A mw W Slotzitting van de U. N.O. Li De toestand in Amelo HET WATER ZAKT Duitsche Pest in het Sudetenland „Hoe worden deze in praktijk gebracht"? H M. de Koningin inspecteert de „Evertsen" en de „Johan Maurits" Harriman afgetreden —Een schadelijk— KONINKJE Indonesië Vrijdag 15 Febr. 1946. Hoofdred.Rector H. Sondaal. Mr Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20S26. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. r No. 199 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Wie alle zonden hier gestraft wil zien laat God geen tijd voor barmhartigheid In Almelo is het water tot 25 cM. gedaald. In vele stads- deelen zal vandaag weer elec- trisch licht zijn, terwijl zoo mogelijk ook weer den gehee- len dag gas zal zijn. Fit Gro ningen arriveerde een aantal pompen, welke beschikbaar gesteld zijn door de rijksin spectie brandweerwezen, waar mee de kelders thans worden drooggepompt. Uit Rotterdam worden voorts nog bnkele groote pompen verwacht. De toestand is daardoor aan merkelijk gunstiger geworden, mede, doordat een groot aan tal booten, waaronder talrijke punters uit Giethoorn -iin ge arriveerd. Ook de voedselpo sitie is aanmerkelijk verbeterd. Het Roode Kruis stelde Brazi- liaansche voedselpakketten be schikbaar, terwijl van Ensche de uit de broodvoorziening ge regeld wordt. Voorts is men erin geslaagd wederom de be schikking te krijgen over een partij van 2000 paar rubber laarzen, die direct onder de bevolking gedistribueerd zijn. In het Postkantoor is een ra diozendstation gevestigd, waar door het contact met de buiten wereld hersteld is. De pioniers, die voor de hulp verleening aan Almelo zijn in geschakeld, hebben een verbin ding weten te maken tusschen het Overijselsch kanaal en de z.g. Veeneleiding. Door een sluis in een dijk stroomt het water thans met kracht in het kanaal Almelo-Nordhorn, van waar het door een andere sluis naar het Overijsselsch kanaal wordt afgevoerd. In het Sudetenland heerscht een afschuwelijke ziekte, die het volk ,,de Duitsche Pest" noemt. De ziekte is van onbe kende oorsprong, en er is nog geen middel tegen bekend. Zij begint met een gezwel in de mond, dat zich vervolgens over het geheele lichaam uitbreidt. De lijder sterft binnen drie da gen. De ziekte komt uit Duitschland, waar verscheidene gevallen zijn geconstateerd. De grenzen met Duitschland en met het door Polen bezette deel van Duitschland zijn ge sloten. WEERSVERWACHTING. Tot Zaterdagavond. Bewolkte lucht doch geen regen van beteekenis. Zwakke tot matige wind tusschen N.- W. en West. Zelfde tempera tuur. Het eerste vliegtuig naar West-Indië is Donderdag onder commando van Viruly van Schiphol vertrokken. De start ®van den skymaster N.L. 305. v. d. Werff-P. In de laatste vergadering van de Uno is men eenstemmig ge weest bij de behandeling van het voedselprobleem in de wereld. Bij acclamatie werd een beroep gedaan op de leden van de Uno om onmiddellijke en ingrijpende maatregelen te nemen. Waarin deze ingrijpende maatregelen moesten bestaan werd verder nóch medegedeeld nóch uiteengezet, zoodat de af gevaardigde van Britsch-Indië blijk gaf van practischen zin door maar vierkant een van de groote vijf, nl. Rusland, aan te spreken en dit land bijzonder te vragen Britsch-Indië te hel pen om een hongersnood te voorkomen om in dat land de menschen in leven te houden. Sprekers. De Britsche Min.-President Attlee heeft als eerste eenige slotwoorden gesproken. Hij was van meening, dat er tijdens de ze bijeenkomst groote resulta ten waren bereikt en als men teleurgesteld was, dan kwam het alleen omdat men zijn ver wachtingen te hoog had ge steld. Attlee zag als een van de belangrijkste functies van de Uno dat de wereldaangelegen heden in het openbaar bespro ken zijn (en de onderonsjes dan van de groote vijf? Red.). Daarna heeft Spaak zeer kort geredevoerd en tot slot heeft de secretaris, de Noor Trygve Lie, weer teruggegrepen op het laat ste besluit van de Uno en zei- de hij, dat millioenen hongeri- gen en in lompen gekleeden vol hoop opzien naar deze nieuwe organisatie. Het parlement der menschheid moge dan nog een droombeeld zijn, maar in de Al- gemeene Vergadering hebben wij nu een forum, waar een vrije en open discussie over de internationale en economische problemen van onzen tijd kan plaatsvinden. Het zou onrede lijk zijn te verwachten, dat een democratische wereldvergade ring niet zou lijden aan groei- krampen. Ik geloof dat die bij ons niet overmatig zijn ge weest", aldus besloot Lie. HM. de Koningin heeft gis- het bootsmansfluitje en ging de termorgen de torpedoboot- jager „Evertsen" en het fregat „Johan Maurits" in de Am- sterdamsche haven, geïnspec teerd. Koningin inspecteert. Er heerschte groote bedrij vigheid op het steenen hoofd. Even voor tien uur marcheerde geruischloos op rubberzoo ien een compagnie Mariniers, voorafgegaan door de Mari nierskapel der Kon. Marine, de kade op, waar de manschappen zich opstelden als eerewacht voor de „Evertsen", Reeds was daar aanwezig de wnd. burgemeester van Amster dam, de heer F. de Boer, en vele officiëele persoonlijkheden, ter wijl buiten het hek het publiek, dat in groote getale was opge komen, door de politie in be dwang werd gehouden. De „Evertsen", thans bijna gereed voor het vertrek van Zondag a.s. naar Oost-Indië, had de nationale driekleur in top en zag er bijzonder fraai uit. Vlak er achter ligt het fregat Johan Maurits", dat Vrijdag a.s. voor een verblijf van een jaar naar West-Indië vertrekt. Om klokslag tien uur arri veerde H. M. de Koningin. Toen zij zich aan boord van de „Evertsen" begaf om twin tig minuten over tien stond de voltallige bemanning van on geveer 230 man aangetreden. De koninklijke standaard vloog in top en ontvangen met vol ce- remoniëel, schreed de Konin gin door dubbele valreepsgasten aan boord. Hier werd zij ont vangen door vice-admiraal G. .W Stöve, commandant van de zeemacht Nederland met diens adjudant Luit. ter Zee tweede klasse G. A. Dogger en door den commandant van de „Evertsen", Luit. ter Zee le klasse, G. Kül- ler. Aan boord van de „Evertsen" onderhield de Koningin zich met alle officieren persoonlijk en inspecteerde het geheele schip, dat o.a. bij de invasie vele goede diensten bewees. In de mess liet de Koningin de offi cieren vertellen van hun bele venissen. De inspectie duurde ongeveer een uur en met het gebruikelijke ceremonieel ver liet de Koningin de „Evertsen". De „Johan Maurits". Even later snerpte aan boord van het fregat „Johan Maurits" Pres. Truman heeft het ver zoek van Averell Harriman, Amerikaansch ambassadeur in Rusland - om af te mogen treden, ingewilligd. Gen. Wal ter Bedee Smith, ox-chef van den Generalen Staf van Eisen hower, is door Truman tot op volger van Harriman benoemd. bemanning in de houding staan. De koninklijke standaard vloog de mast in en begeleid door den commandant betrad de Konin gin het schip dat zij eveneens in zijn geheel inspecteerde. Ook hier stelde zij zich op de hoogte van de prestaties van de beman ning van het schip, dat tijdens den oorlog vele convooidiensten verrichtte. En terwijl de be manningen van beide oorlogs bodems aan. dek stonden aan getreden, schalde het „Leve de Koningin" langs de kade en over de schepen. De marineka pel speelde het Wilhelmus, de eerewacht werd geïnspecteerd en onder toejuichingen van het nog steeds aanwezige publiek vertrok Hare Majesteit per auto. Het recente vertrek van den voormaligen koning van Albanië naar Egypte, heeft aanleiding gegeven tot het stellen van twee vragen door Engelsche par lementsleden aan den Mi nister Sir Stafford Cripps. 1. Is het den Minister be kend, dat Koning Zog tij dens verblijf alhier dertig costuums heeft laten ma ken? Hoeveel zijn er aan Koning Zog verstrekt? 2. Is het c m Minister be kend, dat toen Koning Zog naar Egypte vertrok hij tweeduizend stuks bagage meevoerde? Waarom werd een zoo onecomisch ge bruik van de weinig be schikbare scheepsruimte toegestaan? De Minister zal Maandag aanstaande op beide vragen moeten antwoorden. RECTIFICATIE. BONNENLIJST In de bonnenlijst welke wij gisteren publiceerden is een abuis gemaakt. De navolgende bonnen voor 250 gram margarine zijn geldig verklaard: 0 35, 0 36: 250 gram margarine. BEZOEK VAN CLARK KERR AAN DR. VAN MOOK. Sir Archibald Clark Kerr heeft gistermiddag om 3 uur aan Dr. H. J. van Mook in diens paleis een bezoek ge bracht. ii De .Democratische Liga" van Mas Slamet, welke in het door de geallieerde bezette gebied van West-Java de laatste weken eenigszins aan invloed heeft gewonnen, heeft aan Sir Montague Stopford een petitie gezonden, waarin zij het volgende vertolkt: a) Zoo spoedig mogelijk herstel van recht en orde in geheel Indonesië; b) Verwijdering van alle fascistische elementen, ongeacht hun nationaliteit, zoomede van andere gevaarlijke lieden zooals misdadigers tegenover de gemeenschap daar dit een onmis bare voorwaarde is om het bovengenoemde te verwezenlijken. c) Gelegenheid te gven tot het vormen van een „waarlijk democratische coalitie", welke het recht tot vrije meeningsuiting en vrijheid van vergadering en pers zal verkrijgen en welke de beschikking over radio-zendtijd zal mogen hebben, opdat deze „democratische coalitie" in staat zal zijn zijn onderstaand pro gramma te verwezenlijken. 1) Actieve steun en samen werking tot het herstel van or de, recht en openbare veilig heid, daar deze factoren be schouwd kunnen worden als onmisbare voorwaarden voor den terugkeer van een normaal sociaal, economisch en politiek leven. Naar coördinatie der volksstrijdkrachten Naar wij vernemen heeft het te-Batavia verschijnen de Indonesische blad „Ra- jat" gemeld, dat onder lei ding van Mr. Sjarifoedin en in tegenwoordigheid van Soekarno en Hatta te Djok- ja besprekingen zijn ge voerd over de mogelijkheid de organisatie van het re- publikeinsche leger te ver beteren en op internatio naal peil te brengen. Er is een commissie gevormd voor de coördinatie van al le volksstrijdkrachten, wel ke thans nog uiteenvallen in verschillende groepen, die naast het staatsleger werken. Voorts zijn bespre kingen van de republikein- sche regeering met de lei ders van het „Lasjkar Ra- jat" (volksleger) aange kondigd. 2) Het propageeren van de overtuiging, dat het huidige po litieke conflict tusschen Indo nesië en Nederland slechts door vreedzame onderhandelingen tusschen de betrokken partijen en zonder brute kracht of drei ging blijvend kan worden opge lost. 3) Verbreiding van de ge dachte, dat de toekomstige con stitutie van Indonesië, bij een definitieve overeenstemming tusschen de bovengenoemde partijen vrije verkiezingen voor een vertegenwoordigend lichaam aan alle burgers van Indonesië zonder onderscheid van ras of geloof zal garandee ren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1