Bevin en v. Kleffens wijzen Russischen aanklacht af Wat wilt ge nu eigenlijk Prinses Juliana heeft lichte longontsteking Bieer schoenen, meer fietsbanden en minder ambtenaren! UIT HET PROGRAM VAN MIN. VOS Minder voedsel! Rijnbrug bij Arnhem voor verkeer geopend Meesterlijk aniwuurd van v. Kleffens Vrijdag 8 Febr. 1946. Hoofdred.Rector H. Sondaal. Mr. Dr. C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand, 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. No. 195 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken Gedachten willen in stukjes, gevoelens ineens genoten worden! De Indonesische kwestie in den Veiligheidsraad Bevin vraagt: MANOEILSKY, de leider van de Oekraïnische delegatie, de spreekbuis van de Sovjetregeering, heeft gisterenavond aan de Veiligheidsraad verzocht een commissie te benoe men die in Indië een onderzoek zal instellen. Bevin gaf te kennen, dat hij het optreden een duister probleem vond en dat hij eerlijk gezegd, niet wist, wat te antwoorden, omdat men niet de beschuldiging had uitgesproken, dat de aan wezigheid van Engelsche troepen in Indonesië een bedreiging inhield voor den vrede. beteekent, dat de aanwezig heid van de Britsche troe pen niet als een gevaar voor den vrede wordt beschouwd. De aanhalingen van Ma- noeilsky uit dagbladen en redevoeringen in het Lager huis toonen slechts dit feit aan, dat wij in dit land een vrije pers hebben, en dat elkeen kan zeggen wat hem goed dunkt, zelfs indien het geen men 'zeggen wil, niet waar is". Ik heet het liegen, dat wij ooit de Indonesische bewe ging hebben aangevallen. Alle feiten zijn tegen u, al dus zeide Bevin tot Manoeil sky, terwijl hij met de vuist op tafel sloeg. Toen de Brit sche generaal bespeurde, dat zijn troepen werden aange vallen, belegde hij een con ferentie met een Indonesi sch en leider. Toen generaal Mallaby ar riveerde, bracht hij de lei ders van de nationalistische beweging tezamen en arran geerde een wapenstilstand, zoodat hij kon voortgaan met het uitvoeren van zijn taak, en terwijl hij den wapen stilstand teekende werd hij vermoord en jyerden nog meer officieren "gedood. Manoeilsky aan het woord Onmiddellijk na de opening om kwart over 6 gaf de voor zitter aan Manoeilsky 't woord die in het Russisch sprak. Na een paar zinnen moest hij wachten tot de tolken het Russisch in Fransch en het En- gelsoh hadden vertaald. Manoeilsky begon met te re- fereeren aan den brief, dien hij tot den veiligheidsraad had gericht, en sprak vervolgens over de Japansche bezetting van Ned. Indië. De nederlaag van de Japan- neezen was voor de Indonesiërs e;:i aanmoediging om hun na tionale onafhankelijkheid te verwachten en tevens de er kenning van nun rechten krachtens verklaringen van de geallieerden. Na de Japansche capitulatie werd hun toege staan de orde in Indonesië te handhaven. Hierbij ontstonden botsingen tussohen het Indone- siscne volk en de Japannee- zen, die van tanks gebruik maakten. Citaten. Daarop volgde een reeks ci taten uit alle mogelijke Encel- sche en Amerikaansche bla den, uit verslagen van journa listen en enkele radioberich ten. De Russische afgevaardigde eindigde zijn betoog met de aandacht van de Veiligheids raad te vestigen op de abnor male 'en ontoelaatbare situatie in Indonesië, waarvoor de ge- schi'kste oplossing zou zijn de instelling van een commissie ter plaatse. Bevin vindt duidelijk. het niet „Het is nu, niet duidelijk, zoo begon Bevin, waarop ik antwoord moet geven. De heer Manoeilsky vraagt niet om de terugtrekking van de Britsche troepen uit Indone sië en ik neem aan, dat zulks JlcAteA q-tótoien dewien.... Wanneer de rechtbank een zaak gaat behandelen met gesloten deuren, dan is het gewoonlijk geen stichtend verhaal dat ach ter die gesloten deuren wordt verteld. Gijsteren werden na een zeer korte zitting van de Tweede Kamer óók de deuren gesloten, maar dit keer was het om aan de Regeering, die voltallig aanwezig was gelegenheid te geven, de Kamer in te lichten over Indië en haar gelegenheid te geven zich uit te spreken. Het duur de tot over vieren, waar na de Regeering zich en bloc begaf naar de Eerste Kamer en waar ook weer zitting werd gehouden achter gesloten deuren. In parlementaire taal zegt men, dat de Kamers in comité generaal bijeen zijn geweest. „Gefeliciteerd Ik feliciteer de Oekrainsche delegatie met haar prachtigen voorraad knipsels uit de En gelsche en Amerikaansche pers. Journalisten zien de dingen en berichten hierover uit hun ge zichtspunt. De leden van het parlement stellen er vragen over. Doch indien de antwoor- de" niet even goed gelezen worden als de vragen, denk ik niet, dat het mogelijk is de feiten te achterhalen. Bevin gaf daarop nogmaals een korte uiteenzetting, dat al les in het werk was gesteld om strijd en bloedvergieten te voorkomen en hij vindt het ab soluut overbodig om een com missie in te stellen, die ter plaatse een onderzoek zou doen. H. K. H. Prinses Juliana, die nagenoeg genezen was van de mazelen, heeft thans een lichte longonsteking gekregen. Deze heeft een zeer gunstig verloop. KOOS VORRINK „OP DE BRUG". In de radiorubriek „Op de Brug" zal de heer Koos Vor- rink hedenavond spreken over zijn indrukken te Neurenberg. MIN. VOS heeft gisteravond te Bloemendaal een opgewekt geluid laten hooren, vooral ten aanzien van de schoen distributie. De invoer van schoenen uit Amerika, gevoegd bij onze maandproductie heeft tot gevolg, dat er een wijziging in het distributiesysteem wordt overwogen. Die wijziging zal dan hierop neerkomen, dat een gezin maximaal een paar schoe nen per maand zal kunnen krijgen. Ten aanzien van de fiets banden verklaarde Ir. Vos. dat men er dit jaar op rekent over 5 'A millioen stuks te kunnen beschikken. Een normale textielvoorzie- ning kon de Min. dit jaar even wel nog niet toezeggen. Tenaanzien van het ambte narenapparaat zeide de Min. nog, dat dit, zooals het in den oorlog was gegroeid, onhan teerbaar en ondragelijk was geworden. Hij verklaarde dat hij hartstochtelijk bezig was met de beperking van het amb tenaren apparaat. Min. Vos zeide voorts, dat onze voedselvoorziening deze zomer misschien iets minder zal worden dan zij thans is, omdat de schattingen van de wereldvoedselvoorraden te hoog bleken te zijn geweest en omdat er in verschillende lan den, zooals b.v. in Frankrijk reeds op het oogenblik een aanzienlijk te kort is. Ons land zal in deze kwestie niet zuiver nationaal maar in ternationaal moeten denken. Arnhem heeft thans voor het brugverkeer weer een vaste rivierovergang ter beschikking in den vorm van twee bruggen gelegd op de plaats, waar de fraaie moderne Rijnbrug, wel ke het loodje heeft moeten leg gen bij den strijd om Arnhem, een plaats vond. Ingaande gis teren is het verkeer over de twee door de Canadeezen ge legde noodbruggen stopgezet en zijn in gebruik genomen twee semi-permanente brug gen van Baiiymateriaal. In sa menwerking met de Britsche Genie en de Palestijnsche Joodsche Brigade, heeft de 2e Nederlandsche Genie Compag nie met man en macht gewerkt om snel deze bruggen op te le veren. In anderhalve maand slaagde de Hollandsche Genie daarin. KABELJAUW ZONDER BON. Heden zal door het geheele land een aanvang worden ge maakt met de verkoop van be vroren gefileerde kabeljauw. Deze visch, zal bonloos ver kocht worden tegen den prijs van 1.55 per k.g. De rede van den Nederland - schen Min. van Kleffens maak te een buitengewoon goeden indruk. Zij was keurig en cor rect, op den man af en gaf, zonder eenige zelfverheffing van Nederland, prachtig ge tuigenis over het Nederlandsch bewind in Indonesië. „Waarom zijn er Britsche troepen in Indië?" Van Kleffens begon met te constateeren, dat de aanwe zigheid van Engelsche troepen zeer abnormaal is. „Wij plachten deze gebieden te besturen en, wanneer ik zeg „wij", bedoel ik de Indo nesiërs en de Nederlanders sa men voor den oorlog. Wij hadden geen troepen, legers, noodig om daar de orde te be waren. Wij hadden voor dat doel onze politie. Ik heb hier het statistische uittreksel van Nederlandsch-Indië van 1940, waaruit blijkt, dat in dit land dat, wanneer men het op een kaart van Europa projecteert, zich uitstrekt van het Westen van Ierland tot een flink stuk in de Kaukasus het aantal van de leden der politie in het totaal 1100 Europeanen en een 28.000 Indonesiërs bedroeg. Dat het geheele gebied een mo del van goede orde was en dat de orde werd verzekerd door 29.514 man politie, van wie de overgroote meerderheid Indo nesiërs waren" Wat deed Nederland? „Toen wij den oorlog ingin gen hebben wij onze geheele koopvaardijvloot ter beschik king van de geallieerde zaak gesteld, ten bedrage van on geveer drie millioen ton, en ik laat het aan Uw verbeel dingskracht over te gissen in welke mate dat tot het winnen van den oorlog heeft bijgedra gen." „Toen na September 1944 drie provincies bevrijd wa ren vroegen wij den gealli eerden: „Kunnen wij nu be ginnen een macht op de been te brengen om tegen Japan te vechten?" Het antwoord luidde: „Neen, wij hebben geen tonnage en wie wilt gij in het vuur brengen? On dervoede, half-verhongerde Nederlanders?" Mijnheer de Voorzitter, na de Duitsche capitulatie begaven zich duizenden en duizenden Nederlandsche jongemannen zich naar de aanwervingsbureaux om te gen Japan te mogen vech ten, maar de atoombom maakte de Nederlandsche strijd tegen Japan overbo dig". Van Kleffens zet dan uit een dat de Engelsche troe pen niet alleen Japanners moesten ontwapenen. Dit was slechts een deel van hun taak. Zie vervolg pag. 2 De Nationale Omroep ONZE KREET voor het goed recht om de eigen levensbeschouwing ook door de radio uit te dragen en onze bemerking dat er met na tionale eenheid (eenheid alleen is niet genoeg, het woord na tionaal moet overal bij worden gehaald) wordt gesold, moet niet zoo worden verstaan als zouden, wat de radio-omroep betreft, alles bij het oude moe ten blijven. Neen, zoo schitterend heb ben de omroepvereenigingen hun taak niet verricht, zoo hartverheffend waren de pro gramma's doorgaans niet. Al te veel concessies werden gedaan aan den wansmaak van het pu bliek. En te weinig aandacht werd besteed aan uitzendingen met een algemeen, goed Ne derlandsch karakter. De Ne derlandsche volksgemeenschap kwam in den aether te weinig aan bod. Een z.g.n. neutrale omroep kan dat manco niet herstellen. Het verdwijnen van de particuliere omroepvereeni gingen en de in de plaats stel ling van één neutrale, alge- meene of wil men nationalen omroep zou een verarming be- teekenen. Maar zoover behoeft men ook niet te gaan. Men kan, zonder zijn toe vlucht te nemen tot een inge wikkelde constructie waar men van omvalt, zooals de huidige Stichting Radio Ne derland in Overgangstijd te zien geeft, best tot een samen werking komen. De huidige gekozen vorm is te wijten aan overdreven angst der omroepvereenigingen. Zij heeft zich zelf om zijn mon sterachtig ingewikkelde tech niek reeds veroordeeld. Ons volk zal heel goed be grijpen het verschil tusschen verdeeling van zendtijd van verschillende particuliere om roeporganisaties en tusschen een gemeenschappelijk pro gram. Wij zijn en worden geschoold in dit soort sa- menwerkine. De levens- en wereldbeschouwingen loopen uiteen, maar wij houden van Nederland, wij zijn Neder landers. Wij gruwen van de opgelegde eenheid maar wij hebben de eenheid inver scheidenheid leeren verstaan. En dan, wij hebben voor keur voor de eenvoudige, hel dere bouwconstructie. De geldende regeling vereischt een diplomatiek spel, waarbij ver geleken dat van de Wereld organisatie der Vereenigde Volken slechts kinderspel is. Men heeft blijkbaar gerede neerd: waarom de eenvoudige we? kiezen, wanneer het ook ingewikkeld kan. Men geve de particuliere omroepvereeni gingen de opdracht in samen werking een algemeen pro gram samen te stellen en te verzorgen. Slagen zij daarin niet, dan richte de overheid een breede omroeporganisatie op, waarin vogels van diverse pluimage zijn vertegenwoor digd: de Nederlandsche Om roeporganisatie. DE „NIEUW AMSTERDAM". De „Nieuw Amsterdam" zal op 18 Februari a.s. van Singa pore vertrekken met 3400 re- patriëerenden aan boord. Voorts zullen te Ceylon nog 500 repatrieerenden embarkee- ren. „BIDDEND NEDERLAND". Op Zondagavond, 10 Febr. a.s. van 19.45 tot 20.00 uur, zal over den K.R.O.-zender Hil versum I, Pater Amon Besse- ling O.F.M., de oprichter van „Biddend leger Nederland" in een vraaggesprek, een uiteen zetting geven over het ont staan en doel van deze thuis front-actie voor onze mannen van land-, lucht- en zeemacht en koopvaardij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1