H H I IJ DffisieeEe besprekingen begonnen De staking bij de Hoogovens Nieuwe regeling schoendistributie Per I April VftycrtstRig"ii3 maart i9w. Hoofdred: Rector H. SondaaH Mr Dr. C. Ch A. van Haren Directeur; G van Elburg Bureaux Papencracht 32 fell Red 20015. Adm 20826 Abonnementsprijzen f 0.26 pe> week. f 1 10 per maand f 3.20 oer kwartaal. Franco oer oost f 4 20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 221 Zonder inspanning verkrijgen wij niets. Zonder inspanning behouden wij niets. UIT ZEER BETROUWBARE BRON verneemt A.N.P.-Ane- ta, dat de officieele besprekingen tusschen dr. van Mook en Sjahrir heden, Woensdag, in den laten namiddag in de imbassade van Sir Archibald Clark Kerr zullen beginnen. Sir Archibald zal bij de discu sie tegenwoordig zijn. Sjahrir's Kabinet „gematigd" Men verwacht, dat het nieu we „kabinet" zijn verklaring untrent de te volgen gedrags lijn in voorzichtige bewoordin gen zal stellen en dat deze fun- lamented aanzienlijk gematig- ier zal zijn, dan het minimum ■rogram, dat in de laatste zit ingen van het Nationale Comi- is aangenomen. Wat het meest opvalt aan het .kabinet" is het feit. dat noch ie Communisten noch een en- tele vertegenwoordiger van het !.g. Volksfront er deel van uit- naken. Wikanan, die als de ra dicaalste minister beschouwd ran worden, is minister zonder jortefeuille. Voorts is de zeer belangrijke Masjoemi-partij loor geen van .haar meest radi ale figuren vertegenwoprdigd. Tegenvoorstellen van Sjahrir? Volgens een Repubiikeinsch voordvoerder zal Sjahrir op de Jjjeenkomst tegenvoorstellen loen, „daar de Nederlandsche 'oorsteilen' omtrent een ge- neenebest onaanvaardbaar jijn". Het protest van Sjahrir. In Londen koestert men alge neen de hoop. dat de aankomst ,n Nederlandsche versterkin- Zal Spaak kunnen regeeren Toen de formateur van het lieuwe kabinet, de heer Spaak, •p de bijeenkomst verscheen ran journalisten, werd hij ont- 'angen met een hoera'tje. faarop Spaak onmiddellijk ant woordde en zei: „Ik hoop, dat i evenveel succes in de Kamer U hebben!" Daarna deed paak mededeeling van de drie ieuwe ministers, van' Koloniën, andbouw en Volksgezondheid: wederom drie sociausien. Men vroeg Spaak, welke de eaen was van zijr- onaerhoud ie- den beer Schrijver. Dit onaernoud was nl. zeer pvailend, omdat het nie.t de gwoonte is met de leiders van e oppositie te confere.eren, laar spaak voelt blijkbaar iets oor Enge-sche politieke me ioden. hij antwoordde tenmin- e; „Volgens de Engeiscne po- tiek is het hoofd van de oppo- tie een officieele persoonlijk end. De regeering en de oppo- tie moeten tegenover elkander lijk geven van een minimum an „fair play". Wat de samenwerking met de ommunisten betreft, gaf Spaak kennen, dat hij daar prac- sch van teruggehouden was lor het besluit van de libera- n, die niet wenschten mede te erken. (Uit alle besprekingen en de andelwijze van Min. Spaak 'ijkt, dat hij kost wat kost de 'menwerking met de grootste artij in België, de Christelijke alkspartij, heeft willen vermij- M. En wij herinneren ons, tel- ;ns weer dat aan dezen heer oaak en aan den heer Van cker. min. van Economische aker. in dit nieuwbakken mi- sterie, min.-pres. Schermer- >rn, zijn beste wenschen voor verkiezingen deed toekomen. Rea.). gen ten einde de Britsche troe- ne pf te lossen op dit oogenblik geen averechtsche uitwerking zal hebben cp de onderhande lingen tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs. De voorstelling van zaken, neergelegd in bet protest, dat Sjahrir bij den Britschen Op perbevelhebber op Java heeft ingediend, als zouden aan het zenden van deze versterkingen „vijandige bedoelingen" ten grondslag liggen, is in Neder landsche kringen te Londen met beslistheidvan de hand gewezen. Men brengt n.l. in herinnering, dat op 18 Februari j.l. de heer Van Kleffens in den Veiligheidsraad heeft uiteenge zet, aat deze troepen evenmin zullen worden gebruikt tegen dat deel van de nationalistische bewering, dat te goeder trouw i? als de troepen, welke wij reeds op Java hébben, doch slechts tegen „wederspannige elementen en struikroovers", indien dit noodzakelijk is. Deze verklaring van dr. van Kleffens blijkt een antwoord te geven op het eerste van Sjah- rirs bezwaren, in het bijzonder ii. verband met het feit. dat de Nederlandsche versterkingen Britsch-Indische troepen in staat zullen stellen van Java terug te keeren. Formeel ge zien, is de bewering in het In donesische protest, dat de aan komst van Nederlandsche troe pen neerkomt op een schending van de Indonesische souverei- r.iteit, ongegrond, daar de Brit sche regeering, zooals zij ove rigens steeds heeft gedaan, het Nederlandsche gouvernement als het souverein gezag in Ne- derlandsch-Indië erkent. Her eerste offtcieéle bezoek van Z. Em Joh. Kardinaal de Jon? aan Deventer, waar de Kardinaal een vergadering van den Aarts Diocesanen Boeren- en Tttin- dersbond bijwoonde. Anefo p. De terreur der E. V. C. WIJ HEB3EN REEDS melding gemaakt van het feit, dat de E.V.C. (communistisch) al op voorhand duizenden kisten sinaasappelen wil laten verrotten als de Neder landsche regeering dc diplomatieke betrekkingen met Franco niet verbreekt: wij hebben ook a! meegedeeld, dat dc Unnra wegens de herhaalde strubbelingen, verwekt door de E.Y.C., haar schepen Rotterdam voorbij doet varen en ze laat lossen in Antwerpen. Thans valt er weer een licht op dit communistisch wan-orde-stichten door de geschiedenis b'„ het Hoogovenbedrijf in IJmuiden. Een nieuwe vorm van een oude methode De staking in de Kotterdam- sche haven heeft de E.V.C. in dertijd schatten geld gekost en al zijn de bronnen, waaruit ze geld putten niet aitijd te ach terhalen, er komt ook een grens aan, En dus moeten zij naar middelen zoeken om sta kingen te verwekken, die aan de E.V.C. weinig geld kosten. Maar die de overige arbeiders Nu de productie van schoe nen circa 600.000 paar per maand bedraagt kan een ander stelsel van verdee ling worden ingevoerd, dat met ingang van 1 April a s. van kracht wordt. Het C. D. K. zal regelmatig een cijfer aanwijzen. Degenen, die een distributiestamkaart hebben, waarbij het laatste cij fer van het nummer correspon deert met dat aangewezen cij fer. ontvangen zoo zij of hij sinds 1 Januari 1945 nog geen bon heeft gekregen een schcenenbon naar keuze, d. w. z. een heeren-, een dames- of een kinderbon. Het zou tot on billijkheden leiden, wanneer de genen, die nog kort geleden een schoenenbon ontvangen hebben, er nu weer een zouden krijgen. Vandaar dat is bepaald, dat zij die na 1 Januari 1945 een bon kregen, er nu niet voor in aan merking komen. Men houde_er daarbij rekening mede, dat vóór 1 September 1945 feitelijk nie mand een schcenenbon heeft ontvangen. De nummering van de distributiestamkaarten is zoo gedaan, dat er geen vrees be hoeft te bestaan, dat bv. een ge zin met 8 kinderen vele paren schoenen en een gezin van 3 personen in het geheel geen bonnen zou ontvangen. In het algemeen kan men aannemen, dat voor het einde van het jaar iedereen, die na 1 Januari 1945 nog geen bon heeft gekregen, een schoenenbon zal worden nummers aangewezen hebben. Voor werk- en be- raepsschoenen blijft de oude regeling van kracht. De zevende kolenbon aangewezen In het tijdvak van 13 tot en met 23 Maart as. dienen de be zitters van de bonkaart „T 509" en „T 505" den daarop voorko menden bon 50 in te leveren bij den brandstoffenhandelaar. Op dezen laatsten bon voor .het stookseizoen 19451946 zal zoo spoedig, mogelijk een een heid vaste brandstof worden afgeleverd. De handel dient aan de uitvoering van bestellingen cp de vroeger aangewezen bon nen 47 en 48 voorrang te ver- leenen, Brandstoffenkaart zorgvuldig bewaren. Aangezien te zijner tijd voor het verkrijgen van een nieuwê brandstoffenkaart voor het stookseizoen 19461947 de oude brandstoffenkaart „T 509" of „T 505" met den zich daarop neg bevindenden bon 49 moet worden overgelegd, dienen laatstgenoemde kaarten zorg vuldig te worden bewaard. voor de riserie laten opdok ken. Nu is bij een Hoogovenbe drijf ais in IJmuiden een ove- nist een man, die de touwtjes in handen neeft. Als de vuren niet branden, werkt er geen wals en liggen spoedig alle machines stil. Nu waren daar twaalf ove- nisten. De E.V.C. haalde nen o er om te staken omdat een onzinr.ige loonsverhoor ig niet werd ingewilligd. Daarmee liep na korten njd het bedrijf vast en de honderden en honderden arbeiders, aan dit bedrijf ver bonden, konden niet meer wer ken. Zij werden niet ontslagen, maar er brandden geen ovens meer. De E.V.C. heeft daarop ae di rectie van het Hoogovenbedrijf voor den rechtbank gedaagd, om te vorderen, dat aan de honderden arbeiders, aan wien het werken door de E.V.C. on- mogelijK was gemaakt, tóch loon zou worden uitbetaald, maar dan niet door de E.V.C., die de oorzaak en de schuld v as van deze werkeloosheid, maar door de directie van het bedrijf. Verzoek van E.V.C. afgewezen! De rechtbank heeft dit ver zoek van de E.V.C. afgewezen, waarbij o.a. in overweging werd genomen, dat nog in November 1945 in overleg met het gehee- le personeel, ook met de sta kende ovenisten, een volledige ioonherziening had plaats ge had. Echter is ook onder de ar beiders zelf thans een actie gaande. Aanvankelijk stonden zij on der den druk van de E.V.C. en waren zij bang voor de terreur. Want de mannen van de E.V.C. gingen op ouderwetsche manier op huisbezoek en; pas-op als je het hart in je lijf zoudt heb ben om te gaan werken". De bonden, die aangesloten zijn bij de Unie voor de metaal nijverheid, hebben hun leden in een vergadering bijeen ge roepen en bij geheim^ stem ming hebben zij met groote meerderheid thans verzocht aan de directie van het Hoogoven bedrijf dit bedrijf weer op kor ten termijn in werking te stel len. Het is te verwachten dat op Onze onderwijzers IEDER VAN ONS weet, dat onderwijzers en onderwij zeressen op een zeer ver antwoordelijke post staan. Het grootste deel van het jonge ie- ven, van de jeugd, wordt door gebracht in de school. Op die school wordt hen niet alleen de noodzakelijke kennis bijge bracht, maar moeten zij ook worden gevormd tot behoor lijke menschen, die later in de maatschappij een in alle op zichten fatsoenlijk figuur kun nen slaan. Het is geen gemakkelijke taak en hoe idealistisch men het ook bekijkt, de nuchtere moeilijkheden van eiken dag vorderen een zeer hooge op vatting en een doorzettingsver mogen, die alleen kunnen voortkomen uit een diep besef, dat onderwijzer-zijn geen baan en geen vak, maar wel een roe ping is. Nu is er op deze plaats reeds eenmaal geschreven over de miserabele bezoldiging van onze onderwijzers en onderwij zeressen. Deze menschen timmeren niet aan den weg, zij staken niet en laten de kinderen niet voor gesloten deuren komen, maar de situatie is inderdaad zóó, dat zij met het honora rium, dat hen wordt uitbetaald niet in staat zijn een klein ge zin, laat staan een groot gezin te onderhouden. Het blijkt echter, dat de po gingen die door de organisaties worden aangewend tot nog toe niet het minste resultaat heb ben. Daarom achten wij het onze plicht thans ook hier openlijk op een noodtoestand te wijzen, waardoor een corps wordt getroffen, dat zeer zeker behoort tot die groep van amb tenaren, die niet alleen res pect, maar opk alle steun ver dienen. H. L. J. M. SONDAAL, Bisschoppelijk Inspecteur. 18 Maart aan dit verzoek zal worden voldaan en dat daar mede dan de arbeiders zelf hun vrijheid hebben hernomen te genover het drijven van de E.V.C. Graaf d'Ansembourg voor het gerecht Het Bijzonder Gerechtshof van Limburg zal op Maandag 29 April de zaak behandelen tegen Graaf de Marchant et d'Ansembourg voormalig com missaris van de provincie Lim burg en gevolmachtigde van Mussert. Go 15 April zal te rechtstaan Ir. H. Vos, districts leider van de N. S, B. te Maas tricht en één van de kopstukken der N. S. B. uit dien tijd. De beul vau Venlo „Aan de galg"! Te Roermond heeft terecht gestaan de politieman Jan Bee- rendse, beter bekend als „beul van Venlo". In een verschoten Duitsche uniform stond hij* voor zijn rechters. Hij bekende alles en gaf alles toe. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan lafharti ge moorden. Twee oude men schen bracht hij in een auto naar buiten, deed ze voor zich uit loopen en schoot ze toen, met een schot in den rug, dood. Zoo pleegde hij nog twee meerden. Tegen hem werd de doodstraf geëischt en een stem uit het publiek riep: „Aan de galg!" In overeenstemming met den geest van den Vastentijd zullen wij tot Paschen geen filmrecen. sies en geen filmadvertenties opnemen. DE REDACTIE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1