De plechtigheden te Rome iciëele uitslag verkiezingen Hij meende het toch zoo goed j Een avontuur van Jean-Francois! DE KERK ZAL NIET INEENSTORTEN'' België Een Bisschop over het N.V.V. 0! ISTEREN heeft de Paus overeenkomstig het aloude cere- moniëel, aan de nieuwe Kardinalen het teelten van hun waardigheid, den kardinaalshoed, overhandigd, en hen met den purperen schoudermantel omhangen. I Zijne Eminentie Agagianian [heeft daarop in een toespraak namens de Kardinalen den Paus dank gezegd en Hem trouw beloofd. In antwoord hierop zeide Zijne Heiligheid, dat er zon der God geen vertrouwen on der de menschen kon heer- sehen. Nooit is de Kerk een wereldrijk geweest. Haar doel j is uitsluitend de zielen te be- j keeren, imoerialistische oog merken heeft zij niet. Ondanks de moderne verkeersmiddelen zijn de menschen geïsoleerder dan ooit. De Kerk daarentegen vereenigt allen. Al stort alles rondom ons ineen, de Kerk zal overeind blijven. Toen wij in onze Kerstboodschap ons voor nemen te kennen gaven u tot he'; kardinaat te verheffen, be seften wi> ter dege, dat zulk een uiting van het supernatio- naal karakter der Kerk en van haar universeele eenheid sterk de aandacht in de wereld zou trekken. De arme wereld zoekt immers nog steeds overal naar eenheid en zoekt deze op vele verschillende wijzen. De Kerk is niet een rijk in den moder nen imperialistischen zin van het woord. De Kerk draagt bij tot de cohesie en het evenwicht van alle factoren der sociale structuur. Geen van buiten aangewende pogingen kunnen, de Kerk doen ineenstorten! Spaansche den Paus. kardinalen bij De Kardinaal-Aartsbisschop van Granda, Mgr. Parrado y Gercia, heeft den Paus verslag uitgebracht tijdens de audiën tie, die Pius XII aan de nieuw benoemde Spaansche Kardina- WIJ EXPORTEEREN De export van bloembollen heeft in de aigeloopen maan den reeds een behoorlijken omvang gekregen. Hoewel ons land in 1945 slechts gedeelte lijk bevrijd is geweest, is toch reeds voor 29 millioen gulden aan bloembollen geëxporteerd. Dit echt Holiandsche product wordt over de geheele wereld verzonden, zelfs naar Zuid- Am erika, Australië en Zuid- Afrika. Voor den oorlog ging de export voor de helft alleen al naar Engeland. Maar dit land heeft thans gebrek aan deviezen en daardoor worden de bloembollen voor het groot ste deel geëxporteerd naar Ca nada. Amerika, Zweden en ook nog 'naar Engeland. Wat Ca nada betreft, hebben de in Holland gelegerde Canadeesche soldaten ertoe medegewerkt om den export naar dit land zoo hoog mogelijk op te voe ren. Hoewel de totale som van dezen uitvoer niet zoo heel' groot is, daar in elk pakket slechts een kleine selectie aan wezig was, heeft de pakketten- stroom zeer veel propaganda gemaakt voor het Holiandsche gewas. De bond van bloembollen- handelaren te Haarlem treft nu ook voorbereidingen om te ko men to-t den export van bloem bollen naar Rusland, zoodra de Russische handelsdelegatie te Amsterdam zal zijn aangeko men. „KURHAUS" BTJJFT VOORLOOPIG KURHAUS. Zooals wij eenige dagen gele den berichtten, heeft de uitslag van de priisvraag voor een nieuwe naam voor het Kurhaus te Scheveningen geldd tot het vaststellen van een nieuwen naam, n.l. Het'Badhuis' De publicatie van den nieu wen naam heeft evenwe1 een zoo groot protest bij het publiek uitgelokt, dat besloten is den naam Kurhaus voorloopig te handhaven. len verleende. Dit verslag heeft betrekking op den bouw en het herstel van de ver woeste kerkgebouwen, waar aan door den Spaanschen staat reeds een bedrag van 195 mil lioen pesetas is besteed. Toen de burgeroorlog in 1939 een einde nam, waren er 2749 kerken verwoest! Een nog veel grooter aantal kerkelijke ge bouwen was ernstig bescha digd. De voornaamste onder deze oorlogsslachtoffers is wel de Kathedraal van Oviedo, in 1388 afgbouwd, die een van de schoonste modellen van go- thische architectuur is, welke Spanje bezit. Het departement, dat het herstel van de ver woeste gebieden verzorgt, heeft zich onmiddellijk aan deze taak gegeven in samenwerking met de diocesane raden, gepresi deerd door den regionalen Bisschop en samengesteld uit een door hem benoemden kan- nunnik. een vertegenwoordiger van het ministerie van finan ciën een 'vertegenwoordiger van de provinciale commissie voor het onderhoud der mo numenten en verscheidene door den minister van justitie aangewezen architecten. Deze werken, die reeds een bedrag van bijna twee millioen pese tas vorderden, hebben op de eerste plaats ten doel het her stel der parochiekerken en op de ^tweede plaats het herstel van die monumenten, welke als kunstwerken worden be schouwd Het Belgische Ministerie van Binnenlandsche Zaken heeft om trent de Zondag j.l. gehouden verkiezingen voer de Kamer de volgende officiëele cijfers verstrekt: stemmen-percentage Het proces te Hf uren berg ^EYSS INQÜART zaï deze bewering moeilijk kunnen volhouden nu er een ver slag op tafel gekomen is van de bijeenkomst der Rijkscommis sarissen in Berlijn. Goering heeft op deze bijeenkomst on verbloemd uiteengezet wat Duitschland in de bezette ge bieden moest bereiken Op rooftocht Volgens het stenografisch verslag zeide Goering. „Weet, dat gij niet zijt uitge zonden om te werken voor het belang van aan u toevertrouw de volken, maar om het uiterste uit hen te halen ten bate van Duitschland. De bezorgdheid voor vreemde volken moet eens en vooral ophoulen Ik zal u zeggen, welke leveringen ik verwacht en het interesseert mij heelemaal niet wanneer gij tegenwerpt, dat het volk. dat u is toevertrouwd, zal honger lij den. groenten naar het getroffen ge bied kunnen sturen dan tot nu toe. Wat de Nederlanders ervan denken is voor mij om het even. Het zou nog niet zoo'n kwaad idee zijn, ais de weerstands kracht van het Nederiandsche volk ernstig werd verzwakt, want van ons standpunt uit be schouwd zijn zij niets anders dan een natie van verraders. Op zichzelf kan ik hen dat niet kwalijk nemen, war.t zelf zou ik in hun plaats niet anders doen. Maar het is niet onze taak een volk te voeder., dat ons vijandig gezind is. Laat ze maar hongerlijden. Als dit volk zoo zwak is, dat het niet langer de hand tegen ons kan opheffen, dan is dat des te beter, tenminste voor zoover wij het niet noodig heb ben voor arbeid. Als dit volk zoo verzwakt wordt, dan zal het niet tegen ons kunnen opstaan, als wij in den rug worden be dreigd. De eenige menschen, voor wie ik in het bezette ge bied bezorgd ben, zijn zij, die werken voor bewapening en Seyss was de allereerste, tot voeding. Zij moeten juist ge wien Goering zich met de vol gende woorden in de bijeen komst richtte: „Zware luchtaan vallen hebben de bevolking van het Ruhrgebied ernstig doen lij den. Voor de poorten van het Ruhrgebied ligt het weelderige Holland. Het zou veel meer noeg krijgen om te kunnen blij ven werken. Het is mij om het even, of de Nederlanders Ger manen zijn of niet. Als zij het zijn, dan zijn zij er slechts des te meer stijfkoppen om en in het verleden hebben grootere personen reeds gedemonstreerd C. V. P. Liberalen Socialisten U. D. B. Communisten Lib. soc. cartel Hieruit blijkt, dat de winst der Katholieken nog grooter is dan aanvankelijk werd ver moed, terwijl het aantal zetels der socialisten geringer is dan de vroeger geseven cijfers Wie de radioberichten ook over de Ned. omroep heeft gevolgd zal ook wel de tendentieuze strekking daarin hebben be speurd. Maar ook dat doet aan de waarheid der feiten iliets af! Een Ministerie van Nationale Unie? De „Nation Beige" maakt ge wag van een voorontwerp voor een Ministerie van Nationale Unie onder leiding van Min. van Acker. De plaatsverv. Min.- president* zou de Schrijver zijn, die tevens Min. van Justitie zou worden. Er zouden zeven ka tholieke ministers komen, vier socialisten, drie communisten en twee liberalen. De toekomstige regeering zou slechts een beperkt en nauw keurig omlijnd ptogramma hebben. Ten slotte verklaart de „Na tion Beige" dat de Konings kwestie nu al reeds geen hin derpaal meer zou zijn, en dat een accoord, dat door alle par tijen aanvaard is, de instem ming zou hebben verkregen van de personen, die in het ge heim der gesprekken werden ingewijd. hoe stijfkoppen moeten worden behandeld". Goering protesteerde tegen het feit, dat de fabrieken in Ne derland, die slechts in naam voor de bewapening werkten, nog extra voedsel voor arbei ders kregen: „Ik zaï hen wat oude kozakkenzadels sturen, de Russen hebben die ock gege ten". Het stenografisch verslag vermeldt, dat Seyss een opmer king maakte, maar de opmer king was blijkbaar zoo onbenul lig, dat het verslag van de in houd dezer opmerking geen ge wag maakt. EAN-FRANCOIS was te dikwijls naar de stad gegaan. Ze moeten hem gevolgd hebben en in zijn vermomming heb ben herkend. Hij werd gearresteerd door de Fransche Gesta po, zoodra hij uit de trein stapte. Jean had een bijzondere voorliefde voor handgranaten. Hij ging nooit op reis zonder een paar vart die lieve dingetjes in zijn koffertje te hebben. Nu had hij er drie. Om geen opzien te wekken werd Jean ongeboeid tusschen de overige pas sagiers door de uitgang gebracht. In het gedrang zag hij kans het slot van zijn koffer open te wurmen en zoo heel de boel op den grond te deponéeren. Terwijl hij de zaak weer moest oprapen, het publiek mocht niet bemerken, dat hij arrestant was. zag, hij kans die handgraten irP z'n zak te moffelen. Op weg naar de gevangenis moest hij tweemaal de ve ters van zijn schoenen vastmaken en deponeerde de hand granaten in de goot, want met die argumenten zou hij alleen maar zijn eigen doodvonnis bevestigen en dat kwam zoo vond Jean nog altijd vroeg genoeg! Maar de politie-agenten kregen argwaan, en Jean werd geboeid. Voor den commissaris ge leid, begon er een uitvoe rig verhoor, waarin Jean zijn fantasie liet spelen en toch den indruk wekte, dat hij volop de waarheid vertel de. Toen hij aan het eind van zijn latijn was wilde oe commissaris hem laten tee- kenen maar Jean weigerde. Eerst na lang heen en weer praten was hij bereid zijn naam onder de verklaring te zet'ten. ..Doe hem die armbandjes even af. dan kan hij teeke- neii", zei d? commissaris verheugd. UIT EEN DAGBOEK Met de boeien schoten ook Jean's armen los en tui melden de agenten over de vloer.... maar ze wisten hem le grijpen. Hij rukte zien los, wierp den commissaris de inktpot met inhoud in zijn oogen en nam een run naar Üe deur. Op dat moment komt een. priester binnen.... Houdt den dief, houdt den dief" schreeuwen de twee agenten. De priester verspert Jean den weg maar deze bruit. Gaullist. Gaullist! Onmiddel lijk laat de priester hem door en verspert dan de agenten den weg. Het lieve meisje. De onvermijdelijke botsing op deze wijze uitgelokt, geeft Jean z'u kans. Het bureau uit en de eene straat na.de andere in. Maar waar heen? Het station zwaar be waakt. Zijn signalement be kend en rondgeseind. Zijn jas gescheurd. Als hij naar zijn vrienden gaat brengt hij de vijand misschien op net spoor en toch hij moet zoo gauw mogelijk de stad uit- Maar dan eerst een ge daanteverwisseling. Hij stapte een leege kap perszaak binnen en riep den eigenaar, die op pantof fels uit de achterkamer kwam sjokken. Jean schrok De man zag er uit als het type van een aanbrenger Een ongunstig wezelgezicht met kleine gluiperige oog jes. Maar Jean had geen tijd en geen keus. Er op of er onder. Hij zei. dat zijn snor er af moest. Zijn blond haar moest zwart worden geverfd. En daar hij toch eenige verklaring moest ge ven van dit gekke geval op klaarlichten dag legde hij uit: ..een mop. een wedden schap met mijn meisje, da' ze mij niet herkennen zal!" De kapper gaf geen ant woord. Ging zwijgend aan het werk. Jean Francais pro beerde in de'spiegel bij tijd en wijle de oogen te vangen van zijn coiffeur maar ze glipten telkens weg. Een uur lang duurde de behande ling, een uur lang duurde het zwijgen. ,,lk ben het gevangen haasje", dacht J.ean. ..Ik ben cr bij!" ,,Hoe bevalt u dat?" vroeg de kapper eindelijk. Jean-Francois keek en moest bekennen, dat hij in derdaad onherkenbaar was. Hij vond hetpijnlijk, dat harde donkere gezicht te be kijken eu te moeten zeggen tegen zichzelf: dat ben jij! „Je hebt het prachtig ge daan. Hij gaf den man twin tig frank. ,,lk zal het even wisselen" zei de kapper. „Laat maar", zei Jean- Francois. „Ik zal het even wisse len". herhaalde de kapper. Hij verdween achter een vuil gordijn. Jean-Francois was er zoo van overtuigd, dat hij aangebracht zou worden, dat hij aarzelde tus schen twee mogelijkheden weg tè rennen of den kere! koud te maken voor hij d» vlucht nam. Maar hij kreeg geen tijd om tot een beslissing te ko men. De kapper kwam bijna di reet terug met een oude rt genjas over zijn arm. „Trek die jas aan", zei In. met lage stem en keek Jcai. Francois nog steeds nie- aan. „Het is geen mooie jas. maar het is de eenige die ik heb. Ie valt tc veel op in die gescheurde klee- renen je lieve meisje zou je toch nog kunnen her kennen!" Jean-Francois ontkwam. Uit: Army of Shadows. zetels 42.6 92 8,9 16 31,50 66 2,2 1 12.7 23 1,6 4 (onder wie 3 soc. en 1 liberaal Mgr. W. Mutsaers, bisschop van 's Hertogenbosch, heeft j.l. Zondag te Tilburg op een bijeenkomst van de Bossche Katholieke Arbeidersvereeni- ging de volgende verklaring afgelegd: De wezenlijke strekking van hetgeen ik op 3 Februari jl. heb verklaard, kwam hierop neer, dat ik in de houding der Katholieke Arbeidersbeweging tijdens de gelukkig voorbije bezetting een sterk argument vind om in de toekomst prin- cipiëel te blijven en dat de slapjje houding van het N.V.V., dat 2 jaar lang met het Nat.- Socialisme aanpapte, mij in deze overtuiging versterkte. Hoe was de situatie? Op 16 Juli 1940 kwam het N.V.V. onder den Nat.-Socia- list Woudenberg. Toch zijn toen zeer veel bestuurders van het N.V.V. en de daarbij aangeslo ten moderne vakbonden, hun functie blijven vervullen tot het jaar 1942. De bestuurders en de leden van het R.K. Werk liedenverbond en eveneens van het Christelijke Nationale Vakverbond bedankten, zoo dra zij onder de oppermacht van de N.S.B.-ers werden ge steld in Juli 1941. Ook moet worden opge merkt, dat in Juli 1941 door Woudenberg bij de Katholieke Vakbonden 20 gemachtigden werden aangesteld waarvan minstens de helft nog in functie gebleven bestuurders var. een der moderne vakbonden was. Deze gemachtigden hebben in den zomer en in de herfst van 1941 veel pogingen aange wend om leden te werven voor de vaiflbonden van het N.V.V. Iemand als de heer Vorrink toonde zich dan ook zeer misnoegd over de houding van vele bestuurders der mo derne vakbonden, die, zooals hij het uitdrukte, met Wouden berg op één tribune gestaan hebben. Ik meen dus met alle recht de houding van het so cialistische N.V.V. in tegen stelling met de principiëele or ganisaties, slap te mogen noe men. WENSCHEN INDONESIëRS ONDERZOEK DOOR DE UNO? Een Reuter-bericht meldt, dat een klein adviseerend lichaam gekozen uit leden van het centrale nationale comité, gisteren te Batavia den wensch heeft te kennen gegeven om er bij de Vereenigde Volkeren op aan te dringen een commissie naar Indonesië te zenden „om zich ervan op de hoogte te stel len, dat alleen de „Indonesi sche republiek" de feitelijke souvereiniteit over Indonesië bezit". Nadat een dergelijk voorstel, door de Oekraïne in de Uno gedaan, door de Vereenigde Volkeren werd verworpen, komt er dus thans eenzelfde voorstel van den kant der In donesiërs. Uit welke hoek waait deze wind? NIEUW TEHUIS VOOR ZEELIEDEN GEOPEND. Gistermiddag is het nieuwe tehuis voor zeelieden „Stella Maris" te Rotterdam geopend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 3