RÖNT6EN-KWARTET R.K. MEISJE Buitengewone Toineelvoorstelling BEDIENDE H.H. KAPPERS Geurige en krachtige THEE 'Douwe fgbcrts THEE HET BIECHTGEHEIM Dr. S. Hoogerwerf Vrijdag geen spreekuur ENGELSCH MEISJES BRANDHOUT Verfegenwonrdiger OPROEPING Adverteert in dit blad Geboren: THILLY dochter van 4158 HENRI PINO THILEY PINO— MONSHOUWER. Leiden, 6 Febr. 1946. de M. v. Streefkerkstr. 12 t Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zaoht en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, mijn in nig geliefde Vrouw en onze zorgzame Moe der, Behuwd- en Grootmoeder 4181 CORNELIA VAN BOHEEMEN, Echtgenoote van C. J. VERHAGEN, in den ouderdom van 70 jaar. Uit aüer naam: C. J. VERHAGEN. Stompwijk, 6 Febr. '46 Westeinderweg 8. Rozenkransbidden des avonds half acht. De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op Zaterdag 9 Febr. a.s. des morgens cm 9 uur in de Parochie- ;erk van den H. Lau- rentius te Stompwijk, waarna de begrafenis op het R.i- Kerkhof aldaar. Heden behaagde het den Heere, na een langdurige ongesteld heid, van onze zijde weg te nemen, onzen geliefden en 'zorgza- men Man en Vader, Behuwd- en Grootva der, Broeder en Be- hu wdbroed er 4183 NICOLAAS HAAZEBROEK, in den ouderdom van 70 jaar. Joh. Adr. Haazebroek- de Niet N. Haazebroek W. Haazebroek- Vogelaar en K.nderen. Nieuwe-Wetering, 5 Febr. 1946. Voorweg 14. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 9 Febr. a.s. te 1 uur n.m. op de Herv. Begraafplaats te Oude-Wetering. Ver trek van het sterfhuis 12 uur. t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kort stondig doch geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde Echtge noote, dierbare Moe der en Grootmoeder HELENA SCHRAMA. Echtgenoote van PETRUS BOERMAN, in den leeftijd van bij na 79 jaar. Fam. BOERMAN. Hoogmade, 6 Febr. '46. De H. Mis van Re quiem zal worden op gedragen Zaterdag 9 x' ebr. a.s. te 9 uur in de Par. Kerk te Hoog made, waarna begra fenis op 't R.K. tverk- hof aldaar. 4195 HARTSPECIALIST, VERLOREN Een bruin kinderschoen tje, gaande van Schen- kelweg naar de Weipoort. Terug te bezori en zij G. Bos, weipoortscheweg 64 Zoeterwoude. 4157 PRESENTEERT VAN VRIJDAG 8 FEBRUARI AF GEDURENDE SLECHTS ÉÉN WEEK Mevr. SCHNELLEN-DE BEER zoekt i.v.b.m. vertr. w. fami- lieomstandigh. v. li. tegenw. een net meisje, liefst R.K., als HULP IN DE HUISHOUDING Aangename werkkring in prettigmilieu.Wittenburgerweg24, Wassenaar. 4154 DE LEIDSCHE KUNSTKRING =1 „VOOR ALLEN" Stadsgehoorzaal, Maandag 11 Febr., 's av, 7.30 uur Losse kaarten f. 1.10 (r. i.) bij de Fa. BENDER, Hoogewoerd 90, telef. 20097 dag. van 1012 en van 24 uur en aan de avondkassa. Vereeniging Katholiek Leiden Leidsche Schouwburg - Maandag 11 Febr. - aanvang 8 uur door de „Ghesellen van da Spelewei". Regie Anton Sweers Deze avond staat geheel in het kader der GEZIN8-A0TIE Prijzen der plaatsen: f. 2.50, f.2.—, f. 1.50, f.1.— en f. 0.50 Kaartverkoop en plaatsbespreken aan de Schouwburg van 711 Febr. van 101 uur. 4179 gevraagd voor hulp in de huish. voor d. of d. en n. Mevr. C. J. Braakman Jorna, Ccibetstraat 48, Leiden. 465 GEVRAAGD een "82 liefst bekend met de expeditie. BESTELHUIS L. BERK, Kaasmarkt 6, Leiden Gevraagd met 1 Mei, vol wassen of aankomende R.K. BOERENKNECHT goed kunnende melken, bij H. B. v. Leeuwen, Dr. v. Noortstraat 54, Leid- schendam. 4144 Gevraagd zoo spoedig mogelijk een 4143 R. K. HUISHOUDSTER middelbare leeftijd. Th. Remmerswaal, Molenweg 29, Wassenaar. Mevrouw van Nieuwkerk L. Kerkdam 100 te Was senaar, vraagt een NET MEISJE intern, goed kunnende koken, in gezin z. k., hulp van flink dagmeisje aan- wefcig, liefst t. 15 Febr. of 1 Maart a.s. 4141 Gevraagd met 1 Mei. een BOERENARBEIDER of knecht, goed kunnen de melken, bij C. T. van Rijn, Hoogmade B 200. Wenseht U werkelijk vlot Engeïsch te kunnen spre ken of met spoed dipl. Handelscorr, Schrijft U onder no. 4053 Bureau van dit blad. RUBBERLAARZEN Vredestein, op vergun - ning uit voorraad lever baar. M. C. v. d. Berg, te Brittenstraat 56, Kat wijk a. Zee, Tel. 59. 4033 BOEKBINDERIJ PUL LE, LEIDEN, heeft voor nette serieuze 4161 goed betaald werk, mi nimum leeftijd 16 jiar. Uitstekende sociale voor waarden.Reiskosten voor bulten de stad worden voorloopig vergoed. Schriftelijke of monde linge aanmelding aan het kantoor OudeRijn 34 Te koop aangeboden gezaagd en gekloofd. Te bevr. ^Plantsoen 107, Lei den. 4071 DAGMEISJE gevraagd, een middag p. week en Zondags vrij, hoog loon, meerdere hulp aanwezig. Zich te ver- Voegen bij Commandeur, Lammenschansweg 5 Lei den. 4136 NETTE DIENSTBODE gevraagd niet onder 21 jaar. Voor d. of d. en n. Zelfstandig kunn. werken en koken. Goede behan deling. Goed loon. Mevr. A. W. Alkemade, Rem- brandtweg 16, „Denne- groen', Noordwijk a. Zee. ACCORDEON met pianoklavier te koop gevraagd. Brieven met prijs onder letter A aan R. Paauw, Kantoorboek handel, Roelofarendsveen SCHRIJFMACHINE aangeboden. Brieven on der no. 4137 Bur. van dit blad. Allen, die iets te vorde ren hebben van, verschul digd zijn aan, of gelden of zaken onder zich hebben behoorende tot de nala tenschap van Mevrouw ELISABETH MARIA ANNA JANSEN geboren AGHINA laat stelijk gewoond hebbende te Leiden aan de Ver damstraat 36, en overle den te Leiden, 27 Januari 1946, worden verzocht daarvan vóór 15 Maart 1946 opgave, betaling of afgifte te doen aan den Executeur-Testamentair L. J. A. M. Haring, Ac countant, Bezuidenhout- scheweg 89, 's-Gravenha- ge, Tel. 771642. 4146 Kappersbediende ge vraagd voor herensalon, geheel zelfstandig kunn. werken, in- of extern, hoog loon. Aanm. M. A. Schrama, v. Zuylen v. Nijeveltstr. 1, Wassenaar. Zoo spoedig mogelijk, liefst per 1 Maart ge vraagd prima 4187 voor Leiden en Omstr., hoog salaris. Bekend met het kruideniersvak, pri ma verkooper en organi sator. Br. met uitv. inl. en verlangd salaris aan „De Spar" Zoetermeer. M. DEN HERTOG Jzn, De voedseleommissaris voor Zuid-Holland roept allen op, die iets te vor deren hebben van-, ver schuldigd zijn aan. goe deren, bescheiden of borgtochten onder hun berusting hebben van den Heer 4088 marius DEN HERTOG Jzn. destijds landbouwer wo nende te Alphen aan den Rijn, Heerenweg 5, om vóór 1 Maart 1946, daar van opgave, betaling of afgifte te doen aan No taris Jhr. G. J. STOOP te Alphen aan den Rijn, Prins Hendrikstraat 156. D_van Danssch(">l Evert Castelein Trianon-Theater en Stadsgehoorz. STALT UW RIJWIEL bij 4180 RIJWIELHANDEL MERCURIUS (achter Trianon) Pieterskerkgracht 2A-2 B. Desgew. nachtstalling' LEIDSCHE SCHOUWBURG ZONDAG A.S. 8 UUR NOG EENMAAL het veelbesproken en diepontroerende successtuk in 6 bedrijven van DIRK JANSE De vreeselijke strijd van een geeste lijke wiens broer onschuldig ter dood wordt gebracht, terwijl hij uit de biecht den waren schuldige kent. Moet hij spreken? Moet hij onschuldig sterven? De blinde Moeder Mies Stevens Pater Karei Pierre v. d. Burg 1500 opvoeringen. Overal uitverkocht Prijzen fl.— tot f 2.50 r.i. Plaatsbespr. vauaf Vrijdag dag. van 10-1 uur aan den Schouwburg, Tel. 20195 4094

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 4