Crisis in de Veiligheidsraad Nederlandsche voorstellen aan Indië Medelijden eigen lijden Plotselinge onderbreking der besprekingen en daarna verdaging Woensdag 6 Febr. 1949. Hoofdred.Rector H. Sondaal. Mr Dr C Ch. A. van Haren. Directeur: G. van Elburg. Bureaux: Papengracht 32. Tel Red 20015. Adm. 20826. Abonnementsprijzen: f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.20 per kwartaal. Franco oer post f 4.20. No. 191 Katholiek Dagblad voor Leiden en Omstreken is de vrucht van vroeger |~v M NEGEN UUR gisteravond opende de voorzitter, de afge,- vaardigde van Australië, Makin, de vergadering, om in een nieuwe zitting de kwestie van de aanwezigheid van Engelsche troepen in Griekenland, welke volgens Wisjinski een gevaar voor den vrede beteekende, te bespreken. DE GROOTE VIJF „ONDER ONS" De voorzitter hield een rede, waarin hij waarschuwde, dat het stadium waarin de bespre kingen bij de vorige vergade ring waren geëindigd, een ern stige bedreiging vormden voor het welslagen van het werk. Hij stelde voor de debatten te sluiten zonder formeele beslis sing, maar dat men hèm, den voorzitter, zou toestaan een verklaring af te leggen, dat de Engelsche troepen de wereld vrede niet bedreigen. Hierop stelde de afgevaardig de van Polen een korte onder breking van de vergadering voor, opdat de leden van den Raad onderling overlag zouden plegen. Met den raad van den voorzitter Makin: „Denkt er goed over na", verlieten de ge delegeerden de zaal. Vijf minuten werden twee uur. Bevin, de afgevaardigde van Polen en die van de Ver. Sta ten gingen tegelijk met Makin naar buiten. Makin keerde ech ter spoedig terug en na een paar woorden met Wisjinski te hebben gewisseld, nam hij ook hém mee. Na vijf minuten werd ook Min. Bidault van Frankrijk, en ambassadeur Wellington Koo naar het vertrek geroepen, waar reeds de anderen aanwezig waren. Het korte „onderonsje" ging toen blijkbaar uitgroeien tot een formeele zitting van de „groote Vijf". Om kwart over elf keerde Makin terug, gaf geen enkele verklaring af en stelde een verdaging voor tot hedenavond tien uur. Al zei Makin niets, het was duidelijk: de „groote Vijf" wa ren het nog niet eens gewor den. Afleidings-manoeuvre? De crisis bij den Veiligheids raad van de Uno wordt op het oogenblik in de schaduw ge steld door dat, wat men in Lon den een veel grootere meer na bije dreiging acht, namelijk de wereldhongersnood, die het on derwerp van gesprek vormt in geheel Engeland, sinds de ern stige verklaring van Sir Ben Smith, den Engelschen Min. voor de Voedselvoorziening, die in het Lagerhuis verlaging van de voedselrantsoenen in het vooruitzicht heeft gesteld en in een radiorede Dinsdagavond zeide, dat de Engelsche regee ring de voedselpositie als een oorlogscrisis behandelt. Koffers openmaken, heeren!" De gedelegeerden van de Uno is aangezegd, dat zij niet meer voedingsmiddelen dan ter gewicht van 15 Engelsche pon den in totaal uit Engeland mo gen .meenemen, terwijl daaron der niet meer dan twee pond van elke soort mag zijn. Voorts is hun verboden postzegelver- „Uzerveem" is de naain van de gemeen lelijke opslagplaats aan de Merwelia- ven te Rotterdam, waarheen alle door de Duitschers vernielde kranen en ha veninstallaties werden gebracht. De nog in goeden staat zijnde staven en bal ken worden nauwkeurig op maat gesorteerd en opgeslagen, om binnenkort _voor verschillende doeleinden gebruikt te kunnen worden. Van Rhijn-P. zamelingen van grooter waarde den vijf pond sterling, bestemd voor landen buiten het Ster- linggebied, uit te voeren. Zij mogen evenwel twee pond ge wicht aan zeep meenemen, maar het is hun verboden vuurwapenen, patronen, rubber buiten, en binnenbanden uit te voeren. Juweelen, voorzoover zij persoonlijk bezit zijn, wor den vrijgegeven. Eind deze week g JAHRIR is gisteren met het geheele „kabinet" naar Soera- karta vertrokken om een bijeenkomst bij te wonen van on geveer tweehonderd plaatselijke bestuurders. Sjahrir zal de bijeenkomst toespreken en wordt aan het einde van deze week te Batavia terugverwacht, waar hij waarschijnlijk met van Mook een ontmoeting zal hebben. Men verwacht, dat er dan Neder landsche voorstellen aan de Indonesiërs zullen worden voor gelegd. V oorstellen veranderd Mr Gilbin, chef van het Amerikaansche Roode Kruis voor Europa, arriveerde in Den Haag voor het afleggen van eeni- ge bezoeken in ons land. Bij zijn aan komst werd Mr. Gilbin door een kleuter met bloemen verwelkomd. Meljer-P. Volgens gezaghebbende krin gen had de Nederlandsche regeering eenige verandering in de door van Mook uit Ne derland meegenomen voorstel len aangebracht. Onbevestig de berichten vermelden echter, dat de oorspronkelijke voor waarden een bepaling bevat ten, waarin zelfregeering voor Indonesië gedurende langen tijd zou worden uitgesteld. De ze zinsnede zou door de In donesiërs zeer koel ontvangen zijn. Indonesiërs versterken hun positie. „Het is tot nu toe nog niet bekend, of slechts Sjahrir en zijn „kabinet" bij de bespre kingen vertegenwoordigd zullen zijn, of dat er een bij zondere commissie voor dit doel zal worden benoemd. Maar de nationale regeering zou gedurende de besprekin gen zeer versterkt kunnen 1 optreden, indien een aantal leiders van de sterkste groe pen en partijen in onze maatschappij tevens aanwe zig zou zijn. Het is zaak een vertegenwoordiging van de verschillende Nederland sche gebiedsdeelen samen te stellen, die dermate repre sentatief is, dat zij vertogen van de oppositie, als zou de regeering van Sjahrir niet door het geheel Indonesische volk worden gedragen, van de hand kan wijzen." Aldus de „Merdeka". De „Merdeka" noemt als twee van de meest op den voorgrond tredende leiders Ha- mangkoe Boewono, sultan van Djokjakarta eti Tan Malaka, den leider van de communis tische partij. Met het oog op de huidige politieke ontwikkeling in de „republiek" staat het wel vast, dat deze zaken op de aanstaande conferentie te Soe- rakarta uitvoerig besproken zullen worden. Eerste zitting' van het Geal lieerde Militair Gerechtshof. Door een toeval draagt de eerste Indonesiër, die voor het geallieerde militair gerechts hof terecht zal staan, den naam Soekarno, Hij is geen familie van den „president". De eerste zitting van het ge rechtshof zal heden plaats heb ben. Drie Indonesiërs zullen terecht staan, die ervan be schuldigd worden getracht te hebben, Chineesche kooplieden met handgranaten te intimi- deeren en wapens in hun be zit gehad te hebben. Boven dien is tegen hen een aanklacht wegens plundering ingediend. Als advocaat zal een Indone siër optreden. MEDEDEELING OVER INDIë. Op verzoek van den Min.- President zullen morgen de beide Kamers der Staten-Ge- neraal in comité-generaal bij eenkomen. De Tweede Kamer om één, de Eerste Kamer om 4 uur. De Regeering zal dan mededeelingen doen betreffen de Nederlandsch-Indië. LUCHTLIJN AMSTERDAM PRAAG GEOPEND. Maandag is zonder eenig of ficieel vertoon de luchtlijn Am sterdam-Praag geopend. Op de lijn zal voortaan per week met drie vluchten vice versa een re tourvlucht worden onderhou den en wel op Maandag, Woens dag en Vrijdag. fép, tyd kamen, deepen In Den Haag vertelt men het volgende: Er wordt hard gewerkt op de departementen, d.w.z. zéker door de Ministers en als je zelf het voorbeeld geeft van hard werken en op tijd komen, dan kun je het ook met recht ver langen van aldegenen die met je aan diezelfde taak moeten arbeiden. Nu komt het echter nogal eens voor dat enkele sommige velen? last heb ben van een naloopende klok, waardoor, als ze op hun afdee- ling binnenkomen de correcte verbazing op hen neervalt: ;,Hé.is het al tien uur? Dan is mijn klok een uur achter. Op een goede morgen staat in de portiersloge van een van de departementen,een stille, be scheiden mijnheer. Hij groet iedereen vriendelijk, heer en dame. die de stoep opwippen en langs de loge gaan. De klok wijst vijf minuten voor 9. De wijzers verspringen regelmatig op de electrische ademhaling en dan is het spoedig vijf over 9 en een mijnheer tracht heel rus tig naar binnen te komen. Maar de keurige heer in de portiersloge houdt hem staande, „Bent hier werkzaam?" Uw „Inderdaad, jae!" „En mag ik misschien naam weten?" „Is dat beslist noodig?" „Ja!" De naam wordt (genoteerd en dan klinkt het doodnuchter: „U gelieve voortaan op tijd te ko men!" De laatkomende mijnheer is eenigszins gechoqueerd en beent haastig naar boven. Zoo tegen kwart voor tien is het een vlotte steno-typiste. Ook zij wordt door de keurige, bedaarde heer gevraagd: „Bent U hier ook in dienst?" Op het bevestigend antwoord komt wederom een vermaning: „Dan behoort U op tijd te komen. Dat behoort hier iedereen te doen, van minister tot portier toe!" „Jaaaa.... het was zoo'n mooie film gisteravond en, ach, toen nog even gezellig zitten en ik heb mijn wekker niet ge hoord!" „Vroeger naar bed gaan, juf frouw, maar op tijd komen!" Het is half elf. Er stopt een auto. Een majoor, zwarte actetasch onder den arm, komt met for- jfc Geen oorlog van volk tegen volk Het Parool zwelgt. HET PAROOL zwelgt in cijfers. Twintig duizend menschen hebben in de Amsterdamsche Markthallen naar hun sprekers geluisterd. De sprekers werden telkens door applaus onderbroken. Het was slecht weer, maar er kwa men twintig duizend menschen, die drie uur lang naar resp. tien sprekers stonden te luiste ren. Het „Parool" weet niet, hoe zich te draaien bij zoo'n macht van het getal. De twintig duizend waren natuurlijk niet al te duidelijk in hun wenschen, maar volgens Het „Parool" moet het toch aandoenlijk zijn geweest. Er werd daar gesproken van een jong en krachtig volk, dat zelfbestuur verlangt. Wij Ne derlanders moeten weten, zoo werd ons verteld, wat onder drukking van de vrijheid be- teekent (applaus). Het was alles-van-dik-hou't- zaagt-men-planken. Van een uiteenzetting, wat zeggen wij, van het noemen slechts van het zegenrijk Nederlandsch bewind voor de Volken van Indië, was natuurlijk geen spraken. Het onverantwoor- lijk extremisme werd eenvou dig op de Japanners afgescho ven en de uitspattingen der extremisten zouden wel wor den gestraft. Tegenover de orde van het kerkhof, werd de orde van de vrijheid gesteld! Het geheel maakte een iet wat daemagogischen indruk. Wie niet beter wist, zou tot de conclusie moeten komen, dat er ginds in Indië een vol komen mondig volk slaafs wordt onderdrukt. „Voor een vrij Indonesië zet „Het Parool" boven het snor kend verslag waarin met geen lettergreep de eenheid van het Koninkrijk der Neder landen wordt genoemd. Misschien verschillen wij in onze wenschen niet veel van die der betoogers en komt het slechts door ons gering geloof in dergelijke opgewarmde be toogingen, welke, naar onzen smaak, daarenboven te veel de nadruk leggen op het getal, dat wij meenen, dat de Indi sche èn de vaderlandsche zaak op rustiger wijze beter kan worden gediend. Als de „Telegraaf" nog be stond maar die bestaat im mers niet meer! zou men zeggen: Daar hebben ze het van over genomen". Ziehier een typeering van het verstag: „Zij (mei. Poetiray) hield een rustig, zakelijk pleidooi voor de rech ten van liet Indonesische volk." „Laten", zoo riep mej. Poetiray hartstochtelijk uit, deze heeren er zich wel van bewust zijn, dat de tijden van van Heutz voorbij zijn". „Heftig" was haar critiek op het be leid van minister Meijnen". Het teekent de critieklooze sfeer, waarin een dergelijk verslag moet wor den geschreven. sche militaire stap het heilig dom binnen. De keurige mijnheer in de portiersloge houdt ook hem aan. „Bent U hier werkzaam?" „Ja! Maar potverhierengun- der.wat gaat iou dat aan? Wie ben jij eigenlijk?" „Excuseer", luidt het ant woord. „U behoort u tijd te ko men! U hoort hier om 9 uur te zijn. Opnieuw onderbroken". Nog maals voor den dowaar bemoei jij je mee, wie ben jij?" „Als U dat zoo heel erg graag weten wilt, ik ben Mey- nen. Minister van Oorlog!" De majoor vloog in de hou ding. „U kunt gaan, maar U komt voortaan precies op tijd".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

De Burcht | 1946 | | pagina 1