A mw w Minister Vos over zijn Amerikaansche reis Amerika vertrouwt den gulden maar zweert bij de dollar Franco wil geen Franschen Spanje B in Spoedige beslissing over Indonesië? Reparatie van Nederlandsche schepen geweigerd Bevin's aaudeelen Ooiiderdag* "i Maart 1946 Hoofdred: Rector H. Sondaal. Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur; G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Red 20015, Adm. 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 per week, f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Geen vrienden heeft, die altijd neemt en nimmer geeft UIT DE MEDEDEELINGEN, die Min. Vos bij zijn terugkeer in Nederland verstrekte, geven wij hier de voornaamste punten. Amerika heeft vertrouwen in den gulden en Ne derland wordt dan ook als volkomen credietwaardig beschouwt en als een land met een gezonde munt. Optimistische geluiden 3 milliard voor invoer Dit is natuurlijk van groot belang voor h§t opnemen van Amerikaansche credieten. Nu zijn de Amerikanen wel ge neigd om Nederland te helpen, maar op het oogenblik zijn er twee factoren die deze hulp vertragen. Op de eerste plaats de ver houding Amerika-Rusland en op de tweede plaats de plan nen voor een enorme leening aan Engeland. Tóch had Min. Vos goed ver trouwen, dat de dollars, waar bij Amerika altijd zweert, ons toch ter beschikking zouden worden gesteld om de aankoo- pen te doen die voor de her opbouw van ons vaderland en het op gang brengen van de industrie vereiseht zijn. De Min. schatte een bedrag van drie milliard om de in te voeren goederen te betalen. Daartegenover stond, dat wij slechts zullen kunnen uitvoe ren voor de waarde van een milliard en dat de helft van de overblijvende twee mil liard, zou kunnen gevonden worden door te putten uit middelen, die Nederland tij dens den oorlog in Amerika had verkregen. Het overige bedrag zou Amerika ons dan moeten ieenen. Een borrel met een stuk kaas! Amerika is het land van de massa-artikelen, van de goed- koope massa-productie, zoodat de meeste kans op afname in Amerika wordt gemaakt door kwaliteitsartikelen, die men in Amerika óf in het geheel net óf slechts heel eenvoudig j heeft. Bovendien zijn er eenige specificiek-Nederlandsche pro ducten, waar Amerika groote voorkeur voor heeft. Als zoodanig noemde de Min. kaas en jenever. We zullen er dus op moeten rekenen dat de borrel nog wel gerantsoeneerd zal blijven en dat ook de kaas voorloopig nog niet van de bon komt. Wanneer wij echter daarmee aan grondstoffen voor onze textielfabrieken kunnen ko men en ook andere indus- triëen kunnen bevoorraden, dan gunnen we de Amerika nen graag onze Hollansche borrel en onze Hollandsche kaas. Wij zulen in ruil uit Ame rika ontvangen, machines, ijzer en verwante fabrikaten. Verder chemicaliëen, tarwe en vetten, grondstoffen voor de textiel, alsmede kolen, olie en benzine. De particuliere handel. Wanneer wij dit lijstje van artikelen nagaan, slaat ons eenigszins de schrik om het hart wanneer wij de Min. hoo- ren verklaren dat de particu liere handel nog niet vrij kan worden gegeven. Moet dit be- teekenen dat wij het nog een tijd moeten doen met regee- ringtambtenaren, die als za- kenmenschen en inkoopers op treden? Wanneer de Min. ver telt dat in Amerika een aan koopvergunning noodig is en dat deze aankoopvergunning maar voor een bepaalde tijd geldig is, dan willen wij dit graag gelooven, maar wanneer de Min. zegt: „Door gebrek aan contact heeft het particu liere apparaat niet altijd ge legenheid om binnen een be paalden termijn te koopen," dan halen wij toch even ver baasd de schouders op. Want uit kringen van handel en in dustrie wordt er juist op ge wezen, dat zij hun contacten en hun relaties hebben van vóór den oorlog, en niet alleen van Vóór den oorlog, mnaar ook tijdens den oorlog daar het contact weten te bewaren, door vertegenwoordigers, die in Amerika bleven. Trouwens de ervaringen opgedaan met het inkoopen van verschillende goederen (denk maar een: aan Zie vervolg pag. 3 IJ BESCHIKKING van de Spaansche regeering van Woens dag 6 Maart is aan alle Fransche onderdanen de toegang tot Spanje ontzegd. Ook het post- en telegraafverkeer is stopgezet en handelsverkeer tusschen Frankrijk en Spanje isi verbroken. De maatregel strekt zich eveneens uit over alle bui tenlanders van Fransche afkomst. En wanneer deze zich op schepen bevinden, dan mogen zij in Spaansche havens niet aan land gaan, ringen" plegen te deen, een communiqué uitgegeven, waarin niet zonder bitterheid commen taar wordt geleverd op de pa- cifieke verklaring van Engeland Frankrijk en Amerika over de regeerijig van Franco. In ditzelfde communiqué ge ven zij te kennen, dat zij (de repubïikeinsche schaduwregee- ring, Red.) niet in staat zijn tot handelen aangezien zij geen wapens bezitten. De Fransche min. van Buiten- landsche Zaken, Bidault wil de kwestie voor de U. N. O. brengen en Min. Bevin ver klaarde in het Lagerhuis, dat hij er sterk aan twijfelde of de Spaansche kwestie voor de Veiligheidsraad kon worden gebracht. De nota van- Franco is niet alleen aan de Ver, Staten, maar ook aan Engeland en Frankrijk toegezonden. Radio Moskou heeft het als maar over Spanje: „dat bol werk der zwartste reactie!" Teleurstelling. De repubïikeinsche „scha- d'uwregeering". die momenteel in Parijs een toevlucht heeft gevonden, is niet erg tevreden, want zij hebben zooals „regee- SINAASAPPELEN VOOR PERSONEN VAN 21 JAAR EN OUDER. In aansluiting aan de aanwij zing van de bonnen B. 73, C. 73, D. 73 en E. 73 der bonkaart K. 602 voor Sinaasappelen, voor personen, geboren in 1926 of later deelt het C. D. K. mede, dat thans ook personen geboren in 1925 of vroeger, in aanmer king komen voor 500 gram Si naasappelen. Zij moeten hier toe bon A. 16 der bonkaart KA 603 uiterlijk op Zaterdag 16 Maart a.s. bij een detaillist in groente en/of fruit inleveren tegen ontvangstbewijs. ZIEl GE ER WEL NETJES UIT? -Bij het op „Wildhoef" in Bloemendaa! ge legerde 6de Koninklijke Nederlandsche Infantei'iedepot, dat op vele oorlogstoo- reelen. gevochten heeft en waar thans officieren en onderofficieren van het „oude" leger een stoomcursus van 6 weken volgen otn van de nieuwste bewa pening op de hoogte te komen, stelt men vanzelfsprekend de strikte eisch van een correct tenue. Om de zelfcontrole te vergemakkelijken is bij den in gang een levensgroote plaat van een model, gekleede soldaat aangebracht en een spiegel, waarin de vertrekkende militair een vergelijking met dit voor- beeld kan maken. Anefo-Breyer-P. Noel Buckley, Reuters spe ciale correspondent te Batavia, heeft gemeld dat welingelichte kringen aldaar meenen, dat de beslissing over de toekomst van Indonesië niet veel langer kan worden uitgesteld. Deze mee ning wordt versterkt door het besluit tot het herstellen van het Nederlandsche geld als eenig wettig betaalmiddel in Ned.-Oost-Indië en door de be vestiging van het bericht, dat spoedig een begin gemaakt zal worden met de evacuatie van ae Britsoh-Indische troepen. Men zeide den indruk te heb ben gekregen, dat de besprekin gen met de Nederlanders, welke een aanvang zullen ne men, zoodra de reorganisatie van het Indonesische „kabinet- Sjahrir" voltrokken zal zijn misschien de laatste poging tot een vredelievende oplossing zal beteekenen. Sommige kringen hielden rekening met de mee ning der extremisten, dat bloedvergieten onvermijdelijk zou zijn, wat ook de uitslag van de besprekingen zij tenzij het de volledige aanvaarding van de Indonesische republiek be- teekent. Welingelichte Britsche kringen en de woordvoerder van Sjaihrir, Hadji Agc-es Salim, interpreteeren Sjahrirs man daat zoodanig, dat de erkenning van de republiek als doel van ae besprekingen wordt be schouwd en niet als voorwaar de om tot besprekingen te kun nen komen. Gisteren is in Sydney op de naar Australië in de z.g. regee- conferentie van Australische nn^skampen, het daar zeer vakvereenigingen een boycott slecht hebben, en nu weer een ingesteld tegen Nederlandsche nieuwe vijandige houding. schepen. Deze schepen mogen niet hersteld worden en alles wat voor het onderhoud noodig is, mag ook niet worden ver richt. Als de Min.-Presidemt van Australië verklaart, dat het niet alleen communisten zijn die zich tegen het Nederlandsche bewind ten aanzien van Indo- Dit is een nieuwe onhebbelijk- .nesië verzetten, dan wordt daar beid van Australië ten opzichte door de zaak slechts erger, want van Nederland. Het gaat alle- het feit is niet weg te redenee- maal wel op naam van de vak- ren. dat Australië, hetwelk be- vereenigingen, waarin blijkbaar hoed is voor een Japansche in- Autralië boycot Nederland de communisten de lakens uitdee- len, maar het is toch de Australi sche regeering, die dergelijke maatregelen sanc tioneert door niet de minste moeite te doen om de zaken tot een oplossing te brengen. Eerst hebben wij het moeten beleven dat schepen met medicamenten en voedsel voor de uitgehon gerde geïnterneerden op Java en de .inheemsche bevolking van dat gebied, niet werden ge laden, toen mochten er geen Hollandsche troepen aan land gaan. particuliere brieven uit Australië vertellen ons, dat zij die uit Java zijn overgebracht den? vasie door het of fer van Neder landsche schepen en Nederlandsche levens, dat dit Australië zich recht tegenover Nederland stelt. Wat doet de Nederlandsche regeering? De enkele woorden die daar indertijd in de Kamer door de regeering over gesproken zijn, zien er maar erg schraal en bleekjes uit in hét licht van de feiten. Moeten we dan overal als „lamme goedzak" gezien, behandeld en beschouwd wor- De steunnormen in den Leidschen Raad Gaat de Partij van den Ar beid den weg der demago gie op? HET IS STIL geworden rond de Ned. Volksbewe ging, zóó stil, dat velen zich afvragen of zij nog bestaat. Onze voorspelling, een luttel aanval maanden geleden, ge daan dat de N. V, B. óf politie ke partij zou worden, óf zou verdwijnen en dat zij het in elk gevai niet tot een volksbe weging zou brengen, is spoedig uitgekomen. De N. V. B. en met haar Prof. Schermerhorn is handig opgeslokt door de S. D. A. P. De Partij van den Arbeid treedt nu op. Zij heeft op de N. V. B. dit voort, dat zij zich onomwo_nden als een politieke partij kan aandienen, terwijl de N. V. B. tegglijk wel en ook weer geen partij wilde zijn. Zij heeft ook op de N. V. B. voor, dat zij althans over een kern van ervaren krachten beschikt, die het klappen van de zweep kennen. Met de N. V, B. heeft zij echter een zekere oneven wichtigheid gemeen, zich mani- festeerend b.v. in den uitroep van Prof. Schermerhorn op haar stichtingsvergadering: „Wij be zitten het monopolie der ver nieuwing". Een onevenwichtig heid welke zich uit in zelf overschatting en die niet wil denken aan de spanningen, die zich vrij spoedig in dit gemengd gezelschap zullen voordoen en die alle meeningsverschillen op de wijze van „wij zijn niet bang", wil wegtceteren door hartroerende manifestaties van eensgezindheid. ZOOALS het gebeurde in den Gemeenteraad van de Sleutelstad waar thans een meerderheid van P. v. d. A- mannen, zooal niet uit den he mel, dan toch uit de lucht is ko men vallen. Voor hun entrée hebben wij echter allerminst bewondering en wij gelooven. dat. indien hun partijgeiioot mi nister Drees in de vergadering was geweest, deze een ander en beter verloop zou hebben ge had. Wat is het geval? Mevrouw Braggaarde Does diende een voorstel in tot ver hooging van de steunnormen. Op zich zelf heelemaal niet gek. Men behoeft over niet veel staatsmanswijsheid te beschik- Zie vervolg pag. 3 In December van het af- geloopën jaar stelde het in stituut Gallup een onder zoek in naar de opinie van het Engelsche volk over het beleid van den Min. van Buitenl. Zaken Bevin. De vraag, die werd voor gelegd luidde: „Bent u van meening dat Bevin zich goed van zijn taak als Min. van Buitenl. Zaken kwijt"? 47 pet. antwoordde ja, 18 pet. neen, en 35 pet. had geen meening. Sindsdien is de Uno bij een geweest, en hebben de scherpe discussie van Be vin met Wisjinski over de Engelsche politiek in Grie kenland, Indonesië en het Verre Oosten plaats gevon den. Het onderzoek van December is dezer dagen herhaald, met de volgende resultaten: 73 pet. zeide ja, 12 pet. neen en 15 pet. had geen meening. In drie maanden is de populariteit van Bevin dus met 26 pet. gestegen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1