J „Blijft trouw aan Uw organisaties" FUNDAMENTEELE DOELSTELLING Kardinaal Spellman bestolen PERZIE WEER VOOR DE U.tf.O. Docent aangesteld naast grof. Wibaut Studenten verklaren zich accoord Amsterdam—Batavia in 3 dagen Deze week formeele besprekingen inzake Nederl. voorstellen Sjahrir wenscht vrijheid van handelen „De Naamloozen van '42" naar Londen Maandag 4 Maart 1946, Hoofdred: Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Cta. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg Bureaux: Papengracht 32. Fei Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. No. 213 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Wij zijn niet op de wereld om het goed te hebben, maar om goed te zijn en goed te doen Wachtwoord van onze Bisschoppen De Vastenbrief, gisteren in alle kerken van Nederland voorgelezen, is van historische beteekenis. Op een keerpunt in onze Nederlandsche ge- schiedenis geven de bisschoppen, die ons verzet tegen de Duitsche ty- ramde zoo krachtig en wijs hebb-n geleid, thans ook leiding bij den op houw en het herstel van ons vaderland. Maar tevens geven zij ook lei ding aan ons verzet tegen de nieuwe tyrannie van het communisme. De waanidee der neutraliteit. Thans openbaart zich, zoowel op cultureel als op sociaal ter rein, een streven naar neutrale vereenigingen, of althans naar vereenigingen, die niet op chris telijke beginselen gebaseerd zijn, maar op een meer alge- meenen, vaak als humanistisch aangeduiden grondslag berus ten. In het huidig tijdsgewricht, moeten wij echter neutrale en zuiver-humanistische vereeni gingen afwijzen. Om de vesti ging van een nieuwe, maat- schapDelijke orde op hechte fun damenten te waarborgen, zijn principieele organisaties ook thans onmisbaar. Daarom is neutraliteit als al tijd, zeker nu onaanvaardbaar en is de plaats van den katho liek niet in de algemeene, neu trale organisatie, maar heeft hij den plicht de nieuwe maat schappij te helpen opbouwen in en door organisaties, die zich bij haar werkzaamheden uit- drukkeliik laten leiden door de christelijke beginselen. Alles schijnt er immers op te wijzen, dat in de naaste toe komst het zal afhangen van de innerlijke kracht der princi- piëele organisaties en haar on derlinge samenwerking, of zij bij machte zijn haar geweldige taak te vervullen in onze sa menleving. Om met name tegenover het communisme den heilzamen en reddenden invloed harer begin selen van sociale rechtvaardig heid, onderlinge vrede en liefde bij de ordening der hedendaag- sche maatschappij te doen door werken. Samenwerking. Allerminst sluit dit uit een samenwerking met hen, die al hoewel zij niet op den grondslag der christelijke beginselen staan ,toch, op welke gronden dan ook, bij den opbouw eener betere maatschappelijke samen leving naar soortgelijke richt lijnen als de katholieke te werk willen gaan. HET IS PLICHT van iede- ren katholiek om èn als goed Nederlander èn als trouw lidmaat der Katholieke Kerk aan den wederopbouw van ons dierbaar vaderland mede te werken op den grond slag der christelijke beginse len,-waarop ook het leven van staten en volkeren moet zijn opgebouwd. Sacramenten geweigerd. Het is daarom ook zonder meer duidelijk, dat organisaties, wier beginselen in strijd zijn met de christelijke leer of wier daden en practijken in feite den christelijken geest onder mijnen, voor katholieken on aanvaardbaar zijn. Wanneer wij derhalve op sociaal terrein zien, dat een eenheidsvakbeweging, onder het mom van nationale eenheid, haar doei nastreeft met middelen, die onbetwist baar een communistisch karak ter verraden en daarom bij het weldenkend deel van ons volk afkeuring vinden, is het geen vraag meer, of de katholieken lid mogen zijn van deze een heidsbeweging. Wat wij vroeger bepaalden omtrent het lidmaatschap van communistische vereenigingen, geldt thans ongetwijfeld ook voor de eenheidsvakbeweging. Aan katholieken, die lid daar van zijn, moeten de H.H. Sa cramenten geweigerd worden. Ook geen lid van het N.V.V. In socialistische vereenigin gen, zooals het N.V.V., open baart zich een streven om deze vereenigingen los te maken van de door de Kerk steeds veroor deelde Marxistische grondsla gen en louter materialistische doelstellingen. Op grond hier van meenen de leiders, dat deze organisatie niet langer voor Katholieken verboden zijn. Hoewel wij geenszins de oogen sluiten voor de ontwik keling, die zich thans in socia listische vereenigingen affee- kent, meenen wij toch, dat de deugd van voorzichtigheid eischt, dat wij onze vroegere bepalingen omtrent het lid maatschap van socialistische vereenigingen handhaven, tot dat uit de feiten blijkt, dat haar streven niet meer in Strijd is met de christelijke beginselen of den christelijken geest. Ter zijner tijd zullen wij daarom trent een nadere verklaring ge ven. Romeinsche bladen onthul len, dat kostbare voorwerpen, waaronder een borstkruis, aan Kardinaal Spellman, aartsbis schop van New-York tijdens zijn verblijf te Rome zijn ont stolen. De diefstal moet ge pleegd zijn in het hotel waar de prelaat met zijn gevolg lo geerde. «.De kostbare voorwer pen waren bestemd om door den Paus gewijd te worden. Het politie-onderzoek heeft nog geen enkel resultaat onpgele- werd, hoewel het hotelperso neel aan een streng verhoor is onderworpen. Intusschen is Kard. Spellman per vliegtuig naar de V. S. te ruggekeerd. Aschwoensdag en Goeden Vrijdag blijven geboden vasten- en onthoudingsda- gen. Voor alle andere da gen is in de Vastenwet ge dispenseerd, maar de ont- houdingswet is weer on verkort van kracht, het geen beteekent, dat men op Vrijdagen en Quater temperdagen geen vleesch mag eten. Samenwerking met behoud van eigen zelfstandigheid en handhaving der christelijke be ginselen, is de aangewezen weg om het doel van aller streven te bereiken. De wederopbouw van ons vaderland is een ge meenschappelijke zaak, die slechts door de samenwerking van alle goede vaderlanders be reikt kan worden. Wij zullen dezen Vastenbrief in het e.v. nummer van „Sursurn Corda" heel publiceeren. Rutland's eerste verdragsschending De negenenzestig leden van het Perzische parlement heb ben door applaus van hun in stemming blijk gegeven, toen een hunner de aanwezigheid van Sowjet-troepen op Iraansch gebied als verdrags-schennis karakteriseerde en de Perzische regeering verzocht deze zaak voor de Ü.N.O. te brengen, Engeland ontstemd. In diplomatieke kringen in Londen wordt de kwestie Mos- kou-Iran beschouwd als de ern stigste crisis sinds het einde van den oorlog. De Sunday-Times schrijft: „Ruslands' handelwijze wordt beschouwd als de eerste open lijke en flagrante schending van het verdrag sedert den vrede''. WEERSVERWACHTING. Tot Dinsdagavond. Matige, langs de Noordkust tijdelijk krachtige Oostelijke wind, later ruimend naar Z.-O. en afnemend. Overwegend be wolkte lucht met hier en daar tijdelijk nog eenige sneeuw of regen. Overdag lichte dooi. Plaatselijk mist. Oplossing in conflict Amsterdamsche Universiteit In een vergadering van den senaat te Amsterdam is beslo ten tot aanstelling van een do cent in de chemie naast Prof. Wibaut. Iedere student(e), die er dus bezwaar tegen heeft het onder wijs van Prof. Wibaut te vol gen, zal in de naaste toekomst de colleges van dezen nieuwen docent kunnen loopen en bij hem ook tentamina en exami na kunnen afleggen. Daarnaast zullen de studenten, die Prof. Wibaut wel aanvaardbaar ach ten, dé colleges van deze hoog leeraar op de normale wijze kunnen volgen. De ledenraad der Amster damsche studenten heeft met voldoening van deze oplossing uit moeilijkheden kennis geno- Niet minder dan drie Indië- vliegtuigen kwamen Zondag middag Korten tijd na elkaar op Schiphol binnen. De laatste, on der gezagvoerder Groeneveld, deed de reis wel vliegensvlug: Deze skymaster startte Vrijdag 1 Maart van Batavia. SMOKKELAARS IN UNIFORM. De Military Police heeft in den nachttrein BrusselRijsel, 35 smokkelaars, waaronder Nederlanders, Belgen en Fran- schen aangehouden. Allen waren gekleed in ge allieerd uniform; de smokke laars waren in het bezit van groote hoeveelheden koopwa ren. Een Nederlander had 65 rollen textiel bij zich. Voor de onderzoekingen naar het in wendige van atomen <de z.g. kernphy- sica) werden reeds jaren voor den oor log in het Natuurkundig Laboratorium van de Philipsfabrieken te Eindhoven apparaten opgesteld, zooals men op deze foto zien kan. Deze ingewikelde appa- ten hebben de naam van atoom-kanon gekregen. Met gebruikmaking van onor- me hooge electrische spanningen worden in de rechtopstaande buizen- de den tonen", die de atoomkernen moeten bombardeeren, versneld. Op de achter grond ziet men de hoogspanningsgene rator voor 1.000.000 volt. Vooraan in het midden de z.g. vesnellingsbuis. Foto: Anefo-Philips Centraal Foto-arch. jfc De stem der Bisschoppen WELK EEN ZEGEN is het te midden van de stem mingen, de leuzen, de mode, de onberekenbare bran dingen van het oogenblik, te. kunrfen luisteren naar de stem van hen, die, rustig te midden der baren, ons langs de gevaar lijke klippen leiden. Die vóór den oorlog, gedurende den oor log, na den oorlog, hun verma nend woord tot ons richten. La ten wij niet hoogmoedig mee nen, dat wij, op eigen kompas varend, den juisten koers en de juiste maat weten te houden; dat ook wij niet te midden van een tijd, die volop in beroering is, niet het stuur kwijt zouden raken. Wij weten toch wel waartoe de mensch komt, die alleen de souvereiniteit zijner eigen rede erkent en geen God delijk gezag, waaraan die rede is onderworpen. Zoo zien wij het woord der Bisschoppen. Waren onze eigen principieele organisaties vóór den oorlog noodzakelijk. Welnu geen oorlog heeft aan ons principe iets veranderd zij zijn het nu nog. Ook nu wer ken zij mede aan de godsdien stige, zedelijke, geestelijke en stoffelijke verheffing van haar leden én bewijzen zij de maat- schapnij een groote weldaad. Zie vervolg pag. 3 SJAHRIR is bezig een nieuw „kabinet op breedere basis" te vor men. Dit bericht is Zaterdagavond laat in een uitzending in de Maleische taal uitgezonden. In de uitzending is geen toespeling gemaakt op het eerder bekend geworden bericht volgens hetwelk Sjahrir zou zijn afgetreden. Volgens Hadji Agoes Salim, den Republikeinscheu woordvoerder in Batavia, vond de Republi. insche regeering in Djok jakarta het aftreden van Sjahrir niet aangenaam. Sjahrir is er blijkbaar in geslaagd zijn gezichtspunt door dc geheele conventie te doen deelen. Een republikeinsch woord voerder legde er den nadruk op, dat Sjahrir voor de vorming van dit kabinet de volgende voorwaarden zou stellen: a) De vorming van een poli tiek kabinet, waarvoor de ver schillende Indonesische politie ke partijen of politieke combi naties candidaten naar voren konden brengen; b) Volledig de vrije hand om zulk een kabinet samen te stel len. c) Volledige verantwoorde lijkheid tot het door hemzelf kiezen van afgevaardigden tot het voeren van de onderhande lingen met de Nederlanders, zonder dat zij telkens rugge spraak behoeven te houden met Djogjakarta. Besprekingen met Neder land eind deze week. Men is te Batavia van mee ning, dat het nieuwe kabinet van Sjahrir vroegtijdig bekend gemaakt zal worden en dat, aangezien hij nu het volledige vertrouwen van het Nationaal Comité heeft, sijn besprekingen met Indonesische partij-leiders zonder groote hindernissen zul len zijn beëindigd. Tegelijker tijd verwacht men vol vertrou wen, dat de eerste formeele be sprekingen op basis van de Ne derlandsche voorstellen moge lijk tegen de tweede helft van deze week zullen aanvangen. Sir Archibald Clark Kerr zal de besprekingen op weg kunnen helpen en, wanneer de grond beginselen eenmaal zijn uitge werkt en daarover overeen stemming is bereikt, zal hij Ja va nog eind Maart, volgens zijn oorspronkelijk plan, kunnen verlaten. Sjahrir's coalitie-kebinet. Een van Sjahrir's motieven voor het verbreeden van de ba sis van het kabinet is zijn over tuiging ,dat hij, in de oogen van de Nederlanders en ook in die van de wereld, er in geslaagd is den indruk weg te nemen, als zou de Republikeinsche bewe ging van zuiver Japansche ma kelij zijn. Zijn kabinet bestaat uit menschen, van wie niemand ooit gecollaboreerd heeft met de Japanneezen. De meesten heb ben moeilijkheden met hen ge had en hebben volgens kringen uit de omgeving van Sjahrir daardoor hun zaak gediend. Daarom voelt Sjahrir de noodzaak om een coalitie-kabi net te vormen en indien blijkt, dat Soekarno hiertoe niet be reid is, zal Sjahrir zelf meewer ken om tot dit resultaat te ko men. Half April zullen in Londen de eerste opvoeringen gegeven worden van het tooneelstuk ,,De naamloozen van 1942". De Engelsche vertaling is van ,,D 13'welk pseudoniem betrek king heeft op het nummer- van de cel waarin de vertaalster in Scheveningen gevangen heeft gezeten. BENOEMING APOSTOLISCH VICARIS. Pater Stephanus J. M. Kuy- pers C.S.S.R. is door den Paus benoemd tot Apostolisch Vica ris van Suriname. Mgr. Th. A. L. M. Roosmalen blijft administra tor van de» missie in Suriname totdat Pater Kuypers zijn ambt aanvaardt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1