Heeft U stof BAKKER „DE BURCHT" AANK. HALFWAS Nette melkiooper Tekeopaangeboden ADVERTENTIES „DE BURCHT" 20826 Leiden Werktuigbouwkundig Teekenaar Telefoniste-Typiste een jontfste bediende HUWELIJK BEP KUYPERS NET MEISJE prima Felser, Stoker, zelfstandige Magazijnknecht eenige mannelijke bedienden AANMAAKSTERS TWIJNSTERS HASPEL A ARSTERS BREISTERS EN LEERLINGEN H.V. Van Cranenhurg I Sleriaga's Sajetfahrlek twee vrouwefsjke kantoorMenden PRACTUKEXAiEN BOEKHOUDEN SLAPLANTEN Genootschap Stille Omgang AANGEBODEN: WAT Z0Ö DAT? WEG met den WONINGRUIL INBOEDEL Winterwortelen Leest De Heer en Mevr. C. J. KERKHOF— 4332 SPRONK geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter MADELEINE. Voorschoten, 10 Febr. '46. Getrouwd: H. L. VAN DELFT, gep. Gem.-Secr. van 4202 Warmond, en GREET H. JELGERHU1S SWILDENS. Den Haag, 12 Febr. 1946. Gerard Rineijnstr. 5. 23 Februari a.s. ho- j 6 pen onze lieve Ouders 5 HENDRIK 2 FRANKEN j en l CATHARINA l j GEERTRUIDA S i FRANEN— 1 v. d. WEIJDEN 2 j den dag te herdenken, f dat zij voor 12 k; jaar? 2 het H. Sacrament van 2 het Huwelijk mochten ontvangen. 4251 Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hun dank- l 'l bare kinderen. j TRIENI en I 1 DICKIE. j 2 Leiden, 12 Febr. 1946. v. Limb. Stirumstr. 29. I De gezongen H. Mis 5 1 uit dankbaarheid zal worden opgedragen 24 2 Februari te 10 uur in 2 de Par. Kerk van O. L. j Vr. Hemelvaart en St. 9 Jozef. Den 26en Februari 9 hopen onze geliefde l i Ouders 4319 WOUTER 1 VAN STEENBERGENl 2 en 5 MARIA VAN TONGEREN 2 den dag te herdenken j dat zij voor 50 jaar in t het huwelijk traden. I 1 De plechtige Hoogmis S uit dankbaarheid zal 2 worden opgedragen 2 den 17en Februari des morgens 10 uur in de 6 Parochiekerk van O. L. Vr. Hemelvaart en I St. Jozef. 2 Dat God hen nog lang j i moge sparen, is de 5 j wensch van hun dank- bare kinderen, klein- I kinderen en achter- j kleinkinderen. Leiden, 12 Febr. 1946. Oranjegracht 5. GEVRAAGD: een 4336 bij H.C.VANNOORT Brood- en Banketbakkerij H00GEW0ER0 122 - LEIDEN BIEDT ZICH AAN Dames Hoedenvervormer liefst als reiziger in cor sages. Brieven onder no. 4306 Bureau van dit blad Te koop gevraagd, een compleet 4284 PAARDETUIG voor groot paard. Jac. Sikking, Dorpstraat War mond. AANGEBODEN 35 K.G. Tuinboonen, Bre de Witkiem, tegen elk aanne. .elijk bod, door P. W. v. d. Geest, Bloemist, Leidscheweg 15, Oud-Ade v TE KOOP 4317 aangeboden prima tafel- billard, compl. m. keuen en telraam. Br. aan P. Brugman, Agent v. d. blad, Hazerswoude Dorp. Nette R.K. jongeman zoekt serieuze kennisma king met net R.K. meisje, leeftijd 2430 j. Brieven met foto. welke op eere woord geretourn. wordt, onder no. 4318 Bureau van dit blad. Dames- en Kinderkleeding kunnen wij weer aannemen 4315 Ook keer- en vermaakwerk Windjack's, Ovérhemden enz. 2e GROENESTEEG 29 VERLOREN Maandag tusschen 12.30- 13 uur op Breestraat (bij de Vrouwenstecg) zwar te glacé dameshandschoen rechter. Teg. bel. ter. te bez. Steenstraat 57 A. GEVRAAGD bij gebleken geschikth. goede vooruitz. Aanmel den Leidsche Melkinr, „De Sierkan", De Sitter- laan 37. 4330 Tevens Loopjongen gevr. Aanm. Leidsche Melkinr. „De Sierkan.", Heeren straat 96. Partij Boonenstaken, ingekuild Meigras, Pa- lingfuiken. Zegenfuiken en twee keernetten. Mest kruiwagen, Hooivorken, 6-üeelig konijnenhok en nog eenige Vruchtboa- men. Partij Betonijzer. Twee vischblokken, roei boot en een kookplaat voor een fornuis. A. Th. v. d. Pijl, Dr. v. Noort- straat 4, Stomp 'ijk. Gevraagd, een 4327 voor den dag, v.g.g.v. Ph. Koppers, Kruidenier, Schutterstr. 28, Leiden. Conservenfabriek vraagt Brieven bureau van dit blad onder no. 4331 B. z. a. een NET MEISJE in R.K. gezin, 18 jaar, voor dag en nacht, v.g.g.v. Brieven aan C. Baak,' Leimuiderdijk 3ii, Nieuw Vennep. 4321 Met Mei of eerder ge vraagd een R.K. aank. BOERENKNECHT bij W. de Jong, Ncord- buurtsche weg. Zoeter- woude. 4323 Voor in belle men Voor spoedige indiensttreding te LEIDEN wordt gevraagd een aankomend Brieven met volledige inlichtingen omtrent opleiding enz- alsmede verlangd salaris, onder no. 4339, Bur. van dit Blad Het Nederlandsche Beheersinstituut, Vertegen woordiging Leiden, Rijnsburgerweg 21, vraagt zoo spoedig mogelijk een 4340 Voorkeur geniet zij, die met de bediening van een telefooncentrale bekend is. Persoonlijke aanmelding tusschen 9 en 10 uur Gevraagd op Assurantiekantoor voor direct voor lichte administratieve arbeid benevens Brieven bureau van dit blad onder no. 4338 GEVRAAGD: J&arareteïciicsm vaëef ts, 4322 De N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij zoekt voor baar bureau 4314 kunnende typen en bij voorkeur bekend met het gebruik van moderne kantoormachines. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan de Directie der L.D.M., Stationsweg 12, Leiden HALF FEBRUARI begint een cursus ter opleiding voor het (Associatie December 1946) Inlichtingen en aanmelding bij 4312 TH. H. PERQUiN, Leraar Boekhouden M.0. HOGE RIJNDIJK 76, TELEFOON 24753 VOOR DIRECT GEVRAAGD: een R.K, Coöperatie „Onderling Belang", Afd. Bakkerij, Lisse Kanaalstraat 56. Aanbiedin. gen schriftelijk. 4341 Mevr. M. A. EgginkKo ning, Veurscheweg 22, Zonnehoek, Voorschoten vraagt 4337 DIENSTBODE voor dag of dag en nacht of werkster. TE KOOP AANGEB. 300 eenruiters in goeden staat. Brieven A. J. van Dam, Adv. Bur., Nieuw- veen. 4344 GEVONDEN Een nieuw kerkboek; te gen advertentiekosten te rug te bekomen Anna v. Saksenstr. 8, Leiden. Biedt zich aan, een R.K. DIENSTMEISJE v.g.g.v. Brieven aan Jac. Zandbergen, Agent de Burcht, Zoeterwoude. VERLOREN een Noorsche heerenwant Tegen bel. ter. te bez. Oude Singel 68. 4334 Te koop aangelboden 15.000 a 20.000 4335 Th. van Zanten, Huigslo- terdijk 1301 Haarlemmer meer. ZOETERWOUDE. Uitnoodiging tot bijwo ning ledenvergadering op Donderdag 14 Februari 1946, n.m. 8 uur in het Patronaat. 4328 Bespreking Omgang, ver kiezing bestuur, mede- deelingen aangaande feest van 600-jarig bestaan. Het Bestuur. Verbintenissenrecht deel III (Hofmann) en Han dels- en Faillissements- recht (Polak). Heeren singel 2 A. Leiden. 4345 Wat zou dat nu, zoo'n half pondje boter, zoo'n paar glasruitjes, zoo'n paar plankjes..? Het zou zooveel, dat al die kleinigheden samen een billijke verdeeling van de aanwezige voorraden verhinderen, dat ze extra's beteekenen voor wie het niet toekomt en dat ze onthouden worden aan hen, die er recht op hebben. Daarom is gifhandel zoo verachtelijk. In nieuwe wijk te Lei den aangeboden FLINKE SLAAPKAMER met volledig, pension v. 2 R.K. broers of vrienden. Brieven onder no. 4320 Bureau van dit blad. Wie ruilt een vrije zon nige le etagewoning in den Haag, nabij Rijswijk, bestaande*-uit 2 kamers (suite), klein kamertje en keuken, voor dito wo ning in Leiden, liefst om geving Tuinstadwijk of Voorschoten. Brieven no. 4325 Bureau van dit blad. Gevraagd: 4311 Rijwiel- en Mötcrhersteller Jac. de Lange, Molenstr. Noordwijk (binnen), Te lefoon 2927. 4311 waarbij modern eiken schrijfbureau, tafels, stoe len, kasten, ledikanten, spiegels, kachels, fornui zen, stofzuiger, brandkas ten enz., vanouds A. J. Hartwïjk", Goederenbeurs, Burchtsteeg 4, Nieuwe Beestenmarkt 7—9 (Vee markt), Tel. 24013-26627. TE KOOP 2 petroleumstellen 3 pit- ters, 1 strijkplank, 3 va zen, 1 kast 1 waterketel, 1 groote koffiepot, 1 groo- te melkkan, 1 machine tafel eikenhout, i'e zien en te bevr. Rijksstr. weg 68, Sassenheim. 4316 Te koop aangeboden een in goeden staat zijnd HUSSKAMER- AMEUBLEMENT Te bevragen Amaliastr. No. 24. 4313 Te koop: 2 ton beste gelegen aan vaarwater. Te bevr. v. Leeuwenstr.' 3. Noordwijk. 4310 Gevraagd: 4309 aank. Rijwielhersteller die ook in het motorvak opgeleid wil worden. Jac. de Lange, Rijwiel- en Motorhandel, Molenstraat Noordwijk, Tel. 2927 Bekwame 4343 LOODGIETER of halfwas gevraagd, bij IJsselmuiden en Zonen te Sassenheim en Voor hout. Katholiek Dagblad voor Leiden en Omgeving MET STADS- EN BUITEN-EDITIE Bureaux: PAPENGRACHT 32, LEIDEN Ook de agenten en loopers zullen gaarne Uw abonnement noteeren

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 4