Indonesië antwoordt binnen 14 dagen Nog geen beslissing over Indonesië Generaal von Paulus als getuige Dijk bij Colniscbate Dinsdag 12 Febr. 1946. Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red. 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. 1.10 per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. mBURCHT Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken No. 196 Kalmte is meer waard dan geweld. Maar altijd kalm zijn is nocli groot noch heilig! REGEERINGSVOORSTELLEN Dr. Soetan Sjahrir heeft gisteravond geweigerd com mentaar te leveren op de Ne- derlandsche voorstellen met betrekking tot Java, welke gis teren zijn gedaan, maar hij heeft medegedeeld dat het In donesische antwoord daarop binnen veertien dagen gereed zal zijn. Toen hem naar zijn oordeel gevraagd werd over de bespre kingen in de organisatie der Vereenigde Volkeren, betref fende de toestand in Indonesië, grinnikte hij en verklaarde: „Het schijnt, dat het slechts hun bedoeling is om een com missie van onderzoek te stu ren. Ik zou niet weten wat voor schade zij zouden kunnen aan richten". Sjahrir zeide ook, dat het noodig zou zijn het centraal nationaal comité, dat uit onge veer 250 plaatselijke leiders be staat, gedurende de besprekin gen bijeen te roepen. Ervaren neutrale waarne mers,, die nadrukkelijk bewe ren, dat de komende bespre kingen waarschijnlijk van zeer langen duur zullen zijn en zeer langzaam voortgang zullen heb ben, waren van meening, dat politiek geschoolde Indonesiërs het op prijs zullen stellen, dat de voordeelen van het hervor mingsplan ruim opwegen tegen de tijdelijke nadeelen ervan. „DAAR WISTEN WIJ ALLEN NIETS VAN" Dat is nog steeds de hoofdlijn van hët antwoord, dat het Duitsche volk geeft op hetgeen in het proces te Neurenberg is openbaar gemaakt, 85 procent der Duitsehers gaf toe door het proces iets geleerd te heb ben. Anderzijds is het grootste deel der Duitsehers van meening, dat het on juist was geheele organi saties als SS, SA of Gene rale Staf aan te klagen. Ten aanzien van de Gesta po en den Sicherheitsdienst bestond evenwel de alge- meene overtuiging, dat de gezamenlijke aanklacht ge rechtvaardigd is. Het groot ste deel der ondervraagden was van meening, dat de beschuldiging, gebaseerd op wreedheden, het meest indrukwekkend en onweer legbaar was. Zij vonden het volkom en terecht, dat de Duitsehers beschuldigd werden van plannen tot het uitroeien van geheele bevolkingen. Deze neutrale waarnemers wij zen er op, dat, hoewel het plan Indonesië geen onmiddellijke onafhankelijkheid toekent, ter wijl een duidelijke omschrij ving van de bevoegdheden van het hoofd der fegeering de moeilijkste van alle problemen zal blijken, het spoedig vooruit zicht voor Indonesië om van zich te doen hooren in de Uno er een belangrijk onderdeel van uitmaakt. De voorstellen naar Soekarno, De Nederlandsche voorstel len zijn heden door middel van een speciale koerier aan Soe karno te Djokjakarta overhan digd. Vermoedelijk raadpleegt Soekarno nu Sjarifoedin en an deren. De zware regenval heeft een ernstige verzakking van den spoordijk bij Deven ter veroorzaakt. Met man en macht werkt men thans aan het herstel van den dijk. v. d. Werff-P. Veiligheidsraad vecht op „punten" Stettinius tegen Gisteren werden in den Vei ligheidsraad de besprekingen hervat over de Indonesische kwestie. In zijn openingsrede ontkende de Óekraïnische af gevaardigde Manoeilsky, dat de Óekraïnische brief omtrent In donesië een interventie betee- kende in de binnenland.sche aangelegenheden van Gr.-Brit- tsnnië of Nederland. Er waren immers Japansche troepen ge bruikt tegen de Indonesiërs, hetgeen, volgens Manoeilsky, in strijd was met het internatio naal recht en de internationale moraal, reden waarom de situa tie in Indonesië onder de be voegdheid van den Veiligheids raad viel. Ook verklaarde Ma noeilsky, dat er in Indonesië een oorlogstoestand bestond en om dit te bewijzen haalde hij het incident van Bakasi aan, zooals dit voorkwam in de United Press. Hij stelde een resolutie voor, waarin werd gevraagd om een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van Gr.- Brittannië, de V.S., de Sowj et- Unie, China en Nederland, wel ke commissie naar Indonesië zou moeten gaan om te dezer zake een onderzoek in te stel len en vrede tot stand te bren gen en verslag uit te brengen aan den raad. Australië repliceerde hierop, dat Manoelisky niet voldoen de de noodzaak had aange toond voor het instellen van een commissie doch gaf tevens te kennen, dat, indien er een commissie, zou worden inge steld, Austalië daar zeker in vertegenwoordigd behoorde te zijn. instelling commissie- Stettinius steunde Australië in haar verklaring, dat de Oe kraïne niet voldoende de nood zaak had aangetoond en ver klaarde zich tegen het instellen van een commissie van onder zoek. De beste hoop op oplossing van de kwestie in Indië is gelegen in de onderhan delingen, welke thans aan den gang zijn tusschen Ne derland en de Indonesi sche nationalisten. Toen hierna de voorzitter Makin de vraag ter sprake bracht, of de Óekraïnische ge delegeerde wel het recht had den raad een voorstel voor te leggen, ontspon zich een dis cussie,' krachtens welk artikel de Oekraïne eigenlijk aanwe zig was, daar zij geen lid van den Veiligheidsraad is. De eene gedelegeerde ont kende de Oekraïne het recht om voorstellen te doen. de an der nam genoegen met het feit, dat het nu eenmaal ge daan was. Wisjinsky steunde de Oekraïne, doch Stettinius was tegen het doen van voor stellen van niet-leden. Uiteindelijk hakte Min. van Kleifens den knoop door en steilde formeel voor, dat den Oekraïnischen gedelegeerde zou worden toegestaan zijn re solutie ter tafel te brengen. Hierop trok Stettinius zijn tegenwerking terug. Wellington Koo, als laatste spreker, zeide, dat China spe ciaal in deze kwestie belang stelde, omdat er twee millioen Chineezen in Ned.-Indië wa ren Hij drukte zijn waardeering uit voor de hulp, welke de Brit ten den Chineezen op Java hadden verleend. Hij legde nog specialen nadruk op de sym pathieke houding van mr. van Kleffens tegenover de natio nalistische beweging in Indo nesië. Het Chineesche stand punt was, zeide hij, dat de raad de bespreking van het Oekraïnsche voorstel behoor de te verdagen, totdat het re sultaat van de huidige onder handelingen te Batavia be kend zou zijn. Daarna werd de bijeenkomst verdaagd. Door de Nederlandsche Spoorwegen zijn een aantal bussen besteld, die in de behoefte van het verkeer moeten voorzien. Deze z.g. „oplegbus" biedt plaats aan 87 personen. Deze bussen, waarmede thans proefritten worden gehouden, zul len bij gebleken geschiktheid op verschillende trajecten in dienst worden ge steld. Anelo-Herschell-P. WEERSVERWACHTING. Tot Woensdagavond. Afnemende wind, meest uit Noordelijke richting. Koude nacht. Overdag gedeeltelijk be wolkt met matige temperatu ren. Overwegend droog weer. Avonddiensten N.Z.H.T.M. De N.Z.H. zal met ingang van 13 Februari haar diensten in de avonduren uitbreiden. Op het traject HaarlemLeiden rijden drie diensten, om 19.02, 20.32 cn 22.02 uur. Van Leiden uit vertrekt op dezelfde tijden en dienst naar Haarlem. De dijk „Schipbeek" bij Colmschate is over een lengte van twintig meter doorgebro ken. Het water stroomt over de landerijen in de richting van den IJssel. Vele boerde rijen zijn geïsoleerd. Alles is in touw om menschen en vee te redden. Oxe is evenals de gemeente Diepenveen over stroomd. De Partij van den Arbeid ZOO is dan uit samenwer king van de S.D.A.P., de Ned. Volksbeweging, de Vrijz. Democraten, de Chr. Dem. Unie, een deel van de Kath. Christofoorgroep, en een aantal „politiek dakloozen" een nieuwe partij ontstaan, de Par tij van den Arbeid. Een feit van beteekenis, dat wij allerminst ontkennen. Maar of er nu reden bestaat om daaraan een dusdanig hoog gestemde en critieklooze be schouwing te wijden als De Tijd van Zaterdagavond doet, be twijfelen wij. Dat er ter oprichtingsverga dering hooggestemde verwach tingen heerschten, ovaties wer den gebracht, en de Internatio nale met waarachtig enthou siasme werd gezongen; dat er zes ministers aanwezig waren; dat het A.N.P. er verslagen over geeft zoolang dat zelfs een opmerking van mijnheer Pieter- se en van mijnheer Jansen er breed-uit in voorkomen, het is alleszins begrijpelijk. Wij zou den de P. v .d. A. zelfs kunnen benijden om het aantal beken de namen, dat zij zich heeft weten te assimuleeren. Vooral indien wij bedenken, dat de Kath. Volkspartij er zelfs niet in is kunnen slagen een voor zitter te vinden en de Kath. ministers in tegenstelling met de meesten hunner collega's, die zooals de minister-president het naar onzen smaak te veel zijn, als de dood zoo bang schijnen om voor partijman door te gaan en zij zich in elk geval angstvallig op den achtergrond houden. Inderdaad een feit van be- I teekenis is de parlementair de mocratische geschiedenis van Nederland! De S.D.A.P., die op grond van haar „burgerlijke" ontwikkeling, moest verwach ten verliezen te lijden aan met name de communisten en die zich in elk geval genoeg demo- Zie vervolg pag. 3 De Russische aanklacht te Neurenberg DE Sovjet prosecutie zorgde in de zitting van gisteren voor een verrassing voor de verdedigers, die bezwaar maakten tegen een schriftelijk getuigenis van Veldmaarschalk Friedrich von Paulus, bevelhebber van het zesde leger, dat voor Stalingrad vernietigd werd. Duitsche kolonisatie van Rusland „Er is geen twijfel aan of aan het aanvalsplan tegen de Sov jet-Unie lag de bedoeling ten grondslag om dit land te kolo- niseeren", zoo zeide Paulus op hem door Rudenko gestelde vragen. Paulus, met bleek ge zicht en diepingevallen oogen en gekleed* in donker colbert, antwoordde langzaam en zorg vuldig op de hem gestelde vra gen, terwijl er in de beklaag denbank groote beroering te be merken was. Vooral Goering was heftig opgewonden. Von Paulus gaf een schilde ring van de voorbereiding tot den aanval. Toen hij op 3 Sep tember 1940 als Generaal- kwartiermeester in den Gene- ralen Staf kwam, vond hij daar, met andere plannen, een nog niet voltooid voorbereidend aanvalsplan, genaamd „Barba- rossa". Men gaf hem dit plan met de opdracht het verder uit te werken. Paulus zeide dat het gebruiken van Roemenië en Finland reeds in het plan was opgenomen, doch er werd niet gerept over de kans op een aan val van de Russen. De aanval had op 10 Mei moeten begin nen, doch Hitiers besluit om Joegoslavië aan te vallen leidde tot een uitstel van vijf weken. De phase van voorbereiding werd evenwel reeds in de herfst van 1940 gesloten. Von Paulus betoogde dat Hitier en de Na zi's zich ten doel stelden Rus land tot de lijn WolgaArchan gel te veroveren. Doch dit plan ging ver boven Duitschland's kracht uit. Von Paulus noemde het doel evenwel kenmerkend voor de Nazi-plannen, die erop gericht waren economisch waardevolle gebieden in han den te krijgen. Deze waren met hun productie en grondstoffen imrrfbrs noodig om den strijd in het westen ten einde te kun nen brengen. Hoezeer de Na zi's de grondstoffen van Rus land noodig hadden, blijkt uit een opmerking van Hitier op 1 Juli 1942 in Poltawa: „Als ik de olie van Maikop en Grosny niet krijg, dan moet ik deze oorlog likwideeren". Rudenko stelde de vraag: „Wie draagt de schuld voor de verraderlijke aanval op de Sowjet-Unie?" doch tegen deze vraag werd zoowel door den president als de verdediging bezwaar ge maakt. Daarop vroeg Rudenko wie van de aangeklaagden in de oogen van von Paulus actief deelnamen aan dit agressie plan. „De eerste militaire raad gevers van Hitier, dat zijn Kei tel, Jodl en Goering".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1