De Belgische verkiezingen! Atoombom spioonage in Canada Syrië en de Libanon in den Veiligheidsraad M Spannende race tusschen Christelijke Volks partij en de Linksche partijen VOORLOOPIGE UITSLAGEN In Maart vergadering te New York WISJINSKY PROMPT IN VER2ET! De Paus zegent het Belgische volk en zijn Koning Uitslagen Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Maandag IS Febr. 1946. Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Te! Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen f 0.26 per week, f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco Der oost f 4.20. No. 201 RUSTEN EN VASTEN zijn de beste en goedkoopste dokters DE REGEERING-VAN ACKER heeft met de macht, waar over zij beschikte, alies in het werk gesteld om bij de ver kiezingen een zoo gunstig mogelijk resultaat te kunnen be reiken. Zij heeft de beloften van vrouwenkiesrecht, tijdens den oorlog vanuit Londen zoo dikwijls toegezegd, niet ingelost. Zij heeft een groot aantal personen van het kiesrecht uitgesloten en hoopte daarmede een grootere macht van het katholiek en christelijk denkend volksdeel uit te sluiten. Voor zoover de resultaten thans bekend zijn, is hen dit slechts gedeeltelijk gelukt. De einduitslag is op het oogenblik dat wij dit schrijven, nog niet .bekend. De provincie Luik moet nog binnenkomen, maar acht van de negen provincies geven voor de nieuwe Kamer de volgende ge tallen: Chr. Volksp. 85 zetels 17) Socialisten 59 4) Communisten 18 (4- 12) Liberalen 15 13) Dem. Unie 1 1) In 1939 was de stand: Katholieken 73 Socialisten "64 Liberalen 33 Communisten 9 De cijfers zouden ongetwijfeld voor de Katholieken nog veel en veel gunstiger zijn, wanneer ook de vrouwen hadden ge stemd. En het is dan ook wel te verwachten, dat dit punt straks een van de groote eischen gaat worden op welker inwilliging de Katholieken hun medewer king aan een regeering zullen willen baseeren. De Koningskwestie heeft na tuurlijk bij deze verkiezingen ook een zeer grooten invloed uitgeoefend. Het was dan ook buitengewoon opvallend, dat Zaterdagavond de avond vóór de verkiezingen, de heer Pierlot, die het hoofd was van de Belgische regeering tijdens den oorlog, een rede heeft ge houden, die feitelijk een aanval inhield op den Koning en ken nelijk bedoeld was als een ma noeuvre in den verkiezings strijd. De liberale heer Pierlot heeft echter de Liberalen niet kun nen helpen. Ze komen er bij deze verkiezingen zeer slecht af, wat ze méde te danken heb ben aan hun pogingen om bij de linksche partijen in h ;t gevlei te komen. Verwachtingen van Spaak. De Belgische Min.-President, Spaak, die eerst Zaterdag zijn groote tevredenheid tegenover de journalisten had uitgespro ken over het werk van de Uno en de heeren uitliet met de be wering, dat men te Londen hard gewerkt had, heeft gister avond tot de menigte, die zich verzameld had voor het hoofd kwartier van de socialistische partij, gezegd: „De communis ten en de socialisten zullen in coalitie de absolute meerderheid kunnen behalen. Het doel van deze verkiezing is ten eerste, dat de linksche partijen de meerderheid zullen behouden. hetgeen de voortzetting van de regeering van van Acker zal verzekeren. De meening van Katholieken. Volgens ,,Lc libre Belgique" is Min. Crokaert van meening. dat de Katholieken zullen deel nemen aan de volgende regee ring en dat zij er, onder alle voorbehoud, toe gebracht kun nen worden met de socialisten samen te Werken, ten einde een dam op te werpen tegen den communistischen stortvloed, aangezien de Democratische Unie ineengestort is en de Libe ralen van het tooneel verdwij nen. Anderen zijn van meening dat de nieuwe regeèring ge vormd zal worden door een coalitie tusschen de socialisten en de communist-en. Vermoede lijk zal A. de Schrijver de voor zitter van C.V.P. het ec-rst door den prins-regent tot het vor men eener nieuwe regeering worden aangezocht. Men ver wacht echter, dat hij zal wei geren, of niet zal slagen, waar na de opdracht verstrekt zal worden aan van Acker of Spaak. In Canada is een spionnage-complot ontdekt, dat tot doel had geheimen te verzamelen betreffende de atoombom en daarmee samenhangende mogelijkheden. Er zijn een groot aantal arresta ties verricht en uit de gegevens, die binnenkomen blijkt, dat het onderzoek naar deze spionnage-affaire wellicht zal leiden aldus werd van bevoegde zijde vernomen tot het ontdekken practfSch van een vijfde colonne onder leiding van de Sowjet- Unie. Waarnemers zien in deze verklaring een aanklacht van zoo groote internationale strek king, dat hieruit wel eens een verbreking der diplomatieke betrekkingen kan ontstaan, of dat de kwestie voor de Uno zou kunnen komen. Men ver wacht. dat de premier Macken zie King eventueel den naam van het land zal noemen, dat bii de spionnage betrokken is. Alle tot dusver gearresteerde verdachten zijn Canadeesche onderdanen, hoewel mep ge looft, dat sommigen hunner buitenlandsche agenten zijn. De eenige arrestatie buiten Ca nada is die van een regeerings- ambtenaar, die nabij Londen DE laatste kwestie welke door de Veiligheidsraad is behan deld betrof de aanwezigheid van de Fransche en Engelsche troepen in Syrië en den Libanon. De afgevaardigden van deze twee landen verzochten onmiddellijke terugtrekking, ter wijl Frankrijk en Engeland zekerheid wenschten dat daaruit geen internationale moeilijkheden zouden voortvloeien. Tusschen een Egyptisch en een Nederlandsch voorstel tot oplossing van de moeilijkheid werd een compromis gevonden door Stettinius, den vertegenwoordiger van Amerika, De Paus heeft in antwoord op de rede van den nieu wen Belgischen ambassa deur, die Woensdag 1.1. zijn geloosbrieven overhandig de, eerbetoon gebracht aan het Belgische volk voor zijn edele houding tijdens de zware beproevingen, wel ke het door een ongebrei delde machtswellust was opgelegd. Zijne heiligheid gaf uitdrukking aan de hoop, dat de groote mo gendheden hun krachten in dienst van het recht en niet van het geweld zouden stel len.' De paus gaf vervolgens den Belgischen Koning, den Regent, de Koninklij ke familie en het Belgi sche volk zijn zegen. De Libaneesche afgevaardig de Hamid Bey Frangie wees het Nederlandsche voorstel aangaande directe onderhan delingen tusschen belangheb benden van de hand. Hij steun de echter het Egyptische voor stel, inhoudende, dat de troe pen, indien de door den Raad voorgeschreven tijd was ver streken, verdwenen zouden zijn. De Amerikaansche gedele geerde Edward Stettinius deed ■daarop een poging tot bemid deling, in zooverre -als hij i meende, dat de Raad moest verklaren te verwachten, dat de vreemde troepen zoo spoe dig mogelijk teruggetrokken zouden worden, terwijl de Raad van het verloop der on middellijk in te zetten onder handelingen op de hoogte moet blijven De Sowjet-vertegenwoordi- ger Wisjinski viel den Egypti- schen gedelegeerde bij en ver klaarde zich tegen het Neder landsche en het Amerikaan sche voorstel. Bij de daarop volgende stem ming werden alle voorstellen verworpen en het Amerikaan sche voorstel aangenomen. Er waren door de Sowjet-delcga- tie drie amendementen op dit voorstel ingediend, maar ook deze werden door den Raad verworpen. Het kwam echter niet tot een reglementaire af zonderlijke stemming over het Amerikaansche voorstel, want op dat oogenblik stond Wis jinski recht en verklaarde van zijn recht van veto gebruik te maken, en hij verklaarde let terlijk; „Ik stem tegen aange zien mijn amendementen wor den verworpen." Het doet eenigszins denkeh aan een huiskamer, waar kin deren als ze hun zin niet krij gen beginnen te dreinen. De voorzitter besloot laco niek over te gaan tot het vol gend punt van de kwestie; en kort daarop werd de Veilig heidsraad tot Maart verdaagd. Wisjinski heeft een brief ge richt aan den secretaris-gene raal van de Uno, waarin hij aan den hand van een memo randum van de communistisch gezinde Joegoslavische regee ring wijst op de aanwezigheid van Poolsche troepen onder leiding van Gen. Anders in Italië. De Joegoslavische regeering acht deze feiten een mogelijke toekomstige bedreiging voor den vrede, rust en orde aan de Joegoslavisch-Italiaansche grens, In het memorandum wordt o.a. gezegd, dat het „leger der Poolsche emigranten" onder bevel van Gen. Anders, ter sterkte van ca. 120.009 man, dat zich thans in Italië bevindt, sinds eenige maanden noord waarts en noord-oostwaarts op trekt teneinde de grens van de Joegoslavische Republiek dich ter te naderen. In Januari duurde deze beweging voort, zoodat het leger van Anders thans de lijn Bologna, Ferrar- ra, Padua, Venetië, Treviso Udine beslaat, en alle Britsche eenheden langs de Noordkust van de Adriatische Zee heeft vervangen. Verder spreekt het vanzelf dat dit Poolsche leger bestem peld wordt als fascistische for matie, die in contact staat met Joegoslavische Quislings! Al tijd weer het oude recept: is men geen communist, dan is men óf reactionnair „f fascist óf Quisling, óf Nazi enz. enz. Ook in Engeland ondervindt men veel ongerief van liet hooge water en de over stroomingen. De rivier Trent trad buiten haar oevers, waardoor vele gedeelten van de stad Nottingham geïsoleerd werden. De perrons van het station kwa men blank te staan. De rails waren niet meer te zien, doch de treinen kwamen normaal binnen. Anofo-P. van Zondag 17 Feb* DISTRICT I le klasse: XerxesR.F.C. 11 1: AjaxA.D.O. 32; 't Gooi\o- lewijckers 14; D.O.S.—E.D.O. 10; V.S.V.Emma 13. 2e klasse A: K.F.C.Alkm Boys 4—1; D.W.V.—West-Fr. 5—3; O.S.V Volendam 22; A.F.C.W. F.C. 3—0. 2e klasse B: R.C.H.—Watergr- meer 1—2; U.V.S.—de Spartaan 1—1; Vios—Zeeburgia" 0—0; Quick (H.)T.O.G. 0—1; Velsen—H.B.C. DISTRICT II. HaarlemStormvogels 4—0; H.B. S.—BI. Wit 1-4; Sparta—D.H.C. 20; D.W.S.Neptunus 11; FeyenoordV.U.C. 40. 3e klasse A: LiigdunumRooden- burg 0—0; V.V.S.B.—A.S.C. 0—S; BI. ZwartL.F.C. 10.. Hillinen Alpben 52; S.J.C.Wassenaar 2—6. 4e klasse A: Alphia—V.V.L.V. 4—0; L. D.W.S.Hillegom 1—3; RouwkoopDocos 4—0; Z.L.C. D.O.S.R. 14. werd aangehouden en naar Ca nada zal worden overgebracht. Uit een bron, waarvan ge zegd wordt, dat zij hoogst be trouwbaar is, wórdt vernomen, dat uit bewijsmateriaal door anti-spionnage afdeelingen ver zameld, blijkt, dat Sowj et- Rusland stelselmatig een groo te geheime dienst in Canada aan het opbouwen was. AMERIKA ZWIJGT. Ondanks het feit, dat de re- geeringsinstanties in de V.S. opdracht hebben gekregen geen commentaar te leveren op de onthulling van Mackenzie King over het uitlekken van geheime informaties in Cana da, zijn er aanwijzingen, dat er uitwisselingen tusschen Ca nada en de V.S. via de hoogste instantie zijn gemaakt en niet langs de normale diplomatieke wegen. Gen, Patrick Hurley, de voormalige Amerikaansche ambassadeur in China, zou vol gens de „Herald Tribüne" ver klaard hebben, dat hetgeen in Canada aan het licht is geko men klopte met de inlichtin gen, welke hij in December j.l. de commissie voor buiten landsche betrekkingen aange boden had te geven. Het gaat nog niet goed in Nederland EN kan een heele lijst opstellen van na-oor- logisch verschijnselen, welke er op wijzen, dat Ne derland zich zelf nog niet her vonden heeft. Wij willen er en kele noemen en du£ voor een keer eens alleen de schaduwen zien, terwijl wij heel goed we ten, dat de zon toch weer schijnt, Men zegt, dat de Romeinen nog in hun bloeitijdperk bij de eerste echtscheiding door een huivering werden bevan gen. Later zijn ze daar wel overheen gekomen, maar toen stond het eens zoo machtige Romeinsche Rijk dan ook voor zijn ondergang. Ook de landen die het summum der bescha ving denken te hebben bereikt huiveren niet meer indien de statistiek der echtscheidingen luide spreekt. Voor hoevelen is de echtscheiding een stuk van hun „moraal" geworden. En wat orakelt hier iemand van echtscheiding als symptoon van den ondergang der bescha ving! Een tijdperk van verval ziet den helling welke bergafwaarts leidt niet. In de 18e eeuw was één vijfde der blanke wereld Fransch en in 1930 was Frank rijk nog de sterkste militaire mogendheid. Frankrijk ont volkt zich steeds verder en blijft maar honen op den man, die het zal redden. De onzicht bare man die niet komen zal. La pauvre France! Met dezen zucht eindigde Maritain, die iets van da Fransche cultuur weet onlangs een interview. Wanneer wij over een echt scheiding hooren, denken wij altijd het eerst aan de kinde ren, de tot zwervertjes gewor den kinderen, die aan moeder worden „toegewezen" of aan vader Het gezin is aangetast. Het is niet meer die rustige, veilige haven, de geestelijke en cul- tureele voedingsbodem van den mensch. Zie vervolg paz. J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1