Rusland poogt zich schoon te praten Mussert voor den raad van cassatie Donderd. 21 Febr. 1946. Hooidred.Rector H. Sondaal Mr Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur; G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20326. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal Franco oer oost f 4.20. No. 204 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Om de zaken goed en diep te zien moet ge U bukken De spionnage-affaire in Canada RADIO-MOSKOU heeft gisteravond een verklaring van de Sowjetregeering uitgezonden, waarin gezegd wordt, dat Sowjetagenten in Canada technische inlichtingen hebben verkregen, waaruit echter bleek, dat de Sowjettechniek op dit gebied verder is gevorderd. Deze agenten waren niet gemach tigd tot deze actie en zij zijn teruggeroepen. Officieel dementi Na verwezen te hebben naar de onthulling van Mackenzie King op 15 Februari j 1 zegt de verklaring, dat de Sowjetregee ring het, na een vol i afgaand onderzoek, noodzake"|;jk acht het volgende mede te deelen: „De Sowjetregeering is op de hoogte gesteld van het feit, dat tijdens het laatste geileelte van den oorlog individuele mede werkers van den militairen Sowjet-attaché in Canada van Canadeesche burgerkennissen eenige inlichtingen van ver- trouwelijken aard hebben ver kregen, welke voor Scwjetin- stellingen geen belang hadden. De mededeeling zegt verder, dat de Sowjet-ambassaJeur en andere medewerkers van de Ambassade in Canada in het geheel niet bij deze zaak zijn betrokken. „Koe is het mogelijk! Wij meencn het toch zoo goed!" De Sowjetregeering acht het tevens noodzakelijk de aan dacht te vestigen op .ie onge breidelde Anti-Sowiec cam pagne welke in de Canadee sche pers en over de radio te gelijk met de publicat'e van de Canadeesche regeering werd geopend. Deze campagne wordt door vele Canadeescne orga nen gesteund, aldus de verkla ring, en deze houding van de Canadeesche Regeerirg :s direct er op berekend deze anti-Sow- jetactie aan te moedigen Dit is onvereenigbaar met de r.ormale betrekkingen tusschen de beide landen. De Sowje'regeering wijst er op. dat de publicatie van Mackenzie King geschiedde na afloop van de vergadering der Uno, waar de Sov 'etafge- vaardigden de principes der de mocratie en de onafhankelijk heid der kleine volker. verde digde. Klaarblijkelijk is de ver klaring van King ea de anti- Sowjetcampagne in Canada een soort wraak voor der last, die de Sowjetafgevaardigden Kings vrienden tijdens de zhting van de vergadering der Uno hebbe- bezorgd". Er wordt nog gemeld, dat ae koninklijke Canadeesche bere den politie den leider van het spionnage-systeem heeft gevat, aldus de .Ottawa Tovrnal". Het blad voegt er aan toe, dat hij had gewerkt onder den val- schen naam „Arthur Adams". Mgr. Eras vliegt naar Amsterdam De Kardinaalshoed voor Zijne Eminentie Johannes Kardinaal de Jong. Naar wij vernemen zal Mgr. Eras den purperen kardinaalshoed, die bij de plechtigheden op 28 dezer in de Kathedraal te Utrecht door den Pauselijken In ternuntius, Z. H. Ëxc. Mgr. Giobbe, aan onzen nieuwen Nederlandschen kardinaal zal worden overhandigd, een dezer dagen uit Rome per vliegtuig naar Amster dam worden gebracht. Dit vliegtuig zal waarschijnlijk 26 Februari op Schiphol aankomen. Engelsche persstemmen. De meeste bladen wijden groote aandacht aan de Mos- kousche verklaring aangaande de spionnage in Canada. Een aantal kranten wijst erop. dat de Sowjet-Unie zou erkend hebben, dat de spionnen Russi sche agenten waren. Lord Bea- verbrook's „Daily Express" geeft het nieuws woei onder den kop: „Moskou ger-dt agen ten voor atoom-,.spionnage" hun congé". Mc. Millan's rede in het Britsche Lagerhuis naar aanleiding van deze affaire wordt eveneens door de pers aangehaald en gecamment7- rieerd. De Communistische „Daily Worker" zegt, dat na de verklaring, door Moizou afge legd, de spionnage-affaire" een kort maar koortsachtig leven" blijkt'te hebben gehad en ge looft, dat de directe bedoeling van Mackenzie Kings verkla ring is geweest Byrnes ten na- deele van de Sowjet-Unie te be ïnvloeden. De conservatieve .Daily Te legraph" verwijt de Sowjet- Unie een roekelooze poliriek. De „London Times" wijst op de po litieke, economiscne en militai re tegenstellingen tusschen de Sowjèt-Unie en het wasten. Het blad meent, dat Enge^nd al leen tegen de Sowjet-Urie wei nig zou vermogen. Lt. -Adm. Helfricli in ons Sand In een storm, die ii, kracht niet veel onderdeed vonr een orkaan, is gisterenmiddag op Schiphol met een Dakota- vliegtuig van den Marine Luchtvaartdienst L.-Adm. C. E. L. Helfrich, bevelhebber der Nederlandsche zeestrijdkrach ten, en oud-opperbevelhebber der strijdkrachten in het Oos ten uit Indië gearriveerd. In het vliegtuig bevonden zich, behalve de admiraal, zijn eehtgenoote en zijn adjudant. Het vliegtuig arriveerde om 10 minuten over twee en de eer ste, die den admiraal, toen deze uit het vliegtuig stapte, begroette, was de Min.-Presi dent. Een groot aantal vrienden en kennissen van den admiraal juichte hem hartelijk toe. Een eerewacht, samengesteld uit een sectie mariniers en een sectie matrozen met de mari nekapel der Kon. Marine wa ren voor het vliegtuig opge steld. Na het spelen van het „Wien Neerlands Bloed" en na afloop van de korte begroetin gen, in den stortregen, inspec teerde L.-Adm. Helfrich de eerewacht, waarna het gezel schap zich begaf naar net ge bouwtje van den repatrieerings dienst. Voor eene microfoon dankte de admiraal, die na een afwe zigheid van 6 jaar voo-r het eerst weer in ons larV is, de aanwezigen voor hun hartelij ke ontvangst en zeide blij te zijn weer voet op Nederland schen bodem te hebben gezet. Aan de pers deelde de Ad miraal mede, dat bij een voor spoedige reis heeft gehad al was de weersgesteldheid gedu rende de laatste uren van de reis bijzonder slecht. In eenige plaatsen van ons land heeft een aantal meisjes zich vereenigd tot een organisatie, die hulp biedt in gezinnen waarvan de moeder ziek is, of drin gend rust noodig heeft, welke zij in de daartoe door deze organisatie beschik baar gestelde tehuizen in Noordwijk kan genieten. De meisjes kwijten zich vol ijver van haar vrijwillige taak. v. d. Reyken-P. NADAT DE RAAD VAN CASSATIE gistermorgen enkele kleinere gevallen had behandeld werd Mussert binnenge leid, keurig gekleed en geschoren, welwillend groetend naar rechts en links. Nadat Prof. Kranenburg de sententie van het Bijz. Gerechtshof had voorgelezen begon de president Mr. Haga de ondervraging. U heeftdit alles geslikt Mr. Haga stelt Mussert de vraag of hij wist, dat do Duit- schers Nederland in Mei 1940 zouden binnenvallen „Weten deed ik het niet', aldus Mus sert, „maar na den inval in Noorwegen moest het iedereen duidelijk zijn geweest dat de Duitschers ook bij ons zouden binnenvallen. Ik had geen en kele relatie met Duitschland", zegt Mussert dan, doen de pre sident leest hem een verslag voor van een onderhoud met een afgezant van Goebbels waaruit duidelijk de plannen der Duitschers bleek. Mussert zegt dan, dat hij de Nederland sche regeering niet had gewaar schuwd omdat deze zeker was ingelicht. Vervolgens komt de arbeids dienst ter sprake. „Deze", al dus Mussert, „was mij steeds een doorn in het oog Ik kon de boel er niet bij neergooien, om dat ik overtuigd was dat on danks alles wat Seyss Inquart c.s. deden, Hitier op een gege ven moment zou ing-mpen en alles zich ten goede zou kee- ren'.' „U heeft dit alles geslikt. U heeft nooit gezegd: met deze mannen is niet samer. te wer ken. Daardoor heeft u talrijke menschen meegesleept" aldus Mr. Haga. ,,U was een pion in het spel der Duitsche heeren". De „verstandige" maatregel. Dan brengt echter de presi dent een brief ter sprake van Mussert aan Seyss Inquart, waarin hij zegt naar aanleiding van den moord op Duitsche sol- Herdenking „Slag in de Javazee" 27 Februari zal het vier ja ren geleden zijn, dat de ko ninklijke Marine de slag in de Javazee leverde. Deze gebeur tenis zal alom 'in den lande herdacht worden. In Den Haag zal een her denking plaats vinden in de Willemskerk (Nassaulaan) des avonds 8 uur. Sprekers op de zen avond zullen zijn: Luite nant-Admiraal C. E. L. Hel frich en mr. dr. L. x-i, Deckers. Voorts zullen „Die Haghe- Sanghers" o. 1. v. Jos - anken jr. en de organist W. Hubert hun medewerking aan deze herdenking verleenen. daten in Januari 1943 te Haar lem: ,Het was een verstandige maatregel als repressaille Jood- sche communisten dood te schieten. Wij moeten conse quent doorgaan voor iedere na- tionaal-socialist die valt: tien Joodsehe communisten". Prof. van Brakel vraagt ver volgens Mussert of hij een voor beeld kan geven waaruit zou blijken dat hij ooit we. eens iets heeft gedaan ten voordeele van het Nederlandsche volk, doch tegelijkertijd ten nadeele van de N.S.B. of Duitschland. Mussert moet op deze vraag echter een antwoord schuldig blijven. Schuldig aan hoogverraad èn landverraad. Nadat Prof. Kranenburg en Mr. Feber nog enkele vragen hebben gesteld, krijgt Prof. Langemeyer het woord die sprekende over de verdediging zeide: Inderdaad valler. er pun ten aan te voeren ten gunste van Mussert. Hi.i is met een ty pische landverrader, maar hij is wel een typische hoogverra der die onderwijl niet terugge deinsd is voor het feit, ook landverraad te plegen. Een ma- telooze zelfoverschatting en hooge moreele lichtvaardigheid hebben hem tot zijn daden ge bracht. Zijn daden zrn zeker niet gespeend geweest, van een zekere mate van idealisme, doch dit rechtvaar digi niet het hem onthouden van de zwaar ste straf. Mussert hoeft ge meend dat nij met Duitschland moest samenwerken. Dit be wijst zijn moreele stompheid. Iedereen kon reeds voor 1940 begrijpen, dat samenwerken met het Duitsche regiem nooit in het belang van Nederland kon zijn. Hoe nauw het natio- naal-socialisme van Mussert aansloot bij de ideeën can Hit ler blijkt uit het feit. Jat het programma der N.S.B een slechte vertaling was var Hit- Iers programma. Zijn gebrek aan inzicht heeft een zware moreele schuld op hem geladen, doordat hij ge tracht heeft niet uit innerlijke slechtheid doch uit lust een rol te spelen, Nederland mede plichtig te maken aan de wreed heden van het Duitsche regiem. Ik verzoek derhalve verwerping van het beroep dus bevestiging van de doodstraf. De president bepaalde de uitspraak- van den Raad van Cassatie op vandaag over vier weken of eerder. De Jongeren EEN SLAGWOORD. Een wachtwoord. Een belofte. Dat hebben wij tenminste gedacht. Dat hebben wij gehoopt. Maar het valt tegen. Er is veel geschreeuw maar er valt weinig wol te spinnen. Er heerscht inertie en geeste lijke traagheid onder de jon geren. Zij zijn uitermate critisch en staan tegenover alles wat naar voren wordt gebracht met een medelijdende, hautaine glim lach. Zij halen de schouders óp maar zetten nergens hun schouders ónder! Het is jammer, maar waar. Al zullen sommigen woedend worden, het blijft tóch waar. Is er niet een algemeene klacht dat de jongeren voort durend absent zijn als op bij eenkomsten van Katholieke Volkspartij en dergelijke, de plannen worden besproken, de toekomst wordt gepeild, stem ming en medewerking wordt gevraagd? Critiek kan worden geoefend? Zij schelden en schimpen op de „ouden", l Daar zijn ze jong voor en die woorden worden waarach tig niet op een goudschaaltje gewogen, maar laten ze dan minstens trachten te dóen en aan te pakken. Het is zoo miserabel negatief om maar te kankeren en zelf niets te doen. Om te schimpen op verga deringen en er zelf weg te bliiven. Óm v/at anderen doen af te kammen en zelf langs den weg te blijven staan. Het is zoo laf om je zelf bui ten schot te houden en anderen op der korrel te nemen. De jongeren krijgen een kans en zij moeten die aangrijpen. Op de jongeren rust straks de grootste verantwoordelijk heid. Zij moeten straks kiezen en bepalen. Zij vormen zeventig procent van het kiezerscorps. Weten ze waar het om gaat? Beseffen zij hun verantwoor delijkheid? Het meerendeel blijft thuis! Zit bij de kachel. Rookt een rhodesia natuurlijk moppe rend dat het geen „sweet ca- poral" is en doet niets. Blijft thuis. De goeden niet te na gespro ken, het meerendeel der zoo genaamde jongeren is een ge- blasseerde, zwetsende massa; Als het niet zoo is, bewijs het dan. Laat je zien. Laat je hooren! Doe! H. K. H. PRINSES JULIANA AAN DE BETERENDE HAND De toestand van H. K. H. Prinses Juliana is goed voor uitgaande. De patiënte heeft reeds eenigen tijd het bed mo gen verlaten. CHINEESCH KARDINAAL IN NEDERLAND. Kardinaal Tien,t Chineesche bisschop van het* Apostolisch Vicariaat Tsing Tao, die dezer dagen te Rome tot kardinaal werd verheven, zal een be zoek brengen aan Nederland, en brengt daarbij ook, zooals hij telegrafisch aan den bis schop van Roermond meldde, een bezoek aan Mgr. Lemmens. Het bedoelde vicariaat werd voor den oorlog door het dio cees Roermond .als speciaal Missie-gebied geadopteerd, waaraan jaarlijks een 50.000 kattholieken van Limburg een missie-bijdrage schonken. WEERSVERWACHTING. Tot Vrijdagavond. Wisselende bewolking met enkele sneeuw-, hagel- of re genbuien. Vrij koud. Later krimpende en weer toenemen de wind.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1