lie spionnage affaire in Canada! Fransche kardinalen bij den Paus De Russische lenzen leggen Duitsche gruwelen vast MOSKOU ZWIJGT! Unrra universiteit geopend 3ouden feest van een luster van de kleine H. Theresia De beteekenis van de keuze Wat nu in België Duitsche verwording Woensdag 20 Febr. 1948. ioo!<Jred.Rector H. Sondaal Mr Dr C. Cb. A. van Haren Directeur: G van Elburn Bureaux: Papengracht 32. Te Red 20015. Adm 20826. ADonnemehtsprijzen f 0.26 pe< week. f 1.10 per maand f 3 20 per kwartaal. France ner oost f 4 20 tntc No. 209 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Hoe harder ge een ezel slaat Des te harder wordt zijn vel De berichten die uit Canada binnenkomen wijzen op de buiten gewone ernst van de spionnage-affaire rond de atoombom. De officiëele berichten zijn zeer sober, maar alles wijst °rop, dat Rusland ten nauwste bij deze zaak betrokken is. Zelfs leden van het Russische gezantschap zouden er hun rol in hebben gespeeld. Noch de Russische bladen, nocht de Russische radio geven eenig commentaar. Zij publi- ceeren slechts de tekn van de verklaring van Mackenzie King betreffende onthullingen van geheime en vertrouwelijke in formaties aan onbevoegde per sonen, waaronder eenige leden van den staf van een buiten- landsche missie in Ottawa. Vaststaat, dat leden van de communistische partij, die thans met een andere naam „progressieve arbeiderspartij" wordt genoemd, zich mede aan deze spionnage hebben schul dig gemaakt. De beroemde Ca- nadeesche bereden politie heeft de heele zaak van het begin af- aan gevolgd en heeft ook thans volledig bij het verdere onder zoek de leiding. Een bericht van de „Mon treal Gazet" deelt mede. dat een Sowjet-Russisch complot om voor een bedrag van meer dan een half millioer dollar uranium „op de zwarte markt" in Canada op te koopen, ont dekt zou zijn. .Deze manoeu vre", aldus schrijft het blad, „had het besluit moeten zijn van de samenzwering rond de atoombom, welke in Ottawa en andere deelen van he* Domi- ion was opgezet" Voigens het blad zouden verschillende maat schappijen betrokken zijn ge weest bij het beweerde verdwij nen van uranium-voorre den, of schoon de Sowjet -Russische agenten er niet in gestaagd zou den zijn het uranium-erts het land uit te krijgen. In Hitiers vermaarde „Buer- gerbraukeller" neeft de opening plaats gevonden van de door de Unrra geslichte universiteit voor „displaced persons". De Unrra universiteit die gevestigd 'is in het „Deutsches Museum", begint met een staf van 178 docenten en niet min der dan 2975 ingeschreven stu denten. De lessen zuilen in de Duitsche taal worden gegeven, omdat deze voor de meeste leerlingen het gemakkelijkst is. Opmerkelijk is, dat vrijwel de geheele studenten-gemeen schap wordt gevormd door uit- gewekem uit onder de Sov jetsfeer levende landen. In den Carmel te Lisieux zal op 24 Februari a.s. het gouden Professiefeest wor den gevierd van Zuster Genoveva van het Heilig Aanschiin. een zuster van St. Theresia van het Kindje Jesus. De Nuntius te Pa- riis. Mgr. Roncalli zal de plechtigheid verrichten in tegenwoordigheid van M^r. Pitaut, Bisschop van Ba- yeux en Lisieux. De Car- melieten-orde zal daarbii worden vertegenwoordigd door Pater Elisée van het provinoialaat der*1 Onge schoeide Carmelieten te Parijs. Aanslagen op getuige. De „buitenlandsche mogend heid", die bij deze zaak betrok ken is, bevindt zich natuurlijk in een uitermate onaangename positie. Hoezeer men het spre ken van getuigen vreest bewijst hët feit. dat er aanslagen zijn gepleegd op den voomaamsteh getuige bij het onderzoek naar de spionnage, die in Canada zou zijn gepleegd. Het Cana- deesche persbureau deelt mee, dat de autoriteiten zich zorgen maken over de veiligheid van dezen getuige. Bij de bezetting van Soerabaja door Britsche troepen gelukte het dén extremisten om 2500 vrouwen en kinderen te ontvoeren. De Britten besloten een expedi tie uit te zenden, om deze vrouwen en kinderen te ontzetten, welke helaas mis lukte. Tijdens den opmarsch van Sito Ardjo naar Krian. A.B.C.-Marvo Stevens-P. PAUS PIUS XII heeft aan de twee nieuwe Fransche kardi nalen uiting gegeven aan zijn groote vriendschap voor het Fransche volk en zijn diepe genegenheid voor he, iand, dat ondanks alles de oudste dochter der Kerk blijft. De keuze van Pius XII is te sprekender, omdat hij daarmee gebroken heeft met ie traditie die wil, dat Bordeaux en Rheims zetels van kardinalen zijn. De nieuwe Fransche kardi nalen hebben hun zetel te Ren- nes en Rouaan en zi| hebben, ieder voor zich, krachtig en on verschrokken stelling genomen tegen de Duitsche theorieën en zijn daardoor ook een enorme steun geweest voor net Fran sche volk. Meermalen werden zij bedreigd, terwijl Mgr. Ro- ques op het punt heeft gestaan c.oor de Gestapo te worden gear resteerd. Toespraak van de Fransche kardinalen. Zooals wij gisteren reeds meldden, is het de gewoonte, dat de kardinalen, wanneer zij hun „biglietto" ontvangen, een toespraak houden Tijdens deze plechtigheid heeft Mgr. Roques, mede na mens Mgr. Petit de Julieville, _en toespraak gehouden, waar in hij o.m. zeide: Wij zullen trachten de meest toegewijde hulp van Zijne Heiligheid te zijn en hem helpen den zwaren last, die op hem rust te dra gen. Onze diensten zijn slechts gering, doch wij zul len daarom niet minder een beproefde toewijding aan den dag leggen, een voortduren- den eerbied, een onvoorwaar delijke onderwerping en ge trouwheid aan de zaak van de Katholieke Kerk, omdat de rol, welke zij in de we reld te vervullen heeft thans belangrijker zal zijn can ooit. Frankrijk, dat onder talrijke omstandigheden de Kerk met grootheid en getrouwheid diende, zal zijn verleden niet verloochenen en zaï altijd de oudste dochter der Kerk we ten te blijven, berekend voor de taak die op haai rüst. Na den aartsbisschop van Toulouse, Mgr. Seliège. in zijn dankbetuiging aan den Heili gen Vader te hebben omtrokken, gaf de Kardinaal een overzicht van de verantwoordelijkheden waartegenover de Kerk zich 'thans gesteld ziet. De gebeurte nissen van deze laatste iaren hebben haar terugslag op de Kerk gehad. De aarde is be dekt met bloed en ruïnes, men ontwaart de groote ellende rondom zich, doch niet alleen het lichaam lijdt. Het lijden is hoofdzakelijk van geestelijken aard. De oorlog, waaruit wij ge komen zijn en waarvar, wij ho pen, dat hij door een rechtvaar digen en duurzamen vrede zal worden gevolgd heeft verwar ring en ongerustheid onder de geesten teweeggebracni. Sommigen verdwaalden kun nen zich door matei ïalistische leerstellingen laten verleiden, maar wij, die de Cnnstelijke leer kennen, wij weten dat het gezegde bewaarheid wordt: „Alleen bij Christus is de gene zing". Wijziging in de procedure der Pauskeuze? Volgens twee welingelichte nieuwsbladen te Rome heeft de Paus een decreet cndeiteekend, waarbij de proceduren voor de verkiezing van zijn opvolger, die door het College van Kar dinalen na zijn dood zal plaats hebben, wordt gewijzigd. Vol gens de tegenwoordige regeling moet de Paus twee derde van de uitgebrachte stemmen ver werven. De nieuwe regeling van den Paus bepaan volgens uitvoerige, maar r.iet bevestig de berichten, dat de Paus twee derde plus een stem rroet ver werven. De politieke situatie in Bel gië is nog niet veel opgehel derd. De volledige en juiste cijfers toonen aan, dat de C.V. P. (Christelijke Volksuartij) meer zetels heeft behaald, dan socialisten en communisten tesamen. De voorspelling van Min. Spaak: „De absolute meerder heid van socialisten en com munisten is verzekerd" blijkt gelogenstraft. De Liberalen Zij hebben de klaopen ga- kregen en wanneer men de li berale Belgische bladen leest, dan wordt dit toegeschreven aan het samengaan van de libe ralen met de communisten èn aan hun houding tegenover den Koning. Regeering van nationale unie. In Brussel, waar de socialis ten bij de stemming de meer derheid behaalden, acht men het waarschijnlijk. maar de wensch zal hier wel de vader van de gedachte zijn, -- dat er een regeering wordt gevormd van een nationale unie, welke de drie partiien. C.VB.. socia listische en communistische party zou omvatten De katholieken heoben hier echter bijna onoverkomenlijke bezwaren tegen en w.i ten eer ste: samengaan met de commu nisten, hetgeen zii alleen in al leruiterste noodzaak zullen doen en, ten tweede, net pro bleem van den terugkeer van den Koning, welke door de ka tholieken tenvolle z.crdt ge steund. Wèl bestaat er bij de katho lieken een neiging om met de socialisten samen te gaan. Maar dezen stellen als eisch van Acker premier en de Koning blijft weg. Eén van de Belgische bladen schrijft: „Indien men geen regeering mocht kunnen samenstellen, die de scherpe poRtieke te genstellingen vermijdt, dan zou men haast kunnen beslui ten, dat van nu af aan een nieuwe parlementsantbinding tegemoet kan worden gezien. Een dergelijk vooruitzicht zal de parlementsleden tot nadenken stemmen" De rede van Dr. Poels DR. POELS, heeft een openhartigen, forsche rede gehouden. 1 Hij is zijn leven lang niet anders dan forsch en open hartig geweest. I Hij sprak, in navolging van zijn Vriend Marchant, van de „VernieuwingsziekteZoover hebben wij het in de Burcht niet gebracht. Wij hebben al leen beweerd, en dat reeds namen aanhangers van de N.V.B. ons min of meer kwa lijk dat de leuze der ver nieuwing niet deugde en dat het de hoogste tijd werd de i gewenschte vernieuwing te be naderen van den kant van den mensch. Nu eischt men (niet de N.V.B.maar de groote „men") vernieuwing door en van anderen om er zelf beter van te worden! Aangezien de leuze der vernieuwing niet de- ot, zal zij spoedig zijn ver dwenen; zij vertoont nu reeds slijtage, schreven wij weken geleden. Zal met de leuze ook de Vernieuwingsziekte ver dwijnen? Een goede term gebruikte dr. Poels toen hij sprak van de schijnbare verneutralisee- ring van het openbare leven, die haar oorsprong vindt in een onchristelijke wereldbe schouwing. „Neutraal" en „Na tionaal" aldus de doctor zijn dikwijls slechts holle leu zen. De eenheidsmaniakken kunnen zich dit voor gezegd houden. Dr. Poels zei nog andere be- hartenswaardige dingen. Hij vond, dat ook onze huidige militaire organisatie wel eens gezuiverd mocht worden. „Vóór al het andere is thans noodig een herkerstening van de maatschappij, van het open bare leven. Die herkerstening moet ■beginnen bij iederen af- Zie vervolg pag. 3 Het proces te Neurenberg De Russische aanklacht te Neu renberg heeft drie volie dagen gevorderd en eindigde gisteren middag in een dramatische cli max toen een documentaire film werd vertoond van de gru welen, waaraan het Russische volk had blootgestaan. Vóór de film werd gedraaid, werden bewijsstukken overlegd uit Duitsche. fabrieken die de gestorven lichamen der vijan den verwerkten tot zeep en andere ingrediënten. Maakte dit reeds geweldigen indruk op alle aanwezigen, toen de film werd gedraaid voor ie geheel gevulde zaal, werd het zelfs, en dit was wel de eerste keer in het Neurenberger proces, ver schillende aangeklaagden te machtig. Keitel was zichzelf nauwe lijks meer meester moest voortdurend zijn zandoek naar de oogen brengen. Cok von Ribbentrop had het te kwaad. Meerdere anderen zagen doods bleek en wendden herhaaldelijk den blik van het doek af. De Russische cineasten, die aan den spits van het Russische leger meemarcheerden. hebben met hun scherpe lenzen alle gruwelijke details vastgelegd. Het was een korte samenvat ting in schrynende en ontstel lende beelden van wat woorden in drie dagen hadden getracht te schilderen. handboeien" „Radio Oranje" ^.eeft in haar avond-uitzending van 13 Maart 1945 de firma Lips te Dor drecht aangeklaagd, dat zij 60.000 handboeien van speciale vinding had vervaardigd voor de Duitschers. Vrijdagavond, 17 Februari, om 7 uur werd in de nieuwsberichten van „Ra dio Nederland" medegedeeld, dat dit absoluut onjuist was gebleken, en dat de firma Lips geen enkele blaam trof. De „Kegeeringaldus de radio-mededeeling, „betreurt dan ook zeer het onrecht aan de firma Lips aangedaan". Dit is nu allemaal goed en wei, maar hoe komt net, dat dergelijke onzin dan door Ra dio Oranje werd gedebiteerd? Want dat de illegale bladen dit overnamen kan -nen hen niet kwalyk nemen, maar er zijn helaas aanwijzingen dat radio Oranje meer lichtvaardig heeft verteld en men ontkomt by tijd en wijle niet am den in druk, dat dit tendentieus ge richt was. Wordt er nog eenige maat regel genomen tegen de men- schen, die ervoor verantwoor delijk zijn? Of stelt men hee- lemaal geen onderzoek in?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1