Vreedzame afschaffing van de regeering van Franco. Het gebed ademhaliiig der ziel Overeenkomst van Teheran door Rusland geschonden Wat Rusland eischt van Perzië Het vertoog der groote drie Prins Ca rnaval heerscht in het Zuiden Dinsdag' 5 Maart 1946. Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Or. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg Bureaux: Papengracht 32. Teil Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 214 isde Een verdrag: een vodje papier? IN LONDEN is het vertrouwen in de toekomst van de eenheid der groote mogendheden door het achterblijven van de Sov jet-Russische troepen in Perzië zeer geschokt. Volgens poli tieke waarnemers staat Engeland voor de moeilijkheid de sa menwerking met Sovjet-Rusland te bewaren, zonder den inbreuk op het verdrag, waarvan Engeland een onderteekenaar is, ten koste van Perzië, over het hoofd te zien, of tekort te schieten in het waarborgen van de Britsche strategische belangen in het Midden-Oosten. Volgens de „Evening News" zou de Sovjet-regeering aan den Perzischen Min.-President Sultaneh de volgende eischen hebben gesteld: Verdrag van bondgenoot schap tusschen Perzië en Rus land: erkenning van de auto nome regeering te Azerbeids- jan door Teheran: Perzië's buitenlandsche politiek moest gebaseerd worden op die van de Sovjet-Unie: olieconcessies aan Rusland: vorming van een leger onder leiding van Sovjet- Russische militaire adviseurs ter bezetting van punten in Perzië die voor Rusland van belang zijn; en tenslotte zou de Perzische regeering het roode leger „verzoeken" om voorloopig te blijven waar het thans was, i.c. op Perzisch grondgebied. Deze eischen die schitteren door brutaliteit, zijn door de Perzische regeering vanzelf sprekend niet aanvaard. HET LAGERHUIS OVER PERZIë. „De baby die gekidnapt wordt." Maclean, conservatief lid van het parlement zeide tij dens het debat over de Engei- sche defensie: „De Sow jet-Russische regee ring heeft Noord-Perzië met niet minder beslistheid dan haar tsaristische voorgangers in 1907 binnen de Sowjet-Rus- BIJNA 4 TON AAN BOETES EN SCHIKKINGEN. Bij 'de ambtenaren voor de tucht-rechtspraak voor de voedselvoorziening werden in maand Januari 4043 processen- verbaal ontvangen. In totaal werd aan boeten en schikkingsgelden betaald een bedrag van 368.255,in een 16-tal zaken werd het storten van waarborgsommen bevolen tot een totaal bedrag van 20.700,—: Merkwaardig geschenk u-oa-i de U.Yl.O*. De mijnwerkersstad Kut- na Hora in Bohemen heeft de Uno een historische ge denkplaat aangeboden met de bedoeling deze aan een der gebouwen van de per manente zetel aan te bren gen. Op deze plaat staan in het latijn de woorden, die 350 jaar geleden tot de burgers van Kutna Hora werden gericht. „Gij die om uw functie waar te ne men het gemeentehuis be treedt, legt, voordat gij binnentreedt, alle harts tocht, boosheid en haat af en wijdt u geheel aan de zaak van het gemeenebest. Want op den dag des oor deels zal worden uitge maakt of gij rechtvaardig dan wel onrechtvaardig ge weest zijt." sL.che invloedssfeer gebracht. Niemand zal ontkennen, dat Perzië en in het bijzonder Zuid-Pèrizë en de Perzische Golf een onmisbare schakel vormen in den keten van de verdediging van ons rijk. We kunnen het risico niet nemen, dat Zuid-Perzë en de Perzische Golf in de handen van eenige aan dit land vijandige macht vallen. Laat men mij antwoorden, of we van plan zijn onze Sow- jet-Russische bondgenooten „de baby te laten kidnappen" en geheel Perzië in de in- CHURCH1LL NAAR MISSOURI. Winston Churchill is Maan dagmorgen met Pres. Truman naar Fulton (Missouri) ver trokken, waar hij een eere doctoraat zal ontvangen. MAARSCHALK MANNERHEIM AFGETREDEN Maarschalk Gustaf Manner- heim, president van de Finsche Republiek, is afgetreden. Dit weid medegedeeld in een com muniqué, dat na een buitenge wone •kabinetszitting van de regeering gistermiddag werd utgegeven. V srwacht wordt, dat de tegenwoordige Min.- pres, Paasikivi, hem zal opvol gen. vloedssfeer van So wj et-Rus- land te brengen, of dat we be reid zijn voor eigen belangen in de bres te springen en in vriendschappelijke samenwer- kng met onze bondgenooten volledig deel te nemen aan het handhaven van orde en veilig heid in Perzië. Naar mijn meening kunnen we alleen door dezen laatsten koers te volgen onze positie in het Mid den-Oosten handhaven en op den langen duur de eerbied en de vriendschap van de Sowjet- Unie behouden. OPHEFFING BIJZONDEREN STAAT VAN BELEG. Met ingang van 4 Maart 1946 zal de Bijzondere Staat van Beleg in geheel Nederland zijn opgeheven. Deze Staat van Beleg steunde op het besluit op den bijzonderen staat van beleg, hetwelk bepaalde, dat het grondgebied van het rijk in Europa, naar gelang het door den vijand werd ont ruimd, in bijzonderen staat van toeleg zou komen te ver- keeren DE Ver. Staten, Engeland en Frankrijk hebben gezamelijk een verklaring afgelegd, waarin zij aandringen op een vreedzame afschaffing van de Franco-regeering". In deze verklaring wordt verder geëischt politieke amnestie, terugkeer van verbannen Spanjaarden, vrijheid van vergadering en poli tieke organisaties en verdere maatregelen, die vrij verkiezingen bevorderen. Bepaald dwaas doet het aan, wanneer de verklaring verder gaat en zegt: er bestaan geen plannen tegen inmenging in de interne aangelegenheden van Spanje. Het Spaansche volk behoort zelf op den duur zijn eigen bestemming te kiezen. De drie regeeringen vertrouwen, dat het Spaansche volk niet op nieuw de verschrikkingen en de kwelling van een burger- striid zal moeten ondergaan,. Men hoopt, dat de leidende patriottische en ruimdenken de Spanjaarden spoedig de middelen zullen vinden om een vreedzame verwijdering van Franco, de afschaffing van de Phalanx en de instelling van een overgangs- of waar nemende regeering te bewerk stelligen, onder welker bestuur het Spaansche volk wellicht de gelegenheid zal krijgen om in vrijheid te beslissen over den regeeringsvorm, welken het wenscht, en zijn leiders te kiezen. De kwestie van de handha ving of de verbreking der di plomatieke betrekkingen door de regeeringen van Frankrijk, het Vereenigd Koninkrijk en de Ver. Staten met het huidige Spaansche regiem zal beslist moeten worden in het licht van de gebeurtenissen en rekening houdend met de inspanning van het Spaansche volk om zijn eigen vrijheid te verkrij gen. „Boonte stoerren" over Maastricht. In Maastricht is het Zijne Doorluchtige Hoogheid Bertus Ni- nihilanus de tweede, aan wien reeds Zater dag burgemeester Mi- chiels van Kessenich het bestuur der stad voor drie dagen over gaf. Er werden geesti ge toespraken gehou den en de prins vaar digde een proclamatie uit van elf bestuurs maatregelen. De in tocht van prins Carna val vormde de vroolij- ke inzet van de carna valviering, die Zon- neele wijze begonnen Vrijthof op traditio- dagmiddag op het werd met elf schoten uit het Momuskanon, waarn^ spoedig de zotternij als 'n .boon- te stoerren" over de stad heen dwarrelde. Vorst Jocus in Venlo. In Venlo hield vorst Jocus de elfde een groote receptie, tij dens welke een afge vaardigde van prins Jan de eerste van Helmond het veronge lukte archief van den Venloschen raad van elf verrijkte met een album foto's uit den ouden doos". Een car navals invasieleger van jeeps en tanks be mand met negers van de gekste soort en kleur hield er een dol drieste parade, waarbij sneeuwballen en ze venklappers dienst de den als atoombommen en trommelvuur. „Mit de boemeltrein" gearriveerd. Roermond had zich opgemaakt om prins Rein de eerste, die „mit de boemeltrein Prins NilJes I in Bergen op Zoom. In Bergen op Zoom het Scheldestadje met zijn rijke historische verleden was het prins Nilles I, die als ver persoonlijking van de leut feestelijk door zes muziekkorpsen en duizenden onderdanen werd ingehaald en voor het. eerst sinds lange jaren weer of- ficiëel op het stadhuis werd ontvangen. Hij maakte zijn zegetocht (Het wachtwoord van Zijne Hoogheid: „Adde maor leut èt" f oet Koele" arriveerde af te halen. Op het Stationsplein stond het paleis van den Uul in het middelpunt der be langstelling. Groot- ministers, ministers en excellenties uit het 'narrenrijk kwamen hier bijeen. Op het stadhuis werd het be stuur door burgemees ter Geuljans aan prins Resinto overgedragen en hij deed dit met zulk een geestige speech, dat de prins hem meteen benoem de tot grootmeester in de orde van d'Uul. per arrestee omgeven door zijn dansend ge zelschap, dat het prin selijk «vaandel, met zich droeg, Toen na de ontvangst burgemees ter, Witte, met den prins op het bordes van het stadhuis ver scheen werd op den markt een vreugde vuur ontstoken» „De „grootste boer" een hooge functionaris uit het prinselijk hof sprak de feestrede uit. Nadat het gezag over de leut aan hem was overgedragen sprak de prins zijn on derdanen toe. Hij maakte het wacht woord voor de komen de dagen bekend: „Adde maor leut èt". De „Vastelaovendzot" in Den Bosch. Per extratrein arri veerde in Den Bosch Z. K. H. Prins Amadei- ro de zestiende, Ricos- to di Carnavallo, rid- van Reksam, heer en meester vsn Oeteldonk en des zelfs watervrij moerassen en zand woestijnen. Op het perron werd hij door den raad van elf en de burgemees ter „Peer van den Muggenheuvel" ont vangen. Op den markt waar het standbeeld van Jeroen Bosch nog steeds niet op zijn plaats is teruggekeerd, werd een nieuw stand beeld, dgt van den „vastelaovendzot" Knillis onthuld. Den geheelen dag en tot laat in den avond was het Zondag een ge zellige drukte van ver- kleede menschen in de Bossche straten en in de café's en balzalen werd om een plaatsje gevochten. Maandag middag trok. de groote optocht van de onster felijke „biezeperjes" door de stad. Het advies van den verkiezin gsraad. IN DE BURCHT van Zater dagavond hebben wij in en kele regels onzen indruk weergegeven van het advies van den Verkiezingsraad der Kath. Volkspartij voor de a.s. groslijststemming van de can didaten voor de Tweede Ka mer. Wij achtten dit advies niet erg bevredigend. Volgens en kele reacties, welke wij op onze opmerkingen ontvingen en ook uit geluiden, die wij elders op vingen, moeten wij afleiden, dat onze critiek erg tam was. Nu is het niet prettig over een dergelijk advies, dat over personen gaat, te schrijven. Maar van den anderen kant, indien die personen zich een candidatuur laten welgevallen en dus aan den weg timmeren, dan weten zij, dat zij hun eer zaam ambt uitoefenen tusschen ee.A. haag van belangstellende en critische toeschouwers. Daarenboven gaat het niet al leen over de persoonlijke kwa liteiten van de candidaten, maar ook over de plaats, welke zij in het verleden en nu in nemen in het Nederlandsche volksleven. Zij kunnen van de bovenste beste plank zijn en toch is het alleszins mogelijk, dat zij niet representatief moe ten worden geacht. Ook de eenheid der Kath. Volkspartij is een eenheid in verscheiden heid. En zoo meenen wij het best het bezwaar, dat in eerste instantie door ons niet werd geformuleerd, tot uiting te brengen die verscheiden heid, waarin de jongeren hun deel hebben, komt gebrekkig tot uitdrukking in het advies van den Verkiezingsraad. Wij voor ons weigerden te gelooven, dat het tableau de la troupe, zooals het advies dat presen teert, het beeld zou te zien ge ven van de verscheidenheid der Kath. Ned. Staatsburgers. Ondanks het feit, dat het ad vies- sommigen die niet tot de minst verdienstelijken behoo- ren wij noemden met name twee vóór-oorlogsche Kamer leden naar achter drukt, zet het daartegenover weinig nieuwe candidaten, wier naam een klank heeft. Zooals opge merkt, voelen met name actie ve jongeren zich teleurgesteld, omdat zij onafhankelijke ver tegenwoordigers van hen in onvoldoende mate aantreffen. Met onafhankelijk duiden wij hier aan degenen, die zich niet laten binden door al die geca moufleerde banden van per soonlijken en partij-politieken aard, welke in de democratie en niet alleen bij ons de vrijheid wel eens grooter doen schijnen dan zij in werkelijk heid is. E.V.C. berooft arbeiders van brood en werk In Rotterdam zijn twee ge allieerde s epen binnengeko men met een lading meel, be stemd voor Duitschland. De haveninspectie oordeelde, dat overlading noodzakelijk was en dat dit daarom op Zaterdag middag en Zondag zou geschie den. De Eenheidsvakcentrale (com munistisch) heeft daarop weer een aantal havenarbeiders we ten te bewegen het werk neer te leggen. De gevolgen. Er bestaat nu groote kans dat de komende transporten Rotterdam's haven voorbij va ren en in Bremen en Ham- burg zullen worden gelost. Daarmede gaat werk voor Nederlandsche arbeiders ver loren, en komen er minder de viezen, waarmee wij anders goederen, die ons ontbreken, hadden kunnen koopen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1