H L rmr\ H E Is er een toekomst in Frankrijk voor onze boeren en tuinders Walcheren is gered Wapenrust in Bombay Niet in liet verstand Carnaval zonder, maskers... gaat niet Uitslagen- De holle leuze der eenheid 83 Zetels voor de C. V. P. 84 voor de linkerzijde Vesting Bombay Min. Vos in Amerika Maandag 25 Februari 1946 Hoofdred: Rector H. Sondaal, Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel, Red. 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 per week, 1.10 per maand. 3.20 per kwartaal. Franco Der post 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 207 maar in de liefde ligl de wijsheid Onlangs hebben twee landbouwingenieurs in opdracht van den Min, van Landbouw, ViSscherij en Voedselvoorziening, een reis door Frankrijk gemaakt, ten inde de mogelijkheden van vesti ging voor Nederlandsche boeren en tuindei te peilen. De resultaten van dit onder zoek, welke werden vastgelegd in een aan de regeering uitge bracht rapport, komen in het kort op het volgende neer: Er is in Frankrijk piaats voor onze boeren en tuinders. De landbouw is er op het oogen- blik wel rendeerend. Momen teel wonen er ca. 400 Neder landsche landbouwers, die zich daar in den loop van de laat ste 20 jaar voor den oorlog ge vestigd hebben. De resultaten, welke door deze boeren wer den behaald, zijn over het al gemeen bevredigend te noe men. Grondige kennis van taal en landbouwmethoden in Frankrijk voorkomt mis lukking. In principe biedt Frankrijk als immigratieland dan ook groote mogelijkheden. Niette min komen dee beide enquê teurs tot de conclusie, dat ves tiging op een land- of tuin bouwbedrijf thans nog dient te worden afgeraden. Zij voeren hiervoor de volgende argumen ten aan: 1. Krachtens de thans gel dende deviezenvoorschriften is het medenemen van Neder- landsch kapitaal uitgesloten. 2. Er zijn op het oogenblik met de inrichting van een be- In den Sittardschen ge meenteraad is door den burgemeester te kennen gegeven dat hij op grond van veiligheidsoverwegin gen het dragen van mas kers tijdens den carnavals vieringen zou verbieden en dat alleen zou toestaan tijdens den carnavalsop tocht. De carnavalsvereeniging ,.de Marotte" en de afge vaardigden van verschil lende vereenigingen te Sit- tard hebben daartegen als protest besloten om de voornaamste feestelijkhe den van de carnavalsvie ring in 1946 te laten ver vallen, omdat zij van oor deel zijn dat een Sittard- sche carnaval zonder mas kerade niet mogelijk is. Tengevolge hiervan wor den vervallen verklaard: de carnavalsoptocht en de verschillende officieele- en niet-officieele carnavals bals. drijf enorme bedragen ge moeid. 3. In verband met het groo te arbeidstekort in Frankrijk is het noodzakelijk, dat de emi granten hun bedrijven zoo sterk mogelijk mechaniseeren. Het is thans echter niet mo gelijk moderne machines en werktuigen te krijgen. 4. Vestiging in Frankrijk eischt grondige voorbereiding. Onbekendheid met de taal en met den Franschen landbouw zijn in het verleden oorzaak geweest van groote teleurstel lingen en mislukkingen. Op grond van bovenstaande wordt van officieele zijde aan geraden t.a.v. de vestiging van Nederlandsche landbouwers en tuinders in Frankrijk voorloo- pig de noodige voorzichtigheid m acht te nemen. Wel treft de regeering voor bereidingen om in overleg met de Fransche regeering tot een regeling te komen inzake de plaatsing in Frankrijk van Nederlandsohe boeren en tuin ders, die er een leertijd wen- schen door te maken. ONDERSCHEIDING VOOR VOOR NEDERLANDSCH JOURNALIST. Bij besluit van den Belgi schen regent is de heer Theo Bogaerts, voorzitter van den bmtenlandschen persbond van België en correspondent van „De Maasbode", bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde". MGR. MICARA TREEDT AF ALS NUNTIUS IN BELGIë EN LUXEMBURG. Kardinaal Clemente, Mgr. Micara, sedert 30 Maart 1923 als Pauselijk Nuntius geaccredi teerd bij de hoven van België en Luxemburg, die eveneens tot de nieuw gecreëerde kardina len behoort, zal. naar vernomen wordt, niet meer naar zijn post terugkeeren, doch een functie aanvaarden aan de Pauselijke Academie te Rome. Mgr. Micara was voor hij naar Brussel ging, gedurende eenigen tijd Internuntius te 's Gravenhage. van Zondag 24 Februari AFDEELING II lste klasse. Blauw Wit—V.U.C. 6—1 Stormvogels—Feyenoord 01 AFDEELING I 2e klase B. R.C.H.—Quick (H.) 2—0 SpartaanH.B.C. 32 ZeeburgiaT.O.G. 0—0 AFDEELING IV le klasse. De BaronieN.A.C. 23 „NEUTRAAL" EN „NATIO NAAL", aldus Dr. Poels in zijn rede waarvan de Burcht vo rige week een beschouwende samenvatting gaf zijn dik wijls holle leuzen en de doc tor waarschuwde tegen de z.g.n. verneutraliseering van het openbare leven. Wie neutraal wil zijn kan dit niet doen onder het motto, dat hij lijdt aan gebrek aan beginsel, dat hij eigenlijk be reid is met alle winden mee te waaien. Dies zoekt hij naar een vlag om de lading te dek ken. Hij meent dit positief te doen, door het eenheidspaard van stal te halen en lustig te laten paradeeren. De eenheid overgiet hij ver volgens met een nationaal sausje en hij staat gereed om een ieder, die anders denkt en spreekt en handelt dan hij, uit te maken voor sectarist, voor iemand die verdeeldheid zaait, die de eenheid van het volk aantast, die on-nationaal han delt. Wij zijn op weinige dagen na tien maanden van de eenheids- tyrannie bevrijd. Nog zijn wij niet van onze verbazing beko- De verkiezingen in België Aan de hand van de niet-officieele verkiezingsresultaten kan worden berekend, dat van de 44 „provinciale" senaatszetels 21 ten deel zullen vallen aan de Christelijke Volkspartij en 23 aan de linkerzijde, indien alle lmhsche partijen in alle provinciën een cartel vormen. Door coöperatie zullen dan worden aange wezen 11 senatoren vat. de C. V. P. en 11 van de linksche par tijen. De C. V. P. heeft dan in totaal 83 zetels in den senaat te gen de linksche partijen 84. Walcheren is gered, het giertij van gisteren heeft tevergeefs storm geloopen tegen de herstelde dijken. Tevergeefs ook joeg de storm het water op. Het resultaat van den noesten arbeid der Walchenaren bleek sterker dan de krachten der elementen. Gelukkige dagen voor het verdronken eiland Het verdronken eiland beleeft op het oogenblik gelukkige da gen. Alle gaten, die het geal lieerde oorlogsapparaat in de dijken moest gooien om den weg naar Antwerpen vrij te maken, zijn thans weer gedicht. De vroegere tuin van Zeeland heeft een zwaren tol moeten betalen. Maar nu is de hoop herleefd. Het westelijk deel van Wfclcheren is grootendeels droog gevallen en ook ten oos ten van het kanaal daalt het water met den dag. Al heeft in de laatste dagen de angstige vraag de Walchenaren Dezig gehouden: Zouden bij den zwa ren storm de dijken het hou- Een model van de nieuwe Electrische Locomotieven, die de Neder landsche Spoorwegen in Zwitserland hebben besteld. den? Het prachtige resultaat is voor een goed deel te danken aan den noesten arbeid der werklieden, die onvermoeid dag en nacht hun beste krachten hebben gegeven met de mate- rieele hulp onzer geallieerde vrienden. Zij hebben bergen werk verzet en heel Nederland zal hun blijvend dankbaar zijn. De storm van den oorlog noch de krachten der elementen ver mochten iets tegen de Neder landsche waterbouwkundigen. Walcheren is van de zee afge sloten en bereidt zich voor om dit blijde feit op luisterrijke wijze te vieren. Volgens een Britsch leger communiqué van 24 Februari is het in de haven van Bombay nu rustig. De bemanningen zijn naar hun schepen teruggekeerd In de stad Bombay hebben nu en dan incidenten plaats. Twee officieren en een lid van de Kon. Britsch-Indische Marine zijn gedood. Er zijn in totaal vierendertig gewonden. De Britsche troepen patrouil leeren in die industriewijk in ge blindeerde auto's met mitrail leuses, terwijl ook tanks wor den gebruikt, Er hebben meer dan duizend arrestaties plaats gehad. Britsche en Voor-Indi sche troepen zijn thans in de geheele stad gelegerd. Negentien van de zestig-fa brieken hadden gisteren het werk hervat, maar slechts vier hadden voldoende personeel. De vakvereeniging van de Con grespartij heefteden stakenden fabrieksarbeiders geadviseerd het werk weer op te nemen. Door Mahatma Ghandi wordt dit alles veroordeeld, aange zien hij het in strijd acht met het beginsel der geweldlooze actie. Ook de voorzitter van de Mohammedaansche Liga, Jin- nah, heeft een beroep gedaan op de bevolking om de moei lijkheden niet grooter te ma ken. De opstandelingen zouden thans een gebied van 10 vierk. kilometer in handen hebben. Bij de onlusten te Bombay zijn 120 personen om het leven gekomen, terwijl 130 personen werden gewond. In Calcutta staken nog vijf honderd manschappen van de vloot. De voorzitter van re Mo hammedaansche Liga, Moham med Ali Jinnah, heeft geadvi seerd de staking op te heffen. VECHTPARTIJ TUSSCHEN NEDERLANDSCHE SOLDATEN EN FRANSCHE BURGERS. In een café te Boulogne sur Seine heeft een hevige vecht partij plaats gehad tusschen aldaar ingekwartierde Neder landsche soldaten en Fransche burgers. Een Nederlandsch sol daat loste verscheidene schoten zonder iemand te treffen, maar werd even later in den rug ge stoken en in zeer zorgwekken- den toestand naar het Ambro- sius-ziekenhuis vervoerd. Zes soldaten zijn gewond tengevol ge van slagen met flesschen. j men over het feit dat direct 1 na onze bevrijding weer van die eenheidsprofeten zijn op gestaan, die want daar wringt de schoen het optre den der levensbeschouwingen en dan speciaal van de Ka tholieke in den politiek, in de radio, in de vakbewegng, trachtten te doodverven ais een vóór oorlogschen, als een anti nationale tendenz, welke, na tuurlijk, de nationale eenheid van land en volk heet aan te tasten en volstrekt onvereenig- baar is met de leuze der ver nieuwing, het hoedje waaron der men ons heeft trachten te vangen. Hoe is het mogelijk vragen wii ons af dat men weer terug wil met andere middelen naar de karakterlooze eenheid, welke nooit anders dan een ge forceerde en bovenal nimmer meer dan een schijn-eenheid kan zijn. Waarom ziet men niet in, dat de eenheid van een volk, maar dan de echte eenheid, is opgebouwd uit verscheiden heid. Want óf de eenheid is er, maar dan is zij vrijwillig tot stand gekomen, onder volle dige erkenning ook van het eieen recht der ernstige le vens- en wereldbeschouwing, óf zij is er niet. In het laatste geval onderneme men geen pogingen om ze onder ver dachtmakingen van alles en allen, die het vertikken om het eenheidsschuitje te bezeilen, toch te bereiken. Want dat loopt uit op nazi-dwang en dat willen de voorstanders van de schijn-eenheid in Ne derland toch ook niet. Zie vervolg pag. 3 Min. Vos en een gezelschap deskundigen is in Amerika aan gekomen. Men verwacht dat het gezelschap 2 weken in de Ver. Staten zal vertoeven. De „New York Times" brengt naar aanleiding van dit bezoek van Min. Vos in herinnering, dat Nederland reeds een lee ning van 100 millioen dollar heeft ontvangen van de Export en Import Bank en 100 millioen in Wallstreet. Volgens het blad zou Neder land nieuwe credielen wenschen en is men in officieele kringen van meening, dat belangrijke leeningen van de particuliere banken verkregen zullen kun nen worden. BENOEMINGEN IN HET BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Pastoor te Rotterdam (H. An- tonius Abt) den Weleerw. Heer P. L. Bangert; tot Pastoor te Loosduinen den Weleerw. Heer P. J. de Roos; tot Pas toor te Voorschoten den Wel eerw. Heer J. Th. van Bem- melen; tot Pastoor te Scher mer den Weleerw. Heer A. A. M. C. Rietveld, die Rector was te Dordrecht (St. Jacobs-Stich- ting). Vervolgens tot Pastoor te Honselersdijk den Weleerw. Heer A. J. M. van der Burg; tot Pastoor te Maassluis den Weleerw. Heer H. W. Haselaar, die Kapelaan was te Schiedam (H. Liduina). Ten slottte tot Rector te Dordrecht (St. Jacobs-Stich- ting) den Weleerw. Heer S. Stroek, die Kapelaan was te Amsterdam (H. Willibrordus buiten de Veste).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1