u mwnw H H Liberalen weigeren Spaak hun steun De Britten zijn de langste tijd op Java geweest Kath. Volkspartij Stemmen met geverfde vingers „Opstandje" in interneeringskamp aan de Levantkade De Russen in Mandsjoerije Maaoaff n Maart -raw. Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco Der oost f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. Z19 De schipper die de storm en vreest heeft nooit de kracht van zijn schip beproefd De landing van Nederland- sche troepen op Java is het ge volg van een besluit dat kort geleden genomen is om alle Britsche en Britschlndische troepen uit Java terug te trek ken. De aankomst van ongeveer 3000 Nederlandsche oorlogsvrij willigers was de eerste stap in deze richting. Voor het besluit was genomen, had men van al le kanten overwogen, of deze maatregel een ongunstige uit werking op de komende onder handelingen tusschen de repu blikeinen en Dr. van Mook zou kunnen hebben. Men was ech ter van meening, dat de onder linge moeilijkheden van de In donesiërs nog steeds een wer- kelijken voortgang naar het be reiken van een vergelijk met de Nederlanders in den weg stonden. De invoering van het nieuwe Nederl.-Indische geld was reeds een ingrijpende maatregel en de gebeurtenissen van heden zijn verdere aanwijzingen, dat het geallieerde opperbevel zijn verplichtingen op een terrein, dat in de oogen van de wereld meer en meer als een zuiver Nederlandsch-Indonesische aan- gelgenheid wordt beschouwd, te liquideeren. Het terugtrekken van alle Britsche en Britsch-Indische troepen zal verscheidene maan den duren. De voorzichtigste schatting is 6 maanden. Zoo lang de laatste Britsche troepen Java nog niet hebben verlaten, zullen de Britten het militaire commando in Nederlandsch-In- dië in handen houden. Protest van Sjahrir. Een door Sjahrir ondertee kend protest tegen de landing van Nederlandsche troepen werd hedenochtend aan Gen. Stopford overhandigd. Het nieuwe kabinet. Soekamo heeft Sharir's nieu we kabinet goedgekeurd. Even eens heeft hij de aanstaande on derhandelingen met de Neder landsche regeering goedgekeurd De meeningen omtrent den uitslag van de besprekingen zijn verdeeld. Sir Archibald Ciark Kerr, de Britsche specia le afgevaardigde, heeft, ondanks zijn groeiend ongeduld over het talmen der Indonesiërs, ver klaard, dat hij optimistisch ge stemd is en dat Sjahrir een re geling tot stand zal brengen. Aan den anderen kant meent men, dat Dr. van Mook, die de Indonesische mentaliteit mis schien beter dan wie ook kent, pessimistisch is geworden. Ofschoon Sjahrir terecht het weder invoeren van het Neder- Op het Bureau van „De Burcht" ligt de passagierslijst van het m.s. „Oranje ter inzage. Het aantal leden van de Katholieke Volkspartij is gestegen tot 430.000, vier- honderddertigduizend. Hoeveel leden telt Lei den? Wie heeft zich nog niet opgegeven? Laat iedereen goed be wust zijn van zijn verant woordelijkheid mede te moeten werken aan een christelijke maatschappij in ons vaderland. Dit zal alleen mogelijk zijn als wij als katholieken al onze krachten vereend inzetten. Talmt niet, maar geeft u op! landsche geld als de ernstige slag met betrekking tot de hoop op volledige onafhankelijkheid beschouwde, is er onder de op pervlakte door de komst der Nederlandsche troepen belang rijk meer opschudding gewekt. Griekenland Churchill heeft in zijn be roemde rede te Fulton ver klaard, dat Griekenland het eenige land op de Balkan is, dat niet direct onder oomunistische invloed van Moskou staat, en dat in dat land alleen vrije en geheime verkiezingen kunnen worden gehouden. Deze verkiezingen moeten plaats hebben op 31 Maart, maar de linksohe partijen (com munisten), die voelen dat bij een werkelijk geheime stem ming zij ver en ver in de min derheid zullen blijven, doen thans alles om uitstel der ver kiezingen te verkrijgen. De Engelsche Min. van Bui- tenl. Zaken Bevin, heeft echter in een schrijven aan den Griek- schen premier verklaard, dat de verkiezingen op den vastge- stelden datum behooren door te gaan en dat hij het wel heel erg vreemd vindt, dat een gewa pend illegale organisatie de kie zers zou kunnen dwingen om anders te stemmen dan zij wil den. wanneer tenminste de stem,mins geheim is. Amerikaansche, Britsche en Fransche officieren zijn thans bezig.de kiezerslijsten te onder zoeken, Daarmede zijn zij hun taak begonnen om toezicht te houden en te zorgen dat de ver kiezingen inderdaad vrij en ge heim zijn. Voorts overweegt de Griek- sche regeering, om het bedrog van dubbele stemmen te voor komen, de vingers der kiezers met een chemische verfstof te laten kleuren wanneer zij het stemhokje verlaten, zocdat zij dan met hun geverfde vingers niet nóg eens op verschillende andere stemposten kunnen ver schijnen. Een interessant land, dat Griekenland. EEN NIETJWE FINSCHE PRESIDENT. Juno Paasikivi is als opvol ger van den afgetreden maar schalk Mannerheim tot Presi dent van de Finsche Republiek gekozen. Ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van liet H. Sacrament van Mirakel, welks viering door de oorlog een jaar moest worden uitgesteld, is voor liet eerst in de historie het Bagijnhof te Am sterdam feestelijk geïllumineerd. Deel nemers aan den Stillen Omgang trekken langs het Bagijnhof. Anefo-P. Het dagelijksch bestuur van de liberale partij heeft eensgezind de samenwerking; met Spaak verworpen. Met eenparigheid van stemmen werd de volgende motie aanvaard: „Het dagelijksch bestuur van de liberale partij verklaart, na bespreking van de nieuwe voor stellen van den heer Spaak, de ze niet te kunnen aanvaarden. Deze mondelinge voorstellen be oogen niet de vorming van een werkelijk democratische re- eeering: zij steunen op geen en kel nauwkeurig ontwerp of pro gramma, dat gericht is cp het nationaal herstel in ware orde en vrede en op den terugkeer tot de vrijheid. Dit zijn essen- tieele voorwaarden, waarop de liberalen het regeerinp-mo- bleem opnieuw zouden onder zoeken in een zuiver democra- tischen en parlementairen geest. Wat nu? Men wil ons vertellen, dat men in parlementaire kringen verwacht dat Min. Spaak een kabinet zal vormen bestaande uit socialistische politieke per soonlijkheden èn uit technici, die buiten de partijen staan. Men hoopt a en de wenseh is hier natuurlijk de vader van de gedachte, dat een derge lijk kabinet een meerderheid zou vinden, die het in staat kan stellen te regeeren. Met de uitvoeriryi van een zeer beperkt program, zou deze Li de vrouwenloods van het interneeringskamp aan de Le vantkade te Amsterdam is gis termiddag omstreeks vijf uur een oproer uitgebroken, waar van de oorzaak nog niet heele- maal is vastgesteld. De binnen- wacht van het kamp werd on middellijk gewaarschuwd en nam de noodige maatregelen. Het hek was echter van den dam en de bewaking werd ge noodzaakt haar vuurwapens te gebruiken. Twee der vrouwen werden hierbij gewond, doch niet ernstig. Inmiddels waren de gevangen in loods 4 aan de nabijgelegen Surinamekade. waaronder zich ook S.S.'ers bevinden, eveneens in opstand gekomen. Zij staken de radiokamer, die in het mid den van de loods is, in brand en vernielden de telefoon en alarminstallaties. Hierdoor kreeg het relletje een ernstig karakter. Nadat eerst getracht was met eigen middelen het vuur te biusschen, waarschuw de overste Penters de brand weer en vroeg hij versterking van bewaking en gezagstroepen. Alle geïnterneerden werden op het middenterrein van het kamp bijeen gebracht en onder zeer strenge bewaking gesteld. Ook de omgeving van het kamp werd onmiddellijk geheel afge zet en voor de burgerij en zelfs ook voor de pers verboden. Om- -.streeks negen uur was de bewa king den toestand weer geheel meester en kon begonnen wor den met het uitgebreide onder zoek, dat nog wel eenigen tijd zal vorderen regeering dan trachten het land uit de moeilijkheid te halen, waarin het zich thans bevindt, doordat alle partijen weigeren met de katholieken samen te werken. We zullen het vooralsnog maar afwachten. Verder kunnen de Brusse laars elkander ondervonden over het rantsoen dat gaat ver minderd worden en over het gebrek aan water dat ontstaat is door instorting van een ka naal. Regeering in Frankrijk blijft voorloopig aan De kansen, dat de driepar tij enregeering in Frankrijk tot de verkiezingen in Juni zal aanblijven, zijn toegenomen. De M.R.P. (progressieve katho lieke Partij) heeft namelijk in een stemming haar vertrouwen uitgesproken in het bestuur en dit de vrije hand gegeven om de bestaande geschillen uit den weg te ruimen. De Paus ontvangt Opperrabijn van Palestina De Paus heeft den Onperra- bijn van Palestina Dr. Isaac Herzog Zondagmorgen ontvan gen. Het onderhoud had be trekking on algemeene gods dienstige problemen, en het lot van duizenden Joodsche kin deren. die nu in kloosters en katholieke tehuizen vertoeven, waar zii door hun ouders ge plaatst waren om aan de Na zi's te ontsnappen. Uit opmer kingen van den opperrabijn viel op te maken, dat hii den Paus zijn dank betuigd had voor de hulp der katholieken aan de vervolgde Joden. BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Ka pelaan te Beverwijk (O. L. Vr. van Goeden Raad) den Wel- eerw. Heer M. M. Out. EEREDOCTORAAT VOOR PROF. SCHERMERHORN. De universiteit te Gent heeft Min.-Pres. Prof. Ir. W. Scher- merfoorn het eeredoctoraat dier universiteit verleend. Het politiek advies NA een aanvankelijke be schouwing, waarin het politiek advies critiek- loos werd toegejuicht, komt de Maasbode er in een tweede ar tikel op terug. Terecht schrijft het blad, dat zoolang Limburg ontbreekt, het goneel onvolledig is. Nu Bajetto heengaat, hebben wij geen militaire specialist meer. En dit is tocli hoog noo- dig. Een andere leemte bestaat op het terrein van het middel baar en hooger onderwijs, waar de plaats van den onvolprezen Moller nog niet bezet schijnt te worden. De heer Van Velthoven zou de opvolger moeten zijn, doch er zijn aanwijzingen, dat de heeren Sassen en van Gent hem op dood sooor hebben ge zet. Waarom Sassen, die de partij zooveel mogelijk afbrak gedurende de bezetting, zco zelfs, dat hij niet wenschte te praten met iemand, die haar te rugkeer bepleitte, nu vóór Teulings verschijnt, zint ook de Msb. niet. althans het blad wijst op de offervaardig* onbaatzuch tigheid van de heeren Teulings en Van Poll er. schrijft: „Het is intusschen wel op vallend, dat namen van hoogst verdienstelijke veteranen als Teulings en Van Poll, wier verdwijnen een werkelijk verlies voor de fractie zou be- teekenen, als 4 en 5 komen, na een 2 en een 3 (resp. eene mijnheer Van Vliet en mr. Sassen. Red. De B.die, hoe verdienstelijk zij ock mo gen zijn, tot heden eenvou dig elke gelegenheid hebben gemist om hun parlementaire ta1 enten te ontplooien." Over de plaatsing van Dr. Kortenhorst. die nu. evenais de heer Teulings, er met de hak ken over de sloot zal komen, hebben wij het onze reeds gezegd. En waarom in het geheel geen plaats toegekend aan den hui- digen minister van Justitie? Ten slotte noodigt de Msb., zonder de naam te noemen, de heer Mr. Bach uit om zijn can- didatuur maar ter beschikking ie ste'len, omdat de Kath. Mid denstandsbeweging, waarvoor de heer Bach in de Kamer op teerde. hem niet meer als zooda nig erkent. Volgens persberichten zouden de Russen begonnen zijn met de evacuatie van Mandsjoerije. Zoowel de Amerikaansche als de Britsche regeering deed aan de Sovjetregeering een nota toe komen betreffende hét optreden der Sovjet-Russische troepen in Mandsjoerije. Op; de eerste plaats werd gevraagd, waarom, tegen de afspraak in de roode troepen daar bleven en ten tweede, wat de bedoeling was van het weghalen van de totale industriëele outillage in dat gebied door het roode leger. Waarschijnlijk om te laten zien dat de Russische troepen de or de moeten handhaven, wordt er medegedeeld, dat de toestand in Moekden, de voornaamste stad van Zuid-Mandsjoerije, en waar de Sovjet-strijdkrachten geheel zijn weggetrokken, thans „gespannen" is. Het blijkt n.l., dat in de voorsteden branden woeden en dat Chineesche com munisten terroriseerend optre den. WEERSVERWACHTING. Tot Dinsdagavond. Meest nevelig of zwaar be wolkt weer, zonder noemens- waardigen neerslag. Matige Oostelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1