Engeland wenscht vriendschap met Rusland doch vertrouwen is de basis voor den vrede Eden laakt Rusland Referen&im onder Anisterdanische studenten Gortiont en havermout als vsevoëder Een „uiterst delicate"' toestand E BURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. SOS Het drukken van han den is zoo algemeen geworden dat het geen bewijs van vriendschap BIJ DE DEBATTEN in het Lagerhuis over de buitenlandsche politiek van Engeland bracht de wnd. leider der opposi tie, Anthony Eden de verhouding EngelandRusland ter spra ke en behandelde van daaruit de moeilijkheden die tusschen beide landen zijn gerezen. In zijn antwoord gaf Ernest Bevin, de Min. van Buitenlandsch# Zaken, nogmaals uitdrukking aan Engelands wensch tot goede verstandhoudingen met Sovjet- Rusland. Zoowel Eden als Bevin lieten duidelijk uitkomen, dat de liefde echter niet van één kant kan komen. In zijn rede verklaarde Eden dat de ellende van de Duitsché invasie in Rusland, de oorzaak was van het huidige streven van dit land o.m zien te' omrin gen met „bevriende buren" om zoodoende in de toekomst een herhaling te voorkomen, maar het is even begrijpelijk, dat andere landen met twijfel tegenover deze regeeringen staan. Eden twijfelde niet aan de ernstigen wil der Sovjet- Unie om samen te werken met de Ver. Staten en ïmgeland en om de Uno goec. te doen func tion eeren, doch laakte tevens Ruslands mentaliteit, om die politiek te vqpren, die haar aanstond, zonder rekening te houden met de gevoelens cf de belangen van haar geallieerden. Dit is, aldus Eaen, de kern van het probleem. Naar Z-jn mee ning was de houding van Rus land ten opzichte van Perzië niet juist. Inmenging in de birinenlandsche zaken van Per. zië Is strijdig met het verdrag cat wij met dit land geteekend hebben. Eden ontkende het recht van Rusland bezwaren te maken tegen verdragen van Engeland rnèt zijn buurlanden. ï'cn aanzien van Duitschland zeide Eden, dat het op den lan gen duur in het belang van Europa zou zijn, wanneer het Ruhrgebied zou worden geïn ternationaliseerd. Op zichzelf zou dit geen garantie zijn voer de veiligheid in het Westen, doch het zou een gevoel van veiligheid scheppen. Bevin's antwoord. In zijn antwoord zeide Be vin, dat hij in December j.l. de Sovjet-Eegeering heeft aange boden, het bestaande Russiscli- Engeische verdrag tot 50 jaar te verlengen, en dat hij ook be reid was een nadere uitwerking van het verdrag, waardoor een grooter vertrouwen zou kun nen ontstaan, voor te bereiden. toe, dat over deze aangelegen heden besprekingen gaande zijn met Frankrijk. België en Nederland, en wanneer men tot een resultaat is gekomen, zul len deze landen ook met Rus land en de Ver. Staten overleg plegen. Het Verre Oosten. Na gesproken te hebben over de moeilijkheden in Britsch- Indië zeide Bevin. dat Indone sië, Britsch-Indië, Malakka, Ceylon en ook b"-t nieuwe Chi na zijn ontwaakt. ..Zij moeten aan hun onafhankelijkheid wor den geholpen". Zij moeten be hoed worden en geholnen wor den om op cang te komen. Hun bestuur moet door ervaren hu'n geassisteerd worden. Dat is on ze politiek in het Verre Oosten" aldus Bevin. Hij verklaarde, dat hij niet verantwoordelijk was v:or het op de agenda plaatsen van de Perzische kwestie die tot ge volg heeft gehad'dat ook de Grieksche en Indonesische ,,Ik kan er niet van be schuldigd worden, dat ik geen altijddurende vriend schap met de Sovjet-Unie wensch. Ik heb laatst tot Wisjinsky gezegd, dat ik niet geloof, dat wij al onze moei lijkheden op een stuk papier kunnen zetten om deze dan stuk voor stuk op te lossen. Ik voel, dat, wanneer wij vertrouwen in elkaar zouden krijgen, wij naar elkaar toe zouden groeien. Het is het doel van mijn politiek dit naar elkaar toegroeien te be vorderen. De vrede zal niet in en nauw keurslijf, als een vre desverdrag van Versailles, worden geregen, verklaarde Bevin onder toejuichingen. Het Ruhrgebieü en Frankrijk's wenschen Ten aanzien van Duitschland en in het bijzonder van het hart van de Duitsche agressie, het Ruhrgebied, had Bevin nog geen beslissing genomen. Hij heeft zorgvuldig kennis 'geno men van de Fransche voorstel- Terwijl prof. Wibaut zelf len dienaangaande, hij heeft bczi£ ls met het uitgeven van De jongste foto van Prinses Elisabeth, de Engelsche troonopvolgster. Amsterdam-P. PRINS BERNHARD OP BUCKINGHAM PALACE. Z. K. H. Prins Bernhard wordt heden door Koning Ge orge van Engeland in audiëntie ontvangen op Buckingham Pa- kwestie op de agenda van den lace en zal aldaar de lunch ge- veiligheidsraad zijn geplaatst. Bevin heeft tot het laatst ge tracht de Perzische regeering ever te halen de kwes'ie aan een commissie van drie par tijen voor te leggen, dach dit is mislukt. „Men heeft gezegd, dat wij hierdoor de relaties tusschen de Sovjet-Unie en onszelf in gevaar hebben gebracht. Ik geloof van niet". bruiken. De Koning zal Prins Bernhard de versierselen uit reiken van het Grand Cross of the order of the British Empire WEERSVERWACHTING. Tot Zaterdagavond. Aanvankelijk matige Noor delijke wind, later toenemend en krimpend. Wisselende be wolking met nu en dan sneeuw of regen. Weinig verandering in temperatuur. De strijd om de kwestie-Wibaut neemt toe deze niet verworpen, doch ook niet geaccepteerd. Hij is ervan overtuigd, dat het beheer over bet Ruhrgebied client te wor den geregeld d.w.z. het be heer der industrieën. Ook het vraagstuk van het ontmantelen van de Ruhr is nog niet opge lost. Uit een veiligheidsoog punt zou men geneigd zijn een volledige ontmanteling voor te staan uit een industrieel oogpunt zou men, het gebied beziende als een proauctie- eenheid voor Europa, een in ternationaal beheer voor de Ruhr-industrie ..enschen, ter wijl men zich zou beperken tot het vervaardigen van halffa brikaten. Bevin voegde er aan een verweerschrift, waarin hij zijn beleid molive-erdt, neemt de strijd in universitaire krin gen te Amsterdam met den dag n hevigheid toe. het A.S.V.A.- bestuur houdt een referendum onder dc studenten, die op lijs ten kunnen teekenen of zij prof. Wibaut al of niet aan vaardbaar achten, maar de laatste dagen hebben enkele studenten zich tegen de wijze, waarop het A.S.V.A.-bestuur den strijd tegen prof. Wibaut voert gekeerd, terwijl sommige anderen zich thans openlijk aan de zijde van den professor hebben geschaard. In hoeverre hun aantal per centsgewijs van eenig belang En dat in Nederland Vijftig ton of honderd duizend pakketten gort- mout en havermout zijn door Alphensche handela ren aan boeren voor vee voeder verkocht. De C.C.D. die dezen minderwaardigen handel op het spoor is ge komen, ontdekte dat groot handelaren ter plaatse de mout aan een aantal klein handelaren verkochten, die ze weer doorverkochten in partijen van 100 tot 150 kg. Verscheidene dezer klein handelaren zijn reeds aan gehouden. Een hunner had tien ton omgezet. Rusland's verklaring aan Canada De verklaring van de ivjet- egeering, waarbij zij bekent tech nische informaties uit Canada te hebben verkregen, is in Wash ington ais een donderslag bij helderen hemel gekomen, zoek loopt. Officiëele kringen te Ottawa zijn het er over eens, dat door de Sowjet-Russische verklaring een „uiterst delica te" toestand is geschapen. Canadeesche Noordpoolexpeditie De bekentenis van de Sow- jet-Russen, dat zij informaties betreffende radar en atoom energie gekregen hebben, brengt de expeditie van het Canadeesche leger in het Noordpoolgebied op den voor grond. De expeditie heeft het testen van leger- en lucht machtuitrusting ten doel. Naar reeds bekend is gemaakt, is het waarschijnlijk, dat nieuwe mogelijkheden met radar tij- dehs deze manoeuvres, die ge houden worden in een gebied waar uranium in den bodem zit. worden onderzocht. Men is in Ottawa van mee ning, dai Canada geen punts gewijs antwoord aan de Sow- jetregeering kan geven zoo lang het gerechtelijk onder CHARITAS CATHOLICA. Ingevolge den oproep van Paus Pius XII ten bate van de achtergebleven kinderen van Europa, heeft het Belgische Epicopaat voor komenden Zon dag een geldinzameling in alle kerken voorgeschreven, ten einde de verzending van de hoogst noodige producten voor de kleine kinderen der landen, die door den oorlog bijzonder beproefd zijn, mogelijk te ma ken Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag 26 Febr. a.s. géén audiëntie ver- leenen. is, kan op het oogenblik on mogelijk worden bepaald. Wel licht zal de uitslag van het re ferendum daarin licht bren gen. Over het algemeen heerscht in deze kringen niet de meening, dat prof. Wibaut's beleid juist zou ziin geweest, maar men kant zich, ten eer ste tegen de strijdwijze van het A.S.V.A.-bestuur, dat bij de ontketening van het con flict een handig gebruik maak te van de onwetendheid dei- meeste studenten over de ge beurtenissen aan de universi teit tijdens den oorlog en daar door een objectief beoordeelen van deze kwestie onmogelijk zou hebben gemaakt. In de tweede plaats achten deze studenten het strijdig met hun gevoel voor recht, wanneer alleen prof. Wibaut voor de fouten zou moeten boeten, waarvoor niet alleen hij alleen, maar in de meeste gevallen en zeker in principe de geheele senaat verantwoor delijk is. Ook van de zijde der hoog leeraren heeft prof Wibaut thans steun gekregen en wel van Prof. Dr. W. P. C. Zeeman, die de laatste 2 dagen uit pro test tegen de door het A.S.- V.-A.-bestuur geleide actie heeft geweigerd college te ge ven. BEITSCHE KONINKLIJKE FAMILIE WOONT OPERA BIJ In een atmosfeer, welke aan den voor-oorlogschen tijd her innerde, hebben Koning Ge orge, Koningin Elisabeth, te zamen met Koningin Mary, Prinses Elisabeth en Prinses Margaret, Woensdagavond de heropening van de Koninklijke Opera bijgewoond. Opgevoerd werd Tsjaikofsky's baliet, „De slapende Prinses". Na de ver schrikking van de oorlogsjaren had men de roode loopers weer uitgelegd en het verguldsel ge reinigd. Gedurende den oor logstijd had de opera als dan cing dienst gedaan. Onrust in de universitaire wereld DE universitaire wereld, welke thans vóór alles be hoefte heeft aan. rust ten einde zich aan haar vermings- en studietaak, die zoo ruw werd onderbroken, te kunnen wijden, is weer min of meer in gisting tengevolge van zuiveriugsinaat- regelen. In Amsterdam heeft de we- der-aanstelling van Piof. Wi baut aanleiding gegeven tot een staking, die na gevoerd overleg veertien dagen werd uitgesteld, een uitstel dat naai de studentenorganisatie verze kert in geen geval afstel be duidt indien Prof. W-baut geen ontslag krijgt. In Delft heeft veel misnoegen gewekt het besluit o.n den ter mijn, gedurende we ke de tee kenaars van de loyalPeitsver- klaring zijn uitgesloten, te hal- veeren. Men is o.i. terecht ont stemd over net feit. det- in de zen maatregel de Studenten raad niet is" gehoord, terwijl bij andere zuiveringstr.aatrëgelen wel overleg met dezen raad werd gepleegd Waarom vra gen de studenten moest de Stu dentenraad worden gepasseerd? Inderdaad daarvoor was geen enkele reden. Ver. cogens is men van meening. dut hét ge neraal pardon tot oo de helft, e'èn te ruwe maatregel is. om dat hij ongelijxe gevallen ge lijk behandelt. Terwijl op de derde plaats sommigen van oordeel zijn, dat de teekeraars, althans een aantal van hen, er te gemakkelijk af komt Zooais de lezers weten nebhen wij steeds clemantie gepleit voor de teekenaars, zoodet dit laat ste argument op .ons niet den meesten indruk maakt. Er is nog een aantal hooglee raren in onderzoek. Hei schijnt, dat men de moeilijke gevallen tot het laatst heeft bewaard. Er kunnen dus nieuwe 1 runnen van conflicten ontstaan. De onrust, het gevaar voor een soort wilde stakingen enz. hadden kunnen worden verme den indien men vóór het nemen van beslissingen het voile pond had gegeven en had blijven ge ven aan het college dat de stu denten vertegen woo1 digt. Het gaat niet aan de studenten de eene maal te ei kennen en een ander maal hen voorbij te loo- pen. Zij hebben integendeel recht op volledige en systema tische erkenning. Krachtens hun houding tijdens de bezet ting en op grond der civitas academica. Op dc tentoonstelling van bolgewassen te Sassenheim is een nieuwe narcissoort te bewonderen, welke door den kweeker genoemd werd naar den bekenden radio- omroeper der, B.B.C. Joseph Mac Leod. die vele Nederanders zich nog van de nieuwsuitzendingen tijdens den oorlog zulen herinneren. Anefo-Raucamp-P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1