg naar burgeroorlog? Omvangrijke benzine-bonnen handel te Alphen aan den Rijn ondekt Goering geeft college in Nazi-geloot Vrijdag 15 Maart 1946. Hootdred: Kector H Sondaal Mr Dr C. Ch. A. van Haren Directeur. G. van Elbuis Bureaux Papencrachi 32 Iel Red 20015, Adrn 20826 AoonnemenisprUzen 0 26 pei week. f 1 'O oer maand f 3.20 oer kwartaal. Franco oer oost f 4 20 MRCHT No. 223 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Niemand trekt meer de menschen tot zich dan hij, die eenzaam leeft HET IS MOEILIJK voor de Britsche regeering de tegen, woordige politiek van de Sovjet-Unie in deze aangelegen heid te begrijpen en nog moeilijker is het voor ons te ge- looven, dat alle door de Sovjet-autoriteiten gedane verzekeringen t. a. v. de verplichte ontruiming van het Perzische gebied, niet zouden worden nagekomen. Thans wachten wij het antwoord van de Sovjet-regeering af op de vragen die wij haar hebben gesield. Aldus sprak Min. Bevin tijdens een verklaring over Perzië, welke hij gisteren in het Lagerhuis aflegde. BeVin zeide, dat de Britsche regeering elke oplossing van de kwestie zou betreuren, die van de Perzische regeering, zoolang zich nog Sovjet-troepen in een deel van het land bevonden, zou worden afgedwongen. Koel hoofd en beteugelde tong zijn noodzakelijk Het Engelsche conservatieve dagblad „Evening Standard", zegt, over het interview van Stalin met een correspondent van de Prav/da: Het volk voelt instinctief, dat er geen belan- gengeschil bestaat, dat wijs staatsmanschap niet kan oplos sen De geschilpunten tusschen de geallieerden moeten op een op het hoogste niveau staande conferentie worden bijgelegd. Amerika en Gr. Brittannië heb ben stilzwijgend en cpenlijk uit drukking gegeven aan hun be reidheid deei te nemen aan een conferentie van de groote drie, en Sovjet-Rus and heeft ver trouwen in de U. N. O. Nooit heeft men een koel hoofd en een beteugelde tong meer noo- dig gehad dan nu. Rusland keert de rollen om. Perzië be^chu' iligd van „imperialisme". In het Russische blad „Inves- tia" wordt een artikel. „Impe rialistische oogmerken van de Perzische reactionnairen" geti teld. uiteengezet dat„de lei dende kliek in Perzië in 1919 Utrecht's Universiteit eert Kardinaal de Jong Naar wij van den Senaat der Rijksuniversiteit te Utrecht ver nemen, zal op den Diës van de Universiteit, 26 Maart a.s„ het eeredoctoraat in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte wor den verleend aan Z. Em. Johan nes Kardinaal de Jong en het eeredoctoraat in de Theologi sche Faculteit aan Ds. K. Gra- vemeijer, naar aanleiding van de groote geestelijke steun, die hun houding tijdens de bezet ting heeft beteekend voor het Nederlandsche volk. Z H. Exc. de Bisschop van Haarlem zal op Dinsdag 19 Maart géén audiëntie verleeuen. droomde van het overweldigen van Sovjet-Russische landstre ken. Volgens het blad beïnv'.oe- cen sommige uitdenkers van deze plarnen, onder wie de vroegere Perzische premier Ha- kimi. nog de Perzische politiek. Wetende, dat hun eiCT.?n krach ten te zwak zijn. trachten zij de Sovjet-Unie met een ande-e groote mogendheid in bctsi-- te brengen, „hopende zoodoende hun territoriale winsten te kun nen bestendigen'. (Het klinkt allemaal échtgëloofwaardig. Re'd.). Het Amerikaansche Dep. van Buitenl. Zaken heeft medege deeld. dat een nader betrouw baar rapport over voortgezette beweginven van roede troepen in Perzië werd ontvangen. Radio Moskou heeft verklaard „dat deze berichten n:ct met de feiten overeenkomen." Volaens het „Bouwplan 19-16" zal dit jaar met de •volgende aantallen huizen per provincie begonnen worden. Van dit aantal hoopt men er aan het ein de van dit iaar 10.000 ge reed te hebben. Groningen 400 Fries'and 250 Drenfhe 250 Overijsell) 700 Gelderland 1000 Utrecht 150 Noord-Holland 2) 1750 Zuid-Holland 3) 4550 Zeeland 600 Noord-Brabant 4) 1500 Limburg 1350 Totaal 12.500 1) w.o. 100 voor den Noord- Oostpolder. 2) w.o. 500 voor Amster dam. 3) w.o. 1000 voor 's-Gra- venhage en 2500 voor Rot terdam. 4) w.o. 600 voor Eindho ven. Griekenland is op weg naar een nieuwen burgeroorlog. Ter wijl de rechtervleugel er op staat, dat de verkiezingen op 31 Maart gehouden zullen worden, zijn de groepen van het centrum en links even vast besloten uit stel van de verkiezingen te' ver krijgen. De Earn heeft zijn aan hangers tot massa-vergaderin gen opgeroepen, te houden op_ I en 24 Maart. De regeering heeft deze bij- eenitomsien verboden. Men ver wacht thans ernstige moeilijk heden, aangezien geheime in structies zijn opgevangen aan organisaties van den linker vleugel om „gereed te zijn voor den strijd". Men acht den toestand in feite gelijk aan dien van De cember 1944 aan den vooravond van de toen uitbrekende revo lutie. Reuter meldt nader, dat de arbeiders van de electrische centrale het werk hebben neer gelegd, waardoor de hoofdstad zonder licht zit. Ook de druk kers .dreigen met een staking, waardoor het drukken van ae stembiljetten zou worden be lemmerd. De burgemeester van Ilford en diens echtgenoote gaven een partijtje voor 28 Nederlandsche kinderen, die een vacan tie van 8 weken doorbrengen in Enge land. De jeugdige gasten, die ontvangen werden in het raadhuis van Ilford, amuseerden zich best. Amsterdain-P. De Unilever maakt school? Te Alphen aan den Rijn, is door de oplettendheid van den leider van het plaatselijk Dis tributiekantoor, de heer J. van Eek, een omvangrijke onrecht matige handel in Benzine en benzinebonnen achterhaald. Het was dezen functionaris opgevallen, dat door het Rijks bureau voor Aardolieproducten te 's-Gravenhage groote hoe veelheden benzine werd toege wezen aan den aannemer O. alhier. Deze stelde de plaatse lijke politfe van het een en an der op de hoogte. Onder leiding van den Brigadier, dhr. J. Groo tehuis werd naar aanleiding hiervan een grondig onderzoek ingesteld waarbij bleek, dat de fa. O. geen groote werkzaam heden onder handen had en in iedei geval geen werkzaamhe den waarbij stationnair moto ren werden gebruikt waarvoor deze tijzonder groote toewijzin gen benoodigd zouden zijn ge weest. Door de firma O. en diens boekhouder V. werden maandelijks aanvragen inge diend waarop machtigingen en bonnen voor benzine werden verstiekt. Op deze wijze ge lukte het de fa. om in het tijd vak van Juli 1945 tot en met Maart '46 voor niet minder dan 19.500 Liter benzine de benoo- cügde machtigingen en bonnen te verkrijgen. Voor zoover kon worden nagegaan is slechts een kleine hoeveelheid hiervan voor stationnaire motoren gebruikt. De overige benzine of benzine distributiebescheiden werden verhandeld of „weggegeven" en gebruikt voor doeleinden waarvoor zij niet bestemd wa ren. Gebleken is, dat O. niet op de hoogte was van alle verkre gen benzine-toewi.jzingen. V. hield er dan ook eén eigen ben- zine-handeltje op na. Van de onrechtmatig verkregen benzi ne werd ongeveer 4500 L. aan toewijzingen, bonnen en tegoed achterhaald. Tegen verschillen de personen zal proces-verbaal worden opgemaakt wegens net koopen van benzine of distri butiebescheiden op dit terrein, in strijd met de voorschriften. Voor zoover bezien kan wor den zijn hierbij een groot aan tal personen betrokken, die alle min of meer onwetend, doch m geen geval onschuldig, zich r.iermede hebben ingelaten en derhalve met hun onscciale daad een nieuwe aanslag pleeg den op de snelle opbloei en op bouw en welvaart van ons va derland! GOERING is voortgegaan met zijn breedvoerige uiteenzet tingen over Nat.-Soc. ideeën en daden. Het doet vreemd aan thans zooiets te hooren als college in Nazi-geloof, waC Nazidom inderdaad was. Goering zit rustig als een professor achter den katheder en doceert in rustige en blijkbaar bij voor baat zorgvuldig overwogen volzinnen. Hij benadert alle ge beurtenissen uit Duitschland's droeve moderne geschiedenis van uit zijn enge geestelijke gesteldheid. De „Röhm-putsch" was noodzaak De eerste dagen zal hij nog kans hebben op deze wijze voort te gaan, daarna zal hij evenwel de degens'moeten kruisen met zijn aanklagers en vermoedelijk geen gelegenheid meer vinden de kernpunten der aanklacht zonder meer dood te zwijgen. Het is opvallend in Goerings getuigenis, dat hij geen enkele poging doet om de verantwoor delijkheid te ontkennen of op anderen af te werpen. Hij ging het geheel der verwikkelingen in chronologische volgorde na. Dat bracht met zich mee, dat hij voor het eerst sprak over bin- nenlandsche kwesties. Enkele punten uit het programma der Nazi's werden door hem onder de loupe genomen. Van het be grip ^Herrenvolk" moest hij zeggen, dat hij daar heelemaal niets onder verstaat. „Is men heer, dan behoeft men daar geen bij zonderen nadruk op te ieggen"! Uitvoerig wijdde hij uit over de Röhm-putsch, die hij nood zakelijk noemde om een machts greep van den Röhmklick te voorkomen. Het aantal slacht offers van den bloednacht noem de hij sterk overdreven. Het Is het zoo erg? Wachter wat is er van den nacht! O, wacht en welk een dag wordt aan de kim verwacht? ZIJNE EMINENTIE de kar- ainaai-aarisbisschop van Westminster, dr. Griffin is uit Rome in Engeland terug gekeerd. Hij komt als Kardinaal zoo juist uit Rome, uit Vaticaan stad, het best geïnformeerde centrum der werelddiplomatie, geujk de Paus daaromtrent de best geïnformeerde persoon is. Wat de Kardinaal ons zegt over den toestand, waarin de wereld zich bevindt door het imperialisme van Rusland of moeten v/ij schrijven door het Russisch streven naar een were.disolatie is angstwek kend. „Ik geloof niet", aldus Mgr. Griffin, „dat ik aan een over dreven vrees uidng geef. als ik zeg, dat de toestand der wereld er thans gevaarlijker uitziet dan voor de overeen komst van München. en: „Wij worden hevig veront rust als het eene vreedzame land na het andere wordt aangevallen, en ons geweten geraakt in beroering, wanneer wij betrouwbare berichten ontvangen uit verscheidene landen die aan onze zijde hebben gevochten en thans, naar uit die berichten blijkt, nog steeds in boeien worden gehouden door een buiten- landsche mogendheid." Nauwelijks heeft de Kardinaal zijn rede uit gesproken of de wereld pers signaleert: Russische op- marseh naar Teheran. Het Ame rikaansche ministerie van Bui- tenlandsche Zaken vraagt Mos kou opheldering. De voorzitter van de Amerikaansche senaats commissie voor buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat de Sovjet-Unie verzet zou uitlok ken van de Ver. Staten, indien zij haar eenzijdige acties niet prijs gaf. De vroegere gezant van Australië te Moskou heeft over de Sovjet-Unie gezegd, dat zij wordt geregeerd door een dictatuur, erger dan die van Hitier. GRATIEVERZOEK MAX BLOKZIJL AFGEWEZEN. De Min. van Justitie maakt bekend, dat door H. M. de Ko ningin het gratieverzoek van Max Blokzijl is afgewezen. zouden er hoogstens 76 zijn geweest. Ministers, die niets wisten. Goering wierp nieuw licht op enkele zonderlipge politieke con structies die in den aanklacht genoemd waren. De veelbespro ken „geheime Kabinetsraad" had volgens hem nooit bestaan. De zaak was, dat toen Hitier von Neurath door Ribbentrop ging vervangen, hij dezen zeer gewaaraeerden diplomaat een eervolle aftocht wilde bereiden. Goering had toen voorgesteld hem president van de geheime Kabinetsraad te maken. Die raad bestond evenwel niet en moest voor dit doel worden ge creëerd. De raad heeft volgens Goering nooit een minuut be raadslaagd en sommige leden wisten niet eens. dat zij er lid van waren. Voorts verzekerde hij, dat een aantal ministers van de invallen in Tsjechoslo- wakije, 'Oostenrijk en Polen evenveel wisten als iedere ge wone Duitscher: zij moesten het nieuws 's ochtends van de radio vernemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1