Ned. troepen in Batavia geland 20.000 Churchill's simpele boodschap NA ZIJN VEELBESPROKEN en veelomstreden rede te Ful ton, in Missouri, heeft Winston Churchill gisteren in het congres van den Amerikaanschen staat Virginia wederom een rede gehouden. Hij begon met zijn toehoorders te vragen, of zij geen risico liepen met hem het woord te verleenen. Hij kon nl. makkelijk een heeleboel dingen zeggen, waarvan elkeen in zijn hart weet dat ze waar zijn, maar die hij niet graag in het openbaar tot uiting brengt. Moskou aanvaardt fransch voorstel De wankele verdediging van den „Rijksmaarschalk" Zaterdag 9 Maart 1946 Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur. G. van Elburg Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen- f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4.20. BURCHT No. 218 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Elkander trachten te begrijpen is een ernstige plicht Hedenmorgen zijn negen Nederlandsche bataljons in Ba tavia begonnen aan wal te gaan. Naar verluidt, landden tege lijkertijd grootere eenheden in Se- marang en Soerabaja. Men neemt aan, dat zij de voorhoede vormen van een totale strijdmacht van 20.000 man, welke zich nog op zee bevindt of gereed staat om uit Ma- lakka en nit andere deelen van Ne- derlandsch-Indië te vertrekken. TOTALE STRIJDMACHT BESTAAT UIT MAN Sjahrii ir en Soekarno ingelicht Naar verluidt, is Soetan Sjah- rir gisteren op de hoogte ges.eld van de voorgenomen lanuingan van Nederlandsche troepen in Ba.avia, Semarang en Soera baja, En tevens is een Britsch verbindingsofficier met Indone sische vertegenwoordigers uit Batavia naar Djokjakarta ver trokken om ir. Soekarno er van in kennis te stellen, Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de vluchtelingen kampen tegen alle mogelijke tegenmaatregelen van Indonesi sche zijde te beschermen. Hoe ce Indonesiërs op de feiten ge reageerd hebben, is nog niet be kend, dcch naar verluidt, zul len de geallieerden uiterste po gingen in het werk stellen om een volledige mislukking van de onderhandelingen, waarvan anen had verwacht, dat zij op zijn minst genomen formeele Ned.-Indonesische besprekingen tot gevolg zouden hebben, te voorkomen. Men verwacht, dat Sjahrir he den een verklaring zal afleggen en dat hij misschien zal afi re den. Soekarno. die volgens be trouwbare gegevens onlangs heeft verklaard niet in staat te zijn de extremisten onder zijn gezag te houden, zal misschien eveneens zijn positie moeilijk houdbaar achten. De Nederlandsche troepen, die in een landingsvaartuig met een bemanning van mariniers geland zijn, droegen Engelsche khaki-uniformen en dito uitrus ting doch Nederlandsche kwar tiermutsen. De Nederlandsche hoofdofficier, die de eerst aan gekomen troepen begroette, was geïieraal-majoor Daubenton, of ficier van gezondheid. Op hei bureau van „De Burcht" ligt de passagiersliist ter inzage van het tn.s. „Tegelberg". Protest van Sjahrir. Volgens een republikeinschen woordvoerder zal Sjahrir heden middag bij Luit.-Gen. Stopford tegen de aankomst der Neder- la.ndsche troepen een krachtig protest indienen. De geldsituatie te Batavia. De geldsituatie te Batavia is na het in omloop brengen van de nieuwe Nederlandsch-Indi- sche valuta, nog steeds verward. De eerste reactie op de levens middelenmarkt was een enorme prijsstijging. Daar de aankco- pen voor het grootste gedeelte nog steeds in Japansche guldens geschieden, steeg de prijs var. eieren van 6 Japansche guldens tot 8%, ja zelfs tot^ 15 per stuk. Thans is hij evenwel weer gedaald tot f 7.50. Men gelooft, dat de prijscontrole op het oogenblik zeer moeilijk is uit te voeren. Men heeft het publiek evenwel cficieel gewaarschuwd, voor een bepaald artikel geen hoogere prijzen in Ned.-Indische munt te betalen, dan het equi valent daarvan in Japansche guldens enkele dagen geleden. Alle Nederlandsche banken in Batavia zullen zoo spoedig mo- rt worden heropend. Een afdeelinff Amboneesche veldpolitie, voor het tneerendeel bestaande uit ex- hrijïrsgevangenen, die ziclt jarenlang de menschonwaardige behandeling der Ja panners hebben moeten laten welgeval len is getraind en zal weldra schouder aan schouder met de Nederlandsche on geallieerde troepen haar taak tot hand having van de orde aanvangen. Anefo-P. Bogomolof, de ambassadeur van de Sovjet-Unie, heeft gis termiddag aan den Fransehen Min. van Buitenl. Zaken, Geor ges Bidault. een nota overhan digd, waarin de Sovjetregeering mededeelt het Fransch voor stel cm de Spaansche kwestie aan den Veiligheidsraad van de U. N. O. voor "te leggen, te aan vaarden. Te Washington verluidde, dat de regeering van de Ver. Sta ten het Fransche voorstel, de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad van de U. N. O. te brengen, van de hand zal wijzen. Dit besluit zou geba seerd zijn op de meening, dat de huidige Spaansche regeering géén be'arei'ging voor den we reldvrede beteekent. SPAAK LAAT ZICH NIET UITHOOREN Spaak heeft Vrijdagmiddag een onderhoud gehad met de journalisten en hun verklaard: „Ik heb u werkelijk niet veel te zeggen, ik werk: ik voer bespre kingen met verschillende per sonen. Ik zal niets bepaalds kunnen zeggen voor Zondag in het begin van den namiddag. Een journalist vroeg Spaak, of zijn program een oplossing van het koningsprobleem in hield. Spaak antwoordde hier op: „Mijn program moet een oplossing geven voor alle pro blemen". MR. E. N. VAN KLEFFENS. De oud-minster van Buitenl. Zaken Mr. E. N. van Kleffens zal Woensdag 13 Maart per I vliegtuig naar Amerika ver- trekken ten einde daar zijn iambt te aanvaarden van verte genwoordiger van Nederland lin den Veiligheidsraad. Nieuws uit Indonesië. Ook iu Indonesië is de organisatie van de Nederlandsche zeemacht in vollen gang. Het kader wordt uitgebreid door bevordering van de beste krachten uit de lagere rangen tot officier. Overste Nuboer becedigt de nieuw benoemde luitenants.Marvo-Stevens-P. ER MOET VERTROUWEN ZIJN EN EENHEID DER HARTEN „Dit is onze stemming en de wil van God" ,,In deze laatste jaren van mijn leven", aldus Engelands „wartime-leader". gevoel ik mij zelf de drager van een bood schap, die zeer simpel is en die door onze volken goed kan wor den ingezien, nl. dat wij elkaar dienen bij te staan, onder alle omstandigheden, ter verdedi ging van de zaken die ons dier baar zijn, niet alleen voor ons eigen geluk, maar ook voor het geluk van vele komende gene raties. Dat is m.i. de wensch van de overweldigende meerderheid van Engelschen en Amerikanen. Dat dit onze bestemming is, of, zooals de meetsen onzer zouden zesrgen, de wil van God, is ze ker. De gulden middenweg. Verwijzende naar verklarin gen, dat Groot Brittannië een staat van de Amerikaansche Unie zou kunnen worden of dat de Ver. Staten terug zouden kunnen keeren tot het Britsche Rijk, zeide Churchill: „Het lijkt mfj, en zoo zal het u ook wel voorkomen, dat de verstandige weg ergens tusschen deze beide uitersten ligt. Wij moeten een methode vinden om samen te w erken, niet alleen in tijden van oorlog en nood, maar ook in tijden van vrede. De vrede kan niet bewaard blijven zonder de deugden, die in oor,ogstijd een overwinning mogelijk maken. De vrede kan niet bewaard blijven door hof felijkheden en gemeenplaatsen, officieele schijnheiligheid en diplomatieke correctheid. Even min kan hij bewaard blijven door, a's in lijden van gevaar, te kletteren met een volle wa penrusting op oorlogssterkte. Er moet ernstig naar vrede ge streefd worden. Er moet ver trouwen zijn. Volharding en goed beleid, maar bovenal moet er onder de Engelsch-sprekende vo'ken aanwezig zijn een een heid der harten, gegrondvest op overtuiging en gemeenschap pelijke idealen. Dat bied ik u aan, en dat vraag ik. Truman over Churchill's voorstel. Pres. Truman heeft verklaard dat hij ,op het daartoe geschik te moment" zijn meening over hei voorstel van Churchill tot het sluiten van een militaire alliantie tusschen de Ver. Sta ten en Gr. Brittannië, kenbaar zal maken. Goering is op den eersten dag van zijn verdediging glimlachend naar zijn plaats gegaan, maar de lach bestierf hem spoedig op zijn lippen. korten tijd voor de capitulatie Hittler een telegram had ge stuurd, waarin hij hem voor stelde de macht van Hitler over te nemen, daar laatstgenoemde geen vrijheid van handelen meer had. Hitier liet Goering daarop arresteeren. De eerste getuige a déchar ge was de ex-generaal der Luft waffe von Bodenschatz, een vriend van Goering. Deze ver klaarde, dat na het voorjaar van 1943 Goering bij Hitier minder in aanzien kwam. Toen de luchtaanvallen op Duitsch- iand begonnen, ontstond er ver- :chii van meening tusschen hen. Tenslotte spraken zij in het ge heel niet meer met elkaar. Toen Bodenschatz in het ziekenhuis Het „duidelijke" verschil. Vervolgens sprak Bodenschatz over een bevel van Goering tot het vrijlaten van Joden, die in lag hoorde hij, dat Goering de Luftwaffe dienden. Presi de De Vastenbrief en de politiek IN DE VASTENBRIEF wordt geen politieke partij genoemd. Niemand kan zeggen, dat het lidmaatschap van den Partij van den Arbeid voor Katholie ken is verboden. Is hiermede de kous af? Het Parool schrijft, dat het mandament spreekt over het vereenigingsleven „op sociaal en cultureel terrein". Het ont houdt zich aldus dit blad van een oordeel over de politieke groepeeringen. En „Het Vrije Volk" grijpt een gedeelte van een beschouwing van De Tiid aan om te betoogen dat het po litiek terrein uitdrukkelijk in de.. Vastenbrief niet is ge noemd. Nogmaals, is met het consta- teeren van het feit dat de poli tieke organisaties niet met zoo veel woorden worden genoemd en dat hetgeen niet voor be twisting vatbaar is het lid maatschap van de P. v. d. A. als zoodanig niet is verboden de situatie juist gekenschetst? In ell- geval is zij daarmede niet volledig weergegeven. Wij meenen niet aanmatigend te zijn, indien wij beweren het woord onzer Bisschoppen beter te verstaan, den geest die daar uit spreekt beter op ons te kun nen laten inwerken dan ..Het Parool" of „Het Vrije Volk". Wij weten dat de Bisschoppen geen gewetens willen binden, tenzij dit noodzakelijk is. Zij en wij weten echter ook. dat wij nie. alleen in Hen zien de Ge zagsdragers. die bevelen 'over brengen, maar ook de Raadge vers, Die met wijsheid en staan de buiten het politiek strijd ge woel, ons leiding willen geven bij beslissingen die wij zelf en in vrijheid nemen. In geen kwestie van actueel politiek beleid, waarmede het beginsel niet staat of valt. be hoeft men een beroep op Hen te doen. Men zal tevergeefs op Hun uitspraak wachten. Wij Katholieken doen nog iets anders dan vragen wat mag en wat is verboden. Voor ons is Gezag een Vaderliik Gezag. En wij zijn blij naar zulk een Ge zag dat rustig en onvervaard staat, temidden van de stormen des levens, te kunnen luisteren, ook wanneer het niet beveelt. Zie vervolg pag. 3 dent Jackson vroeg wat het verschil was tusschen een werkkamp en een concentratiekamp. Hierop ant woordde Bodenschatz: „Een werkkamp is een plaats, waar menschen worden onderge bracht zonder op eenigerlei wijze mishandeld te worden." Voigens Bodenschatz was Goe ring „zeer tevreden" met het resultaat van de conferentie van Muenchen, „En Rotterdam, herr Goering?" Hij deelde voorts mede, dat het Duitsohe volk verschrikke lijk onder de Britsche luchtaan vallen heeft geleden. Doch het meest, aldus de getuige, heeft Adolf Hitler er onder geleden. Toen hem het bombardeeren van Duitsche steden werd ge rapporteerd was Hitier ontzet tend onder den indruk evenals de „Rijksmaarschalk", toen hem de bijzonderheden der bombar dementen werden verteld. Gevraagd naar de bombarde menten op Coventry, Rotterdam en Warschau antwoordde Boden schatz: Warschau was een ver sterking en werd door het Pool- sche leger verdedigd. Coventry was geen versterking, maar het was een stad waar vliegtuig motoren voor de vijandelijke luchtmacht werden gemaakt. (Over Rotterdam schijnt de ge tuige maar wijselijk te hebben gezwegen, althans het verslag maakt hiervan geen melding).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1