OMGEVING STADSNIEUWS DE KERKELIJKE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEEDERS BETREDEN DE KATHEDRAAL Utaa>i SlianócPieti u-o-ofi £),uUic?ieió faeialen Een station ün Parijs. 1 Drukte, geroep en geschreeuw. De perrons vol met menschen en wanneer de trein binnenrijdt volgt er een run op de wagons. Het gevecht om in de reeds overbezette coupé's tóch nog een plaats te bemachtigen, is zóó intensief, dat niemand de kleine groep opmerkt, die instapt. Kardinalen op weg naar Rome De Aartsbisschop van Parijs, Kardinaal Suhard en de bisschop van Lille, Mgr. Lienart, vergezellen de nieuw-benoemde Fransche Kardinalen Mgr. Petit de Juneville en Mgr. Roques. In de Pauselijke Nuntiatuur te Parijs ontmoetten zij de twee Duitsche Kardinalen, Mgr. Frings, van Keulen, en de beroemde Mgr. von Galen, van Munster. Besloten wordt gezamenlijk naar de Eeuwige Stad te reizen. En dan. wanneer de trein zich reeds in beweging zet, komt er iemand het station op vliegen. Een kleine zwarte figuur, die resoluut op de treeplank springt van de wagon, waarin de Kardinalen gezeten zijn. De waaghals is. een Zuster. Algemeerie consternatie. Ook in Parijs is het geen alledaagsch gezicht een Zuster op een rij dende trein te zien springen. Conducteurs en witkielen probeeren haar terug te houden. Maar ze is taai en houdt vol. Dan gelukt het haar een portier open te krijgen en de inzittenden ha len haar met vereende krachten naar binnen.... Later blijkt dat deze Zuster, Moeder Thérèse Rigaud, een nicht Is van de Aartsbisschop van Rouaan en vastbesloten was haar oom naar «de Eeuwige Stad te vergezellen. Haar eerste woorden, toen ze eindelijk In de coupé stond, waren: „Is er misschien nog ergens een plaatsje?" En zoo reisde Moeder Thérèse, een klein figuurtje, kalm en vast beraden. mee naar Rome. Toen het tijd voor de lunch was bleek..,, dat de Duitsche Kardinalen geen cent bij zich hadden. Met de bekende hoffelijkheid boden de Fransche bisschoppen aan voor Mgr.. Frings en Mgr. von Galen te betalen. Hetgeen met dezelfde hoffelijkheid werd geaccepteerd. DE KARDINAAL OP ZIJN TROON IN DE KATHEDRAAL. (Exclusieve foto U.K.D.). HULDEBLIJK VAN VLISSINGEN VOOR LEIDEN EN LEIDSCHENDAM. Het bestuur van de plaatselijke H.A. R.K. te Vlissingen heeft het initiatief genomen om de gemeenten Leiden en Leidschendam een oorkonde en een schil derij aan te bieden. Het schilderij zal iets specifieks Vlissings voor moeten stellen. Dit is bedoeld als dank voor het vele, dat de inwoners van genoemde gemeenten voor de bevolking van Vlis singen hebben gedaan. LEIDSCH TRIBUNAAL. Naar men ons mededeelt zijn thans bij bet Leidsche Tribunaal de eerste dossiers "jlt Den Haag gearriveerd, zoodat de werkzaamheden een aanvang kunnen nemen. Dir beteekent niet, dat nu ook on middellijk de eerste openbare zitting zal gehouden worden. Immers anders als bij gewone strafrechtspleging neemt het Tribunaalbesluit als regel aan, dat op de openbare zitting geen getuigen meer worden gehoord; ra verhoor van den beschuldigde wordt n.l. zonder meer recht gedaan op de stukken. Het ge volg hiervan is, dat in de meeste za ken eerst een vooronderzoek moet plaats vinden door het Tribunaal zelf en door een 'n iedere zaak aan te wij zen commisaris. alvorens de openbare zitting kan plaats vinden. Met die z.g. inst uctie kan dus een dezer dagen een aanvang worden ge- romen. waardoor in ieder geval aan het lange wachten een einde is geko men en met stelligheid kan worden aangenomen, dat spoedig de werkzaam heden van het Tribunaal in hun vollen cinvang zullen zijn begonnen. MAANDBERICHT E.H.B.O.-DIENST LEIDEN. Dinsdag 5 Maart: dr S. A. Tolenaar. arts, speciaal voor inwendige ziekten, spreekt over ..Penicilline". Dinsdag 12 Maart: Oefenavond. Dinsdag 19 Maart: 7e les voor gedi plomeerden, dr. H. M. J. W. J. Kort- mann behandelt: De Psychische recac- ties v .d. patiënt bij trauma en ziekte. Dinsdag 26 Maart: Oefening voor wedstrijdploegen. Aanvang voor alle avonden 8 uur! Oefenlokaal, Rapenburg 22. De aanvankelijk op 26 Maart vast gestelde wedstrijden zijn uitgesteld. NOORDWIJKERHOUT Burg. Stand. Geooren: Gijsbert? Johana d. v. L. J. Ruigrok en van Kam pen; Petrus z. v. J. C. v .d. Voort en de Ridder; Anna Boromea Ljcia d. v. H. Duivenvoorden en v. d. Lans: Ber- nardus Nicolaas Gerardus Maria z. v. N. J. Meeuwenoord en Kortekaas; An na Maria d. v. P. H. van den Berg en Buschman; Dirk z. v» Th J. Dui venvoorde en van der Hoorn Francis- cus Dominicus z. v. W. J. Gerritsen en Smit; Franciscus Henricus Maria z. v. P. H. Damen en de Jong. Cornells Jo hannes Maria z. v. G. H. J. ke«jzers en Broekhof; Helena Catharina d. v. A. W. Lemmers en Romün: Lena d. v. L. Bouwmeester en Spierenburg. Ebsaleth Catharina d. v. G. F. Zuiderduin en Boon. Ondertrouwd: J. J. Heemske.k 30 j. en H. A. de Jong 26 j.: W. C. v d. Geer 25 j. en L. van Schooten 27 j. Overleden: J. Warnienl,ovcn 37 j J. van den Berg 60 i echt geroot van C J. Duivenvoorden: A. v. d. Zwan 39 jechtgenoot van D. Zuijderduin; H. M. M. Hogervorst 1 mnd. KATWIJK AAN DEN RIJN Burg. Stand. Geboren: Gonda d. v. J. v .d. Plas en C. v. Beelen; Maria Jo hanna d. v. J. A. de Bruine en C. v. d. Gugten; Jan z. v. C. v. Dijk en A. v. Duyvenbode; Nicolaas Willem z. v. C. v Beelen en G. Hartevelt; Jacob z. v. J. v. Rijn en J. Hellenberg. Ondertrouwd: W. Ravensbergen en A. Jonker; C. P. Schoneveld en M. van Rijn; P. v. Duyn en G. de Vreugd. LEIDSCHE VOLKSUNIVERSITET. In aansluiitng «op zijn eerste lezing over de .Beginselen van het reent sprak prof. van Oven ditmaal over en kele voorname kenmerken van het str-ii- rt-clit onzer nabuurvolKen, welke ons Wetboek van Strafrecht ten eenenmale vreemd zijn, t.w. de juryrechtspraak, de speciale strafminima en de doodstraf Over de wenschelijkheid van een en ander zijn de meeningen zeer ver deeld; in de practijk blijkt echter wei nig behoefte te bestaan, om ons recht overeenkomstig te vervormen. Dit geldt met name voor de recht spraak door gezworenen, welker „schuldig" of „niet schuldig" bij zware misdrijven over het lot van den ver dachte beslist, omdat de rechter aan hun uitspraak is gebonden. Wat het tweede punt betreft werd op gemerkt, dat het Nederlandsche straf recht naast speciale maxima slechts een algemeen minimum kent, dat dus geldt voor alle strafbare feiten; daardoor heeft de rechter ruime gelegenheid om rekening te houden met bijkomende om standigheden, in het bijzonder met die, welke men verzachtend pleegt te noe men. De wetgever heeft hiermdede ge toond. groot vertrouwen te stellen in de onpartijdigheid en het inzicht van den rechter, die binnen de gestelde grenzen volkomen vrij is in zijn beslissingen De doodstraf kwam nog voor in de Code Penal, doch werd hier te lande na de Fransche overheersching vrijwel niet meer uitgesproken: in 1870 werd zij zelfs geheel afgeschaft en in ons ge wone strafrecht (waarvan de hoofdza ken zijn neergelegd in het gelijknamige wetboek van 1886) komt zij niet meer voor. Vervolgens gaf spr. ons nog een kort ©verzicht van de ontwikkeling van het privaatrecht in de West-Europeesche landen: allereerst ontwierp hij een beeld van het Romeinsche Recht, dat van zulk een onschatbare beteekenis is geweest voor de latere rechtsontwikkeling. Het Romeinsch rechtelijke systeem is gebaseerd op twee pijlers: de procedure «over een zaak, welke zich ten onrechte in de macht van een ander zou bevinden en die tegen een persoon, welke een bepaalde verplichting zou hebben aan gegaan. Beide procedures werden aan vankelijk op een zeer aanschouwelijke en tevens formalistische wijze gevoerd ten overstaan van den magistraat (prae tor genaamd) op wiens aanwijzing de partijen ter beslissing van hun geschil Van I. n. r.: Mgr. P. Giobbe; Mgr. Dr. B. Eras; Mgr. P. A. W. Hopmans; Mgr. P. Huibers; Mgr. W. Mutsaerts; Mgr. J. Baeten en Mgr. D. Huurdeman een scheidsrechter moesten kiezen. Naar uit zeer oude rechtsvoorschrif ten blijkt was vooral het lot van den in het ongelijk gestelden schuldenaar weinig benijdenswaardig: hij was prac- tisch geheel in de macht van den triom feerenden schuldeischer, die hem als slaaf mocht verkoopen of zelfs dooden, waarbij iemand met meerdere crediteu ren het voorrecht genoot in evenzoo- vele stukken te worden verdeeld als er rechthebbenden waren, naar verhouding van hun verdediger! De onontbeerlijke procesformules (wie ook maar één woord verkeerd gebruik te. had zijn proces verloren) werden ten slotte opgeteekend en nu vormde zien langzamerhand een groep van aanzien lijken, die in het openbaar antwoorden plachten te geven op hen gestelde rechtsvragen. Ook hiervan werd v/eer aanteekening gehouden en nu ontwik kelde het recht zich meer en meer 'iit de practijkgevallen, welke onderling werden vergeleken om daaruit regels op te bouwen, waarbij het rechtsge voel vormend werkte. Ook in den Keizertijd behielden de rechtskenners grooten invloed op de rechtsvorming; de vragen werden toen schriftelijk tot den keizer gericht, welke naar aanleiding daarvan een algemeen geldende regel deed opstellen door de juristen zijner kanselarij (z.g. rescript). Na vele vergeefsche pogingen zijner voorgangers schepte de Oost-Romeinsche keizer Justinianus eindelijk orde in een verwarrenden overdaad van uitspraken en beschouwingen, door samenvatting van het geldende recht in wetboeken, tezamen vormend het „Corpus Suris". Dit werk heeft de rechtsontwikkeling in later eeuwen sterk beinvloed; vrij wel algemeen werd op het Romeiasche Recht zooals het daarin was neerge legd, teruggegrepen, waar stad- en land recht geen oplossing vermochten te ge ven. Ook meende men uit het Romein sche Recht regels te kunnen afleiden, welke zouden gelden voor iedereen en voor alle tijden (z.g. natuurrecht, een recht, dat den menschen ingeboren zou zijn). Aan het einde van de 18e eeuw be reikte deze strooming haar hoogtepunt, allerwegen werden (naar verhouding) vrij beknopte wetboeken gemaakt, waar van de Code Civil (ook wel genaamd Code Napoléon) wel de bekendste is. Ons Burgerlijk Wetboek van 1838 is grootendeels op de C. C. gebaseerd. Aan het slot van deze lezing werden een groot aantal vragen gesteld, waar uit ten duidelijkste bleek, met hoeveel aandacht het gesprokene was gevolgd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 7