Belangrijke duels in het Westen Schilders gevraagd Schildersbedrijf H. P. JANSEN Huisnaaister RADIO LASTIGE OPGAVE VOOR U.V.S. Het schandaal der Unilever-directie Terwijl anderen van honger ontkwamen, zwelgden de „heeren" in overvloed Moeten de arbeiders in dc ondernemingswinst deelen? PRIJSJASSEN RJZER BOELHUIS R. K. Boerenknecht MEST Bloemisterijvergunningen Creole Materialen- en Boedelveiling ADVERTEERT IN DIT BLAD aanksmend Bakkershediende R.K. Boerenarbeider EMGELSCH „EEN KONINKRIJK VOOR EEN D0CH1ER" IN het voetbalprogramma van morgen staan de beide kop- Ioopers van de Westelijke afdeelingen in het middelpunt der belangstelling, daar zij op hun beurt voor de vuurproef wor den gesteld. De kampioenspretendenten in de andere afdee lingen hebben het oogenschijnlijk niet zoo moeilijk, zoodat daar de rangschikking niet veel verandering zal ondergaan. AFDEELILNG I. Ajax wacht, na de inspan nende wedstrijd van Zondag j.l. tegen A.D.O., wederom een zware ontmoeting nu H.D.V.S. in Schiedam de rol van gast heer gaat vervullen. Het zal de Hoofdstedelingen niet gemak kelijk vallen, hier zonder kleer scheuren vandaan te komen. De Volewijckers loeren op een, struikelen van Ajax en de Mosveldbewoners zullen zich dan ook niet van de wijs laten brengen door Edo. A.D.O. en R.F.C. kunnen bei den thuis winnen van Emma en schen Haarlem en Sparta. Wij houden het hier op de club van Kick Smit en Roozen. Blauw-Wi.t wint wel van V. U.C. en of de Stormvogels stand kunnen houden tegen Feyenoord valt te betwijfelen. De beide hekkesluiters D.W.S. en Neptunus zullen tenslotte wel het loodje moeten leggen tegen D.F.C. en D.H.C. In de derde klasse A bestaat de mogelijkheid dat Wassenaar alleen aan de kop komt, mits van Lugdunum gewonnen wordt, daar Blauw-Zwart het o.i. moeilijker zal hebben te- V.S.V. terwijl ook Xerxes zijn gen Roodenburg in den Leid- doelpuntenhonger kan stillen aan 't Gooi. In de tweede klasse B gaat U.V.S. zijn geluk beproeven bij Watergraafsmeer. Deze club haalde Zondag j.l. het stoute stukje uit R.C.H. op eigen bo dem te verslaan ,dus zal het voor U.V.S. met 2 invallers ze ker niet gemakkelijk zijn het volle pond binnen te halen, wat toch noodig is om een woordje te blijven meespreken. AFDEELING II. In deze afdeeling gaat de groote strijd in Haarlem, tus- 7,11.1) 7, A AM JUBILEUM. 1 De bekende linksbuiten van [het eerste elftal van de Amster- Jdamsche voetbalvereeniging j.,Blauw-Wit", Bergman zal Zon dag a.s. in den wedstrijd Blauw-WitV.U.C. voor den f!50en maal opgesteld zijn in het jiste elftal van deze vereeniging ïn den competitiewedstrijd. (Voorwaar een zeldzaam jubi leum. HET ZWALUWENELFTAL Het Zwaluwenelftal, dat op Woensdag 27 Februari op het Sparta-terrein te Rotterdam te gen het Bondselftal zal spelen, is als volgt samengesteld: Doel: Saris (B.V.V.)achter: Potharst (Ajax.) en Choufoer (Quick, den Haag); midden: Hoevers (Velox), Hal (Elink- wijk) en Stijger (BlauwTWit); voor: v. d. Engel (D.H C.), v. d. Vegt (H.B.S.), Roozen (Haar lem), Rijvers en Bouwmeester (beiden N.A.C.). In dit elftal zijn in overleg met de Keuzecommissie van den K.N.V.B. de reserves Potharst en Roozen van het Bondselftal opgenomen. Men vond het be ter deze spelers nog eens in het Zwaluwen-elftal aan het werk te zien. leidend peleton door een over winning op Hillinen en ook L. F.C. kan zich wat hoogerop werken door Alphen beide pun ten afhandig te maken. In Noordwijk vindt de return wedstrijd plaats S.J.C. tegen de Bavo. In Noordwijkerhout won V.V.S.B. destijds met flinke cijfers, doch zooals de zaken nu staan gelooven we aan een re vanche van de St. Jeroenclub. In de 4e klasse maken de lei ders de lastige reis naar Alphia, waar misschien het eerste ver- liespuntje moet worden achter gelaten. V.V.L.V. zal hard moeten aanpakken om de volle buit niet naar Roelofarendsveen te laten gaan. Teylingen zal wel raad we ten met Z.L.C. terwijl Docos ee£ lastige klip te omzeilen krijgt in den vorm van het be zoekende Bodegraven. In de 4e klasse A zal R.K.A. V.V. den strijd moeten aanbin den tegen K.R.V.C. De Leid- schendammers zullen terdege rekening moeten houden met de Rijswijkers, daar deze de laatste wedstrijden geducht van schen Hout. A.S.C. blijft in het I zich doen spréken. nen waren afkomstig van den administratieven leider van het R'damsche verkoopkantoor C. v. V. De heeren vormen een bonnenpot. Hoe de zaak aan het rollen kwam. In den nacht van 5 op 6 Fe bruari hielden eenige agenten van politie in het Westen van Rotterdam een man aan. die een pakje met 15 K.G. margari ne bij zich had. Deze man. de 46-jarige kapper C, v. D., be weerde de margarine te hebben gekocht van H.C.V., een 39-jari- gen vertegenwoordiger van de Unilever Verkoopcentrale te Schiedam. Deze vertegenwoor diger werd den volgenden dag aangehouden en bij zijn ver hoor bekende hij, dat hij reeds duizenden pakjes margarine had verkocht voor den 44-jari- gen afdeelingschef J. B. M., die met de administratie der bon nen was belast. V. had er zoo dik aan verdiend, dat bij huis zoeking in zijn woning o.a. een electrischë vleeschsnijmachine, een accordeon, een schrijfma chine, schilderijen, een foto toestel en textiel werd gevon den. Onder de steenkool was een motorrijwiel verborgen. Een bedrag van 4000 gulden werd in beslag genomen. De afdeelingschef, die aan den tand werd gevoeld, ver klaarde, dat hem reeds in het begin van den oorlog door den procuratiehouder. J. B„ uit Hil- legersberg een aantal bonnen, wellicht eenige millioenen, ter hand waren gesteld. Deze bon De bal was aan het rollen. Het begint met den magazijn knecht en het eindigt met de directie. De procuratiehouder, wcarbij wij nu zijn aangeland, verklaarde in opdracht van den directeur der Haagsche Ver koop Centrale, den heer A. v. d. P.. te hebben gehandeld. Uit een bonnenpot men moet niet vergeten dat het hier over millioenen bonnen gaat werd geleefd en verteerd. Er werd mee gehandeld en geruild. En anderen mochten dan omkomen van gebrek, wat deerde dat de ze onderwereld. Op 10 Febr., terwijl de familie voor zijn verjaardag gezellig bijeen zat, is de directeur v. d. P. gearres teerd. Drie adj-directeuren werden eveneens aangehouden. Een gearresteerde magazijn meester verklaarde dat alleen de directeur reeds tientallen tonnen margarine en vet en eenige duizenden flesschen sla olie had ontvangen. In totaal zijn thans voorloo- pig 24 arrestaties verricht. Tegenover deze misdaden aan net eigen volk bedreven, eischt de gerechtigheid de strengste straffen. IN HET BOEKWERKJE „Verbreiding van den Privaat eigendom" geschreven door hoogleeraren onze aandacht en den Brink vragen deze beide de Professoren Romme en van speciaal die der arbeiders voor het probleem der winstdeeling in de bedrijven en de daarmede samenhangende vraagstuk ken. Het is het warme hart, dat Katholieke Hoogleeraren den arbeider toedragen, dat hen tot de bestudeering van het ar- beiderswelvaartsprobleem met de daarop volgende publicatie bracht. Deze professoren zijn tot de conclusie gekomen dat een po sitie-verbetering der arbeiders klasse wel in het bijzonder via het participatie-stelsel te be reiken zou zijn. Weliswaar ontbreekt het recht van den arbeider om in de" ondernemingswinst te deelen, doch indien zij voor zich een klein vermogen zou den kunnen vergaren, zou dat aan de betrokkenen het idee geven een groote persoonlijke vrijheid te bezitten. In tegenstelling tot het be toog van de Professoren Rom me en v. d. Brink meenen wij toch in de practijk te hebben moeten constateeren, dat de arbeiders zelf voor een winst deeling in de onderneming niets voelen. Men heeft liever een vast loon, waarbij men weet waarop men wekelijks rekenen kan. Indien men jot het partici patie-stelsel zou overgaan, zouden we de arbeiders bij de kapitalistische bevolkingsgroep gaan indeelen en dit is onge- wenscht. Er kleven aan het bespro ken systeem nog meer onge rechtigheden en nog wel van ernstiger aard, dan de hier boven beschrevene. Wanneer de overheid een kunstmatige interventie zou toepassen in de bedrijfsleiding zouden we onmiddellijk het verschijnsel kunnen zien op treden, dat de kapitaalver schaffers hun investeeringen bij de ondernemingen v/el eens geheel of althans gedeeltelijk zouden gaan opeischen. Dan zou er een geldtekort ontstaan met als gevolg productie-da ling. Het geringere aanbod van goederen door de ondernemers heeft uiteindelijk prijsstijging tengevolge, zoodat de arbei ders dan weer hun extra ver diensten teloor zien gaan. De kapitaalsvlucht uit de onderneming zou eenigszins kunnen worden voorkomen door kapitaalsexport naar het buitenland te verbieden. Indien Nederland het eeni ge land zou zijn. dat het par- cipatiestelsel toch ging toepas sen, dan is het niet ondenkbaar dat de economische positie van ons land er aanmerkelijk op achteruit zou gaan. Genoemde Professoren stel len zich voor eerst een be paald gedeelte van de onder nemingswinst in de onderne ming uit te deelen, daarna de rest in een soort „pool" van den bedrijfstak samen te bren gen, waaruit dan de arbeiders van alle ondernemingen, die tot dien bedrijfstak behooren, hun portie krijgen. Bij een vluchtige beschou wing lijkt het idee zeker niet onaardig. Doch wat te doen, indien er in de baisse-periode (de slechte periode) géén winst te verdeelen valt? Hoe kunnen de arbeiders dit opvangen? Welk een onzekerheid voor den individue-elen arbeider en zijn gezin, als zij niet meer weten waar ze aan toe zijn, wanneer hun inkomen, dat vol komen afhankelijk is van goe de en slechte tijden, op en neer gesleurd wordt. Sociaal-economisch gezien zal er ook een groot nadeel be staan, wanneer er dan in den eenen bedrijfstak veel meer wordt verdiend dan in den an deren en het verschijnsel van een sterke verschuiving van ongeschoolde arbeiders van de eene bedrijfstak naar de andere zal zich ook ongetwijfeld nog sterker voordoen. Lage pools zullen een slechte stemming tusschen directie en arbeiders in den hand werken. Laten wij ons tevens even indenken welk een leger van accountants èn ambtenaren er noodig zou zijn, om controle op de onderneming uit te oefe nen. Dus nog meer ambtenaren en we hebben er al niet wei nig!! De winst, die er te verdee len zou zijn, zou al zeer be hoorlijk moeten zijn, wil niet de heele portie door het inge wikkelde ambtenaren-appa raat, voor de uitvoering hier van noodzakelijk, opgeslokt worden. Ons dunkt dat vele arbeiders hier liever een behoorlijk en vast loon verzekerd zien. dan een zwevende belooning, waar bij men niet weet waar men aan toe is. Zoowel arbeider, als onder nemer als geldgever zouden met de doorvoering van het winstdeelingsstelsel niet ge baat zijn. Frohwein. ZONDAGAVOND Aanvang T uur Calé Zoetemelk 4686 Rïjgwetering HOOIBERG te koop aangeb. Drieroe- dig. Jac. Uittenboogaard, Haagsche Straatweg 11, iOegstgeest Tel. 22737 i ,Tramh. Lage Morsch). jSteeds voorradig groote sorteering Balk-, Plaat- en Hoekijzer en diverse andere materialen. 4747 FRANS v. SEUMEREN, Hazerswoude. - Tel. 55 ^Coudekerk aan den Rijn. Notaris J. A. DIL, te Zoeterwoude zal op Woensdag 27 Febr. a.s. te 10 uur aan de Dorpstr. 11 ite Zoeterwoude a con tant. in het openbaar ver- koopen: EENIGE MEUBILAIRE GOEDEREN. Bezichtiging één uur vóór den verkoop. 4746 Te koop een 4714 KUNSTM0EDER- KAGHEL met 2 'meter pijp, voor 400 kuikens. Te bevragen bij J. Verhaar. Akker- slootpolder 4, Óud Ade. TRANSFORMATOR voor radio ontvangtoestel te koop (100, 110, 117, 200, 210, 240 en 250 Volt) Regentesselaan 43, Öegst. geest. 4717 Gevraagd een 4713 BLOEMISTKNECHT flink loon. Tevens te koop aar.geboden 35 K.G.- Tuinboonen, door P. W. v. d. Geest, bloemist, Leidscheweg 15 Oud-Ade GEVRAAGD: een Gebr. v. Ruiten, de Kaag Te koop aangeb. ruige en schoone koemest, overal geleverd. A. J. v. Stijn, Warmond B 320. Tel. 66 GEVRAAGD 4741 c.v. N. Bakker Hz., Roelofarendsveen, Tel. 48 voor Leiden, Gelderland en Zeeland Uitzending op gunstige loonvoorwaarden door OUDE SINGEL 20 I C I H E KJ 4748 ZEEMANLAAN 20 L t I Lr t li te houden op Woensdag 27 Februari a.s. des voormiddags 10 uur precies. Er zal onder meer worden aangeboden een flinke partij BRUINE- EN WITTE B0LLENMANDEN, BENEVENS R00I- MANOEN, DIVERSE TUINGEREEDSCHAPPEN, tevens een FRAISMACHINE in prima conditie, merk Simar, Irais- breedte 90 cM. Aanvoer kan vanaf heden aan onze gebouwen te Lisse geschieden, dagelijks van 817 uur.. 4750 N.V. HOLLAND'S BLOEMBOLLENHUIS Voor direct gevraagd: een A. L. Oudshoorn, 's-Gra- vendamscheweg 11 Voor hout. 4726 Een 4734 gevraagd tegen 1 Mei. Huis met tuin disponibel, bij G. J. v. Leeuwen, Leidscheweg 19 Oud-Ade. gevraagd voor verstel- en kinderw. 1 d. in de week. Mevr. Groenewegen, Roo- denburgstr. 33 Leiden. te koop a.g.b. Fhilips in pr. st. 1 D. bl. beste w.jas, o.kw. m. 51-52. 1 Autoped 1 beste paardenvoederbak 1 melkbusje a 10 liter. Ook te ruilen. Weip. 95, Zoeterwoude. 4727. Hebt U interesse voor een vlotte kennis Eng. of dipl. Handelscorr. met spoed? Br. no. 4055 Bur. v. d. Bl. Te huur gevraagd, een in goeden staat zijnde WOCNARK midden groote maat. Ook genegen te koopen. Aan biedingen aan M. Kerk vliet Jr.. Kerkweg 49, Rijnsaterwoude. 4749 GEVRAAGD: een 4735 BAKKERSBEDIENDE Nic. Schavemaker, War mond. Tel. 70. Tooneelver. „Dilletant" Rijpwetering. Wegens enorm succes heropvoering van •„Juffrouw Schaap", „Als Aiuor regeert", op 24.2.26 in Café Rust oord te Rijpwetering. Aanvang half acht. 4742

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 3