30 OMGEVING RADIO Van den held Jan Trompetter ALPHEN AAN DEN RIJN Ernstig auto-ongeluk. Gistermiddag omstreeks 3 uur slipte een personenauto komende uit de rich ting Leiden. Na eerst een boom geraakt te hebben botste de auto tegen een huis aan en schoof vervolgens over het voetpad heen waarbij 5 kinderen wer den aangereden en rain of meer ernstig werden gewond. Dr. Schroeder, uit Zwammerdam, ver leende de eerste hulp en liet de 8-jarige B. K. en de 9-jarige H. S. naar het Aca demisch Ziekenhuis in Leiden overbren gen. De 3 anderen werden na verbon den te zijn naar huis vervoerd. De auto werd zeer ernstig beschadigd, doch de inzittenden, waaronder kap. Knook, uit Bodegraven, bleven ongedeerd. De toe stand der in het ziekenhuis opgenomen kinderen is bevredigend. Jaarvergadering L.T.B. De afdee- liug Alpben van den R.K. Land- '1 uinbouwbond hield een goed bezochte jaarvergadering. Na opening en korte inleiding gehouden door den voorzit ter, den heer Jac. A. Boers. volgde voorlezing van notulen en jaarverslagen, resp. van den secrtaris, den heer Joh. C. Vink en van den penningmeester, den beer Th. Straathof. Naar ordening in de loooen der landarbeiders. Ingekomen was een schrijven vau de Samenwerkende landbouworganisaties in Nederland, waarin gewezen wordt op het door het door de Sociale afdeelin„ van de Stichting voor den Landbouw ontworpen Mantelcontract en de wen- schelijkheid naar voren wordt gebraent om Nederland volgens de provincies en vervolgens districtsgewijs in te dcelen in bepaalde loongebieden en ten slot te de medewerking wordt gevraagd om het nieuwe contract met de land arbeiders te laten loopen van 1 Mei 1946 tot 30 April 1647. In afwachting hiervan >*ordt evenwel verwacht, dat de land bouwers het advies van de Stichting v. d. Landbouw om voor losse arbei ders 63 ct. per uur uit te betalen, zul len opvolgen. Voorstellen voor hoofdbestuur vakgroep veehouders. Met algemeene stemmen werden ver volgens o.a. de navolgende voorstel len. via Kring Leiden aan het hoofd bestuur van vakgroep veehouders inge diend: Bevordering van vrijstellingen voor boerenzoons van militairen dienst. Algemeene vaststelling van de loonen en prijspolitiek, en een verbod voor land arbeiders ora In rijksdienst te gaan. Deze beide laatste voorstellen grijpen als het ware in elkaar volgens de meening van enkele leden. Het bestuur meende, dat de trek naar de D.U.W. wel het grootste en gevaar lijkste is. Daar wordt veei werk ver richt, dat eenigermate overeenkomt met -liet landbouwwerk. Gevaarlijk is het. om dat deze menschen. als ze later terug- keeren naar het platteland, zij in hun vak stukken minder waard zijn. Op een desbetreffende vraag van een der leden zegt de voorzitter ervan over tuigd te zijn. dat de sociale lasten van den boer momenteel wel wat hoog zijn. doch meent anderzijds, dat het opbren gen van die lasten een zekere plicht is, uit sociaal oogpunt bezien o.a. ten be hoeve van de arbeiders. Men-moet dit niet al te somber inzien. De trek voor den boer komt ook wel en dan zullen dezen, naar zijn meening. ook wel en kele procenten meer ontvangen! Nogmaals werd het arbeidsvraagstuk In den Noord-Oost-polder besproken. Het belang vaii de spoedige ontginning van dezen polder belicht zoowel van de zijde van het algemeen belang, als ook van de zijde van 't boerenbelang. Van de ziide der leden werd aangedrongen op eenige zekerheid voor de pioniers van de N.O.-polder, inet betrekking tot hun toekomst. Tot afgevaardigden voor de Kring- en Bondsvergaderingen werden aangesteld de heeren J. A. van Niekerk en J. Oost- dam en tot plv.l. de heeren J. Th. Ver- kleij en H. de Wit. voor Maaudag. HILVERSUM I. 301 M 6.45 Sportpraatje. 7.Nieuws. 7.15 Gereserveerd voor Departe mentale uitzending. 7.30 Programma Ned. Strijdkr. 8.—^ Nieuws. 8.05 Bij onze oud-strijders van '46 9.30 Haendel-concert. 10.Nieuws. 10.15 Na het nieuws..., 10.50 Piano-recithal. 11.20 Cramofoonplaten. HILVERSUM 11 415 M 6Nieuws. 615 Weeroverzicht. 6.18 Vaudeville-orkest ol..v. C v. d. Linden. 7.En nu naar bed! 7.05 Musica Antiqua. 7.50 Lichamelijke opvoeding. 8.-»- Nieuws. 8.05 Rubriek ten behoeve van den Landbouw. 8.20 Concert door de Kou. Mi litaire Kapel. 9.15 Materiecle en geestelijke wederoubouw van Neder land. 9.30 Lyra Trio 10.Herinnert u zich nog... Maartje Offers (Gr.pl.). 10.15 Verzetspoëzie. 10.35 ..Le Roinantique". Piano spel door Pierre Palla. 11.Nieuws. 11.15 The Kentucky Minstrels. Het staat reeds vast, aldus de voor zitter, dat er te Bodegraven wordt op gericht een R.K. Lagere Landbouw school. Deze school wordt 1 Augustus 1946 geopend. Opgave van candidaten kunnen worden ingediend bij den heer Joh. C. Vink, Prins Hendrikstraat 76a Alphen aan den Rij secr. der afd. L.T.B. Rondvraag met verrassingen. Nadat enkele leden verstrekking van extra brandstof voor de kaasmakerij hadden bepleit en het dienstbodenvraag- stuk dat ook in den boerenstand urgent is onder de loupe was genomen werd besloten om in samenwerking met de andere plaatselijke landbouworganisaties hier te doen vertoonen de bekende filjn. „De bonte moet er uit", een film met leerzame strekking op het gebied van de T.B.C.-bestrijding onder het rund vee. Het bestuur kreeg vrij mandaat orn in deze snel door te zetten. BODEGRAVEN DISTRIBUTIEDIENST BODEGRAVEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten voor dc 4e en 5e periode 1946 (17 Maart t.m. 11 Mei 1946), alsmede nieuwe tabaks- en versnaperingenkaarten. In het tijdvak van 4 t.m. 14 Maart 1946 zullen in den Distributiekring Bodegraven de nieuwe bonkaarten worden uitgereikt voor ae 4e cn 5e periode 1946 (17 Maart t.m. 11 Mei 1946) alsmede nieuws tabaks- en versnaperingenkaarten. De uitreiking zal volgens onderstaand overzicht plaats vinden. Soorten bonkaarten. Uitgereikt zul len worden: 1. Bonkaarten KA t.m. KE 604; 2. bonkaarten LA t.m. LE 604. Dit zijn bonkaarten voor melk. vlecsch en aardappelen. 3. Tabakskaarten OA 604. Versnaperingenkaarten QB 604. Ge combineerde kaarten QC 604. Wijze van uitreiking. Uitgereikt wordt: 1. Een bonkaart KA 604 en een bonkaart LA 604 tegen inlevering van den bon A 21 van het inlegvel GA 508: 2 een bonkaart KB. 604 en een bonkaart LB 604 tegen inlevering van den bon B 21 van het inlegvel GB 508; 3. een bonkaart KC 6ë04 en een bonkaart LC 604 tegen inlevering van den bon C 21 van het 'nlegveld GC 508 4. een bonkaart KD 604 en een bonkaart LD 604 tegen in levering van den bon D 21 van het inlegvel GD 508; 5. een bonkaart KE 604 en een bonkaart LE 604 tegen inle vering van den bon E 21 van het inleg vel GE 508. Alsmede: 1. Een tabakskaart QA 604 óf een versnaperingenkaart QB 604 óf een gecombineerde kaart QC 604 aan mannelijke personen, geboren in 1928 of daarvoor: 2. een versnaperingenkaart QB 604 óf een gecombineerde kaart QC 604 aan vrouwelijke personen, geboren in 1928 of daarvoor; 3. een versnape ringenkaart QB 604 aan de overige per sonen. d.w.z. aan personen, geboren in 1929 of daarna. In het algemeen mogen bovengenoem de bonkaarten slechts worden uitgereikt aan degenen, die in het bezit zijn van een gezegelde Tweede Distributiestam kaart en die ingeschreven staan in het Bevolkingsregister van één der ge meenten Bodegraven, Zwammerdam, Nieuwkoqp of Zevenhoven. Schippers, woonwagenbewoners en an dere' in het Centraai Bevolkingsregis ter opgenomen personen, alsmede per sonen. die wegens ambts- of beroeps bezigheden in den distributiekring Bo degraven verblijven en zij, die niet naar hun woonplaats mogen of kunnen te- rugkeeren, kunnen de bovengenoemde bonkaarten eveneens afhalen. Wat moet worden medegebracht? Me degebracht moeten worden de Tweede- Distributiestamkaarten met de daarbij behoorende inlegvellen GA t.m. C«E 508 van alle gezinsleden. Zelfverzorgers. Zelfverzorgers kunnen op de dagen, hieronder genoemd, geen bonkaarten afhalen. Zij ontvingen een oproep tot afhalen hiervan voor de week van 24 Febr. t.m. 2 Maart. De zelfverzorgers. die hun bonkaar ten niet op tijd hebben afgehaald, zul len nog een speciale (laatste) oproep hiertoe ontvangen. Overzicht van de uitreiking der bon kaarten. Voor Bodegraven en Zwam merdam in hef Distributiekantoor. Nieu we Markt 6 te Bodegraven van 912.30 uur en van 2—4 uur. Dinsdag 5 Maart 1946 Goudscheweg, Jnlianastraat, Kerkstraat, Konings- straat. Korte Nieuwstraat, Maurits-- straat, de Mcije. Woensdag 6 Maart 1946 Nieuwe Markt. Nieuwstraat. Noordstraat. Noord zijde. Oranjestraat, Oud-Bodegraven. Prinsenstraat, Prins Hendrikstraat. Rijn kade, Spoorstraat. Donderdag 7 Maart 1946 Stationsweg van Tolstraat, Torenlaan. Weiland. Wei poort, Wilhelminastraat, Willem de Zwij gerstraat. Willemstraat. Vrijdag 8 Maart 1946 Zuidzijde Wijken A en B van de gemeente Zwammerdam. Zaterdag 9 Maart 1946 Wijken C en O van de gemeente Zwammerdam. Voor Nieuwkoop en Zevenhoven van 9—12.30 uur en van 24 uur. Maandag 11 Maart 1946 in café v. d. Bosch t.e Nieuwkoon: Wijk A van de gemeente Nieuwkoop. Dinsdag 12 Maart 1946 in café v. d. Bosch te Nieuwkoop: Wijk B. de num mers 1 t.m. 9, wijk C de nummers 33 t.m. 47.wijk D de nummers 1 t.m. 80; Woensdag 13 Maart 1946 in café Veenmun te Noorden: wijk B de num mers 10 t.m. 203. wijk C de nummers 1 t.m.32. wijk D de nummers 81 t.m. 86. Donderdag 14 Maart 1946 in het dis tributiekantoor te Zevenhoven: alle in woners van de gemeente Zevenhoven. Distributiokring Bolegraven, G. W. DE Wit. wnd. leider. KATWIJK AAN DEN RIJN De Roskam. Het bekende hotel de Roskam zal wat de exploitatie betreft, in andere handen overgaan. De heer Cor Hoogewoning Albzn. te Rijnsburg is voor een tijdvak van 10 jaar huurder geworden. LEIMUIDEN Uilvoeringen muziekver. Symphonic. in de zaal van mej. Sneeboer gaf Sym- phonia haar uitvoeringen. Na opening door den voorzitter, den heer C. A. Eeuk bracht de ver. een zestal num mers ten gehoore o.a. Vredesmarsch en de ..Prinses Irenemarsch" beide van v. Leest. Deze nummers werden goed uitgevoerd. Hierna verleende Toniiy Geels met „De Vroolijke Zeven" hun me dewerking met een non-stop cabaret. Het succes van „De Vroolijke Zeven" met haar aantrekkelijk en toch ook be schaafd optreden, bleek telkens weer uit het daverend applaus dat volgde. Na afloop dankte de voorzitter de aanwe zigen en ook ieder, die had bijgedra gen tot het slagen van de uitvoerin gen, waarna met een kort bal het ein de kwam van deze avonden. „Synipho- nie" kan zeker terugzien op goed ge slaagde uitvoeringen, en wij hopen, dat de vereeniging zoodanig gesteund zal worden, dat bij officieele gelegenheden steeds weer het geluid kan gehoord wor den van een plaatselijke muziekvereni ging. LISSE ..Rose Harie". De R.K. Gemengde Zangvereniging „St. Gregorius" heeft haar 25 jarig bestaan op luisterrijke wij ze gevierd met de operette „Rose Ma rie". Het koor onder leiding van den heer H. Mizee zong subliem. De solisten waren uitstekend. Uitblinkers waren mej. P. Uljee, mej. R. Zonneveld en den heer J. Veldhoven, terwijl het Haar- lemsch Operette-orkest op. zeer goede wijze het geheel begeleidde. De zangpartijen kwamen schitterend uit en wij hebben geen fouten kunnen ontdekken. Het applaus na elk der dfie bedrijven was enthousiast. Tusschen het 2e en 3e bedrijf, sprak de burgemeester, jlir. F. van Rijckevor- sei de jubileerende vereeniging toe. Spr. wekte de aanwezigen op om de te houden collecte voor de Stichting 1940 1945 goed te gedenken. De opbrengst van dezen avond was trouwens ook reeds door de jubileerende vereeniging aan deze Stichting afgestaan. Zeer voldaan keerde men van deze prachtige uitvoering huiswaarts. R.K. Volksbond. Na opening deelde de voorzitter, de heer J. P. de Koning, mede. dat dg^ iaar geen officieele jaar vergadering zal worden gehouden. Spr. herinnerde aan de gehouden bondsraad en de woorden door Z.Hoogw. Exc. den Bisschop van Haarlem daar gesproken. De R.K. Volksbond zal voortaan den naam voeren van Ned. R.K. Arbeiders beweging, afd. Lisse. De St. Josephge- zeüen zullen K.A.J. genoemd worden (Katholieke Arbeiders jongeren). Voorts deelde de voorzitter mede. dat de secrtaris. de heer H. de Bruin, we gens vertrek naar Hillegom bedankt heeft. In de vacature werd voorzien door benoeming van den heer J. H. Slobbe. Ten slotte wees spr. nog op den so cialen Zondag waarop alle Katholieken worden verwacht. Hierna sprak de geest, adv., kap. W. Kamerbeek over het onderwerp „Wij arhe^^rs in de wederopbouw". L.T.B. Maandagavond hield de -af- deeling Lisse van de Land- en Tuin bouw Bond een druk bezochte ledenver gadering. Nadat de voorzitter, de heer J. W. A. Lefeber, in het bijzonder de jongere leden had verwelkomd, deelde hij mede. dat hij vanwege drukke werkzaamheden zijn functie niet langer kan waarnemen en werd de heer W. J. Or^erwater tot voorzitter benoemd. Voorts werden twee nieuwe leden uit ..De Engel" gekozen en na stemming kwamen in het bestuur de heeren P. Oostervcer en J. Damcn. Het collectief arbeidscontract kwam hierna ter sprake. Medegedeeld werd, dat na gehouden besprekingen besloten is. dat het loon rond 39.voor dit jaar is vastgesteld, terwijl de werktij den zullen zijn van 's morgens 7 uur tot 's avonds 6 uur. terwijl de arbeiders 2 per week voor het pensioenfonds zullen worden ingehouden, de werkgevers zul len dan ook 2 per week afdragen voor dit fonds. De voorzitter deelde hierom trent nog mede. dat liet pensioenfonds bindend zal worden verklaard, de ziek- te-uitkecring zal ook beter worden ge regeld en ook de vacantiedagen. Bij ziekte-gevallen zai het netto loon van den vasten arbeider worden uitbetaald na aftrek van de diverse lasten. Als aigevaardigde voor de L.C.O. werd de heer W. L. Onderwater gekozen. De secretaris las hierna een schrijven voor betreffende emigratie van jonge kweekers, tuinders en boeren naar de N.O.— en Z.W.-Polder. Een schrijven was ook nog binnen gekomen van de afdeeling Berkel en Rodenrijs, waarin melding werd gemaakt over het urgentie-program, dat de boe ren en tuinders onvoldoende vertegen woordigd zijn en dat deze afdeeling ver schillende grieven had. De voorzitter wees hier naar het Bedrijfschap voor verordenende bevoegdheid, hierin zul len hun belangen behartigd worden. Dank werd gebracht aan den schei denden voorzitter voor zijn vele werk voor de L.T.B. verrricht. In de rondvraag informeerde de heer Mart. Mesman naar de kinderbijslag voor de kleine tuinders. De voorzitter deel de mede. dat aan de kinderbijslag voor de arbeiders en .kleine tuinders reeds gewerkt wordt. inenting. Vrijdag 8 Maart a.s. is de gelegenheid opengesteld tot kosre- looze inenting en herinenting bij de plaatselijke geneesheeren. SASSENHEIM „Alles komt In orde". Ouder deze titel voerde de R.K. Jongemannen ver. „St" Pancratius" Zondagavond een re vue op. Door den voorziter, den heer L. ter Meer, werd den avond geopend. Het deed hem genoegen, dat de zaa-1 tot barstend toe vol was. Hij spoorde de aanwezigen aan bun belangstelling te blijven toonen voor het groeiende jeugd werk. Hierna ving de revue aan onder leiding van Henk Berg, die op pas sende wijze de 21 nummers van vasten- avondzotheid aan elkaar bond. Het was een program vol afwiseling van mu ziek, zang entoonerl! De muziek, onder leiding van Gerard de Zwart, was goed verzorgd. De „The Black Stars" kregen na ieder nummer een daverend applaus. Ook de twee „clowns" vielen in den smaak. In de pauze sprak de aalmoezenier, kap. Blank, nog eenige propagandistische woorden die zeker ter harte zijn genomen. Het is een echte" vastenavond geweest. VOORHOUT Burg. Stand. Geboren: Catharina Alida Cornelia d. van P. Zeestraten en A. Bierman; Cornelia Johanna Leonarda Maria d. van N. W. Turnhout en M. J. Koele wijn; Héndrica Geertruida Antho- nia d. van J. van Gerven en G. M. van Emmerik. Josephus Maria Marinus z van P. J. IJsselmuiden en H. M. v. d. Voort; Cornelia Adriana d. van H. J. Nulkes en C. Witteman; Pieternclla Ma- rijtje d. van P. J. Bos en W. P. Buur man. Ondertrouwd: N. C. Yoordouw 29 J. en E. P. Vlasveld 23. i.: C. v. d. Aart 27 J. en J. A. de Zwart 26 i. VOORSCHOTEN Dc Stille Omgang. Woensdagavond 6 Maart te 8.15 uur in het R.K. Ver- cenigingsgebouw zal den heer L C Schrijvers, president van de afd. Leiden, een lezing houden met filmplaten over het H. Sacrament van Mirakel en de Stille Omgang. Alle parochianen zoowel dames als heeren worden uitgenoodigd -deze bij eenkomst bij te wonen (vrij entree). Hoe vaak .wordt ons door andersdenkenden niet de vraag gesteld, was is eigenlijk de Stille Omgang. Toont uw belangstelling en u kunt hun in het vervolg van antwoord die nen. Na deze bijeenkomst zal het plaatse lijk bestuur de laatste gelegenheid ge ven voor het afgeven van reisbiljetten voor de a.s. Omgang, welke gehouden zal worden in den. nacht van 9 op 10 Maart. Het Lof zal zijn Zaterdagavond le 9.45 uur, hiorna gezamenlijk vertrek. STEMMINGSUITSLAGEN DER R.K. STATENKIESKR1NG LEiDEN. Voor de stemming voor de nummers 1 tot en met 6 van de candidatenlijst voor de Provinciale Staten, gehouden op Zondag 3 Maart 1946 voor de Katho lieke Volkspartij waren 'de uitslagen als volgt: Afdeeling Leiden. Aantal uitgebrachte stemmen 374. Aantal geldig uitgebrachte stemmen 364 Uitgebracht opi Mr. E. J. M. H. Bolsius te Leiden 333 J. C. Schrama, te Sassenheim 324 Mr. P. J. M. Aalberse, te Wassenaar 294 N. B. M. Vreeburg te Leiden 203 Jhr. inr. L. M. E. von Fisennfc te Wassenaar 195 Mr C. Ch. A. van Haren, te Was- naar 170 C. rortanier. te Voorschoten 136 M P. van der Weijden, te Zeven hoven 117 F. C. van Lierop. te Hillegom 97 J. N. J. Witteman, te Noord- wijk 61 Jhr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden, te Hillegom 43 J. P. van der Ploeg, te Noordwijker- liout 43 A. .1. Mesman, te Lisse 39 Th. M. G. Vonk, te Pijn acker 39 B. P. de Kousemacker, te Voor schoten 34 H. E. M. Schaminee, te Woubrugge 39 Totaal 2184 KATWIJK a. d. RIJN. Uitslag stemming. De uitslag van de stemming voor de volgorde van de groslijst der Prov. Sta tenverkiezing was hier als volgt: Mr. E. J. H. M. Bolsius, Leiden 142 J C. Schrama, Sassenheim 133 P. J. M. Aalberse, te Wassenaar 119 Jhr. mr. L. M. E. von Fisenne, te Rijswijk 98 C. Fortanier, te Voorschoten 62 Mr. C. Ch. A. v. Haren, te Wasse naar 70 B. P. de Kousemacker, Voorschoten 19 F. Cè v. Lierop. Hillegom 42 A. J. Mesman, te Lisse 19 Jhr. dr. O. F. A. v.è Nispen tot Pannerden te Hillegom 55 J. P. v .d. Ploeg Noordw.hout 19 H. E. M. Schaminee( te Woubrugge 34 Th. M. G. Vonk, Pijnacker 6 N. M. M. Vreeburg, Leiden 22 M. P. v. d. Weijden, te Zevenhoven 50 A. J. N. J. Witteman, Noordwijk 36 Warmoltz. NOORDWIJK. Uitslag stemming vior de Groslijst Prov. Staten. Mr. P. J. M. Aalberse 210 Mr. E. J. M. Bolsius 242 Jhr. Mr. L. M. E. von Fisenne 103 C. Fortanier 61 Mr. dr. C. Ch. A. van Haren 87 B. P. Kousemacker 17 F. C. van Lierop 101 A. J. Mesman 93 Jhr. dr. O. F. A. v. Nispen tot tot Pannerden 86 J. P. van der Ploeg 119 H. E. M. Schaminee 20 J. Schrama 215 Th. G. M. Vonk 40 N. B. M. Vreeburg 40 M. P. v. d. Weijden 160 A. J. N. J. Witteman 194 ZOETERWOUDE (DORP). Uitslag stemming candldaatstelling Prov. Staten. Aantal leden Volkspartij pl.m. 800. Bolsius 473 Schrama 462 Aalberse 99 von Fisenne 440 Fortanier 55 v. Haren 50 Kousemacker 25 Lierop 25 Mesman 16 van N'SPcn 16 v. d. Ploeg 18 Schaminee 370 Vonk 370 Vreeburg 19 v d. Weijden 399 W. Mesman 13 De volgende morgen was Jan Trompetter ondanks alle vermoeienissen al vroeg uit de veren, en terwijl hij zong van ,,'s morgens vroeg voor dag en dauw, ben 'k al aan het werk",* trok hij naar zijn werkplaats en had vóór zijn morgenboterham al tien paar schoenen verzoold en verhakt. Van klopperdeklop ging daar zijn hamertje en de kanarie in het kooitje zong een lustig deuntje mee. Maar denk nu niet dat Jan Trom petter alles vergeten was, o neen! .Nnar mate er meer ^aren schoenen klaar kwamen, groeide zijn plan. Zo maar de straat opgaan in de vroege morgen, daar voor zou vrouw Isabel hem de kans niet geven. Wer ken voor de kost, Jan", zei ze altijd. Maar zij zou hem toch kwalijk kunnen tegenhouden, als hij schoe nen ging bezorgen bi; zijn klanten. Dus bond hji om acht uur de veters aan elkaar, slingerde het zaakje over zijn schouders en ging op stap. Eerst even met zijn vrachtje langs het politiebureau. En jawel, daar stak. vier treurige koppen voor de tralies. Hij smok kelde handig zijn zakje pruimtabak naar binnen, fluis terde: „Moed houden mannen; éér je bruine broodje op is, ben je bevrijd" en maakte toen dat hij weg kwam, want daarginds kwam de commissaris aan. Hoe hij ze bevrijden moest wist hij nog niet, maar voor het avond werd zou hij wel een goede inval krijgen, dacht hij. Om de hoek botste T'j op Tobias, die juist hartroerend afscheid scheen te nemen van een vreemd hondje, dat hij, Jan Trompetter, niet kende. En luid blaffend van blijdschap liep Tobias met Jan Xronjpettei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 2