„Verklaar den oorlog" Sluiting Fransch Spaansciie grens Rond het komende kardinaalsfeest Alleen een I n d onesië DRUK OP SHAR1R1 VLAGT Bel?ïë 1 De Schrijver oriënteert zich De actie tegen Franco besnoeide boom geeft vrucht Woensdag 27 Februari 1946 Hoofdred:- Rector H. Sond&al. Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg Bureaux: Papengracht 32. Iet Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. ƒ1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 209 STRIJDLUSTIG ADViES BIJ HET BEGIN van de besprekingen te Djokja werd aan Sjahrir de dringende eisch gesteld den oorlog te verklaren. Deze eisch werd ondersteund door de oorlogsraad van Midden-Java en ook voor de nationalistische radio-Djokjakar.a op 23 Februari uitgesproken. Deze raad is samengesteld uit ver tegenwoordigers van alle politieke partijen en heeft de beschik king over een militaire sub-organisatie. Welingelichte kringen in Ba tavia beschouwen dezen stap als meer dan axleen een po ging druk op Sjahrir uit te oefenen op den vooravond van de besprekingen met de partij leiders te Djokja en met het „Centrale Nationale Comité" te Solo, welke besprekingen beslissend zul'en zijn voer de „kabinetswijziging" en de aan vaardbaarheid van de voorstel len van dr. van Mook als basis voor onderhandelingen. Toelichting op Nederland'f voorstel. Het vlot niet erg met de on derhandelingen in Indië. En waarschijnlijk wel met de 'be doeling om verwarrende ver onderstellingen uit- te schake len heeft de Ned. Indische re geering gisteren een toel'oh- ting gegeven op de voorstellen, die 10 Februari aan Sjahrir bekend zijn gemaakt. De Regeering bevestigt dat de voorstellen de volledige zelfbeschikking van Indië be oogden. De re reefing aanvaardt uitdrukkelijk de plicht om zoo spoedig mogelijk de verwer kelijking te bewerkstelligen van het rechtmatige Indonesi sche ideaal van vrij zelfbe schikkingsrecht. De verklaring verwerpt de onvattbvg, dat de voorstellen een uitgangspunt zouden kunnen bieden voor koloniale nolitiek in een nieuw spo^r. Deze opvatting is on juist. „Indien verschillende uit drukkingen zijn gebruikt zon der nadere toelichting en in dien verschillende gronds'a- gen in kort bestek genoemd zijn dan is daarbij de voor naamste gedachte van de Re geering geweest, dat het niet mogelijk was een in bijzonder heden uitgewerkt stelsel in de voorstellen neer te leggen, maar dat men zooveel mo»°- lijk ruimte voer overleg en overeenstemming met ae vl.- tegenwoordigers der Indonesi sche bevolking moest openla ten. De verklaring gaat voort met te zeggen, dat de duur van de overgangsperiode inderdaad een aangelegenheid voor over leg is. „Wanneer men de zeker heid in het oog houdt, dat vrij zelfbeschikkingsrecht aan het einde van deze over gangsperiode staat, dan kan de duur van deze periode eenerzijds uepaald worden in overeenstemming met de zware taak van uitbreiding van de consolideering en an derzijds met de uitdrukkelij ke bedoeling van de regee ring om zoo krachtig moge lijk mee te werken tot ver dere ontwikkeling van Indo nesië als natie". Men moge er van uitgaan, dat de aldus bepaalde over gangsperiode haar eindpunt zal hebben binnen den arbeids duur van de thans opgroeiende generatie. Zie vervolg pag. 3 Buitenaanzicht van het Center Theater In de 40ste straat, dat door Nelson A Rockefeller is aangeboden als tijdelijk hoofdkwartier voor de alg. vergadering der U.N.O. Het theater heeft 3500 zit plaatsen en bevat 10 kamers, die ais kantoor gebruikt kunnen worden. Anefo-P. DE KARDINAALSBONNET WORDT NAAR UTRECHT OVERGEBRACHT. Z. Exc. Mgr. B. Eras, die de kardinaalsbonnet per vliegtuig uit Rome naar Nederland over brengt, zal deze persoonlijk naar Utrecht brengen, alwaar hij Donderdag in de Catharij- r.ekerk door den Internuntius aan d'en nieuwen Kardinaal plechtig zal worden overhan digd. voor den Kardinaal De heer de Schrijver heeft Dinsdag een onderhoud gehad met de heeren van Acker, eerste minister, van Cauwe- laert, voorzitter van de Kamer en Motz, voorzitter van de Li berale partij. Woensdag zal de voorzitter der C.V.P. besprekingen voe ren met den hger Dalmand, BIDAULT had gisterenavond laat met drie andere ministers een bijeenkomst om de uitvoeringsmethoden te bestudee- ren van het besluit der Fransche Ministerraad om de Fransch-Spaansche grens met ingang van 1 Maart a.s. te sluiten. Dit besluit beteeken'; een volledige stopzetting van de reizigers-, trein-, post, telegraaf en telefoonverbindingen tusschen de twee landen. De mannen van de Nederlandsche vis- schersvloot hebben het niet gemakke lijk. Storm. regenweer en mijnenge vaar maken het leven aan boord van een trawler verre van prettig. Momen teel wordt er als gevolg van het feit. dat er tijdens den oorlog haast niet werd gevangen, veel visch aangevoerd en lief wordt behoorlijk betald. Deson danks is er heel wat moeite verricht en het wordt behorlijk betaald. Deson- visch op tafel verschijnt. Anefo-Breyer-P. Fransch-Spaansche handelsovereenkomst niet verlengd Op deze bijeenkomst werd ook besloten, in hoeverre deze maatregel de buitenland- sche transitohandeu met Span je beïnvloedt, voor zoover de ze over Fransch grondgebied loopt. Een van de belangrijkste gevolgen zal zijn, dat de Fransch-Spaansche handels overeenkomst, die in Septem ber 1945 voor den duur van zes maanden is geteekend en den volgenden maand zou wor den verlengd en uitgebreid, niet ten uitvoer zal worden gebracht. Een woordvoerder van het Fransche ministerie van Bui- lenlandsche Zaken heeft ver klaard, dat „het kabinet het in zijn geheei eens was over de politiek ten opzichte van Spanje". Berichten over een conflict waren in omloop we gens eer. verschil van meening tusschen de communisten, die een onmiddellijke verbreking der betrekkingen eischten, en de twee andere rgeringsnar- tijen, die verkozen een poutiek in overeenstemming met Groot-Brittannië en de Ver- eenigde Staten te voeren. De beslissing van het kabinet de grens te sluiten en het be- roeD op de geallieerden te her nieuwen beteekent een com promis, dat algemeen werd aanvaard. minister van Voedselvoorzie ning en algemeen secretaris van de communistische partij. De heer Lalmand is de twee de communistische persoonlijk heid na d enheer Marteau, mi nister van openbare gezond heid na den heer Marteau, mi- Schrijver een onderhoud heeft, sedert deze door den prins-re gent met een informatie op dracht werd belast. Naar een Ministerie Van Acker? „Le Soir" schrijft dat de lei ders der socialistische partij voeling genomen hebben met de liberalen en de communis ten. Maandagavond heerschte de meening, dat een linksche re geering, onder leiding van mi nister van Acker zou kunnen worden gevormd. Deze mee ning werd nog versterkt, even wel zonder dat officiëele ver klaringen zulks bevestigden. VERLENGING TFPMIJN AANGIFTE OORLOGS SCHADE. Het Min. van Financiën en het Min. van Openbare wer ken en wederopbouw brengen allen, die oorlogsschade aan goederen hebben geleden, nog eens met nadruk in herinne ring, dat zij, om voor een rijks bijdrage in aanmerking te ko men, hun schade uiterlijk voor 1 Maart a.s. bij de bevoegde schade-enquêtecommissie die nen aan te geven, daar de ter mijn voer de indiening van schade-aangiften op genoem den datum definitief gesloten wordt. Samenwerking geweigerd We zijn in Utrecht op be zoek geweest en hebben eens rondgekeken en gevraagd en daarbij wel bemerkt, dat men zich van den dag vaii morgen veel moois en im posants voorstelt. In de grauwe schemer van den sneeuwigen dag stond daar aan de Maliebaan onop vallend het kardinaalshuis. Vandaag wordt boven de deuren van dit huis het bron zen wapenschild geplaatst, dat ontworpen en gesmeed is in de edelsmidsc van Brom. Boven xlen ingang van het palcis zal het worden aan gebracht om aan ieder dui delijk te maken, dat dit de woning is van een prins der Kerk. Zooals we het van Brom gewend zijn is de uitvoering prachtig. Het is het wapen van den Aartsbisschop, maar thans getooid met de teeke nen van het kardinalaat, zijn de staf. kruis en kardinaals hoed- Duidelijk staat het devies te lezen: ..Dominus mild Adjutor", „De Heer is mijn Helper". Nu dit wapen buiten aan het huis gaat prijken wordt als het ware aan de bui tenwereld openlijk bekend gemaakt, welke kracht het was. die er in dit huis woonde, welke wijsheid daat zijn licht spreidde en welke goedheid daar bezielde. Het is nog niet zeker, of het kardinaalshuis als des avonds de fakkeloptocht voorbij trekt, waaraan naar schatting tienduizenden en tienduizenden zullen deelne men, door schijnwerpers be licht zal worden. De benoemingsbrief en d<^ kardinaalsbonnet zullen van daag door Mgr. B. Eras per K.L.M.-vliegtuig naar Utrecht gebracht worden. Bij de kathedraal was men hedenmorgen druk bezig. De troon werd geplaatst en over al waren arbeiders bezig de verlichting en om de versiering van levende bloe men aan te brengen. Buiten aan den ingang van de kerk staan zuilen opgericht die het kruis in top dragen. De jeugd. Op de katholieke scholen onder leiding van nijvere on derwijzeressen en nonnetjes heeft men vlugvingerig en handig gewerkt om uit geel en wit papier de rozetten te maken waarmee de school jeugd zich zal tooien als ze opgesteld staat langs den weg van het kardinaalshuis naar Tivoli om den kardi naal toe te juichen. Het spreekt vanzelf, dat ook de katholieke jeugdor ganisaties hun taak zullen vervullen en dat zij, behalve hun hulp als ordonnance. ook op verschillende plaatsen de eerewacht zal betrekken. Er leeft maar één verlan gen onder alle Utrechtena ren: dat O.L. Heer voor mooi weer zal zorgen en men hoopt dat de tocht van den Kardinaal na de plech tigheid in de oude St. Ca- tharijnekerk een triomfante lijke tocht zal worden door de jeugdige kardinaalsstad. en die gelegenheid zal ge ven aan allen om hun ver eering en sympathie te be tuigen. De katii. volkspartij bood de Partij van den Arbeid samenwerking op punten aan. Gij schuift ons, Katholieken, het isolement in de schoenen; wij kweeken hokjes- en schotjes geest aan; wij zijn niet nationaal genoeg! Ziehier bij voorbaat het ant woord op al die verwijten. Er moet toch meer samenwerking zijn dan vóór den oorlog, niet waar. De partijen mogen el kander maar niet bestrijden ten einde partij winst te boe-" ken. Het algemeen landsbelang moet toch praevaleeren. Het land is in nood! Nu is het toch meer dan ooit noodzakelijk om gezamenlijk de hand aan den ploeg te slaan. Om reeds bij voorbaat het plan te ontwer pen, dat aanstonds met kracht ter hand kan worden genomen, verzekerd als men is van een meerderheid in het Parlement, dat achter dit plan staat. Een gezamenlijk urgentieplan in 's Lands belang De Kath. Volkspartij heeft het aangeboden. Maar de Par tij van den Arbeid heeft die samenwerking geweigerd. De Kath. Volkspartij heeft het hare gedaan, op het gevaar af, dat velen daardoor eeniger- mate in de war gebracht zouden gaan denken, dat het socialisme van de Partij van den Arbeid zijn herkomst van de S.D.A.P. heelemaal zou hebben verloochend en dat de Kath. Volkspartij nu ook wel het lied van de Internationale zou kunnen, zingen en de roo- dc vlag zou kunnen zwaaien. De Kath. Volkspartij be hoefde haar voorstel heusch niet in haar eigen belang te doen. Eerder het te gendeel. Maar nu de P. v. d. A. de samenwerking heeft afge wezen, behoeft de K.V.P., van haar standpunt bekeken, daar over niet rouwig te zijn. Het wordt nu duidelijker waarheen de P. v. d. A. streeft. De fanfares die bij haar op richting schalden, hebben haar in den waan gebracht, dat zij en zij alleen het zal zijn, die het beleid van den Staat zal uitstippelen. „Wij bezitten hel monopolie der Vernieuwing", riep het bestuurslid Schermer- horn uit. De ervaring zal toch leeren, dat de Kath. Volkspar tij niet van vandaag of giste ren is. Haar voorstel heeft men gemeend en bagatelle te behandelen. Dat is eerder ge schied in den roes van de feestelijk gestemde oprich tingssfeer dan in die van de realiteit, die de Katholieken het zijn er maar enkelen die tot de P. v. d. A. zijn toe getreden het eerst zullen ervaren, maar welke ook oor zaak zal zijn, dat anderen groe pen de noodige spanningen zullen veroorzaken. De Kath. Volkspartij ver toont toch meer stijl. En haast hadden wij spijt, dat zij geen Staatspartij meer heet. Want zij heeft ook in het verleden zeer wel begrepen wat in het belang van den Staat is gebo den. En dat behoort steeds de eerste overweging te zijn van de politieke partij. DRIEMAAL PER DAG BRUSSEL-AMSTERDAM V.V. De snelle luchtverbindingen tusschen België en Nederland zullen van het begin van de volgende week af opnieuw in- esteld worden. Van Maandag Maart af zal de Sabena in samenwerking met de K.L.M. dagelijks in iedere richting drie vluchten tusschen Brussel en Amsterdam maken. De afstand zal in 45 minuten worden af gelegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1