u uw ir iku Van Acker in audiëntie ontvangen De Paus spreekt tot het corps diplomatique H Het H. College dankt den Paus Belgische persstemmen over Provinciale verkiezingen. Koningin schenkt vlag en devies aan Amsterdam WITLOX - zestig Van Kletfens permanent vertegen woordiger bij Veiligheidsraad Dinsdag 26 Februari 1946 Hoofdred: Rector H. Sondaal, Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburs Bureaux: Papengracht 32. Tel Red. 20015, Adm. 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post 4.20. No. 208 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Er zijn vele wegen, waarlangs hoop en geluk iemands leven kunnen binnen treden De Paus heeft gisteravond de leden van het corps diplomati que ontvangen, die hem hun dank kwamen betuigen voor het tot het kardinalaat verhef- s fen van een zoo groot aantal bisschoppen van zooveel ver schillende volkeren. Zoowel de oude als de nieu we kardinalen, rond den pau selijken troon gezeten, woon den de audiëntie bij. In zijn kwaliteit van deken van het Heilig College nam Mgr. Carneiro Pacheco het woord en bracht aan Pius XII de erkentelijkheid van de Ka tholieke volken over. „Zelfs zij, die niet hetzelfde geloof deelen." aldus verklaarde hij, „zullen in deze creëring van kardinalen, die uit de verst verwijderde landen stammen, een verheven vingerwijzing naar de universeele gedachte zien, welke tevens een over tuigende oproep beteekent tot eenheid van alle volken, in op rechte internationale samen werking onder leiding van den H. Geest." De Paus, die daarna een toe spraak hield, verklaarde, naar aanleiding van een door den deken van het corps diplomati que gemaakte toespeling op zijn handelwijze tijdens den oorlog, o.m. het volgende: „Nooit hebben wij een woord willen zeggen, dat onwaar was, noch onzen plicht, om laak bare dingen te zeggen, die hoe wel de feiten hen gerechtvaar digd zouden hebben, meer. kwaad dan goed gedaan zou den hebben. Wij waren er steeds op uit het voor de arme menschheid zoo noodlottige conflict te stuiten. Wat we bij alle uitingen van onze gedach ten en onzen wil voor oogen haden was ,de volkeren uit den cultus van het geweld terug te brengen tot den eerbied voor het recht, en den vrede tus- schen alle te bevorderen. Een rechtvaardigen vrede, een vre de, die in staat is allen tenmin ste een dragelijk leven te ga randeeren". Kardinaal Spellman Staats secretaris? Volgens het Londensche blad „Star", zou kardinaal Spell man, de Aartsbisschop van New York, binnenkort tot Staatssecretaris van het Vati- scbou,.bii.nacht k. w. f. m. Doorman, caan benoemd worden en wel- i dig tijdeus den slag in de Java-zee op dra zijn eerste reis als Pause- I roemvolle wijze met zijn viaggeschip lijk diplomaat ondernemen. I „De Ruyter" ten onder ging. Anefo-P. KATHOLIEKE VOLWS- PARTIJ. Met bureau van de Katholie ke Volkspartij deelt ons mede, dat de verkiezingsraad der par tij, welke 22 en 23 Februari j.l. te Utrecht bijeen kwam, Prof. Dr. C. P. M. Romme alsnog be reid heeft gevonden, een can- didatuur voor de verkiezing tot lid van de Tweede Kamer te aanvaarden. DE PRINS-REGENT heeft gisterenmorgen den Belgischen Eersten Minister, van Acker, in audiëntie ontvangen. De Belgische Min. van Buitenlandsche Zaken, Spaak, heeft een langdurig onderhoud gehad met den Sovjet-ambassadeur te Brussel. „De Gazet" is van meening, dat het re- geeringsbeleid aan de C.V.P. dient te worden toever trouwd. „De Christelijke Volkspartij" zoo schrijft het blad, „be wust van haar verantwoor delijkheid, zal niets onbe proefd laten om aan het land een bestuur te schen ken dat beantwoord aan zijn verlangen, geregeerd te wor den in een atmosfeer van rust en orde. Deze kan er slechts komen, indien aan het koningsvraagstuk een werkelijk eerlijke en demo cratische oplossing wordt ge schonken, te weten door een volksraadpleging in volle klaarheid". De „Nation Beige" geeft o.m. het volgende com mentaar op den uitslag der provinciale verkiezingen: „Indien men van beide zij den onverzettelijk op zijn standpunt blijft staan, is er geen vergelijk mogelijk en dan zitten wij weldra in vol len warboel. Het spreekt vanzelf, dat slechts een be trekkelijk belang kan wor den gehecht aan de verkla ringen, hoe categorisch ze ook schijnen, die tot nu toe in de beide kampen 'werden afgelegd. De politieke diplo matie beschikt over meer Bij de herdenking van de slag in de llr. Ms. kruiser ..De Ruyter", het vla? tijdens een geschntsoefening. kort voor lapan. .lava-zee. Hen opname aan boord van geschip van Schout-bij-nacht Doorman, het uitbreken van den oorlog met Anefo-P. I mogelijkheden dan gewone mensehen wel denken. In het algemeen wordt er met succes de kunst der conces sies toegepast, die de eigen liefde niet krenkt en rege lingen mogelijk maakt. „Le Peuple" (socialistisch) toont zich zeer tevreden over de behaalde meerderheid die de B.S.P. verkregen heeft met behulp van de commu nisten, Het blad wenscht de meerderheid van het land absoluut als socialistisch. Evenals Engeland wordt het land verdeeld in twee groe nen, eenerzij ds de conserva tieven, geconcentreerd in de C.V.P. anderzijds de arbei ders in de B.S.P. Het blad doet echter uitkomen, dat de eerste uit tegenstrijdige elementen bestaat, die kunst matig bijeengehouden wor den, door confessioneele ban den en clericale discipline. Bovendien geeft het Belgi sche kiesstelsel niet zuiver de verhoudingen weer tus schen meerderheid en min derheid. Socialisten, commu nisten en liberalen hebben een belangrijke rol te ver richten ten einde da volks wil te verwezenlijken. „Le Drapeau Rouge" (communistisch) verheugt zich over de toename van het aantal communistische zetels. „De communisten schrijft het blad, zijn bereid de verantwoordelijkheid te aanvaarden en hun organi satorisch talent ter beschik king van de provinciale in stellingen te stellen. Het blad voegt er aan toe: „De verkiezingen van 17 en 24 Februari hébben uitgewezen, dat de C.V.P. haar sterke aanwinst te danken heeft aan de stemmen van Rexis- ten en verraders. De demo craten zullen de dringende noodzakelijkheid begrijpen zich tegen dit gevaar te ver eenigen en de grondvesten te leggen voor een blijvende verstandhouding RESERVE-SENATOR GEARRESTEERD. De heer A. Eloy, die in een verduisterings zaak gewikkeld is. werd in verzekerde bewa ring gesteld. Hij was bij de laatste verkiezingen tot com munistisch reserve-senator ge kozen. Tijdens de gisterenmiddag gehouden herdenking van de Februaristaking 1941 op het Waterlooplein in tegenwoordig heid van H. M. de Koningin, heeft de wnd. burgemeester van Amsterdam, de heer F. de Boer, o.m. gezegd: „Ik ben door de Koningin gemachtigd mede te deelen, dat H. M. besloten heeft aan het wapen van de stad Amsterdam een devies toe te voegen, luidende: „Heldhaftig, vastberaden, barmhartig". Dit devies zal in een Koninklijk be sluit worden vastgelegd. De Ko- .ningin is voornemens aan de stad een vlag ten geschenke te geven, waarin het wapen met het nieuwe devies zullen zijn opgenomen. Mgr. J. H. J. M. Witlox, hoofdredacteur van „De Maas bode" viert vandaag zijn zes tigsten verjaardag. De stelregel van dezen hoofd redacteur, zooals wij het giste ren in „De Maasbode" konden lezen, is steeds geweest: „Voor priesters en kloosterlingen geen huldigingsartikelen bij verjaar dagen". Maar een hoofdredacteur heeft ook niet ailes te vertellen want gisteren heeft „De Maas bode" zeer terecht zijn hoofd redacteur een pluim op den hoed gestoken en hem dank ge zegd voor zijn leiding van 'ze ventien jaar. Ook hier blijkt, dat het ken nen der historie van het verle den een voorname factor is om leiding te geven bij de vor ming van het heden. De beginselen, die hij vroeger als leeraar in zijn lessen naar voren heeft gebracht, heeft hij in al deze jaren voor veel uitge breider kring in praktijk omge zet, en het is deze staatkundige en historische kennis die hem nog altijd gezag en autoriteit verleenen wanneer hij over de problemen van den dag zijn oordeel geeft. Van zijn hand verschenen „Varia historica" en hij is voor-, al bekend om zijn in 1919 ver schenen proefschrift „De Ka tholieke staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling ge schetst". Acht jaar later kwam daarvan het tweede •deel. Tijdens den oorlog, die hem rust bracht als hoofdredacteur kreeg hij de kans om met een biographie van Dr. Schaepman zijn werk te voltooien. De redactie van „De Burcht" wenscht dezen priester-journa list die de traditie van vele an deren voortzet, nog vruchtbare jaren toe. Vau Mook onder handelt niet. DE ONDERHANDELINGEN te Batavia zijn begonnen (en vlotten niet al te best), zoo kan men in de bla den lezen. Is daarmede de situatie juist uitgedrukt? Bij onderhandelingen denkt men aan loven en bieden, ge ven en nemen. Daarvan is hier geen sprake. De heer van Mook Heeft zeer duidelijke en zeer positieve voorstellen mee naar Indië ge nomen. Van deze voorstellen kan niet worden gezegd dat zij de basis zijn voor onderhande lingen. Immers dë Indonesiërs hebben deze voorstellen aan te nemen of te verwerpen. Onze Regeering is zéér ver- gegaan. Volgens velen te ver. Geen duimbreed verder ech ter zal zij gaan. Het drama nadert zijn hoog tepunt. Van Mook heeft door de aanbieding der voorstellen zijn taak vervuld. De Indonesische leiders draaien er nu nog wat om heen. Maar hen zal niet veel tijd worden gelaten om te draaien. Zij aarzelen nog. En toch weten zij heel goed, zij èn Ne derland en nog anderen in dé wereld, dat indien zij niet aan vaarden wat hen is geboden de teerling is geworpen. MERKWAARDIG. Het Indonesische, nationalis tische blad „Merdeka" („Vrij heid") schreef gisteren in een hoofdartikel over de ongere geldheden in Britsch-Indië: Het Britsch-Indische volk begint te begrijpen, dat een po litiek, waarbij niet met ge weld wordt opgetreden, niet kan brengen, wat het verlangt. De muiterij, die in Bombay en Calcutta is begonnen, zal spoe dig op geheel Britsch-Indië overslaan. De heer Gandhi en Pandit Nehroe behooren deze kans zooveel mogelijk te be nutten. Het geheele Indonesische volk sympathiseert met de Britsch-Indiërs. Onze revolu tie, die spoedig gevolgd is door deze ongeregeldheden, zal zich spoedig verspreiden over Egypte. Birma. Malakka en an dere landen.Niet met bespre kingen kunnen wij den last van den blanke van ons af werpen, maar alleen met vech ten, zooals wij, Indonesiërs, reeds bewezen hebben". Op het Bureau van „De Burcht" ligt de passagierslijst ter inzage van het m.s. „Al cantara". Het lidmaatschap van den permanenten te New York zetelen den Veiligheidsraad der Ver. Naties vereisoht, dat Nederland daarin, evenals de andere staten-leden, permanent vertegen woordigd is. De regeering heeft be sloten, dat Mr. E. N; van Kleffens Nederland in den Raad zal vertegenwoordi- ter van Buitenla: dsche Za- fen. Aangezien de Minis- en als regel te 's-Graven-, hage aanwezig moet zijn, heeft H. M. de Koningin goedgevonden, dat Mr. E. N. van Kleffens aftreedt als hoofd van het Departe ment van Buitenlandsche Zaken, en in deze hoeda nigheid worat opgevolgd door Mr. J. H. van Royen, tot dusverre minister ^onder portefeuille, terwijl de heer van Kleffens deel blijft uitmaken van het kabinet als minister zon der;, portefeuille. Politieke beteekènis heeft deze eerstdaags intredende wijziging niet. Mr. v. KLEFFEMS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1