Grieksche kwestie afgedaan Pontonbrug bij Hedel onklaar Een land te koop aangeboden Laatste Russische - - tegenwerpingen DOOR DRIJVENDE BOK GERAMD Noodkreet van Attlee Regeering betaalt het vliegtuig Een tunnel door den Mont Blanc Een millioen pond voor 'n vorstendom De Partij van den Arbeid Donderdag 7 Febr. 1946. Hoofdred.Rector H. Sondaal Mr. Dr C. Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week. f 1.10 per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco per post f 4.20. lltCHT No. 19S Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken GEEF UW GEEST WERK als ge Uw hart wilt doen zrwijgen DE VEILIGHEIDSRAAD is van oordeel, dat de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland geen gevaar voor den wereldvrede oplevert en dat de aangelegenheid als afgedaan moet worden beschouwd. Deze verklaring werd gisterenmiddag afgelegd door den voorzitter Makin. Wysiinski sloot zich bij deze Wysjinski merkte op, dat de Sowjet-delegatie de verklaring van den voorzitter niet kon aan vaarden. De Sowjet-de'cgatie was bereid niet verder aan te dringen op een formeele reso lutie over de Grieksche kwes tie, indien de volgende verga ring zou worden aangenomen: De Veiligheidsraad heeft acte genomen van de ver klaringen, afgelegd door de Sowjet-Unie, het Ver. Ko ninkrijk en Griekenland, en eveneens door de verte genwoordigers van de Ver. Staten, Frankrijk en Chi na, Polen, Egypte en Ne derland met betrekking tot de situatie in verband met de aanwezigheid van Brit sche troepen in Grieken land, zooals deze zijn vast gelegd in de notulen van de vergaderingen. Slechts indien deze verklaring werd aangenomen, zou Rus land de zaak als afgedaan be schouwen. De veiligheidsraad werd hier op een half uur verdaagd om den Britschen Min. van Buiten- landsche Zaken, Bevin, gele genheid te geven de vertaling van de verklaring van Wysjins ki te bestudeeren. Ook Bevin stapt van zijn eisch af! Na de heropening van de zit ting zeide Bevin, dat hij met genoegen geconstateerd had, dat de Sovjet-Unie niet langer bij haar oorspronkelijke eischen persisteerde. Aangezien de af gevaardigden van de Ver. Sta ten, Australië, Frankrijk, Chi na, Polen, Egypte, Brazilië en Nederland verklaard hebben, dat de aanwezigheid van Brit sche troepen in Griekenland geen bedreiging voor den vre de oplevert, ben ook ik bereid tot concessies, en zal ik niet langer op een formeele uit spraak van den raad aandrin gen. Het is het verlangen van mijn land, dat 'het ongelukkige incident in de relaties tusschen onszelf en de U.S.S.R. gesloten wordt en dat de eenheid van handelen tusschen onze beide groote staten en tusschen de leden van den veiligheidsraad als geheel gehandhaafd blijft en versterkt wordt''. woorden aan, waarna de Griek sche gedelegeerde zijn instem ming betuigde met deze oplos sing. Spaansche kwestie voor de U.N.O. De Panameesche gedelegeer de, Dr. Porras, heeft een for meel verzoek aan de Ver. Vol keren overhandigd waarin ver zocht wordt de resoluties van San Francisco en Potsdam, met betrekking tot Spanje, toe te passen. De bewoording van de petitie is opzettelijk vaag ge houden om alle opinies vrij spel te laten en een uitvoerige dis cussie te verzekeren. Generaal Stopford, de opvolger van generaal Christison als opperbevelheb ber van de geallieerde strijdkrachten op Java. Anefo-P. Gisteravond omstreeks G uur is de pontonbrug bij Hedel door een aanvaring onbruikbaar ge worden. Een drijvende bok heeft een gedeelte uit den brug over een afstand van 20 meter meegesleurd. Het ongeluk is veroorzaakt door de felle wind. Deze had tot gevolg, dat de drijvende bok, die gebruikt werd voor het opruimen van de gezonken stukken van den voetbrug, los sloeg, waarna de bok op drift raakte en voortgestuwd door wind en stroom, met aanzien lijke kracht tegen den ponton brug opvoer. Nader wordt gemeld: De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels zoover gevor derd, dat de brug vermoedelijk heden weer zal kunnen worden opengesteld. Het scheepvaart verkeer zal echter voorloopig nog gestremd blijven. In verband met de ongunsti ge perspectieven in de voedsel voorziening heeft de Britsche premier Attlee gisteren een te legram gezonden aan den Au- stralischen premier Chifley, met het verzoek om verhoog den voedselexport uit Austra lië fëxm&fiitjettenAeyen, TE ROTTERDAM Gistermiddag omstreeks kwart voor drie kwam er een ware bank- biljettenregen neer op den Goud- sche singel te Rotterdam. Overal fladderden briefjes van 10.en 25.Natuurlijk begon er onmid dellijk een wilde jacht op het geld en pas uren later, toen alle hoek jes en portiekjes waren nagesnuf feld en er niets meer te vinden was, werd het weer rustig. In middels waren er onder de geld- jagende menschen, die begrepen, dat bankbiljetten niet zoo maar uit den hemel komen vallen. Zij liepen naar het hoofdbureau van politie en zoo werd er een bedrag van 490.gedeponeerd. De po litie ging na, wie de verliezer zou kunnen zijn en dacht door het zon derlinge van het geval aan een vliegtuigpassagier of een treinrei ziger. Pas veel later werd door een veemarktbezoeker aangifte gedaan, dat hij 2000.in briefjes van 100.en 25.— kwijt was en de mogelijkheid werd dus niet uit gesloten geacht, dat men hier de oplossing van het raadsel gevon den had. De politie heeft het ge val nog in onderzoek, doch inmid dels vraagt men zich af, of, als van 2000 verloren guldens er nog maar een kwart als gevonden wordt aangegeven, er te Rotter dam zooveel oneerlijke menschen rondloopen. Vele extremisten op Java, vooral in de buitengewesten, zijn slechts bewapend met een speer. In de moderne oorlogsvoering is dit natuurlijk een wapen van weinig betec'ieiiis, maar in den guerilla strijd kan het in handen van geoefende strijders zeer gevaarlijk zijn. Anefo-P. WEERSVERWACHTING. Tot Vrijdagavond. Matige (aan de kust tijdelijk krachtige) wind tusschen N.- West en Zuid-West. Zwaar be wolkt met plaatselijk lichte regen of motregen. Gisteren heeft de Kamer een kort, maar scherp debat ge voerd over de motie-van Poll. Daar waren natuurlijk Eerste Kamerleden, en aan h'et hoofd Prof. van Embden, die een heel debat gingen opzetten of het aannemen van deze motie niet een inbreuk was op de rech ten van de Eerste Kamer en of de Tweede Kamer daarmee maar niet pardoes op de stoel van de regeering ging zitten. De heeren de Savornin Loh- man (C.H.) en Welter (R.K.) taleken nuchterder, verstandi ger en daardoor realistischer te zijn. Deze eerste gaf te ken nen, dat hij met geen moge lijkheid een andere oplossing kon zien dan de Tweede Ka mer had gevonden. En oud- Min. Weiter vond het groote dwaasheid om de motie-van Poll meer toe te schrijven dan ermee bedoeld was, n.l. inlich tingen verzamelen en mét die inlichtingen het parlement van dienst te zijn. Hij wees er bo vendien op dat momenteel ook in Britsch Indië een commissie uit het Britsche parlement rondreist met dezelfde bedoe ling. Maar prof. van Embden, de man die vroeger tegen alle bewapening was, kwam nu weer in het geweer en ging op nieuw aan het betoogen. Maar het slot van zijn redevoering n.l. een motie, die de andere motie weer ongedaan moest maken, werd door de Kamer in stukken gehakt en verwor pen. Toen werd voorgesteld, dat de voorzitter de leden van de commissie zou aanwijzen en daarmee was deze zitting van de baan. Als het zoo doorgaat komen de heeren in Indië precies als alles is afgeloopen. In ieder geval, het vliegtuig kan nu gecharterd worden en de heeren kunnen qp reis. Voor Mei van dit jaar zal een begin worden gemaakt met de werkzaamheden voor den aan leg van een tunnel door den Mont Blanc, den hoogsten berg van Europa (4810 meter). Italië, dat bij het plan zeer ge ïnteresseerd is, krijgt aldus een rechtstreeksche verbinding met Genève, Parijs en de havens aan het Kanaal. De gedeelte lijk door den berg heen aan te leggen verkeersweg zal een lengte krijgen van 12 Km. en genaamd worden de „Route Blanche". De Rajah van Serawak, de 72-jarige sir Charles Vyner Brooke, heeft de souvereiniteit van zijn onafhankelijke staat aan de Britsche kroon overge dragen op voorwaarde, dat de Britsche regeering een mililoen pond sterling betaalt ten bate van hemzelf, zijn familie en van bepaalde autoriteiten der voormalige regeering van Se rawak. Deze overdracht zal binnen kort in het Lagerhuis worden meegedeeld. Sir Charles Vyner Brooke heeft hiervan mededeeling ge daan in een boodschap tot zijn volk, waarin hij ontkent, dat in deze eenigerlei pressie op hem is uitgeoefend door de Britsche regeering. In deze boodschap zegt hij onder meer: „Het is onze wensch dat ons volk een meer directe bescherming van Zijne Maje steit zal genieten alsmede die onschatbare rechten in zake vrijheid, die Zijner Ma jesteit burgers genieten". En hij besluit met te zeggen: „Aldus luidt mijn Koninklijk besluit, dat te uwen bate is uitgevaardigt." De Radio MEN WIL» EEN NATIO NALE Omroep die niet Nederlandsch is en niet nationaal. Men wil een soort van een heidsomroep, waarin Katho lieken en Protestanten ook wel eens aan het woord mogen ko men. Wij begrijpen niet, dat men na vijf jaar eenheidsworst nog in die mate blijft roepen om een eenheid die een fictie is. De zaak is doodgewoon deze, dat wii om bij de Katholie ken te blijven als het ons toekomende recht opeischen: het uitdragen van onze levens beschouwing ook door de ra dio. Daarvan doen wij geen af stand. al beweren 10 couranten van 10 verschillende richtingen dat het niet mag. Men gebruike toch niet te pas en te onpas het woord na tionaal. - Kort en goed, wij doen geen afstand van een eigen omroep organisatie, met eigen verant woordelijkheid voor een eigen program. Dat die eigen organisatie het op perfecte wijze heeft gedaan, beweren wij heelemaal njet. Dat de mogelijkheid van ge zamenlijke uitzending ruimer kan worden genomen, staat bij ons ook vast. Even vast als de overtuiging dat het heele ra dio-niveau naar boven moet worden gevijzeld. Maar dat is weer een andere geschiedenis. In de „Studie-commissie" van de partijen en groepen, die hebben deelgenomen aan de voorbereidende besprekingen voor de stichting van de „Par tij van den Arbeid" is besloten, dat het voorloopige partijbe stuur van de partij van den ar beid zal bestaan uit 20 leden. Hiervan zullen worden aan gewezen: 9 leden door de S.D.A.P., 4 leden door den Vrijz. Dem. Bond, 2 leden door de Chr. Dem. Unie, 2 leden door de Chrstofoorgroep, 2 leden voor de groep van Walsum, 1 lid, Prof. Schermerhorn. De samenstelling van het dagelijksch bestuur zal worden overgelaten aan het voorloo pige partijbestuur. Ook de nadere regeling van de pers (Dagblad, Weekblad, Maandschrift) zal aan het voor loopige partijbestuur in handen worder. gegeven. De candidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing zal nader geschieden door het voorloopige partijbestuur in overleg ma! vertegenwoordi gingen van de deelnemende partijen en groepen. Voor de candidaatstellin voor de Prov. Staten en de Gi meenteraden zullen er tijdi van het voorloopige partij be stuur adviezen of instructies verschijnen. Als de „Christofoor"-groep niet boos wordt, zouden wc willen vragen: „Wat doet U met zijn tweeën in de kou? Welke invloed kunt U uitoefe nen?" Red.) AARDAPPELRANTSOEN OP 2 K.G. Het aardappelrantsoen voor de volgende week is vastgesteld op 2 K.g. voor personen van 4 jaar en ouder (met 1 K.g. toe slag voor de leeftijdsgrens van 14 tot 21 jaar) en op 1 K.g. voor de kinderen beneden 4 jaar. BONNENLIJST PAG. 2.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1