Voedselcrisis in de geheele wereld Indonesische kwestie in de UNO afgedaan In Almelo's straten stijgt het water BEVIN SPREEKT ERNSTIGE TAAL Textiel, serviesgoed, keukengerei en meubelen voor huwenden TWENTE IN NOOD Voedselvoorziening in gevaar Donderdag 14 Febr. 1946, Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr Dr C. Ch. A. van Haren Directeur: G van Elbarg. Bureaux: Papengracht 32. lel Red 20015. Adm 20826. Abonnementsprijzen f 0.26 per week. f 1.10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. No. 198 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Dring U nergens op, maar laat U roepen dan zijt ge altijd welkom GISTEKAVOND luisterde een zeer ernstige vergadering van Vereenigde Volken naar den Britschen Min. van Buitenl. Zaken Ernest Bevin, die sprak over het tekort aan vijf millioen ton tarwe en het tekort van twee millioen ton rijst over de geheele wereld. Bevin hield een pleidooi voor een algemeene krachtsinspanning over de geheele wereld om hongersnood op groote schaal te voorkomen. „leder ons voedsel moet goed gebruikt worden"! Bevin vroeg de vergadering een plan dat den steun geniet van Engeland, Rusland, de Ver. Staten, Frankrijk, en China en het ergste van de bedreiging zal afwenden, goed te keuren. De cijfers van Bevin over de tekorten aan tarwe en rijst worden aangehoord in een stil te, die intenser werd, naarmate hij op ernstiger toon sprak. Hij zeide, dat de moessonregens in Britsch-Indië uitgebleven wa ren en dat dit schiereiland zich voor ernstige hongersituatie ziet geplaatst, Bevin drong er op aan, dat iedere ton, „neen'', zeide hij, „ieder pond en ieder, ons voed sel" goed gebruikt zal worden en dat alle volkeren samen zul len werken om te komen tot 'n eerlijke en billijke verdeeling van elk mogelijk overschot. „Dit is", zeide Bevin, „iets waarvoor wij allemaal samen kunnen werken om ervoor te zorgen, dat millioenen niet zul len sterven". DE RUSSISCHE VERKIEZINGEN. Naar Radio Moskou mede deelt, hebben 99,7 pet. der stemgerechtigden bij de ver kiezingen voor den Oppersten Sowjet hun stem uitgebracht, namelijk 101.450.936 personen. 100.621.225 stemmen werden uitgebracht voor het blok van communisten en partijloozen tégen dit blok werden 819.599 stemmen uitgebracht. Aan het einde van de verga dering der Vereenigde Volke ren van gisteren is aan alle re- peeringen van Europeesche landen, die lid zijn van de Ver eenigde Volken en aan de Turk- sche regeering telegrammen ge- Yliegdekschip voor de Koninklijke Marine Over enkele weken zal de Nederlandsche vloot de beschikking krijgen over een vliegdekschip (escorte- carrier), welke door de En- gelsche marine aan de Ko ninklijke Marine in bruik leen zal worden afgestaan. De Firefly verkennings jachtvliegtuigen, welke de koninklijke Marine kort geleden heeft aangekocht z"u voor dit schip bestemd. zonden met de invitatie om hun ministers van voedselvoorzie ning naar een conferentie over de EuropeescLa voedselsituatie tezenden. Deze conferentie wordt volgende maand te Lon den gehouden. Het C.D.K. deelt mede, dat zij, die op of na 18 Februari a.s. in het huwelijk treden met in gang van 18 Februari wederom aanvragen om textiel, servies goed, metalen keukengerei en houten meubelen kunnen in dienen bij den distributiedienst der gemeente van vestiging van het a.s. gezin. Zij moeten hiertoe een ver klaring van ondertrouw, ver meldende datum van afgifte en den vermoedelijken datum van het huwelijk overleggen. Zij, die na hun huwelijk een zelf standige huishouding gaan voe ren (als bewijs waarvoor een huurcontract of dergelijk be wijsstuk moet worden overge legd) komen in aanmerking voor hand- en huishouddoeken alsmede voor dekens en ma trassen. Voorts ontvangen zij speciale vergunningen voor meubilair. Zij, die zich na hun huwelijk niet zelfstandig gaan vestigen ontvangen hand- of huishoud doeken benevens dekens. On verschillig of zij zich aldan niet zelfstandig vestigen ontvangen zij een aantal punten voor ser viesgoed en metalen keuken gerei. Repatriëerenden uit Ned.-In- dië kunnen wanneer zij een zelfstandige huishouding gaan voeren thans ook aanvragen in dienen om metalen keukengerei en serviesgoed. Als bewijsstuk moet een huurcontract of der gelijk stuk worden overgelegd. A.s. moeders kunnen 3 maan den voor de bey ailing een aan vraag indienen om een baby kruikje, een baby teil en even tueel andere noodzakelijke ar tikelen. Ten slotte kunnen in gevallen van gezinsuitbreiding vergun ningen worden aangevraagd voor een aantal ledikanten, overeenkomende met het aan tal personen waarmede het ge zin wordt uitgebreid. Winsjinsky verloor het spe! HET Oekraïnische voorstel inzake de Indonesische kwestie kon slechts twee stemmen op zich vereenigen en werd ver worpen. Een amendement op het Egyptische voorstel, door Sowjet-Rus- land ingediend, strekkende tol het instellen van een commissie inzake de Indonesische kwestie, werd eveneens verworpen. De Raad is thans tot het volgende punt van de agenda overge gaan zonder tot het ondernemen van eenige actie inzake Indo nesië te besluiten. Het m.s. „Johan van Oldenbarnevelt" is Woensdag met ongeveer 2000 repa- trieerenden uit Indonesië in Amsterdam gearriveerd. Het schip passeert de Hem brug. Alg. Hoii. Fotopersb.-P. De heer Wisjinski stelde ver volgens voor, dat een commis sie, samengesteld uit Engeland, Rusland, China, de Ver. Staten en Nederland, uitgezonden zou worden. Doch Bevin verklaar de, dat dit het Oekraïnsche voorstel was in een anderen vorm. Hij zeide tevens, dat het gedeelte van de Egyptische re solutie, dat zeide dat Britsche troepen niet gebruikt zouden worden tegen de Indonesische nationalisten, „hardnekkigen tegenstand van de Britsche de legatie zou ondervinden, aan gezien deze in de redactie ge- impliceerde zienswijze, dat in het verleden Britsche troepen gebruikt zouden zijn tegen de nationalisten, niet kon aan vaarden. De Britsche troepen hebben gehandeld onder de bevelen van de gecombineer de stafschefs, en var. hen zijn geen klachten ontvangen. Evenals andere volken ver wachtte het Engelsche volk vertrouwd te worden. De Egyptische gedelegeerde verklaarde hierop, dat hij op het aannemen van het amende ment niet verder zou aandrin gen. Hierop ging men over tot stemming over het Russische amendement, dat slechts met de stemmen van de Sowjet- Unie, Polen en de Oekraïne vóór werd verworpen. Het Egyptische voorstel onder ging hetzelfde lot. Prof. dr. Posthumus, die, naar te Ba tavia besloten is, del zal uitmaken van de gemeenschappelijke commissie van voorlichting inzake de besprekingen om trent den toekomstigen staatsvorm van Indonesië. Hij zal hierin dr. van Mook vertegenwoordigen en terzijde worden gestaan door G. Whitteridge namens Sir Kerr, It.-kol. Wilcix namens gene raal Stopford en mr. Boediardjo namens Sjahrir. Anefo-P. Overeenkomst bereikt tusschen N.V.V.en E.V.C. Tijdens de fusie besprekin gen tusschen vertegenwoordi gers van het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigin- gen en de Eenheids Vak Cen trale, gehouden op 12 en 13 Februari, werd op bijna alle punten overeenstemming be reikt, met betrekking tot de fusie dezer beide organisaties. Aan een kleine commissie is opgedragen een fusierapport samen te stellen, dat binnen den kortst mogelijken tijd aan de wederzijdsche besturen zal worden voorgelegd. Zoodra het rapport door deze besturen is aanvaard zal h#t ter verdere behandeling aan de betrokken organisaties van beide vakver- eenigingen worden doorgege ven. WEERSVERWACHTING. Tot Vrijdagavond. Overdag op de meeste plaat sen bewolkte lucht, waaruit thier en daar tijdelijk eenige lichte regen of motregen kan vallen. In het Noorden matige wind tusschen Z.-W. ■m N.-W. De aanhoudende stormachti ge regens der laatste weken hebben in Twente en het Oos ten van het land alle beken en stroompjes tot een ongekende hoogte opgevoerd en op ver schillende plaatsen zijn dijken doorgebroken. Daardoor heeft het water zich in een woeste ren een weg gebaand naar het laagstgelegen gedeelte van Twente het stadje Almelo. Het water is daar reeds ge stegen tot anderhalve meter. Ziekenhuizen worden ontruimd en een gedeelte van de stad zit zonder gas en electriciteit. Twintigduizend personen zijn geïsoleerd en dertigduizend hebben overlast van het water, zoodat zij op de bovenverdie pingen moeten huizen terwijl beneden alles overstroomd is. De hoofdoorzaak van deze watersnood is gelegen in het doorbreken van een stuwdam in de Vecht, die onder de steeds stuwende en woelende water massa is bezweken. Hulp. De burgemeester van Almelo heeft zich onmiddellijk met verschillende instanties in ver binding gesteld en er wordt energiek aangepakt om de ramp die Almelo treft tot de kleinst mogelijke proporties te rug te brengen. Afdeelingen ge nie en pioniers zijn met booten en auto's gearriveerd, waarbij zij bijzonder tot taak kregen om de boeren te helpen en van hun vee te redden wat er te redden valt. Ook andere militaire instan ties zijn bezig om met groote trucks hulp te verleenen, ter wijl ook rubberbooten en pon tons in den strijd tegen het wa ter worden ingezet. Voedselvoorziening. De bakkerijen kunnen niet meer werken, ze staan onder water, hebben geen aanvoer en kunnen niet door het personeel bereikt worden. Het Roode Kruis doet thans moeite om 2500 voedselpakketten, ter be schikking gesteld door het Amerikaansche Roode Kruis, aan de ergst getroffenen te doen toekomen. Met man en macht wordt er gewerkt om de ziekenhuizen te evacueeren en vooral te zorgen dat moeders in verwachting de hulp krijgen die zij noodig heb ben en dat doktoren hun taak kunnen blijven vervullen. Zoo wordt er in Almelo en verderop in Twente alles ge daan, om een groot aantal lan den en boerderijen droog te houden en verdere steden en dorpen voor het watergeweld te bewaren. De beoordeeling der regeeringsverklaring over Indië VOLGENS VERKLARING van Minster van Kleffens in den Veiligheidsraad der U.N.O. afgelegd, zou hel aantal goed uitgeruste inheem- sche Indische strijdkrachten ongeveer 80.000 bedragen. Er zijn er in ons land die voor dit feit de oogen sluiten. Maar dat is, dunkt ons, toch niet verstandig. Zoo min als het verstandig is niet te willen zien dat de Britten de op Java aanwezige troepen zoolang deze niet worden aangevallen alleen gebruiken om den oorlog te liquideeren d.w.z. om Japan ners te ontwapenen terwijl de Britten ons lofwaardige hulp verschaffen bij de bevrijding van onze landgenooten. Nu kan men wel weer bewe ren dat de Britten dit moeten doen. Men kan van hen eischen dat z(j de door de Japanners aan de Indonesische opstande lingen afgestane wapenen ook bij de laatsten moeten wegha len. Maar wanneer de Engel- schen dit nu doen, wat dan? Wij gelooven dat met name de anti-revolutionaire pers met alle goede bedoelingen, een struisvogel-politiek voert, dat is dus een politiek die be paalde feiten niet wil zien. En dat is in beleidskwesties voor al zeer gevaarlijk. Wanneer men zoo „tastbaar" ziet dat wat in Indië is ge beurd, ramzalig is, zoowel voor Indië als voor Nederland; wanneer men zoo diep over tuigd is van ons goed recht, dan wordt het moeilijk om nuchter te redeneeren. Met die moeilijkheid worstelen wij al lemaal. Zij echter die aan de tafel der onderhandelingen zitten, mogen geen feit v vonacht- Zie vervolg pag. 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1