Min-Byrne8! I Sterke bewapening is de beste garantie voor den vrede PAUS PI US XII 70 JAAR E Geen natie is volledig meester van haar lot Sovjet-Russische troepen ontruimen Oost-Perzië MINISTER VOS IN AMERIKA Salon Eugène Eau de Cologne Coty Zaterdag 2 rtfaart isw Hoofdred: Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red. 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. No. Zilt Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Het is geen groote ziel, die nimmer vergiffenis kan vragen „Hoezeer wij ook algemeene ontwapening- wenschen en hoe zeer wij ook bereid zijn om deel te nemen aan een algemeene beperking der bewapening, wij kunnen niet trouw zijn aan onze verplichtingen jegens ons zelf en jegens de wereld wan neer wij alleen ontwapenen". Tijdens een persconferentie heeft Min. Byrnes, de buiten- landsche politiek van Amerika besproken. „Een rechtvaardige en blij vende vrede, aldus Byrnes, is niet het onvermijdelijke re sultaat van de overwinning. Eerder heeft de overwinning ons de gelegenheid gegeven zulk een vrede op te bouwen. Wij Amerikanen alleen kunnen niet uitmaken of de wereld in vrede zal leven of in oorlog ten onder gaan. Wij hebben daarom onze hoop gevestigd op de Vereenig- de Volkeren en zij hebben een goed begin gemaakt. Dat wil echter niet zeggen, dat het succes verzekerd is. Het be- teekent alleen dat het hand vest effectief zal zijn als de volkeren der Vereenigde Na ties vastbesloten zijn om het effectief te doen zijn. ^Jk zou in oprechtheid te kort sc a ie ten, wanneer ik zou zeg gen dat de wereldsituatie op het oogenblik gezond of ge ruststellend is. Overal om ons heen is er argwaan en wan trouwen. Dit vereischt open hartige besprekingen tusschen de groote mogendheden van de dingen, die aanleiding ge ven tot argwaan. Door tot de Vereenigde Volkeren toe te treden hebben wij ons verbon den om geen geweld te ge bruiken behalve ter verdedi ging van het recht. Tenzij de groote mogend heden bereid zijn om ter ver dediging van hét recht te han delen, kunnen de Vereenigde Volkeren geen oorlog voorko men. Wij moeten het bij voor baat duidelijk maken dat wij inderdaad voornemens zijn om te handelen om agressie te voorkomen, waarbij wij het tegelijkertijd duidelijk moe ten maken, dat wij geen ge weld voor eenig ander doel zullen aanwenden. Onze betrekkingen met Rusland. Wij hebben openlijk, met vreugde en van ganscher har te o.ize Sowjet geallieerden als een groote mogendheid, welke vöor geen andere onderdoet, in het gezin van de Vereenig de Volkeren welkom geheeten. Wij hebben vele regelingen te harer gunste goedgekeurd en daardoor veel ernstige twijfel te harer gunste opgelost. Slechts een niet te verontschul digen tragedie van vergissin gen zou een ernstig conflict tusschen de Vereenigde Staten en de Sowjet-Unie kunnen veroorzaken. Ondanks de ver schillen in levenswijze bewon dert en respecteert ons volk onze geallieerden en het wenscht ook onder Grienden en partners te zijn in een we reld van toenemende vrijheid en stijgende levensstandaard. In het belang van den we reld vrede eij van onze tradi- tioneele vriendschap, «moeten wij het duidelijk maken, dat de Vereenigde Staten het handvest wenschen te verde digen. Wij willen niet en kun nen niet afzijdig blijven staan, wanneer geweld of bedreiging met geweld wordt gebruikt in strijd met de bedoelingen en de principes van het handvest. Geen mogendheid heeft het recht zichzelf aan beweerd vijandelijk bezit te helpen in bevrijde gebieden, voordat door de gealliëerden overeen- steming is bereikt over een herstelregeling. Wij zullen er niet in toestemmen, dat eenige andere mogendheid voor zich zelf uitmaakt wat zij uit die landen zal nemen. Wij moeten het vestigen van de aandacht op situaties, welke den vrede in gevaar zouden kunnen bren gen, niet beschouwen als een affront voor de natie of naties die verantwoordelijk zijn voor zulke situaties. STAF EN KRUIS VOOR MGR. BAETEN. Bij de wijding van Mgr. Jos. Baeten tot coadjutor waren zijn staf en kruis nog niet ge reed. Thans zijn deze bisschop pelijke attributen door het diocesane hoofdcomite van de K.A. in het bisdom Breda aan Mgr. Baeten aangeboden. De staf is gemaakt naar het model van een ouden herders staf en is van moderne en kost bare versiering en uitvoering, volgens het ontwerp van de monniken der St. Paulus Ab dij te Oosterhout. Uitgevoerd in zilver weegt de staf 4 kg. met inbegrip van 3 lA ons goud en 4 edelsteenen. Twee Maart 1939 was de dag waarop Kardi naal Pacelli tot Paus werd gekozen. Heden viert Zijne Hei ligheid zijn 70sten ver jaardag en den zeven den verjaardag Zijner Pauskeuze. Op een leeftijd, waar op anderen hun otium cum dignitate plegen te genieten, jdrukt op den Plaatsbekleeder van Christus op aarde de geestelijke zorg voor de Moederkerk, ja, voor de geheele wereld. Vanaf zijn hooge een zame plaats voelt hij alle wereldellende mee en draagt hij de we- reldzorgen in zijn hart. Sterk als een rots moet hij staan, die te mid den van de dwalingen eener gistende wereld den Christus predikt, met al het Gezag waar over Hij beschikt. Wanneer de dwaling het hoofd opsteekt en wanneer doet zij dat niet wanneer de mensch den weg gaat van oorlog, hon gersnood en velerlei ellende wanneer is er geen oorlog, wan neer geen honger dan klinkt de stem van Petrus' opvolger Urbi et Orbi, over de stad gn over de wereld, waar millioenen men sen Katholiek en niet- Katholiek in het ma nend woord een baken erkennen op den weg van het donkere licht. Eén ding vraagi de Paus van ons: ons ge bed. Moge de Kerk bloeien, de Paus wor den gezegend, opdat de H. Geest Hem ver lichte. Moge God Hem voor de Kerk bewa ren, KARDINAAL VON PRESYING NAAR AMERIKA. Kardinaal Conrad von Prey- sing, Bisschop van Berlijn, zal dezer dagen uit Rome terug- keeren, om vervolgens naar Amerika te vertrekken, waar h;j een aantal lezingen zal houden. EN TE NEW YORK ONTVANGEN telegram uit Teheran maakt melding van een bevel aan Sovjet-Russische troe pen oim Perzië te ontruimen. Het bevel is ontvangen door een troepenafdeeling te Semnan, 1G0 K.M. ten Oosten van Te heran. De af deeling moet heden vertrekken. Gedeeltelijke terugtrekking wekt verbazing te Londen /Terwijl er intensievl poli tieke bedrijvigheid plaalts vindt tusschen New York, Lon den, Moskou en Teheran, meldt radio Moskou, dat Rus land vandaag een aanvang zal maken met de ontruiming van bepaalde gebieden van Perzië. Inmiddels is bericht ontvan gen, dat de Sowjetcomman- dant van de roode strijdkrach ten te Semnan aan den Perzi- schen gouverneur heeft mede gedeeld, dat hij volgens be- elen uit Moskvou vandaag met de ontruiming moet beginnen. Radio Moskou heeft voorts medegedeeld, „dat tijdens een conferentie op 25 Februari aan Sultaneh is gezegd, dat. met ingang van twee Maart een begin zou worden gemaakt met de ontruiming van gebie den in Oostelijk Perzië. De Sowjettroepen in de andere gebieden zullen blijven totdat de situatie is opgehelderd", aldus radio Moskou. De verklaring dat de troe pen in bepaalde gebieden van Perzië zullen blijven heeft te Londen algemeen verrassing gewekt. Men verklaart, dat zelfs als de Sowjettroepen op verzoek van de Perzische re geering zouden blijven, een dergelijk verzoek is echter niet gedaan zulks nog een verdragsbreuk zou beteeke- nen. Zoowel Engeland en Sow- j et-Rusland hebben verplich tingen tegenover elkaar en te genover Perzië, 26 MEI EEN REFERENDUM IN ITALIë. De Italiaansche ministerraad heeft besloten, dat de vraag of Italië een republiek zal wor den of een monarchie zal blij ven beslist zal worden in een referendum, dat gelijk met de algemeene verkiezingen zal worden gehouden en waarvan de voorloopige datum is be paald op Zondag 26 Mei a.s. DR. FERD. SASSEN BENOEMD TOT HOOGLEERAAR TE LEIDEN. De benoeming van de Nij- meegsche professor Sassen tot directeur-generaal van het de partement van Onderwijs was verschillende maanden geleden een benoeming, die niet alleen in katholieke kringen voldoe ning gaf. Hij heeft een ruime en wijde blik, die het Huis van de Moederkerk hem meegeeft en zijn wetenschappelijk for maat gaat ver buiten de nor male grenzen. Zeer veel pu blicaties gaf hij uit over de geschiedenis der wijsbegeer te, terwijl hij zich bizonder be zig hield met de geschiedenis van de beoefening der philoso- phie in ons vaderland. Betreuren wij het van den eenen kant, dat zulk een ka tholiek geleerde een belangrij ke post aan het ministerie van Onderwijs verlaat, van den an deren kant is het een teeken van ruimer en gezonder na tionaal begrip dat thans een priester-hoogleeraar doceeren zal aan de oudste universiteit van Nederland. CONSUMENTENCREDIET. Bij de Ministeries van Finan ciën en van Sociale Zaken is een wetsontwerp betreffende het consumentencrediet in een vergevorderd stadium van voorbereiding. De zelfstandigheid van den volksvertegenwoordiger DE STATEN GENERAAL vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche Volk. De volksvertegenwoor digers stemmen zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen. Een populaire wijze van zeg gen wil, dat Pietersen jpoor b.v. de Kath. Volkspartij in de Tweede Kamer of in den Ge meenteraad zitting heeft. Dit is toch niet juist. Men zit niet in Kamer of Raad of Provinciale Staten voor een partij. Men is daar om de be langen van het Nederlandsche Volk te behartigen. Nochthans, met het consta- teeren van deze eenvoudige waarheid is men er niet. Er moet een band zijn tus schen kiezers en gekozenen. Men kiest een bepaalde afge vaardigde, omdat nen van oor deel is, dat deze als geestver want een politiek zal'voeren, welke in overeenstemming is met de inzichten van de kie zers. Hetgeen wederom aller minst medebrengt, dat de af gevaardigde moet dansen naar de pijpen van zijn kiezers. De afgevaardigde is geen bood schappen jongen en minder waardig handelt hij, indien hij zich bij het bepalen van zijn politiek en het uitbrengen van zijn stem zou afvragen wat aangenaam is in het het oog van den kiezer, die hem op het kussen hielp. De afgevaardig de is geen mandataris, geen lasthebber. Hij oordeelt en stemt als vrij man, naar eer en geweten. Zie vervolg pag. 3 „Wij komen niet als bedelaars" Min. Vos heeft Donderdag te New-York een persconferentie gehouden. HU verklaarde on der meer, dat de Nederland sche productie tegen het einde van 1946 bijna gelijk zou zijn aan die der vooroorlogsche ja ren. De mate van herstel hangt af van den import, die moet worden opgevoerd. Min. Vos schatte het bedrag der nood zakelijke import voor 1946 op ongeveer drie milliard gulden „Wij komen niet als bedelaars" zei de minister, „Wii hebben het gevoel, dat wij als volko men solvente debiteuren ko men naar landen, die wij om crediet vragen; als geheel ver toont ons economisch leven een verbazende mate van stabili teit. Om de noodzakelijke de viezen te krijgen zijn wij van plan in 1946 vele goederen, waaraan in Nederland zelf groote behoefte bestaat, te ex porteeren. Ons volk aanvaardt dit volkomen, ondanks het lage peil van het verbruik, dat daar het gevolg van zal zijn." Minister Vos zeide, dat Ne derland hoopt spoedig den particulieren handel met Ame rika te kufinen hervatten. TOM J. F. WESTEN MAARSMANSTEEG 25 ontving oen zending uit Parijs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1