Egypte vertraagt het einde r v. Mook licht regeeringsverklaring toe aan Sjahrir Hengelo wordt „klein Venetië" „Voorstel het bestudeeren waard" zegt Wisjinsky 2),e Tlaud, bpieeM i i I Nog meer besprekingen zullen volgen HOOG WATER IN DEN ACHTERHOEK Amsterdamsche studenten zullen staken tot prof. Wibaut ontslagen is Morgen geen colleges meer Woensdag IS f'ebr. T9VS. Hooidred.Rector H. Soridaa! Mr Dr C. Cb. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Te! Red 20015. Adm. 20S26. Abonnementsprijzen f 0 26 per week. f 1 10 per maand. f 3.20 per kwartaal. Franco oer oost f 4 20. No. 19? Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken De machines die de menschen vervangen hebben de menschen tot machines gemaakt De Indonesische kwestie in den Veiligheidsraad Tl/f EN WAS IN DEN VEILIGHEIDSRAAD op een haar na aan een beslissing toe over de Oekraïnsche klacht, welke in hield, dat de aanwezigheid van Britsche troepen in Indonesië een bedreiging voor de veiligheid van de wereld inhoudt, toen de Egyptische afgevaardigde door het voorstellen van een nieu we wijze van handeling voor een verrassing zorgde. Voordien was het duidelijk, nesië zouden onder geen voor uit Fnreland den sterks! mo- waarde tegen de Indonesische dat Engeland den sterkst mo- beweging worden gebruikt. Zij zouden worden terugge trokken, zoodra zij zich van hun rechtmatige taak. bijv. de bescherming van personen uit de geallieerde landen en het ontwapenen der Japansche troepen, zouden hebben gekwe ten. De raad hoopt, dat de onder handelingen, die nu in Indone sië begonnen zijn, gunstige re sultaten zullen hebben, gelijken steun had voor zijn zaak en de voorgestelde Oekraïnsche resolutie geen schijn van kans maakte om aangenomen te worden. De Oe-.raïne moest zeven van de elf stemmen hebben, indien de resolutie werd aan vaard. Ook Engeland moest zeven stemmen op zich ver eenigen, om ontlast te worden van de tegen hem ingebrachte j overeenstemming met hef At- beschuldigingen. Acht gedele- lantisch Handvest en het recht geerden hebben reeds uiting i van zelfbeschikking der vol- gegeven aan hun inzicht, dat ken. de Oekraïnsche 'bewering als Voorts verlangt de raad de zou de aanwezigheid van Brit- uitslag der onderhandelingen sche troepen in Indonesië „de te vernemen en behoudt zich internationale vrede bedrei- h.recht voor in de toekomst niet staande gehouden acties te voeren, welke de raad kon worden. Deze gedelegeer den waren van Engeland Ne derland, China, Mexico, Egyp te, Frankrijk Brazilië en Australië. De Oekraïnsche de legatie heeft- zelf geen stem recht, De opinies over het zenden van een commissie van onder zoek naar Indonesië zijn een weinig meer verdeeld. Het deel van de Oekraïnsche resolutie, dat zulks aanbeveelt werd be streden door Engeland, Neder land, de Ver. Staten en Brazi lië. Ghina en Mexico zijn niet geheel en al tegen het principe hiervan en Australië heeft ge zegd, dat, indien een commis sie wordt uitgezonden, dit land er in vertegenwoordigd wil zijn. De geheele situatie is thans eehter ingewikkelder gemaakt door een amendement van Egypte. Het Egyptisch amendement Het amendement van den Egyptischen vertegenwoordi ger Kiaz, houdt in, dat de vei ligheidsraad zou verklaren zich na de Verklaringen van Nederland, de Oekraïne, de Sovjet-Unie en het Ver. Ko ninkrijk een oordeel te hebben gevormd over de volgende fei ten: De Britsche troepen in fndo- noodig acht. Alaus -iet Egyp tische amendement. ïn zijp antwoord zeide Ma- noeilsky, dat zijn delegatie zou persisteeren bij een stemming. Zij zou zich niet met een ver klaring van den voorzitter zon der meer tevreden stellen. De veiligheidsraad is zonder te stemmen tot hedenavond 10 uur verdaagd. Bëvin ontbrak aanvankelijk op de vergadering van giste renmorgen, maar verscheen toch even vóór twaalf uur. Naar A. P. uit Rome meldt, zal us Pius XII het Openbaar Consisto rie, dat op 18 Februari begint, openen met een toespraak over de tegen woordige positie van de Kerk en haar toekomsti ge politiek. Het is niet waarschijn lijk dat deze rede door de radio zal worden uit gezonden. WEERSVERWACHTINGEN. Plaatselijke nachtvorst, voor al in het Oosten des lands. Overdag matige temperatuur. Toenemende bewolking, in het bijzonder in het Westen des lands. Geen regen van betee- kenis. Weinig wind. Plaatselijk te**» Tengevolge van de .hevige overstroomingen en den hoogen waterstand van de rivier inoest de schipbrug te Deventer worden uitgenomen. Hakeboom-Anefo-P. N EEN OFFICIEELE VERKLARING wordt medegedeeld, dat dr. van Mook gisterenavond om 6 uur (Batavia-tijd) ten huize van Sir Archibald Clark Kerr een bespreking heeft gehad met Soetan Sjahrir. De bijeenkomst, die plaats vond in een vriend- schappelijken sfeer, was voor het grootste deel gewijd aan het toelichten van bepaalde punten uit de verklaring der Neder- landsche Regeering. Voorts is de evacuatie van Rapwi-ambtenaren uit het bin nenland besproken. Overeen gekomen werd, dat nog meer besprekingen gevoerd zullen worden, zoodat deze en ande re kwesties uitvoeriger behan deld zullen kunnen worden. Gijzelaars in Bandoeng vrijgelaten. Zeven Europeanen, waaron der een vrouw, die in het Zui delijk deel van Bandoeng als De enorme aanwas van wa ter door de Driener- en Berg- lobeek heeft tientallen straten van Hengelo in den nacht van Vrijdag op Zaterdag onder wa ter gezet. Verschillende hoofd straten werden herschapen in kolkende rivieren, de pleinen en open vlakten, ontstaan door den afbraak van gebombar deerde panden, zagen er uit als meren. he overstroomingen in den Achterhoek. In Borculo stroomt het water met kracht door de straten. Sedert 1S26 is dat niet voorgekomen. v. d. Wertt-P. In de meeste fabrieken moest het werk gestaakt worden, dui zenden arbeiders konden niet aan het werk gaan, omdat ze de fabrieken en werkplaatsen niet konden bereiken. De scho len bleven om dezelfde reden gesloten. De posterijen werkten niet, het distributie-bureau lag rondom in het water, het kan toor der belastingen eveneens. Om een einde te maken aan den water-overlast is men er tenslotte toe overgegaan, een afvoersloot te graven naar het Twen te-kanaal. Het verkeer in den achterhoek. Te Deventer is een overzet veer voor voetgangers over den IJsel gemaakt, waarmede de bewoners van den linker IJsel- oever naar de stad en terug kunnen gaan, tusschen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Overigens is de communicatie tusschen beide rivieroevers per trein mogelijk, 's Morgens en 's avonds laten de Ned. Spoor wegen publiek toe, om zich over de spoorbrug van Deven ter te begeven naar de over zijde. De Koerhuisbeek is buiten haar oevers getreden. De kaden langs den IJsel in Deventer staan nu diep onder water. In de omgeving der stad zijn aan de oostzijde opnieuw eenige boerderijen door het water van den weg afgesneden. In Raalte zijn burgers ongeroe pen om te helpen bij de bedij king. Bij Deventer wordt de Bergweidepolder nog steeds goed beveiligd door de kaden, die thans worden versterkt. gijzelaars waren vastgehouden, zijn j.l. Zaterdag vrijgelaten en naar het Noordelijk deel der stad overgebracht. Men ver wacht, dat nog meer gijzelaars zullen worden vrijgelaten. De eerste groep van oud-gijzelaars was over het algemeen goed behandeld door de T.R.I. (de vroegere T.K.R.). Voordat zij waren vrijgelaten, waren zij nog gefotografeerd. Volgens hen was de behandeling aan merkelijk verbeterd, toen de T.R.I. de waarde van gijzelaars was gaan beseffen voor de uit wisseling tegen Indonesisische gevangenen. Gedurende het weekeinde zijn ongeveer veertig huizen in het centrum van Bandoeng af gebrand, voor het meerendeel kamponghuizen. De branden waren aangestoken met drie brandbommen. Twee Chineesche boeren zijn ten Noorden Bandoeng ont voerd door extremisten, om dat zij Europeanen van voed sel hadden voorzien. De ontvoerders hebben tegen een famililied van een der Chineezen verklaard, dat zij een losgeld van 50.000 gulden eischen. Bij de Indonesiërs, die het Noordelijk deel van Bandoeng beheerschen, heeft zich een aantal Japanners gevoegd. Vol gens betrouwbare berichten is aan hen het oppertoezicht over de verdediging van Noord- Bandoeng toevertrouwd. Van Indonesische zijde is bekend gemaakt, dat van 15 Febr: af het Noordelijk deel van Ban doeng voor de inwoners van het Zuidelijk deel der stad her metisch gesloten zal zijn. De Chineezen in het Noordelijk deel geven er den voorkeur aan te blijven. Amir Sjarifoedin gewond. Wij vernemen uit betrouw bare bron ,dat de republikein- sche „Minister van Binnen- landsche Veiligheid", Amir Sjarifoedin gewond is en zich in een ziekenhuis op Oost-Java bevindt. De oorzaak van zijn verwonding is nog onbekend. Zijn broeder is naar het zie kenhuis ontboden, maar dit behoeft volgens Indonesische kringen nog niet te beteekenen, dat zijn wonden van ernstigen aard zijn. In de studentenbioscoop „Kriterion" hebben studenten van fa culteiten der Amsterdamsche universiteit onder leiding van het bestuur der „Algemeene Studentenvereeniging Amsterdam" (A. S. V. A.) een vergadering belegd ter bespreking van de nog te treffen maatregelen tegen het weder in functie treden van prof. dr. J. P. Wibaut als hoogleeraar in de organische chemie. Prof. Wibaut wordt naast een karakterlooze houding ten t-Jde der loyaliteitsverklarin gen, verweten, dat hij nadien het ambt van Rector Magnifi cus der universiteit heeft aan vaard (toen dus slechts de studenten, die geteexend had den de universiteit nog kon den bezoeken) en er zich in die functie toe heeft geleend een lijst met namen van meis jesstudenten af te geven aan het G. A. B. te Amsterdam. Met de beslissing van den Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarbij prof. Wibaut na een periode van enkele maanden, waarin hij van zijn ambt gestaakt is geweest, Donderdag a.s. weer in zijn functie wordt hersteld, kunnen de studenten zich niet oenigen. Met instemming van de ge heele vergadering en den le denraad besloot het A.S.V.A.- bestuur daarop de Amster damsche studenten van alle fa culteiten te adviseeren van Donderdag a.s. af geen colle ges of practica meer te vol gen. zoolang prof. Wibaut geen ontslag genomen heeft, of zoo lang aan hem geen ontslag is verleend. Deze staking omvat bijna 4080 studenten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1