Komt er wapenstilstand in Indonesië? Russische troepen in Perzië De mensch streelt zoolang hij leeft Franco gaat nóg niet weg? Wat leeöt U Het Ciefói Spaak zal 't nog eens probeeren De parlementaire commissie naar indië Duitsche handelsvloot verdeeld Vrijdag 8 Maart 1946 Hoofdred: Rector H. Sondaai. Mr Dr. C. Ch. A. vati Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4.20. KIIECHT No. 817 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken De REGEERING VAN DE VER. STATEN heeft een beroep gedaan op Sovjet-Rusland, zijn troepen uit Perzië terug te trekken. Zij wees er op, dat groote staten in het licht van het handvest der Ver. Volkeren een „zware verantwoorde lijkheid" dragen wat betreft het respecteeren van de souvereine rechten van andere landen. Beleeld maar dringend verzoek „De regeering van de Ver- eenigde Staten, handelend in den geest van de vriendschap pelijke verbondenheid, welke bij de succesvolle krachtsin spanning tegen den gemeen- schappelijken vijand is ge groeid, en als medelid van de Ver. Volkeren, geeft uitdruk king aan haar ernstige hoop, dat de regeering van de Sow jet-Unie, door onmiddellijk al le Sowjettroepen uit het ge bied van Perzië terug te trek ken, haar deel zal bijdragen tot het bevorderen van het in ternationaal vertrouwen, dat noodzakelijk is voor een vreed zaam samengaan van de vol keren van aile landen. De re geering van de Ver. Staten vertrouwd, dat de regeering van de Sowjet-Unie niet min der dan zijzelf waarde'hecht aan de zware verantwoorde lijkheid, welke onder de gel ding van het handvest op de groote mogendheden rust; de verantwoordelijkheid voor het nakomen van haar verplich tingen en het eerbiedigen van de souvereine rechten van an dere staten." De nota dringt er op aan, dat de Ver. Staten „stipt zul len worden ingelicht" over het geen de Sowjet-Unie basluit te doen. Valsche berichtgeving. Volgens de verklaring van een Perzischen minister heb ben de Sowjettroepen Perzi sche strijdkrachten tegenge houden toen deze plaatsen wil den overnemen, waarvan ge zegd was, dat zij door het Sow- jetieger waren ontruimd. Te Garmsar werden de Perzische troepen tegengehouden. „De Sowjet-Russen", aldus de minister, „hebben geen en kele plaats ontruimd. Het be richt was valsch." (Garmsar ligt 120 km. ten Oosten van Teheran). Enorme camera's, welke door middel van radio bediend worden, zullen de re sultaten der atoombomproeven nabij Bikini, eiland in de Stille Zuidzee, foto grafeeren. Deze camera's worden geplaatst in stalen toren, die rondom de plaats der proefnemingen zullen worden opgesteld. A. P.-P. Franco heeft toen hij giste ren bij gelegenheid van de ope ning van een nieuwe afdeeling van het militaire museum te Madrid het woord voerde, niets gezegd, dat zou wijzen op plannen tot het opgeven van de macht. Integendeel, hij leg de den nadruk op de vastbe slotenheid van de regeering, om het program van sociale rechtvaardigheid in zijn geheel tot uitvoering te brengen. De plechtigheid werd bijgewoond door militaire attaches van de Ver. Staten. Groot-Brittannië en Chili. In den loop van zijn toespraak zeide Franco nog: „Wij hebben het bij het juiste eind en God is met ons". Na afloop van de plechtig heid zag Madrid een van de grootste demonstraties vóór Franco, waarbij het publiek in koor riep: „Franco - ja", „Rus land - neen!" EXTREMISTEN GROOTSTE MOEILIJKHEID VOOR SJARIR GISTEREN heeft Sjahrir als zijn verwachting uitgesproken, dat de Indonesiërs spoedig aan de Engelschen het voor stel zullen doen, om, voor den duur der komende onder handelingen, regelingen te treffen voor een algemeenen wa penstilstand met betrekking tot alle militaire operaties. Sjahrir verwacht, dat zulk een voorstel binnen veertien dagen zal wor den gedaan. Voorstel nog niet aan de Britten medegedeeld Het is 'te begrijpen, dat de republikeinen het voorstel: „Staakt het vuren" nog niet aan Sir Archibald Clark Kerr of de Britsche militaire autoriteiten hebben voorgelegd. De groote moeilijkheid hiervan ligt in de vraag of de extremistische In donesiërs op een dergelijk bevel acht zullen slaan. In Soerabaja, Semarang, Ban doeng en in andere gebieden gaan de gevechten voort, ter wijl ook nog radio uitzendingen door de extremisten gehouden worden ondanks de vele pogin gen van republikeinsche zijde om deze te verhinderen. Dien tengevolge kan verwacht wor den dat de Britsche militaire autoriteiten een wat positiever bewijs van de uitvoerbaarheid van het „staakt het vuren,, zou den kunnen verlangen, indien zulk een concreet voorstel aan hen wordt voorgelegd. Ontmoeting Clark Kerr. Sjahrir Voor zijn vertrek naar Djok jakarta om nationalistische par tijleiders over de samenstelling van zijn nieuwe kabinet te raadplegen, heeft Soetan §jah- Een Anierikaansch blad hield onder zijn lezers een rondvraag of zij de krant liever mét of zónder advertenties zagen, 85 der lezers prefereerde advertenties in een krant, 11 zag de advertenties liever verdwijnen. 4 had geen meening. Op de vraag: wat leest U het liefst in de krant, waren de antwoorden als volgt; Nieuws: 44 humor: 24 hoofdartikel: 18 sport:. 8 reclame: 6 plaatselijk nieuws: 5 9 schreef: „Ik houd van' niets", of „ik houd van alles". Nu vragen wij op onze beurt: i „Wat leest U het liefst in Uw courant?" j I Schrijf dit op enj stuur het ons. REDACTIE „DE BURCHT "f rir een ontmoeting gehad met Sir Archibald Clark Kerr. Volgens welingelichte Indo nesiërs wenscht dr. Sjahrir het kabinet veilig te stellen voor politieke interventie tijdens de onderhandelingen. Naar de mee ning van Britsche kringen zijn de onzekere politieke achter grond en de besluitelooze hou ding van politieke leiders een belemmering geweest voor de vroegere besprekingen. De toestand in de overige deelen van Indonesië. Officieel wordt medegedeeld, dat Singaradja op Noord-Bali door twee compagnieën zonder incidenten is bezet, en dat de stad Singaradja rustig en orde lijk is en dat de bevolking bui ten de stad vriendschappelijk gezind is. De radja van Boeleleng (ten N. van Singaradja), die zich bedreigd gevoelt, heeft om troepen verzocht. Ook de radja van Kloenkeng heeft, hoewel zijn hoofdstad vol met zijn ge wapende volgelingen is. een dergelijk verzoek gedaan. Japanseh gewroet. Telkens opnieuw zijn er fei ten die wijzen op een samen werking van extremisten en geheime Japansche agenten. Thans is weer een voormalig iid van den geheimen dienst van de Japansche vloot gearresteerd en in Makassar opgesloten. Hij wordt er van beschuldigd in contact te hebben gestaan met personen in het gebied van Wa- tampone (Oostkust van Z. W.- Celebes), die met de republiek ympathiseeren. Men neemt aan, dat nog drie andere Ja pansche agenten met de extre misten samenwerken. MINISTER LIEFTINCK TE WASHINGTON. Nederl. Min. van Financiën, Prof. P. Lieftinck, is te Was hington aangekomen. Dr. Lou don, de Ned. ambassadeur, zal probeeren .voor hem een au diëntie met Pres. Truman te bespreken. DE KONINGIN ONTVANGT DEKEN VAN HET CORPS. DIPLOMATIQUE. Gistermiddag heeft H. M. de Koningin den doyen en doyen ne van het corps diplomatique, Sir en Lady Neville Bland, in haar paleis op het Lange Voorhout in audiëntie ontvan gen. Na het onderhoud bood H. M. haar gasten een lunch aan. De Prins-Regent heeft den heer de Schrijver, voorzitter van de C.V.P., verzocht een regeering te vormen. Deze heeft het aanbod van de hand gewezen. Daarna heeft de Prins-Re gent den heer Spaak ontboden. Deze heeft aangenomen te trachten een regeering te vor men. Katholieken en Communisten in België. De Belgische communistis- tische partij heeft gisteren me degedeeld, dat zij aan geen en kel kabinet van nationale een heid zal deelnemen waarin ka tholieken zitting hebben. De eenige samenwerking, die de communistische dictators wil len, is een linksch-democrati- sche regeering zooals het vroe gere kabinet van Acker. (We zijn erg benieuwd naar de nieuwe poging van Spaak. Wanneer de liberalen op hun standpunt blijven staan, dan heeft Spaak niet veel kans en ziet het er naar uit, dat nieu we verkiezingen een definitie ve beslssing zullen moeten brengen. Voor de Nederland- sche katholieken is het van groot belang kennis te nemen en scherp toe te zien op de houding van socialisten en communisten, om daardoor des te beter te beseffen welke taak zij straks bij de eigen stembus in het eigen land voor het welzijn van ons volk hebben te vervullen. Red.) Het ligt in het voornemen van de parlementaire commis sie, welke naar Ned. Indië zal gaan, Dinsdag 12 Maart te ver trekken van Schiphol. Prof. de Savornin Lobman gaat niet mee Hij is ziek geworden, doch is voornemens zoo mogelijk na te komen. Annexatie - moreel De SCHRIJVER van „Mis sion to Moscow" (Zending naar Mouscou) een van de beste boeken, die in oorlogs tijd zijn verschenen stelt zeer terecht het meest ver schrikkelijke van Hitler's in vloed in de wereld aldus vast: hij heeft zijn tegenstanders met zijn methoden geïnfec teerd. Blies hij van dictatuur, veel tegenstanders waren be reid hem dit na te blazen: en spreekt hij over „Lebensraum", een aantal van zijn vijanden zijn bereid zijn Lebensraum- theorie over te nemen. Aan dien noodlottigen Hit- Ier-invloed hebben wij ons, na de vernietiging van den tiran, te onttrekken. En zoo moeten w;i, nu sinds eenigen tijd het voor Nederland en de Neder landers zoo vreemde begrip van „annexatie van Duitsch gebied" in het midden van on ze landgenooten is geworpen, ons eens goed bezinnen op de moraal van een Christelijk Volk. Volken, die zich op den grondslag van het Recht stel len, paan bij de regelingen van het internationaal herstel niet willekeurig te werk. En zeker doet een volk, dat de grootste historische verplichtingen van alle draagt om de traditie van Hugo de Groot, Asscher en van Vollenhoven niet mee aan eenige willekeur. Integen deel. in frontaanval op het ver derfelijk Nazisme, zal het door zijn bekwaamste mannen op internationale conferenties voortdurend voor Internatio naal Recht en dit Recht steeds weer verfijnd blijven getuigen, zich altijd weer ver zetten tegen alle uitingen van willekeur en zuivere macht. ZEER ERNSTIG wordt de zaak van het Recht voor Nederland, wanneer de ge- duchtste internationale machts daad: annexatie, in het geding komt. De meer dan honderd en vijftig jaar bestaande Neder- landsche Eenheidsstaat had geen enkelen gebiedseiseh aan Duitschland te stellen. Maar er zijn een aantal menschen, die, vóór nog behoorlijk is onder zocht, of Duitschland ons niet op andere wijze kan schadeloos stellen, onversaagd proclamee- ren: Holland heeft Lebens raum noodig! (Vervol;.: op paz. 3). Wat krijgen wij? Het Britsche Min. van Bui- tenlandsche Zaken heeft het volgende medegedeeld: „Ter conferentie te Berlijn, gehou den van 17 Juli tot 2 Aug. 1945, zijn de regeeringen van Sow- jet-RusIand, Groot-Brittannië en de Ver.Staten overeengeko men, dat de Duitsche koop vaardijvloot gelijkelijk tus- schen de Sowjet-Unie, Groot- Brittannië en de Ver. Staten verdeeld zou worden. Verder is overeengekomen» dat Gr.-Brittannië en de Ver. Staten van hun aandeel in de overgiegeven Duitsche koop vaardijschepen een passend percentage zullen afstaan aan de geallieerde staten, wier koopvaardijvloten voor de ge meenschappelijke zaak tegen Duitschland zware verliezen hebben geleden, met dien ver stande, dat Sowjet-Rusland uit zijn aandeel een percentage aan Polen zal afstaan." Er is een rapport dat een ge detailleerd plan bevat voor de verdeeling van een totaal van ongeveer 1.189.600 bruto registerton aan zeevarende Duitsche koopvaardijschepen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1