I I 1 J AANGEBODEN Dansschool Evert Kastelein H. M. PIERROT M. A. M. VAN NOORT H. DOOVE S. A. BROERSE VAN DER STOK VAN DER STOK BANKETBAKKERIJ EN LUNCHROOM PHILIPS RADIO SPECIAALZAAK Fa. Wed. J. P. v. Berge Henegouwen Zonen HET RESIDENTIE ORKEST J. P. VAN OER BLOM Leiden-Rotterdam Delft en Schiedam Firma C. A. Mostert Zonen Prijsgassen GEVRAAGD Exneditie Zuidam Accordeons Th. J. va" der Heijden Met groote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje JOSé, die bij het H. Doopsel de namen ontving van 4940 JOSEPHUnE, FRANCISCA, MARIA. H. TIJSSEN G. TIJSSEN CASTELEIN LIA SANNY. Heemstede, 1 Maart 1946. Zandvoortschelaan 59A t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ge duldig gedragen, lijden voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, 4917 CASPARUS TH^ODORUS BEUK, Echtgenoot van WILHELMINA VAN RIJN, in den ouderdom van 78 jaren. Leimuiden: Wed C. TH. BEUK- VAN RIJN C. A. BEUK M. BEUK— LUYTEN Lisse: K. J. VAN DIJK— BEUK P, W. VAN DIJK en kinderen Leimuiden: C. P. BEUK J. E. BEUK— BARTELS en kinderen N. J.BEUK A BEUK— DE FRANKRIJKER en kinderen CHR. C. Bo.UK J. A. BEUK— v. d. MEER en kinderen Hillegom: H. M. BEUI- - BEELEN en kinderen Leimuiden: A. J. BEUK H. J. BEUK— v. RUITEN en kinderen G. A. BEUK J. C. M. BEUK— BAKKER en kinderen Venlo: J. G. BEUK C. A. BEUK— OVERUEVEST en kinderen Leimuiden, 28 Februari 1946. De plechtige Uitvaart dienst zal plaats heb ben op Dinsdag 5 Maart a s. te ha'f tien in de Parochiekerk v. d. H. Joh. den Dooper te Leimuiden, waarna de begrafenis op de R.K. begraafplaats al daar. t Heden overleed, nog onverwacht na voorzien te zijn van het H. Oliesel, in het St. Elisabetih-Zieken- huis te Leiden, mijn lieve man, der kinde ren goede, zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer LOUIS WILLIBRORD NOUWENS, in den ouderdom van 68 jaar. 4945 Uit aller naam, Wed. M. NOUWENS. VAN LEEUWEN. Oegstgeest, 28 Febr. '46 Rhijng. straatweg 94A De H.H. Uitvaartdien sten zullen gehouden worden in de Parochie kerk van den H. Wil- librordus te Oegstgeest op Maandag 4 Maart, de gerezen H. Mis om 8.15 uur, de gezongen Requiem-Mis om 9.30 uur, waarna de begra fenis in het familie graf op het R.K. Kerk hof te Oegstgeest. Rozenkrans bidden; Vrijdag- en Zaterdag avond om 8 uur aan den Rhijngeesterstr.- weg «4 A; Zondag avond na het Lof in de kerk. G aarne H.H. Missen. OPENLIJK DANKEN wij de H. Maria, H. KL Theresia, H. Antonius en St. Jozef voor verhocring van gebed. Dat zij ons ook -verder helpen. 4874 fam. K.—K. Drogisterij „Boerhaave" Haar.emmerstraat 68 Telef. 20784 Chemicaliën, Drogerijen, Verbandstoffen enz. zwarte jas en vest met streeppantalon, kleine m. f 60.Donkergrijze hee- ren Demi 65.Bruine Demi 50.Blauw en zwart mantelpakje, maat 40, 45.Zwarte vesten 4.Stille Rijn 11. TE KOOP GEVRAAGD 2 in goeden staat zijnde bureaustoe1 en. Brieven met opgaaf van prijs on der letters B. S. 283 aan: A. J. van Dam, Adv. Bu reau, Nieuwveen. 4928 Gevraagd een 4926 BLOEMISTKNECHT flink loon. Tevens te koop aangeboden 35 Kg. Tuin- boonen en 35 Kg. Spina- ziezaad, door R. W. v. d. Geest, bloemist, Leid- scheweg 15, Oud-Ade. heeft de Iaa'ste dagen geëtaleerd: vele pi -''ische en nuttige cadeaux, alsook een groot sortiment Huishoudelijke Artikelen is geschenken-specialist met bekende uit gebreide sorteering! 4895 DOEZASTRAAT 19 - TELEF. 20579 DE KEMPENAERSTRAAT 14.TEL. 23735 voor vakkundige en billij ke radioreparatie. Alle onderdeelen en een beperkt aantal Radiolam pen hebben wij vccrradig. De zaak die uitsluitend met eigen personeel werkt, welke bij Philips zijn opgeleid. Reeds dit jaar gaan wij honderden nieuwe Ra dio-apparaten afleveren. AALMARKT 12 TEL. 21782 Erkend Philips reparrkeur - Erkend Installateur Hoofdagent van „Siera" STADSGEHOORZAAL LEIDEN DONDERDAG 7 MAART, aanvang 7.*" uur 8e Abonnementsconcert Dirigent; JEAN CIARDINO. 4877 Soliste: TO VAN DER SLUIS, Sopraan. Programma: werken van N. RinskyKorsakow; M. Moussorgsky (Liederen); G. Landré en L. v. Beethoven (7e Symph.) Kaarten a 2.50 (r. i.) verkrijgbaar bij de Fa, C. C. Bender, HoogeT.oerd 90. Voor de vrouw is 'n Luxe Damestasch geen Luxe, maar een nood zakelijkheid. Wij hebben zoo juist zoo'n luxe tasch -ran eeht leer ontvangen,gemaakt naar de nieuwste Fransche tasschen, 4933 STEENSTRAAT 57, TEL. 21721 Adverteert in dit blad Leidens dansschool welke zich uitsluitend richt tot de katholieke jongelui van Leiden en omgeving. 4860 Een staf van voor hun taak berekende leeraren staat ter beschikking en verzekert aan de ouders voor hun jongelui, degelijk dansonderwijs en verantwoord dansamusement in gecontroleerd katholiek milieu. Gedurende c'- Vastentijd staan alle clublessen op de werkdagen stil tot na Pasehen. Langebrug 6 A «I Leiden Tel. 26954 V w OUDE HOED WEER ALS NIEUW CHEMISCH REINIGEN STOPPAGE KEEREl HERSTELDEN Hoogewoerd 32, Tal. 21981 (t.o. Casino) 4883 MAARSMANSTEEC 14 Uw adres voor: Handtasschen - Schoudertasschen Leeren Portemonnaies Kirnstnijverheidsartikelen Enorme collectie Byouterieën REPARATIE AAN ALLE LEDERWAREN DAGELIJKSCHE AUTODIENSTEN MET DOOR VERBINDING OP BRABANT, LIMBURG EN EELAND 4899 HOOIGRACHT 105a - LEIDEN TELEFOON 22085 OUD-ADE Zaterdagavond 7.30 uur in café van der Ploeg. METSELAAR en TIMMERMAN voor direct gevraagd. Fa. C. Akerboom Pz., A. 142 Langeraar. 4927 Een i. z. g. st. z. kinder wagen in ruil voor brand stof. Th. v. d. Putten, To- renveldstraat 11 Oegst geest. 4923 4 TONS SCHEEPJE te huur. Te bevragen bij J. Schrama, Rijndijk 142, Voorschoten. 4913 Ondergeteekende maakt hiermee bekend dat hij zijn beurtvaartdienst Bo degravenLeiden en Bo degravenUtrecht heeft overgedaan aan den heer A. Zuidam. 4937 Ik dank mijn klanten hartelijk voor het ver trouwen, dat zoowel mijn vader als ik genoten heb ben en beveel U den heer Zuidam ten zeerste aan. P. DE GROOT, Rijnkade 29, Bodegraven. Onder den naam wil ik het bedrijf, dat ik van den heer P. de Groot overgenomen heb, voort zetten. Gaarne bied ik U mijn diensten aan. Uw expeditie wordt accuraat en vlug vervoerd. A. ZUIDAM, Prinsenstraat 4L Bodegraven. Telef. 223 Diensten op Bodegraven- Utrecht en omstreken; BodegravenLeiden eri omstreken. STE MMEN en REPAREEREN door den 4896 Accordeon Specialist Pr. Hendrikstr. 14a, Leiden TE KOOP GEVRAAGD Een divan, nieuw of in goeden staat, met verstel baar hoofd. Eventueel m. of zonder kleed. Brieven met opgaaf van prijs en grootte onder no. 282 A. J. van Dam. Adv. Bur.. Nieuwveen. 4929 Een R.K. persoon vraagt een SLAAPKAMERTJE heeft een eigen bed. Brie ven onder no. 4907 Bur. van dit blad. ACCORDEON door leerling te koop ge vraagd. Betaling contant. Brieven met prijs en aan tal bassen onder no. 4921 Bureau van dit blad. Rechtskundige (lid der N.V.R.a.) Hoce R'in^Mk 105-105a Leiden. Adviezen Incasso's Contracten Processen Pacht- en ontruimings zaken. 4942 Besprekingen bij voor keur Vrijdagsmorgens. In gezin met 3 kinderen v. 3, 13 en 15 jaar te Was senaar •ordt gevr. een FLINK MEISJE voor dag of d. en n. Hoog loon. Veel vrij. Brieven onder no. 115 agentschap Achterweg 44 te Wasse naar. 4939 Te koop aanneboden een knop-accc-rdeon, in prima staat, een 6 volts accu. één- en tweeschijf takelblokken, bii C. A. Lpo~°slag, A 8, Rijnsater- woude. 4920

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 3