Besprekingen te Batavia begonnen Goering in de getuigenbank jl mw w J H Sultaneh keert onverriohterzake uit Moskou terug Officieele bonnenlijst „Reisvereeniging' Donderdag' 14 Maart 1946» Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Cb. A. van Haren. Directeur. G. van Elburg Bureaux. Papencracht 32. iel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen f 0 26 pet week. f 1 10 oer maand f 3.20 oer kwartaal. Franco oer oost f 4 20 No. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Datgene wat de ziel tot rust brengt, is schoon SULTANEH, de eerste minister van Perzië, heeft gisteren in een persconferentie verklaard, dat hij tijdens zijn bezoek aan Moskou ongelukkigerwijze geen Overeenstemming heeft bereikt en dat de onderhandelingen met de hoogstge- plaaiste leiders der Sovjet-Unie geen resultaten hebben ge boekt. Sultaneh zeide: „Ik heb het doel, dat ik voor cogen had niet bereikt." Russische overval op Perzië? Volgens te Londen en Wash ington binnenkomende berich ten zijn tanks en pantserwa gens van Sowjet-Russische op het oogenblik kan ik mij niet verder hierover uitspre ken". De premier zeide het voor gaande in antwoord op een vraag van het labourlid Lewis, inhoudende, of Attlee het ini tiatief wilde hemen voor een - nieuwe biieenkomst der lei- gevechtstroepen in het noor- ciers van de groote mogendhe- delijke deel van Perzië in be-1 den. voor oogen houdende de weging. Een nieuwe colonne cavalerie trekt Perrië binnen, en volledig uitgeruste troepen zijn de steden Mianch, Ma- ragiieh en Miandoeab binnen gerukt. Het begin van deze troepen bewegingen werd reeds gecon- successen die in het verleden in dergelijke samenkomsten zijn verkregen. B-itsch kabinet in speciale zitting bijeen. De Engelsche Min. van Bui- tenl. Zaken, Bevin, staat de laatste 24 uur in doorloopend contact met de Amerikaansche stateerd op 4 Maart, d.w.z.Min. van Buitenl. Zaken Byr- twee dagen nadat ae Russen nes. Het Britsche Kabinet zal volgens het door hen ondertee- vandaag in speciale zitting bii- kenae Russisch-Britsch-Ame- eenkom°n en Bevin zal daar rmaansch verarag, Iran zouaen een volledig rapport uitbreo- heoben verlaten. gen over d° ernstige ontwik- Geen wonuer dat Stalin keling die de zaken in Perzië spreeKt over verdragen als dreigen te nemen, voujes papier. Engeland krijgt geen antwoord. Engeland heeft nog steeds PAwArwTTTE; Rrnrn; e<»<) GE AI LIEERDEN HET LEVEN Leslie Irvin, een specialist op het gebied van parachutes heeft geen antwoord ontvangen op berekend, dat ongeveer 30.000 zijn eerste nota aan Moskou, waarin opheldering over den toestand in Perzië wordt ver zocht. Een tweede nota werd gezonden! Bevin heeft in het Lagerhuis verklaard, dat hij den Engelschen zaakgelastigde in Moskou opdracht heeft ge geven Molotof cm een spoedig antwoord op de Britsche nota te verzoeken. Attlee verklaarde in het La gerhuis „Ik ben bereid elk middel te aanvaarden dat in staat kan zijn om de betrek kingen tusschen de groote mo gendheden te verbeteren, maar TOESLAG AARDAPPELEN VOOR TWEE WEKEN. In den vervolge zal voor per sonen, geboren in een der ja ren van 1925 tot en met 1930 per twee weken één toeslagbon voor twee kg. aardappelen worden aangewezen in plaats van zooals tot dusverre één toe slagbon voor 1 kg. per week. Deze bonnen zullen gedurende twee weken geldig zijn. geallieerde vliegers zich tijdens den oorlog het leven redden meteen parachute. Het Amsterdamsche Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Bei- num, gaf te Londen een concert, dat werd uitgezonden door de B.B.C. Een overzicht tijdens de uitvoering, welke door de luisteraars in de studio en in de pers enthousiast ontvangen werd. A. P. TE BATAVIA is een gemeenschappelijk communiqué uit gegeven, waarin over de besprekingen van gistermiddag het volgende gezegd wordt: „Formeele onderhandelingen tusschen de Nederlandsche delegatie, gepresideerd door Dr. van Mook, en de Indonesosche delegatie, gepresideerd door Sjahrir, zijn onder voorzitterschap van Sir Archibald Clark Kerr begonnen. De besprekingen, die zijn ingeleid door een nuttige uitwisseling van standpunten, zullen in den loop van eerstvolgende dagen worden voortgezet." Eerste contact Een correspondent verneemt uit zeer betrouwbare bron, dat de gisteren bij Sir Archibald gehouden bijeenkomst in hoofd zaak aan protocol-aangelegen heden was gewijd. Tijdens de bijeenkomst, welke ter nauwer- nood een half uur duurde, wer den in geen enkel opzicht sail lante onderwerpen te berde ge bracht. De punten van de agenda be- MEN BEWIJST dezen Duitscher veel te veel eer, want van alle kanten flitsten de schijnwerpers en gluurden de fotolenzen door de vensters der lambrizeering, toen Goering geroepen werd om in de getuigenbank plaats te nemen en daar zichzelf te verdedigen. Concentratiekampen als opvoedingsinstituten Goerings getuigenis bego-n met een soort levensbeschrij ving van zichzelf. Hij was zeer onder den indruk gekomen van Hitler's „wonderbaar heldere ontledingen van de begrippen nationaal en socialistisch!" Voorts beschouwde hij alles wat de Nazi's hadden gedaan om aan den macht te komen als legaal. De Gestapo achtte hij Onder de geallieerde troepen, die momenteel de orde op Java handhaven, be vinden zich vele Britscli Indische eenheden, die door hun moed en vastbe radenheid in vele veldslagen tot de keurtroepen zijn gaan behooren. De beman- ning van een Britsche tank tijdens een parade, welke onlangs te Batavia werd gehouden. Anefo P. noodzakelijk ter beveiliging van de Staat. En de concentra tiekampen had hij üiet de beste bedoelingen tot „heropvoeding" ingericht. Als een bewijs van zijn goede gezindheid beweerde hij geld te hebben gegeven aan families, waarvan hij leden zelf in een concentratiekamp had laten op sluiten. (De bekende Duitsche troffen uitsluitend den vorm en de volgorde, volgens welke deze saillante kwesties bij de komende bijeenkomsten zullen worden besproken. Men meent, dat het niet waarschijnlijk is, dat de Indonesische tegenvoor stellen gistermiddag aan Dr. van Mook werden overhandigd. Aanvallen op Britsche convooi geëindigd. Volgens ingekomen berichten schijnen de aanvallen op het Britsche convooi bij Soekaboe- mi te zijn geëindigd. Men ver wacht. dat het convooi vandaag in Bandoeng zal aankomen. Een woordvoerder van het hoofdkwartier van de geal lieerde strijdkrachten in Ned- Indië heeft medegedeeld, dat op het einde drie bataljons Britseh-Indische troepen, on dersteund door tanks, in den strijd gemengd waren. Volgens de meeiiing in Indonesische kringen zijn de aanvallen op last van Sjahrir gestaakt. Voor de eerste helft van de vierde periode 1946 (17 tot en met 30 Maart). Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 604. 119 t/m 125 800 gr. brood 126 alg. 200 gram bloem 127 alg. 400 gr. suiker 128 alg. 125 gr. boter 3 29 alg. 250 gr. margarine 130 alg. 125 gr. margarine 131 alg. 100 gr. kaas A31 res. 1 ei B81 res. 800 gr. brood. B32 res. 2 kg. aardappelen Bonkaarten LA, LB. LC 604; 091, 092. 093 vleesch 100 gr. vl. 087 aardappelen 2 kg. aardap pelen A19 melk 1 y2 liter melk. B19, C19 melk 3 liter melk. Bonkaarten KD, KE 604: 619, 620 alg. 800 gr. brood 621 alg. 200 gr. bloem 622 alg. 500 gr. suiker 623 alg. 250 gr. boter 624 alg. 125 gr. margarine 625 alg. 100 gr. kaas D31, D32 res. 400 gr. brood E31 res. 500 gr. rijst of kinderm. Bonkaarten LD, LE 604: 591, 592 593 vl. 100 gr. vleesch 587 aardappelen 1 kg. aardap pelen. D19, E19 melk 6 liter melk. T19 2 rantsoenen tabaksartike len (geen import cigaretten). V19 100 gr. chocolade of suiker werken. X19 2 rantsoenen tabaksartike len (geen import cigaretten). OVEREENSTEMMING BIJ GENERAL MOTORS BEREIKT. De staking bij General Motors te Detroit, welke 113 dagen mentaliteit „een hondje aaien hseft geduurd en waarbij 175.000 en een mensch martelen". Red.j Goering's buurman Hess, die regelmatig zit te slapen, nestel de zich behagelijk in Goering's hoekje van de beklaagdenbank er. volgde met een pleizierige interesse het met drukke geba ren en dik pathos voorgedragen betoog van Goering. Kesselring geprikkeld. Tijdens een nieuw verhoor, dat Kesselring moest ondergaan, toonde deze zich zeer geprik keld: „Wanneer mijn beëedigde verklaringen als veldmaar schalk zoo lichtvaardig worden opgevat behoeft men mij niet te ondervragen,' riep hij uit. „Als oudgediende behoort men mij te gelooven!" Waarop de En^elschman, Sir Maxwall Fyfe, droog repliceerde: „Het tribu naal zal wel beslissen over de waarde van uw verklaringen". Kesselring gaf te kennen, dat de invasie van Engeland werd afgelast, omdat Duitschland geen schepen genoeg had. Voorts beweerde hij omtrent het bombardement van Rotter dam dat 'het deel van het bom bardement was geweest het behalen van een strategisch voordeel en niet het terrorisee- arbeiders waren betrokken is gisteren opgeheven, daar een loonsverhooging van 18 y. am. ets. per uur aan de arbeiders is toegestaan. ren van het Nederlandsche volk De aanklagers bleven on danks de geprikkeldheid van de gewezen Duitsche maar schalk toch telkens opnieuw hun twijfel uiten over zijn zoo genaamde eerlijke soldateske houding. Zoo beweerde Kesselring met e?n forsoh gebaar, tot 1945 toe niets van concentratiekampen te hebben geweten en het was hem volmaakt onbekend, dat de Joden werden vervolgd. Maar hij moest het antwoord schuldig blijven toen Sir Fyfe hem verraste met citaten uit zijn eigen orders en hem toen gevraagd werd: „Misschien 5ent u van meening. dat het dooden van kinderen en grijs aards een maatregel is, die door oorlogsnoodzaak wordt ge- eischt?" Kesselring sprak zich meer malen tegen en hij eindigde in mineur. r Uitstel vervulling dienstplicht Gelet op het tekort aan ge oefende arbeidskrachten in de veehouderij, welk tekort een ernstige bedreiging van de melkproductie gaat vormen, overweegt de regeering uitstel van vervulling van. dienstplicht te verleenen aan vaste melk knechts en boerenzoons van de lichting 1945, die dagelijks ten minste vijf koeien melken. Ver zoeken daartoe dienen met den meesten spoed door tusschen- komst van de plaatselijke bu. reauhouders te worden inge diend. MIN. KLEFFENS NAAR AMERIKA VERTROKKEN. Hedenochtend half tien is met het vliegtuig „America" Min. Mr. E. N. van Kleffens, vertegenwoordiger van ons land in den Veiligheidsraad, naar New York vertrokken. van Duitsche krijgsgevangenen De Fransche veiligheids dienst is op een warm spoor van een organisatie, die naar men gelooft, een groote internationale bende is om Duitsche krijgsge vangenen van Frankrijk in Duitschland te smokke len. Door middel van een keten van „contacten" tus schen Parijs en de Duitsche grens zouden reeds honder den Duitsche krijgsgevan genen naar hun land zijn ontsnapt. De vluchtelingen zouden door een merktee- ken op ramen de huizen, waarin zij hulp kunnen krijgen, kunnen herkennen daar zouden zij voedsel, burgerkleeren en identi teitspapieren, alsmede hulp bij het passeeren van de grens krijgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1