H Ij BIG. PARADE Gouden ring voor Kardinalen De „heldendaad" van Lidice H „Geen samenwerking met Katholieken" zegt Spaak Niet voldaan over Nederlandsche voorstellen Een bijl slijt Eigenlijke onderhandelingen weer uitgesteld Salon Eugène ONTVING: De mijnramp te Dortmund Zaterdag 23 Febr. 1946. "3 Hoofdred: Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel. Red. 20015, Adm. 20826. Abonnementsprijzen: 0.26 pet- week, 1.L0 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco per post 4.20. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 206 meer door roesten dan door gebruik! Belgische minister over het „verkiezingsaccident' N een te Brussel gehouden bijeenkomst heeft de Minister I van Buitenl. Zaken, Spaak, een verkiezingsrede uitgespro ken. Nu de uitslagen der verkiezingen een groote winst aan- toonen voor de Christelijke Volkspartij wordt deze uitslag I door Spaak betiteld als een „verkiezingsaccident", m.a.w. een eenigszins ongelukkige samenloop van omstandigheden, die m wij moeten trachten te boven te komen. „Ik ben niet anti-Katholiek" Spaak zeide: De toestand, die door den verkiezingsuitslag in het leven geroepen is, is ern stig en zou tot een grondwet telijke impasse kunnen leiden, indien de kleine meerderheid van de Christelijke Volkspartij in den senaat, niet verbeterd wordt door de uitslagen van de provinciale verkiezingen van (Zondag a.s. De regeeringspartijen heb ben een meerderheid van met.- dan 300.000 stemmen. Sic1 ts een anomalie van het i~ tch kiesstelsel verhindert he-, -voordeel eruit te halen. „Ik ben noch anti-katholiek, noch anti-clericaal, maar ik meen, dat alle samenwerking met de C.V.P. in ieder geval moet uitgesloten worden." Na een kort overzicht der verschillende houdingen, die \de liberale partij na haar ne derlaag zou kunnen aannemen, ^■bevestigde spreker nogmaals, dat hij, wat de koningskwestie Bbetrr deze als geregeld be- iöchou «t. r— HULDIGING KARDINAAL DE JONG. Zij, die dit wenschen, zullen in de gelegenheid worden ge steld hun opwachting te ma ken bij Kardinaal de Jong. Op Vrijdag, 1 Maart, van 11 tot 2 uur wordt een receptie gehou den voor priesters en reli gieuzen. Op Zaterdag 2 Maart ivan 10.30—12 uur en van 12.30 -2 uur voor personen buiten de stad Utrecht. Degenen, die op 28 Februari (a.s. aanwezig zijn bij de feeste lijke bijeenkomst in het gebouw j.Tivoli", zullen voorzoover zij e'buiten Utrecht wonen, in de ge- «genheid worden gesteld na 'leze bijeenkomst hun opwaeht- ying bij den Kardinaal te ma- ken. MAG. STOKMAN IN DE TWEEDE KAMER. In verband met het ontslag fnemen als lid van de Tweede iKamer door de heeren R. Ef- jjfendi en dr. L. J. C. Beaufort «zijn in de opengevallen plaatsen -benoemd de heeren C. Borst te Amsterdam en Dr. J. G. Stick man te Utrecht. En dat is dan de man, en dat is dan de partij, aan wien onzen minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn op het congres van de party van den Arbeid alle succes bij de ver kiezingen toewenschte. Katholieken, wij weten waar we aan toe zyn. En het is een mooie intro ductie voor de Partij van den Arbeid. (Red.) Het eerste vliegtuis van de rechtstreeksche verbinding New York—Amsterdam arriveerde Donderdagmiddag onder groote belangstelling op Schiphol. Een over zicht na de aankomst van het toestel. Meüer-P. nc TOM. J. F. WESTEN Maarsmansteeg 25' Jeen kleine zending 'Amerikaansehe Parfums T EVELYN CARR Massachusetts U.S.A. ifastgest. f |A 7r verkoopprijs 1* lui I O 4ngez. mcd. „Vrijwel geen Indonesiër is voldaan over de Nederlandsche voorstellen in den huidigen vorm betreffende den toekom- stigen status van Indonesië", aldus de Indonesische „Minis ter President" Soetan Sjahrir, Toch lino-bemiddeling Sjahrir zal a.s. Donderdag te Soerakarta tot het nationale comité spreken. Het comité zal dan beslissen of de voorstellen als basis voor onderhandelin gen aanvaardbaar zijn. Of schoon de door het Indonesi sche werkcomité aangenomen resolutie, welke aandringt op een bezoek van een delegatie van de U.N.O. aan Indonesië, slechts een aanbeveling is, is het waarschijnlijk, dat men daarop terugkomt, indien de onderhandelingen mislukken. Sjahrir verwacht, dat hij, voor dat hij de volgende week naar Midden-Java vertrekt, nog ver dere besprekingen zal hebben met den bijzonderen Britschen gezant op Java, Sir Archibald Clark Kerr. Men neemt aan, dat de periode van wachten, voordat de eigenlijke onder handelingen beginnen, door de beslissingen, die te Djokjakar ta genomen zijn. met nog min stens een week is verlengd. DE „ORANJE" VERTROKKEN Het hospitaalschip „Oranje" is gistermorgen uit Tandjong Priok naar Nederland vertrok ken. HERDENKINGSPOSTZEGELS CONCILIE VAN TRENTE. Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van het Con cilie van Trente zal een serie herdenkingszegels worden uit gegeven en wel in veertien ver schillende waarden, welke de afbeeldingen zullen dragen, zoowel van heiligen als van be langrijke tijdgenooten. TWEEDE GEHEIM CONSISTORIE Gistermorgen is in Vaticaan stad een tweede geheim con sistorie gehouden. De Kardi naal-Aartsbisschoppen van Li ma, Havanna en Santiago de Chili konden wegens ziekte hierbij niet tegenwoordig zijn. Tijdens dit tweede consisto rie, dat de Paus met de oude en nieuwe kardianlen heeft gehouden, heeft Z. H. iederen Het proces te Neurenberg DE Russische aanklager Raginsky ging gisteren voort met het voorlezen van reeksen cijfers, die den omvang van de do r de Duitschers aangerichte vernielingen in steden, dorpen, fabrieken enz. aangaven. Maar zelfs de grootste cij fers konden niet dien indruk wekken, die het vertoonen van den film over de gruwelen in het Poolsche dorp Lidice, te zien gaf, 10 Juni 1942, de laatste dag voor Lidice De Duitsche SS-lieden, die de „heldendaad van Lidice" verrichtten, zorgden zelf voor de noodige bewijzen door het geheele drama in de film vast te leggen. Men hoort hen spre ken over duizenden Russische dorpen, die het lot van Lidice gedeeld hebben en die volgens een speciale Duitsche techniek zooals het in officiëele orders heet, „met den grond gelijk ge maakt" zijn. Maar geen enkel ander document dan deze film kon duidelijker toonen, met hoeveel blijmoedigheid de SS- lieden en Duitsche ieugd hun barbarenwerk voltrokken. Meer dan brandende huizen en explodeerende ruïnes zeggen in deze film de lachende ge zichten van de Duitschers, die bezig zijn een daad te volvoe ren, die in de geschiedenis als een dieplepunt van mensche- lijk verval zal voortleven. De SS-lieden loopen als triomfee- rende helden door de rooken- de ruïnes van het dorp en spelen er sentimenteel mei een konijntje, dat misschien het eenige levende wezen is, dat deze hel ontsnapte. De Duitsche generaals be schouwen het tooneel met een blik als hadden zij pas een veldslag gewonnen. En aan het slot komt de „Bloem der Duitsche Jeugd" arbeidsdienst mannen, aanmarcheeren om ook hun bijdrage aan het laat ste staaltje van Duitsche kui tuur te geven. nieuwen kardinaal een gouden ring, van binnen bezet met amethyst en met de kroon van den tegenwoordigen Paus er in gegraveerd, aan den vinger gestoken. De Paus wees ook ieder der nieuwe kardinalen een van de historische kerken te Rome als titelkerk toe. De drie kardinalen, die door ziek te afwezig zyn, zullen de vol gende week in aparte ceremo- nieele bijeenkomsten de gou den ringen ontvangen en de titelkerk krijgen toegerweizen. Voordat Paus Pius XII het Consistorie voor gesloten ver klaarde verrichtte hij de tra- ditioneele ceremonie van „het sluiten en opènen der lippen" als symbool van de discretie, die de kardinalen in acht moe ten nemen en van hun recht van meening en stem te ken nen te geven in kwesties, die zij te beoordeelen krijgen. ZWITSERSCHE PROTES TANTEN WILLEN GEEN VERTEGENWOORDIGER BIJ HET VATICAAN. De berichten, die in verschei dene Zwitsersche bladen ver schenen, waarin de benoeming van een gezantschap bii het Vaticaan ter sprake wordt ge bracht, hebben in Zwitsersche protestgntsche kringen spoedig reactie verwekt. Het bestuur van de Zwitsersche Protastant- sche Volksunie verklaarde, dat het protestantisme in geen ge val een dergelijke stap zou aanvaarden, en het sprak de verwachting uit, dat de fede rale raad in deze zaak duide lijk stelling zal nemen. Volgens ditzelfde bestuur heeft de toe lating van een Nuntiatuur te Bern reeds merkbare religieu- se spanningen veroorzaakt. Onrust onder de oorlogsslachtoffers IN DE GETEISTERDE ge bieden heerscht groote onrust. Wij hebben er hier riet alle dagen aan gedacht, dat minis ter Lieftink in de Ka me1' heeft medegedeeld en dat de Kamer zich bij die mededee'ing heeft neergelegd, dat van vergoeding van geleden oorlogsschade op basis der vervangingswaarde geen sprake kan zijn, maar dat als maatstaf blijft aangenomen de waarde van Mei 1940 Maar de landbouwer het is maar één voorbee'd dat wij geven wiens gebouwde eigendommen vóór den oorlog waren verzekerd voor ƒ23.000 en die nu met een door den Wederopbouw goedgekeurd plan in den zak loopt welks uitvoering t25.000.za' kos ten, denkt daar wel aan, Want het beteekent voor hem dat hij zijn boeltje niet en nooit meer zal kunnen opbouwen Minister Lieftink had zijn argumenten. Or getwijfeld. Maar één argumen', heeft hij niet omver kunnen werpen: de oorlogsschade wordt niet door allen gelijk gedragen, maar de rechtstreeks getroffenen dragen daarin een zeer onevenredig zwaar deel bij. Er zijn nu plannen om bij de a.s. verkiezingen met een af zonderlijke partij van oorlogs slachtoffers uit te komen. Een partij, die in de Betuwe, Bra bant, Gelderland, Limburg ge noeg aanhang zou verkrijgen om één of twee afgevaardigden naar het Parlement te zenden. Er heerschtgroote ontstem ming, omdat het Urgentie- program der Kain. Wkspari? zich niet heeft willen uitspre ken voor den eisch, dat dc- scha de volgens de huidige waarde moet worden vergoed, maar dat het program de moeilijkheid heeft omzeild door de fr rmulee- ring dat „bij de regeling van het vraagstuk der oorlogsscha de worde uitgegaan van het be ginsel, dat deze door de Over heid wordt vergoed voVerss het richtsnoer van het geestelijk en sociaal-economisch beVng van de gemeenschap". Dat is schoon gezegd, maar het vergoedt ons de waarde van een kippenhok, niet van een woning, redeneert men. Natuurlijk is het niet ver standig direct met het dreige ment van een eigen partij te komen (men spreekt reeds van een tweede partij-Bouman). Met zoo'n partijtje redt men de zaak niet. Accoord, zeggen de meest bezadigden onder de ge dupeerden. Maar hoe bereiken wij langs anderen weg dat nu en Ijet volgend jaar en het jaar daarop voor onze rechtmatige belangen wordt opgekomen. Wij hebben geantwoord voorshands genoeg vertrouwen te hebben in de eigen partij. Doe daarom een beroep or> haar opdat zij niet ruste voordat een alleszins rechtvaardige regeling is verkregen. Dat dit alleen een ve.rgoeding op basis van de ver vangingswaarde kan zijn, be weren wij niet. Maar een ver goeding naar de waarde van 1940 is onrecht. Alle hoop op het redden van overlevenden uit de Unamijn bij Dortmund is thans opgege ven. In deze mijn vond eenige dagen geleden een explosie plaats, waarna een brand woedt. De mijn is thans afge sloten. Men heeft zestien dooden ge vonden. Vierhonderd veertig slachtoffers, onder wie drie Britsche ambtenaren, zijn in de mijngangen achter gebleven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1