Besprekingen thans binnen 48 uur U Sjahrir's tweede Kabinet gereed OFFICIEEL wordt medegedeeld, dat Sjahrir zijn nieuwe „kabinet" heeft samengesteld. We laten hieronder de voornaamste ministeries volgen: Spanje niet voor den Veiligheidsraad „weet van niets" Dinsdag 12 Maart 1946, Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4.20. No. 22KI Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken De waarheid is altijd groot. Maar groolfêr is hij die de waarheid verdragen kan. Indonesië UIT ZEER BETROUWBARE BRON wordt vernomen, dat de besprekingen tusschen de Nederlanders en de Indone siërs binnen 48 uur een aanvang' zullen nemen. Men ver wacht, dat de partijen elkaar tegemoet zullen komen, bereid tot het aangaan van een compromis. Goede kans op bevredigende uitslag •Soedarsono, de Indonesische „Minister voor Sociale Zaken" heeft het volgende verklaard: „Wanneer de besprekingen tusschen de Nederlanders en Indonesiërs zonder uitstel zouden beginnen, dan g' loot ik dat er een groote kans bestaat, dat een bevredigen de uitslag verkregen zou kunne worden". Soedarsono, die door Soetan Sjahrir naar Djokjakarta is ge zonden, deelde mede, dat ir. Soekarno, na een Britsche ver bindingsofficier ontvangente hebben, zijn toestemming heeft gegeven om een begin te ma ken met dë besprekingen met de Nederlanders. België heeft nieuwe Ministers Zij komen volgende week voor het parlement p AUL HENRI SPAAK is er- in geslaagd een aantal mi nister's samen te brengen en een kabinet te vormen. Bit is nog iets anders dan een re geering. In het door hem sa mengestelde kabinet zitten negen socialisten. Voor drie- portefeuilles nl. landsverdedi ging, volksgezondheid en land bouw heeft Spaak nog geen candidaten kunnen vinden. Maar in ieder geval wil hij zijn kabinet op 19 Maart aan de Ka mers presenteeren. (Het is wel evident duidelijk dat de socialisten in België on der leiding van Spaak en van Acker hun wi aan het Belgi- sche volk willen opleggen en j dat zij bewust, men kan 't ge rust zeggen, de wil van de meerderheid van het Belgische volk negeeren. In een derge.ijk kabinet, door Spaak samenge steld, en aat een poging gaat doen om te regeeren, zal door ret land niet veel vertrouwen worden gesteld en het kan de kat'h. lieken in Belgic alleen maar aansporen tot grooter krachtsinspanning en nog be wuster vernieuwingswil. Bed.) Finsche regeering afgetreden Het Fransche persbureau A. F. P. meldt, dat de Finsche re geering is afgetreden. voor de radio Een brilliante pianist, die al sedert jaren krank zinnig is, heeft een radio concert gegeven voor ge heel Amerika. Op correcte wijze en zonder al te veel in het oog springende fou ten, speelde hij een cadans van Mozart's concert in D mineur. De psychiaters zijn van meening dat deze ra dio-uitzending d e eerste strompelende stap is op een weg, die op zekeren dag nog eens tot genezing kan leiden Soedarsono voegde r aan toe, dat nóch ir. Soekarno, nóch Mohammed Hatta, eenig com mentaar op de Nederiandsche landing heeft geleverd Ondertusschen is het bekend, dat pogingen in het werk wor den gesteld om een ontmoeting te bewerkstelligen tusscnen ir. Soekarno en Sir Archibald Clark Kerr, maar de In o~e- siërs hebben geen vertrouwen in de mogelijkheid c .arvan. Uit Nederiandsche bronnen verneemt men, dat de landin gen van troepen gedurende verscheidene weken voortgezet zullen worden, totdat ongeveer 20.000 man geland zouden zijn. Extremisten' vallen Britsch convooi aan. Indonesische extremisten heb ben twee Britsche convooien bij Soekaboemi aangevallen. Volgens voorloopige rapporten hebben deze aanvallen tot om vangrijke gevechtshandelingen geleid, waarbij Thunderbolts ondersteuning hebben ver leend. Beide convocien waren op weg van Batavia naar Ban doeng. Gisterenmorgen ontdek ten de Thunderbolts, dat deze convooien in de omgevmg van Soekaboemi tot „tuttn wnin-t. gebracht. Hulp uit de lucht bleek dringend noodzakelijk, aangezien een hevig vuurge vecht gaande was. De Thunder bolts. deden vijf aanvallen in scheervlucht en wisten een ein de te maken aan het vuren van de Indonesische sluipschutters. De eerste Nederiandsche G.I.-bruidjes zijn uit Maastricht naar Amerika ver trokken. Het afscheid tijdens het vertrek.A.B.C.-P. Sjahrir, Min.-Pres. en Min. v. Buitenlandsohe Zaken. Soedarsono, Binnenlandsohe Zaken. Dr. Soerachman, Financiën. D r, Amir Sjarifoedln, Defensie. Mohammed Natsir, Voorlichting (ad interim). Voor bijna alle ministeries zijn tevens vice-ministers benoemd. Sjahrir's tweede „kabinet" het derde van de „Republikein- sche regeering" bevat met in begrip van Sjahrir elf minis ters van het vorige „kabinet". Het vroegere Ministerie van Economlscne 23ah.cn ia m vwee ministeries gesplitst en wel in „Handel en Industrie" en „Landbouw en Voedselvoorzie ning''. Voor de benoeming van Maria Ulfah, de juriste, die in Amsterdam gestudeerd heeft en een functie in Sjahrirs ministe rie van buitenlandsche zaken DE VER. STATEN weigeren de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen. Deze beslissing werd gisteren aan de Fransche regeering meegedeeld in een nota, die te Parijs werd overhandigd aan Georges Bidault, den Franschen Min, van Buiten], Zaken, Franco geen gevaar voor den wereldvrede De nota verklaart, dat de V. S niet hun goedkeuring aan het Fransche voorstel kunnen hechten, omdat de aanwezig heid van Gen. Franco aan het hoofd van de Spaansche regee ring naar de meening van ue regeering der V. S. geen be dreiging of gevaar voor den wereldvrede vormt. Het antwoord van de V. S. verwekte in officieele kringen in het geheel geen verbazing, maar men verwacht, dat het aanzienlijke critiek zal ont moeten in links georiënteerde politieke kringen. Het zal voor Bidault, die niet tot de linker zijde behoort, hij is een pro gressieve katholiek moeilijk zijn stand te houden, tegen de meerderheid van het kabinet, welke gevormd wordt door Ir. A. Holtrop. opvolger van Mr. Trip Het staat thans vrijwel vast dat Mr. ju. J. A. Trip, president der Nederiandsche Bank wel dra in deze functie zal worden opgevolgd door Ir. A. Holtrop, directeur der N.V. Nederiand sche Hoogovens te IJmuiden. communistische en socialisti sche ministers, die verdere ac tie tegen Gen. Franco begun stigen. bekleedde, waren reeds eenigen tijd geleden teekenen aanwezig. Twee van de nieuwe „kabi netsleden" behooren tot de groote Islamietische partij „Masjoemi". LANDELIJK CONGRES ONDERWIJSVERNIEUWING. Op 24, 25 en 26 April zal te Utrecht in de groote zaal van Tivoli.een Landelijk Congres werden belegd door de Ver- nieuwingsraad voor het Onder wijs. Op dit congres zullen o.m. spreken: prof. ir. W. Schermer- horn, Minister-President; prof. dr. G. v. d. Leeuw, Minister van O. K. en W. en prof. dr. W. Banning. Op de avond van 24 en 25 April zullen sectie-vergaderin gen worden gehouden, waar het discussie-materiaal van de Vermeuwingsraad, dat alien die deelnemen aan het congres zal worden toegezonden, in be spreking wordt gebracht. Men kan zich voor 'Jeellemlng opge ven: pocirox 96, Utrecht De verdediging van Goering Op den tweeden dag van de verdediging van Goering voor het tribunaal te Neurenberg is het verhoor van veldmaar schalk Milch, die verbonden was aan het Duitsche ministe rie van Luchtvaart, voortgezet. Nadat Jackson aan Milch vragen had gesteld over den tijd, die de Duitschers noodig hadden gehad om de verschil lende landen onder den voet te loopen, vroeg hij hem: ,,En toch verklaart u, als ofucier dat deze acties voor de officieren van de Luftwaffe alle bij wijze van verrassing kwamen?" waarop Milch antwoordde: „Ik zeide, in het begin van den oor log.' Later werd dat anders". Milch verklaarde op verdere vragen, dat Hitier de berichten omtrent de groote. vliegtuig productie-capaciteit van Sov jet-Rusland niet geloofde. Even min hechtte Goering geloof aan de cijfers over de Amerikaan se)-) e vliegtuigproductie en ook Hitier niet. Hitler's „mogelijke abnor maliteit. Volgens Milch had, na de campagne in Frankrijk, een dokter van Hitier gezegd, dat er „een mogelijkheid van ab normaliteit" bestond. Deze abnormaliteit was voor den buitenstaander echter niet zichtbaar. De Engeische toegevoegde aanklager Roberts bracht Hit- Iers woorden tot de generaals aan den vooravond van den aanval op België, Nederland en Luxemburg in herinnering: „Recht of onrecht of verdra gen moeten geen punt van overweging vormen". Toen Milch, die onrustig in de bank heen en vj^er schoof, op Roberts' vraag, of het de eigenschap van een man van eer is zijn woord te houden, „ja" had geantwoord, vroeg Roberts hem, of deze eerzame Annexatie- economisch. GEVEN ZIJ, die de an nexatie-leuze nu reeds aanheffen zich niet bekommerend om de Moraal, zich overgevend aan een onge zond Lebensraum-begrip zich eigenlijk wel rekenschap van de economische beteekenis van dit vraagstuk? Het is mii nergens en nooit gebleken! Toen de onvervaarde an- nexionisten voor de gedachte van uitvoering van annexatie van Duitsch gebied werden ge steld, kwam aanstonds aan de orde de vraag: gebied met of zonder Duitschers? Men koos natuurlijk het laatste, omdat het eerste al te dwaas was. Het zou immers beteekenen, dat wij door Duitschland werden ge annexeerd! Maar is de gedachte: gebied zonder Duitschers, zooveel min der dwaas? Weet men, dat het beteekent, dat wij millioenen Duitschers uit een reusachtig gebied van huis en hof zouden moeten gaan verdrijven? Heeft men iets gehoord van wat dat in het Sudeten-gebied heeft be- teekend? Om maar te zwijgen van de afgrijselijke dingen, die men van het Oder-gebied zoo nu en dan hoort! Waar vindt men de Nederiandsche jongens, die dit karweitje zullen gaan opknappen? Nemen wij nu een oogenblik aan, dat het te annexeeren ge bied is ontruimd. Al die steden en dorpen zijn leeg! Waar denkt men de Nederlanders vandaan te halen arbeiders, boeren, middenstanders! die dit ge bied gaan bevolken? En de Ne deriandsche autoriteiten, die dgskarwfégp vW ,mr- lioen Duitschers woonden! zich zullen gaan vestigen? Vrij willigers voor! Nu reeds kan men zeggen, dat onze boeren hoe nijpend het landvraagstuk ook is! er niet aandenken, zich voor deze „kolonisatie" te leenen. Schuch ter zal men misschien hier en daar een groepje menschen over onze oude grens zien trek ken, maar het resultaat zal zóó poover zijn, dat het grootste gedeelte van onze Oostgrens een troostelooze woestijn te zien zal geven, als nu reeds volgens de mëdedeelingen van den Engelschen News Chroni cle correspondent het Weste lijk Polen van na de Yalta-con- ferentie te zien geeft. (Vervolg op paz. 3). Parlementaire commissie eerst Zaterdag naar Indië Het vertrek der parlemen taire commissie naar Ned. In dië is nader bepaald op Zater- c. 16 Maart Leipziger Messe De Sovjet-regee,ring heeft toestemming verleend tot het houden van de Leipziger Messe die van 8 tot 12 Mei a.s. zal plaats hebben. generaals niet geprotesteerd hebben tegen den woordbreuk van Duitschland. Milch ant woordde: „Het was voor ieder een onmogelijk om maar een woord te spreken. Hitier sprak en liep dan weg". Nadat.Milch gedurende bijna had vertoefd, werd de rechts- acht uur in de getuigenbank zitting verdaagd. Tot aan het eind van den dag heeft Milch de „ik wist het niet"-houding aangaande concentratiekampen en andere gruwelen van het regiem der Nazi's volgehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1