H H Militaire alliantie aan Ver. Staten voorgesteld NU waarschuwt Churchill tegen het communisme Geen militaire alliantie tegen Rusland Ver. Staten protesteeren tegen Rusland Woensdag 6 Madïri9io Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur; G. van Elburg. Bureaux; Papengracht 32. Fel. Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen; f 0.26 per week. f L10 per ntaaod. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. No. 215 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Een sterke lijdt zonder klagen, inaar een zwakke klaagt reeds zonder dat hij lijdt CHURCHILL HEEFT GESPROKEN. Even openhartig als wij het in den oorlog van hem gewend waren. Deze rede, welke hij) gehouden heeft te Fulton in Amerika, heeft hij zeker niet uitge sproken en wereldkundig doen maken zonder ruggespraak te hebben gehouden met Bevin en Truman. Churchill waarschuw de tegen „de onbegrensde Russische drang naar uitbreiding, zoo. wel van macht als van leerstellingen." Com munistische partijen een toenemende uitdaging en gevaar voor de Christelijke beschaving Er is «sen schaduw gevallen •op de plekken, die kort gele den door de geallieerde over winning nog verlicht werden. Niemand weet, wat Sovjet-Rus land en zijn Communistische In ternationale in de naaste toe komst zullen doen of wat de grenzen zijn van hun neigingen tot expansie en proselieienma- kerij. Mijn voorstel is derhalve, de U. N. O terstond van «sen internationale gewapende macht te voorzien en de mogendheden te verzoeken een bepaald aan tal eskaders vliegtuigen in dienst te stellen van de wereld organisatie. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Oorlogen, zoo zeide Churchill, kunnen niet voorkomen worden en de wereldveiligheidsorgani satie kan niet in aanzien stijgen zonder een broederlijke ver- eeniging van de Engelsch spre kende volken, d- w. z. een bij zonder nauw contact tusschen het Britsche rijk en de Ver. Staten. Zulks dient gepaard te gaan met het handhaven van de huidige faciliteiten voor de wederzij dscbe veiligheid door het gemeenschappelijk gebruik van alle vloot- en luchtmacht bases der beide landen over de geheele wereld. Ten slptte zouden wij wellicht zelfs kun nen geraken tot een gemeen schappelijk staatsburgerschap, aldus Churchill. De moord op Ir. F. Guljé Gistermiddag om vijf uur hebben de minister-president Prof. Ir. W. Schermerhorn en de minister van Justitie Mr. H. Kolfschoten, een bezoek ge bracht aan Mevr. Guljé om het afgrijzen der regeering uit te drukken over de lage mis daad, waaraan haar echtgenoot ten slachtoffer viel. Langer dan een uur verble ven de beide ministers in het zwaar-getroffen gezin en kon den zij zich in het verdere ge sprek een denkbeeld vormsn over den achtergrond van dit nieuwe politieke misdrijf. Nu géén Bisschop, maar de grootste Engelsche staatsman noemt het com munisme een bedreiging van de Christelijke be schaving. De communistische partijen die van weinig beteekenis wa ren in de landen van Oost- Europa, hebben een voorrang en macht gekregen die ver bo ven haar getalsterkte uitsteekt. Overal trachten zij een totali- tairen invloed te verwachten. In bijna al die landen heerscht een politieregime en met uitzonde ling van Tsjecho-Slowakije be staat er geen ware democratie. Gewag makend van den Sovjet- druk op Turkije en van de com munistische beïnvloeding der Sovjet-Russische zóne in Duitschland, vervolgde Chur chill: Uitgezonderd in het Brit sche rijk en de Ver. Staten, waar het Communisme nog in zijn kinderjaren is. zijn de com munistische partijen of vijfde colopnes een toenemende uitda ging en gevaar voor de christe lijke beschaving. „Ik geloof niet, dat de Sovjet- Unie oorlog wil. Zij verlangt de vruchten van den oorlog en een onbeperkte uitbreiding zoowel van haar macht als van haar leerstellingen. Van hetgeen ik van onze Russische vrienden en bondgenooten tijdens den oor log heb gezien weet ik, dat er niets is, dat zij zoozeer bewon deren als kracht en dat er niets waarvoor zij minder respect hebben dan voor militaire zwak beid. De oude leerstelling van machtsevenwicht is derhalve ongezond. Indien de Westersohe democratieën blijven vasthou- Op het Bureau van „De Burcht" liggen passagierslijs ten ter inzage van 'het m.s. „loemfontein". den aan de beginselen van het handvest der Ver. Volken, zal haar invloed ter bevordering van die beginselen geweldig zijn en zal waarschijnlijk nie mand hen lastig vallen. Wil een oorlog voorkomen worden, dan dienen wij thans op alle punten onder oppergezag van de Ver. Volken tot een goede verstand houding te geraken met de Sovjet-Unie. En laat niemand, zoo zeide Churchill, de verbor gen kracht van het Britsche Riik en gemeenebest onder schatten." Zie vervolj pas. 3 MET INGANG VAN 1 APRIL NIEUWE SCHOENEN. BONNEN. Met ingang van 1 April a.s. zullen nieuwe schoenenbonnen ,a gebruik worden genomen. Omtrent de wijze waarop deze usn worden uitge reikt zullen nog nadere mede- deelingen vr ia verband 'Trede zullen de thans in om loop zijnde schoenenbonnen na 16 Maart a.s. hun geldigheid verliezen. Zij zullen nog tot en met 9 Maart a.s. worden uitge reikt. Ruiling der oude bonnen tegen nieuwe zal in geen enkel geval plaats kunnen hebben. Men dient dus op de oude bon nen zoo spoedig mogelijk schoe nen te koopen. Slechts wanneer de handelaar geen passende schoenen in voorraad heeft zal men den bon bij den schoen handelaar in kunnen leveren, die een ontvangstbewijs zal af geven. MEER MELK VOOR KINDEREN T/M 4 JAAR. Als gevolg van de vergroo ting der melkproductie zullen de kinderen van de E en D- groep (0 t/m 4 jaar) met in gang van 17 Maart weer 6 li ter melk per week krijgen. Reactie op Churchill's rede KERKNIEUWS. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Kapelaan te Scliie- i het dam (H. Liduina) den weleerw. heer .1. G. van Dijk, die kapelaan was te Be verwijk (O.L.Vr. van Goeden Raad). Captain Bean van de Royal Engineers, was eender eersten, die in September 1W4 Arnhem binnentrok. Tegen een muut ontdekte hij een meisie, dat in levens gevaar verkeerde. HU nam haar mee in zijn jeep en bracht haar In veiligheid. Blnsdag werd te Nijmegen tusschen den oorlogsheld en het meisie, mei. Helene Bakker voltrokken. Anefo-Hof-P De eerste berichten over de reacties in Amerika op de rede van Churchill wijzen er PP, dat de leden van het congres Chur- chilis voorstel tot het vormen van een Rritsch-Amerikaansclie militaire alliantie niet gunstig ontvangen hebben. De meeste senatoren wijzen er op, dat een Xormeele alliantie wantrouwen van de kant van Rusland zou opwekken en bovendien zou een dergelijk verbond Amerika te zeer binden aan de Britsche buitenlandsche politiek. Maar wij blijven ons verzetten tegen Rusland's eischen Reuters correspondent te Washington schrijft: De rede van Churchill waarin hij open lijk de greep naar de macht van Rusland bespreekt heeft men sympathiek bezien tegen een achtergrond van critiek, argwaan en vrees voor Rus- lands ambities. Velen waren geneigd derge lijke openhartige taal toe te juichen. Maar de reactie op voorstel tot het vormen van een militaire alliantie deed de vraag rijzen: „Een alliantie tegen wie?" Ondanks de vastbeslotenheid zich te gen de Russische eischen te verzetten heeft hier niemand in verantwoordelijke kringen het denkbeeld geopperd, dat de geschillen met Rusland van het diplomatieke naar het mi litaire stadium zijn overge gaan of dat het punt is bereikt waarop militaire allianties overweging verdienen. Een Amerkaansche waarne mer schetste de situatie door te zeggen: „Als Churchill deze rede eenige weken vroeger ge houden had zou deze een sen satie zijn geweest, maar van daag zijn we allen vastbesloten oru> te verzetten tegen de eischen van Rusland. Byrnes, Bevin en Vandenbergh hebben dat duidelijk gezegd." De afgevaardigde en zijn fractie WIJ HEBBEN in ons num mer van 2 Mrt een en kele opmerking gemaakt over de zelfstandigheid van den afgevaardigde en zijn ver houding tot de partij. De kunst is hier de juiste middenweg te bewandelen. De band die af gevaardigde en partij bindt moet worden gerespecteerd. Maar ook de vrijheid van den afgevaardigde om 's lands be lang te dienen zooals hij dat naar eigen, eerlijke overtuiging ziet, moet daadwerkelijk wor den erkend. Wij gelooven, dat, indien hier wordt gezondigd, het toch niet de Kath. partij is, die in het verleden de Kath, afgevaardigden in hun zelf standigheid het meest heeft aangestast. Een gevaar, vooral voor den zelfstandig denkenden en han delenden en dus niet minst bekwame volksvertegenwoor diger dreigt van den kant zij ner fractie. De fractie is on ontbeerlijk, maar reeds de ver deeling der rollen en het aan wijzen dergenen, die straks in Kamer of Gemeenteraad iets mogen zeggen, geeft menig af gevaardigde een onaangenaam gevoel. Niettemin een taak- verdeeling is noodzakelijk. Het punt in kwestie waarover het voornamelijk gaat is dit. In de fractie wórdt gestemd over datgene wat aanstonds in het Parlement of in den Gemeen teraad aan de orde komt. En in ernst is herhaaldelijk de vraag gesteld of nu niét de minderheid zich bij het besluit van de meerderheid der fractie móet neerleggen. Hier komt de eenheid, die geen eenheid is om den hoek kijken. Om wille van die zoogenaamde eenheid moeten straks voor het forum vai. het publiek alle leden der fractie hun stem vóór of tegen uitbrengen. In de Kamerfrac tie werd daarbij dikwijls als boeman gebruikt het gevaar Zie vervolg pag. t RUSLAND HOUDT MANDSJOERIJE BEZET ASSOCIATED PRESS meldt uit Washington, dat de Ver. Staten te Moskou hebben geprotesteerd tegen de voort gezette aanwezigheid van Sovjet-troepen in Mandsjoerije. Het Amerikaansche Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft verklaard, dat er een nota naar Moskou is gezonden. Naar men verwacht zullen de Russen de nota heden ontvangen en zal de inhoud daarna bekend worden gemaakt. BEMANNING VAN DE „GRAF SPEE" IN LISSABON. Gisterochtend is in Portugal vcor anker gegaan het s_s. „Highland Monarch", dat uit Buenos Aires is aangekomen met aan boord 811 leden der bemanning van den vroegeren Duitschen kruiser „Graf Spee" die tijdens de oorlogshandelin gen voor de Argentijnsche kust is vergaan. Tevens bevonden zich aan boord 29 personen aan wie het verblijf in Argentinië wegens het plegen van spionna- ge ten gunste van de Asmogend heden was ontzegd. De Duit- schers zullen worden vervoerd naar Hamburg. Valt Mandsjoerije onder Mac-Arthur De Amerikaansche Min. van Buitenlandsche Zaken, Byrnes, verklaarde naar aanleiding van een vraag van journalisten be treffende de situatie in Mand sjoerije. dat het geallieerde op perbevel onder Gen. Mac-Ar thur zeggenschap heeft over alle gebieden waar zich vij andelijke strijdkrachten bevin den. Sommige waarnemers te Washington zijn van meening, dat deze verklaring beteekent, dat Mandsoerije, dat nu bezet is door de Sowjetstrijdkrach- ten, onder de jurisdictie van Macarthur is gekomen. Byrnes voegde er aan toe, dat Gen. Macarthur de bevoegdheid heeft naar Mandsjoerije te gaan indien hij dit verkiest. De Mandsjoerijsche logsbuit". „oor- Byrnes heeft mededeeling gedaan van een verklaring van de Chineesche regeering, afgelegd in antwoord op een Amerikaansche nota, waarin opheldering werd gevraagd over de „verwarrende" berich ten omtrent hetgeen in Mand sjoerije gaande is. In de Chi neesche verklaring wordt ge zegd, dat de Sowjet-regeering op 21 Januari j.l. de Chinee sche regeering deed weten, dat zij alle Japansche onderne mingen in de Noord-Oostelijke provincies yan China (Mand sjoerije), welke voor het Ja pansche leger hadden gewerkt, als „oorlogbuit" voor de Sow- jet-troepen beschouwde. De Chineesche regeering wees de ze Sowjet-Russische definitie van „oorlogbuit" van de hand. In een ander memorandum, gericht aan het hoofdkwartier van Gen. Tsjang Kai-Sjek, stel de de Sowjet-regeering voor, een gedeelte van den „oorlogs buit" aan China te zullen over handigen en tot een gezamen lijke exploitatie door China en de Sowjet-Unie van sommige overblijvende ondernemingen in Mandsjoerije, waaronder steenkoolmijnen, krachtinstal laties, staal- en cementfabrie ken e.i chemische bedrijven, te komen. Ook dit voorstel werd door China verworpen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1